EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/12


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/1743

(2019. gada 15. oktobris)

par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija) (ECB/2019/31)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu un 17.–19. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmums ECB/2014/23 (1) būtiski grozīts (2). Lēmumā jāveic turpmāki grozījumi, un tāpēc tas skaidrības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

ECB Padome var koriģēt atlīdzību par visiem iestāžu virsrezervju turējumiem vai daļu no tiem. ECB Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma ieviest virsrezervju atlīdzības divu līmeņu sistēmu, saskaņā ar kuru daļu no iestāžu likviditātes pārpalikuma turējumiem, t. i., rezervju turējumus, kas pārsniedz prasītās rezerves, atbrīvo no negatīvas atlīdzības, un tai piemēro noguldījumu iespējas procentu likmi. ECB Padome īpaši nolēma atbrīvot reizinājumu ar bankām prasītajām rezervēm. ECB Padome nolēma noteikt, ka iestādes virsrezervju turējumu atbrīvotās daļas aprēķināšanā izmantotais sākotnējais “m” reizinājums ar iestādei prasītajām rezervēm ir seši visām atbilstošām iestādēm un atbrīvotajiem virsrezervju turējumiem piemērotā sākotnējā procentu likme ir nulles procentu likme. ECB Padome laika gaitā var grozīt šo “m” reizinājumu un atbrīvotajiem virsrezervju turējumiem piemēroto procentu likmi.

(3)

Lēmuma ieviest virsrezervju atlīdzības divu līmeņu sistēmu mērķis ir atbalstīt banku īstenotu monetārās politikas transmisiju, vienlaikus saglabājot negatīvu procentu likmju pozitīvo ietekmi uz stimulējošas monetārās politikas nostāju un inflācijas turpmāku noturīgu virzību uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) mērķi. Tādējādi divu līmeņu sistēma nodrošina, ka iestādēm radušās negatīvo procentu likmju izmaksas netraucē raitai, galvenokārt banku īstenotai monetārās politikas transmisijai visā euro zonā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atlīdzība par virsrezervju turējumiem

1.   Iestāžu, uz kurām attiecas Eiropas Centrālās bankas Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) 2. pants, rezervju turējumus, kas pārsniedz saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2531/98 (4) un Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) prasītās rezerves, atlīdzina, piemērojot nulles procentu likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi – atkarībā no tā, kura ir zemāka.

2.   Daļu no iestādes virsrezervju turējumiem Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1. un 6. pantā noteiktajos iestādes rezervju kontos, kas nepārsniedz “m” reizinājumu ar iestādei prasītajām rezervēm (turpmāk tekstā – “kvota”), atbrīvo no 1. punktā noteiktā atlīdzības noteikuma. Kvotas aprēķināšanā izmantoto “m” reizinājumu un atbrīvotajiem virsrezervju turējumiem piemēroto procentu likmi nosaka ECB Padome, to pēc tam publicējot ECB interneta vietnē. “m” reizinājuma un/vai atbrīvotajiem virsrezervju turējumiem piemērotās procentu likmes korekcijas piemēro, sākot ar ECB Padomes lēmuma paziņošanai sekojošo izpildes periodu, ja vien nav noteikts citādi. Atbrīvotos virsrezervju turējumus nosaka, pamatojoties uz iestādes rezervju kontu, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1. un 6. pantā, vidējiem atlikumiem kalendārās dienas beigās attiecīgajā izpildes periodā. Turējumus Eurosistēmas noguldījumu iespējā neuzskata par virsrezervēm.

3.   Nesamaksātos vai nopelnītos procentus par atbrīvotajiem vai neatbrīvotajiem virsrezervju turējumiem debetē attiecīgās iestādes rezervju kontos vai, attiecīgā gadījumā, izmaksā otrajā NCB darbadienā pēc tā izpildes perioda beigām, par kuru procenti aprēķināti.

4.   To iestāžu gadījumā, kuras prasītās rezerves tur, izmantojot starpnieku saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10. vai 11. pantu, kvotu aprēķina, ievērojot šajā punktā noteikto. “m” reizinājumu, kuru izmanto kvotas aprēķināšanai, piemēro to kopējām prasītajām rezervēm, kuras jātur attiecīgajai starpniekiestādei savā vārdā un visu to iestāžu vārdā, kuru prasītās rezerves tā tur saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 10. vai 11. pantu. Atbrīvotajiem virsrezervju turējumiem piemērotā procentu likme attiecas tikai uz virsrezervēm, kuras tur attiecīgā starpnieka rezervju kontos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 1. un 6. pantā.

2. pants

Atlīdzība par atsevišķiem ECB turētiem noguldījumiem

Par kontiem, kas tiek turēti ECB saskaņā ar Lēmumu ECB/2003/14 (5), Lēmumu ECB/2010/31 (6) un Lēmumu ECB/2010/17 (7), turpina maksāt atlīdzību, piemērojot noguldījumu iespējas procentu likmi. Tomēr gadījumos, kuros noguldījumi jātur minētajos kontos pirms termiņa, kurā jāveic maksājums saskaņā ar juridiskajiem vai līgumiskajiem noteikumiem, kurus piemēro attiecīgajai iespējai, par šādiem noguldījumiem atlīdzību veic attiecībā uz minēto pirmstermiņa periodu, piemērojot nulles procentu likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi – atkarībā no tā, kura ir zemāka.

3. pants

Atcelšana

1.   Ar šo tiek atcelts Lēmums ECB/2014/23.

2.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar II pielikumā izklāstīto atbilstības tabulu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro ar 2019. gada septīto rezervju prasību izpildes periodu, kas sākas 2019. gada 30. oktobrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 15. oktobrī

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Lēmums ECB/2014/23 (2014. gada 5. jūnijs) attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem (OV L 168, 7.6.2014., 115. lpp.).

(2)  Sk. I pielikumu.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.).

(5)  Lēmums ECB/2003/14 (2003. gada 7. novembris) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu (OV L 297, 15.11.2003., 35. lpp.).

(6)  Lēmums ECB/2010/31 (2010. gada 20. decembris) par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (OV L 10, 14.1.2011., 7. lpp.).

(7)  Lēmums ECB/2010/17 (2010. gada 14. oktobris) par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas darbību pārvaldību (OV L 275, 20.10.2010., 10. lpp.).


I PIELIKUMS

Atceltais lēmums un tā grozījumi

Lēmums ECB/2014/23

OV L 168, 7.6.2014., 115. lpp.

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/509 (ECB/2015/9)

OV L 91, 2.4.2015., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Lēmums ECB/2014/23

Šis lēmums

1. pants

2. pants

1. pants

3. pants

4. pants

5. pants

2. pants

3. pants

6. pants

4. pants

I pielikums

II pielikums


Top