EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/685 (2019. gada 18. aprīlis) par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/16


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/685

(2019. gada 18. aprīlis)

par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2019/10)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1163/2014 (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (2) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu un 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Gada uzraudzības maksu, ko iekasē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9. panta 2. punktu, kopējā summa sedz izdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai (ECB) radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumu veikšanu attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz. Šos izdevumus veido izmaksas, kas tieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., nozīmīgu iestāžu tiešu uzraudzību, mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības pārraudzību, kā arī horizontālo uzdevumu veikšanu un specializēto pakalpojumu sniegšanu. Tie ietver arī izmaksas, kas netieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., ECB struktūrvienību sniegtiem atbalsta pakalpojumiem, t.sk. telpu nodrošinājuma, cilvēkresursu pārvaldības, administratīvajiem, budžeta un kontroles, grāmatvedības, juridiskajiem, komunikāciju un tulkošanas pakalpojumiem, iekšējo auditu un statistikas un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem.

(2)

Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kopējās izmaksas sadala, pamatojoties uz izdevumiem, kas radušies attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu netiešu uzraudzību.

(3)

2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu aprēķina kā šādu skaitļu summu: a) aplēstās 2019. gada izmaksas par uzraudzības izdevumiem, pamatojoties uz apstiprināto ECB 2019. gada budžetu, ņemot vērā jebkādas izmaiņas aplēstajās un paredzētajās ECB gada izmaksās, kas ir zināmas šī lēmuma sagatavošanas laikā, un b) 2018. gada pārpalikums vai deficīts.

(4)

Pārpalikumu vai deficītu nosaka, atņemot 2018. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas faktiskās izmaksas, kas atspoguļotas ECB 2018. gada finanšu pārskatos (3), no aplēstajām ECB izmaksām, kas iekasētas par 2018. gadu un ir noteiktas Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2018/667 (ECB/2018/12) pielikumā (4).

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas, saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus un summas, kas saņemtas vai atlīdzinātas saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu, ja tādas ir, jāņem vērā, aplēšot 2019. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas izmaksas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā lietotajiem terminiem ir Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) un Regulā (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) definētā nozīme.

2. pants

2019. gada uzraudzības maksu kopējā summa

1.   2019. gada uzraudzības maksu kopējā summa ir 576 020 336 EUR, un tā ir aprēķināta saskaņā ar I pielikumu.

2.   Katra uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorija apmaksā tālāk minēto gada uzraudzības maksu kopējo summu:

a)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas: 524 196 987 EUR;

b)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas: 51 823 349 EUR.

Attiecībā uz katru kategoriju maksājamais 2019. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums norādīts II pielikumā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 18. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.

(3)  Publicēti ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu 2019. gada februārī.

(4)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2018/667 (2018. gada 19. aprīlis) par 2018. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2018/12) (OV L 111, 2.5.2018., 3. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2019. gada uzraudzības maksu kopējās summas aprēķins

(EUR)

Aplēstās 2019. gada izmaksas

559 007 136

Algas un pabalsti

264 525 116

Īre un ēku uzturēšana

58 866 157

Citi darbības izdevumi

235 615 863

2018. gada pārpalikums/deficīts

15 332 187

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 681 013

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 9 626

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 690 639

KOPĀ

576 020 336


II PIELIKUMS

2019. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums

(EUR)

 

Nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas:

Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas:

Kopā

Aplēstās 2019. gada izmaksas

508 696 494

50 310 642

559 007 136

2018. gada pārpalikums/deficīts

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 548 203

132 810

1 681 013

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

0

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 556 121

134 518

1 690 639

KOPĀ

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top