Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0236

Komisijas Lēmums (ES) 2019/236 (2019. gada 7. februāris), ar ko pieņem iekšējos noteikumus attiecībā uz informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu saistībā ar personas datu apstrādi Eiropas Komisijā Savienības iestāžu iekšējās drošības vajadzībām

C/2019/761

OJ L 37, 8.2.2019, p. 144–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/236/oj

8.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 37/144


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/236

(2019. gada 7. februāris),

ar ko pieņem iekšējos noteikumus attiecībā uz informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu saistībā ar personas datu apstrādi Eiropas Komisijā Savienības iestāžu iekšējās drošības vajadzībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai jādarbojas drošā vidē. Lai to panāktu, ir vajadzīga saskaņota un integrēta pieeja tās drošībai, nodrošinot pienācīgu aizsardzības līmeni personām, aktīviem un informācijai, kas ir samērīga ar noteiktajiem riskiem, un panākot, ka drošība tiek īstenota efektīvi un savlaicīgi. Komisija saskaras ar nopietniem draudiem un problēmām drošības jomā, jo īpaši attiecībā uz terorismu, kiberuzbrukumiem un politisko un komerciālo spiegošanu.

(2)

Lai nodrošinātu personu, aktīvu un informācijas drošību, Komisija, jo īpaši izmantojot Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta Drošības direktorātu, veic pasākumus, kas paredzēti Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2015/443 (1) un kas ietver vairāku kategoriju personas datu apstrādi. Šie pasākumi ietver iepriekšējās darbības pārbaužu veikšanu saskaņā ar Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 7. panta 5. punktu, draudu novērtējumu veikšanu saskaņā ar 12. pantu un drošības izmeklēšanu veikšanu saskaņā ar 13. pantu. Savu izmeklēšanas pilnvaru ietvaros Komisija pirms un pēc izmeklēšanas vai koordinēšanas darbībām un to laikā vāc izmeklēšanai nozīmīgu informāciju, tai skaitā personas datus, no dažādiem avotiem – valsts iestādēm un fiziskām personām – un apmainās ar to ar citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām.

(3)

Komisijas apstrādāto personas datu kategorijas ir, piemēram, identifikācijas dati, kontaktinformācija, profesionālie dati un dati, kas saistīti ar iepriekšējās darbības pārbaudi, draudu novērtējumu vai drošības izmeklēšanu. Personas dati tiek glabāti drošā elektroniskā vidē un tādējādi tiek novērsta nelikumīga piekļuve datiem vai to nosūtīšana personām ārpus Komisijas. Personas dati līdz izmeklēšanas beigām tiek glabāti par izmeklēšanu atbildīgajos Komisijas dienestos. Dažādi saglabāšanas periodi attiecas uz dažādām apstrādes darbībām atkarībā no izmeklēšanas kategorijas, proti, vai pastāv aizdomas par noziedzīgiem nodarījumiem, pretizlūkošanu vai terorisma apkarošanu. Saglabāšanas perioda beigās ar lietu saistītā informācija, tostarp personas dati, tiek dzēsta (2).

(4)

Komisijai kā pārzinim tās uzdevumu izpildes gaitā ir pienākums ievērot tādas fizisko personu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, kas atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 1. punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 1. punktā, kā arī tiesības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1725 (3). Vienlaikus Komisijai ir pienākums ievērot stingrās prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas minētas Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 9. pantā.

(5)

Noteiktos apstākļos ir nepieciešams saskaņot datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 ar vajadzību Komisijai efektīvi veikt savus uzdevumus, proti, nodrošināt personu, aktīvu un informācijas drošību Komisijā saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443, jo īpaši drošības izmeklēšanas, kā arī ar citu datu subjektu pamattiesību un brīvību pilnīgu ievērošanu. Šajā nolūkā Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c), d) un h) apakšpunktā ir noteikts, ka Komisija var ierobežot tās 14.–17., 19., 20. un 35. panta piemērošanu, kā arī 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā nostiprināto pārredzamības principu, ciktāl tā normas atbilst minētās regulas 14.–17., 19. un 20. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem.

(6)

Lai nodrošinātu, ka Komisija efektīvi veic savus uzdevumus nodrošināt personu, aktīvu un informācijas drošību Komisijā saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443, jo īpaši drošības izmeklēšanu, vienlaikus ievērojot personas datu aizsardzības standartus saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, ir jāpieņem iekšējie noteikumi, saskaņā ar kuriem Komisija var ierobežot datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c), d) un h) apakšpunktu.

(7)

Šiem iekšējiem noteikumiem būtu jāaptver visas apstrādes darbības, ko īsteno Komisija, veicot uzdevumus, lai nodrošinātu personu, aktīvu un informācijas drošību Komisijā saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443, jo īpaši tās izmeklēšanas funkcijas drošības jomā. Tie būtu jāpiemēro datu apstrādes darbībām, kas veiktas pirms izmeklēšanas sākšanas, izmeklēšanas laikā un izmeklēšanas rezultātu uzraudzības laikā.

(8)

Lai ievērotu atbilstību Regulas (ES) 2018/1725 14., 15. un 16. pantam, Komisijai būtu pārredzami un saskaņoti – Komisijas tīmekļvietnē publicētu datu aizsardzības paziņojumu veidā – jāinformē visas fiziskās personas par savām darbībām saistībā ar viņu personas datu apstrādi un par viņu tiesībām.

(9)

Turklāt Komisijai būtu atbilstošā formātā individuāli jāinformē datu subjekti, kas iesaistīti drošības izmeklēšanā, proti, attiecīgās personas un liecinieki. Turklāt Komisijai būtu individuāli jāinformē personas, kuru datus apstrādā saistībā ar drošības pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 7. panta 5. punktu un 12. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu, proti, pārmeklēšanu Komisijas telpās un meklēšanu komunikācijas un informācijas sistēmās un aprīkojumā.

(10)

Pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu, Komisijai var būt nepieciešams ierobežot informācijas sniegšanu datu subjektiem un datu subjektu citu tiesību īstenošanu, lai jo īpaši aizsargātu drošības izmeklēšanu, tās izmeklēšanas instrumentus un metodes, citu publiskā sektora iestāžu drošības izmeklēšanas un procedūras, kā arī citu to personu tiesības, kas saistītas ar minēto drošības izmeklēšanu, izmeklēšanām un/vai procedūrām.

(11)

Dažos gadījumos, sniedzot konkrētu informāciju datu subjektiem vai atklājot, ka pastāv izmeklēšanas vai drošības pasākumi, kas veikti saskaņā ar Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu un e) apakšpunktu, proti, pārmeklēšana Komisijas telpās un meklēšana komunikācijas un informācijas sistēmās un aprīkojumā, varētu padarīt neiespējamu izmeklēšanas mērķa sasniegšanu vai nopietni kaitēt izmeklēšanas mērķim un Komisijas spējai nodrošināt tās drošību un jo īpaši efektīvi veikt drošības izmeklēšanas nākotnē.

(12)

Turklāt Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 17. panta 2. un 3. punktā minētās efektīvas sadarbības labad Komisijai var nākties datu subjektu tiesību piemērošanu ierobežot tādēļ, lai aizsargātu apstrādes darbības, ko veic citas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras vai dalībvalstu kompetentās iestādes. Šajā nolūkā Komisijai būtu jāapspriežas ar minētajām iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un dalībvalstu iestādēm par ierobežojumu noteikšanas attiecīgajiem iemesliem un ierobežojumu nepieciešamību un samērīgumu.

(13)

Komisijai var arī nākties ierobežot informācijas sniegšanu datu subjektiem un datu subjektu citu tiesību piemērošanu saistībā ar personas datiem, kas saņemti no trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, lai īstenotu savu pienākumu sadarboties ar šīm valstīm vai organizācijām un tādējādi aizsargātu svarīga Savienības vispārējās sabiedrības interesēs esoša mērķa sasniegšanu. Tomēr dažos gadījumos datu subjekta intereses vai pamattiesības prevalē pār starptautiskās sadarbības interesēm.

(14)

Komisijai visi ierobežojumi būtu jāizskata pārredzamā veidā un jāreģistrē visi ierobežojumu piemērošanas gadījumi attiecīgajā ierakstu sistēmā.

(15)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 8. punktu datu pārziņi var atlikt, izlaist vai atteikt informācijas sniegšanu datu subjektam par ierobežojuma piemērošanas iemesliem, ja šādas informācijas sniegšana jebkādā veidā būtu pretrunā ierobežojuma nolūkam. Tā tas ir, piemēram, ar Regulas (ES) 2018/1725 16. un 35. pantā paredzēto tiesību ierobežojumiem.

(16)

Komisijai būtu regulāri jāpārskata noteiktie ierobežojumi, lai nodrošinātu, ka datu subjekta tiesības tikt informētām saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 16. un 35. pantu ir ierobežotas tikai tik ilgi, kamēr šādi ierobežojumi ir nepieciešami, lai Komisija varētu nodrošināt tās drošību un jo īpaši drošības izmeklēšanas veikšanu.

(17)

Ja ir ierobežotas datu subjektu citas tiesības, pārzinim, katru gadījumu izskatot atsevišķi, būtu jāizvērtē, vai ierobežojuma paziņošana apdraudētu tā mērķi.

(18)

Lai pārliecinātos par to, ka tiek nodrošināta atbilstība šim lēmumam, Komisijas datu aizsardzības speciālistam būtu neatkarīgi jāizskata ierobežojumu piemērošana.

(19)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza atzinumu 2018. gada 10. decembrī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā lēmumā ir izklāstīti noteikumi, ko Komisija ievēro, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 14., 15. un 16. pantu informējot datu subjektus par viņu datu apstrādi saistībā ar savām darbībām, kas tiek veiktas saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443.

Tajā ir arī noteikts, ar kādiem nosacījumiem Komisija, ievērojot Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c), d) un h) apakšpunktu, var ierobežot minētās regulas 4., 14.–17., 19., 20. un 35. panta piemērošanu.

2.   Šis lēmums attiecas uz Komisijas veikto personas datu apstrādi tādu darbību vajadzībām vai saistībā ar tādām darbībām, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu personu, aktīvu un informācijas Komisijā saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443.

2. pants

Piemērojamie izņēmumi un ierobežojumi

1.   Kad Komisija veic savus pienākumus saistībā ar datu subjektu tiesībām, kā noteikts Regulā (ES) 2018/1725, tā apsver, vai būtu piemērojams kāds no minētajā regulā paredzētajiem izņēmumiem.

2.   Ievērojot šā lēmuma 3. līdz 7. pantu, Komisija var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14. līdz 17., 19., 20. un 35. panta piemērošanu, kā arī regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā pārredzamības principa piemērošanu, ciktāl minētā panta noteikumi attiecas uz tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti Regulas (ES) 2018/1725 14. līdz 17., 19. un 20. pantā, ja minēto tiesību un pienākumu īstenošana apdraudētu Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru, tostarp elektronisko sakaru tīklu, iekšējo drošību, tostarp tiktu atklāti tās izmeklēšanas instrumenti un metodes, vai negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.

3.   Ievērojot 3. līdz 7. pantu, Komisija var ierobežot šā panta 2. punktā minētās tiesības un pienākumus attiecībā uz personas datiem, kas iegūti no citām Savienības iestādēm, struktūrām, aģentūrām un birojiem, dalībvalstu vai trešo valstu kompetentajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām šādās situācijās:

(a)

ja minēto tiesību un pienākumu īstenošanu varētu ierobežot citas Savienības iestādes, struktūras, aģentūras un biroji, pamatojoties uz citiem Regulas (ES) 2018/1725 25. pantā minētajiem tiesību aktiem, vai saskaņā ar minētās regulas IX nodaļu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/794 (4) vai Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (5);

(b)

ja dalībvalstu kompetentās iestādes varētu ierobežot minēto tiesību un pienākumu īstenošanu, pamatojoties uz aktiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (6) 23. pantā, vai saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680 (7) 13. panta 3. punkts, 15. panta 3. punkts vai 16. panta 3. punkts;

(c)

ja šo tiesību un pienākumu īstenošana var apdraudēt Komisijas sadarbību ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām attiecībā uz informācijas apmaiņu par iespējamiem pretizlūkošanas un terorisma apkarošanas draudiem un drošības izmeklēšanu veikšanu.

Pirms ierobežojumu piemērošanas pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos Komisija apspriežas ar attiecīgajām Savienības iestādēm, struktūrām, aģentūrām, birojiem vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja vien Komisijai nav skaidrs, ka ierobežojuma piemērošana ir paredzēta kādā no šajos apakšpunktos minētajiem aktiem vai ka šāda apspriešana apdraudētu Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 minēto Komisijas darbību mērķa sasniegšanu.

Šā punkta pirmās daļas c) apakšpunktu nepiemēro, ja pār Komisijas interesēm sadarboties ar trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām prevalē datu subjektu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punkts neskar to citu Komisijas lēmumu piemērošanu, ar kuriem pieņem iekšējos noteikumus attiecībā uz informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu un Komisijas reglamenta 23. pantu.

3. pants

Informācijas sniegšana datu subjektiem

1.   Komisija savā tīmekļa vietnē publicē paziņojumus par datu aizsardzību, ar kuriem tā visus datu subjektus informē par savām darbībām saistībā ar viņu personas datu apstrādi, veicot savus uzdevumus saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443.

2.   Komisija atbilstošā formātā individuāli informē lieciniekus un personas, uz kurām attiecas drošības izmeklēšana, par viņu personas datu apstrādi. Turklāt Komisija arī individuāli informē personas, kuru datus apstrādā saistībā ar drošības pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 7. panta 5. punktu un 12. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu, proti, pārmeklēšanu Komisijas telpās un meklēšanu komunikācijas un informācijas sistēmām un aprīkojumā.

3.   Ja Komisija pilnībā vai daļēji ierobežo šā panta 2. punktā minēto datu subjektu informēšanu, tā sagatavo ierakstu par ierobežojuma iemesliem un tos reģistrē saskaņā ar šā lēmuma 6. pantu.

4. pants

Datu subjektu tiesības uz piekļuvi, tiesības uz dzēšanu un tiesības uz apstrādes ierobežošanu

1.   Ja Komisija pilnā vai daļējā apmērā ierobežo datu subjektu tiesības piekļūt datiem, tiesības uz dzēšanu vai tiesības uz apstrādes ierobežošanu, kas minētas attiecīgi Regulas (ES) 2018/1725 17., 19. vai 20. pantā, tā savā atbildē uz pieprasījumu par piekļuvi, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu informē attiecīgo datu subjektu par piemēroto ierobežojumu un par tā galvenajiem iemesliem, kā arī par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā.

2.   Informācijas sniegšanu par šā panta 1. punktā minētā ierobežojuma iemesliem var atlikt, izlaist vai atteikt, kamēr vien šāda informācijas sniegšana būtu pretrunā ierobežošanas nolūkam.

3.   Komisija sagatavo ierakstu par ierobežojuma iemesliem un reģistrē tos saskaņā ar šā lēmuma 6. pantu.

4.   Ja piekļuves tiesības pilnā vai daļējā apmērā tiek ierobežotas, datu subjekts savas piekļuves tiesības var izmantot ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja starpnieka palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 6., 7. un 8. punktu.

5. pants

Datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

Ja Komisija ierobežo Regulas (ES) 2018/1725 35. pantā minēto datu subjekta informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, tā sagatavo ierakstu par ierobežojuma iemesliem un tos reģistrē saskaņā ar šā lēmuma 6. pantu.

6. pants

Ierobežojumu ierakstīšana un reģistrēšana

1.   Komisija ieraksta saskaņā ar šo lēmumu piemēroto ierobežojumu iemeslus, tai skaitā novērtējumu par ierobežojuma nepieciešamību un samērīgumu, ņemot vērā attiecīgos elementus Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 2. punktā.

Šajā nolūkā ierakstā norāda, kā attiecīgo tiesību īstenošana apdraudētu Komisijas pienākumu saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443 vai ierobežojumu, kas piemēroti saskaņā ar 2. panta 2. vai 3. punktu, mērķu sasniegšanu vai negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.

2.   Ierakstu un attiecīgā gadījumā dokumentus, kuros ir fiksēti attiecīgie faktu un juridiskie elementi, reģistrē. Tos pēc pieprasījuma dara pieejamus Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

7. pants

Ierobežojumu ilgums

1.   Šā lēmuma 3., 4. un 5. pantā minētos ierobežojumus turpina piemērot tik ilgi, kamēr pastāv tos attaisnojošie iemesli.

2.   Ja šā lēmuma 3. vai 5. pantā minētā ierobežojuma iemesli vairs nepastāv, Komisija atceļ šo ierobežojumu un informē datu subjektu par ierobežojuma iemesliem. Vienlaikus Komisija informē datu subjektu par iespēju jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā.

3.   Komisija pārskata 4. un 6. pantā minētā ierobežojuma piemērošanu reizi sešos mēnešos pēc tā piemērošanas un attiecīgās izmeklēšanas noslēgumā. Pēc tam Komisija ik gadu pārliecinās, vai attiecīgo ierobežojumu/atlikšanu ir nepieciešams joprojām uzturēt spēkā.

8. pants

Izskatīšana, ko veic datu aizsardzības speciālists

1.   Komisijas datu aizsardzības speciālistu bez liekas kavēšanās informē par ikvienu gadījumu, kad saskaņā ar šo lēmumu tiek ierobežotas datu subjekta tiesības. Datu aizsardzības speciālistam ir tiesības pēc pieprasījuma piekļūt šim ierakstam un jebkuriem dokumentiem, kas ietver pamatā esošos faktiskos un juridiskos elementus.

2.   Komisijas datu aizsardzības speciālists var pieprasīt ierobežojumu pārskatīšanu. Datu aizsardzības speciālistu informē par pieprasītās pārskatīšanas iznākumu.

3.   Informācijas apmaiņu ar datu aizsardzības speciālistu visā procedūras laikā reģistrē atbilstīgā formā.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 7. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

(2)  Komisijas lietu glabāšana ir reglamentēta ar Kopējo saglabāšanas sarakstu (šā regulatīvā dokumenta jaunākā redakcija ir SEC(2012) 713), kurā termiņu tabulas veidā ir noteikti dažādu veidu Komisijas dokumentu glabāšanas termiņi.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

(5)  Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).


Top