Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1031(01)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Lēmums (ES) 2018/1636 (2018. gada 23. oktobris) par pagaidu ierobežojuma atjaunošanu un grozīšanu attiecībā uz Lēmumu (ES) 2018/796 par cenu starpības līgumu izplatīšanu vai pārdošanu privātajiem klientiem

OJ L 272, 31.10.2018, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1636/oj

31.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/62


EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDES LĒMUMS (ES) 2018/1636

(2018. gada 23. oktobris)

par pagaidu ierobežojuma atjaunošanu un grozīšanu attiecībā uz Lēmumu (ES) 2018/796 par cenu starpības līgumu izplatīšanu vai pārdošanu privātajiem klientiem

EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDES UZRAUDZĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu, 43. panta 2. punktu un 44. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 40. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģēto regulu (ES) 2017/567, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz definīcijām, pārredzamību, portfeļa sablīvēšanu un produktu intervences un pozīciju uzraudzības pasākumiem (3), un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Ar tās Lēmumu (ES) 2018/796 (4) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) no 2018. gada 1. augusta uz trīs mēnešiem ierobežoja cenu starpības līgumu (CDF) tirdzniecību, izplatīšanu un pārdošanu privātajiem klientiem.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. panta 6. punktu ar pienācīgu regularitāti un vismaz reizi trīs mēnešos ESMA ir jāpārskata produktu intervences pagaidu pasākums.

(3)

ESMA pārskatu par CFD ierobežojumu sagatavoja, ņemot vērā inter alia (5) Valstu kompetento iestāžu (VKI) aptaujas par produktu intervences pasākuma piemērošanu un ietekmi rezultātus, kā arī VKI un ieinteresēto personu sniegto papildinformāciju.

(4)

VKI konstatēja tikai dažus neatbilstības gadījumus ESMA produktu intervences pasākumiem, kas galvenokārt attiecās uz riska brīdinājumiem.

(5)

VKI ziņoja par CFD privāto klientu kontu, pārdošanas apjomu un privāto klientu kopējā kapitāla vispārējo samazinājumu 2018. gada augustā salīdzinājumā ar 2017. gada augustu. Privāto klientu peļņu nesošo kontu daļa nedaudz samazinājās, bet tas galvenokārt skaidrojams ar kriptovalūtu cenu strauju kāpumu 2017. gada augustā (6). Salīdzinot klientu rezultātus, redzams, ka tos ietekmē ne tikai produktu intervences pasākumi, bet arī, piemēram, tirgus apstākļi. Atšķirībā no 2018. gada augusta cenas tirgū 2017. gada augustā auga. Turklāt mainījās arī privāto klientu struktūra (7). Visbeidzot VKI ziņoja par automātiskās slēgšanas līmeņa kritumu un tādu gadījumu samazinājumu, kad pašu kapitāls kļūst negatīvs (8).

(6)

VKI arī ziņoja par nelielu to klientu skaita pieaugumu 2018. gada augustā salīdzinājumā ar 2017. gada augustu, kurus pēc pieprasījuma apkalpo profesionālo klientu kategorijā. ESMA apzinās, ka daži CFD sniedzēji reklamē klientiem iespēju pēc pieprasījuma kļūt par profesionāliem klientiem. Privāts klients var pieprasīt, lai to uzskata par profesionālu klientu, īpaši, ja klients iesniedz rakstisku pieprasījumu saskaņā ar visām prasībām, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos. Pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka tie vienmēr atbilst minētajām prasībām (9). ESMA arī apzinās, ka daži trešo valstu uzņēmumi aktīvi uzrunā Savienības klientus vai ka daži CFD pakalpojumu sniedzēji Savienībā reklamē iespēju privātiem klientiem pārvietot savus kontus uz kādu uzņēmumu grupas struktūru, kas ir trešās valsts struktūrvienība. Tomēr bez atļaujas vai reģistrēšanas Savienībā šie trešo valstu uzņēmumi drīkst tikai piedāvāt savus pakalpojumus klientiem, kuri veic uzņēmējdarbību vai atrodas Savienībā pēc klienta paša iniciatīvas. Visbeidzot ESMA arī apzinās, ka uzņēmumi sāk piedāvāt citus spekulatīvus investīciju produktus. ESMA turpinās uzraudzīt šo citu produktu piedāvājumu, lai noteiktu, vai ir piemērojami vēl citi Savienības pasākumi.

(7)

Pārskata periodā ESMA neguva pierādījumus, kas būtu pretrunā ar vispārējo konstatējumu par būtiskām bažām attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību, kas izklāstītas Lēmumā (ES) 2018/796. Tādēļ ESMA secināja, ka būtiskas bažas attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību, kas izklāstītas Lēmumā (ES) 2018/796, netiktu novērstas, ja vien iestāde neatjaunotu lēmumu aizliegt tirgot, izplatīt un pārdot CFD privātajiem klientiem.

(8)

Kopš šā lēmuma pieņemšanas piemērojamās Savienības tiesību aktu prasības nav mainījušās, un tās joprojām nenovērš ESMA konstatēto apdraudējumu. Turklāt VKI nav rīkojušās, lai vērstos pret apdraudējumu, vai arī rīcība nav bijusi atbilstoša šāda apdraudējuma novēršanai. Īpaši zinot, ka kopš lēmuma pieņemšanas neviena VKI nav pieņēmusi savu valsts produktu intervences pasākumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 42. pantu (10).

(9)

Ierobežojuma atjaunošanai, kā noteikts Lēmumā (ES) 2018/796, nav negatīvas ietekmes uz finanšu tirgu efektivitāti vai ieguldītājiem, kas nav proporcionāli ieguvumiem no rīcības, un tā nerada regulējuma arbitrāžas risku to pašu iemeslu dēļ, kas minēti Lēmumā.

(10)

Ja pagaidu ierobežojumu neatjauno, ESMA uzskata, ka CFD, iespējams, atkal tiks piedāvāti privātiem klientiem, bez atbilstošiem privāto klientu aizsardzības pasākumiem, kuri nodrošinātu pret riskiem saistībā ar šiem produktiem, kas radīja kaitējumu patērētājiem, kā konstatēts Lēmumā (ES) 2018/796.

(11)

Ņemot vērā šos un Lēmumā (ES) 2018/796 izklāstītos iemeslus, ESMA ir nolēmusi atjaunot ierobežojumu uz papildu trīs mēnešiem, lai risinātu būtiskās ieguldītāju aizsardzības problēmas.

(12)

Atjaunojot ierobežojumu, ESMA ir rūpīgi apsvērusi jebkuru jaunu būtisku informāciju, kas parādījusies pārskatīšanas perioda laikā. Šajā saistībā ESMA ieguva informāciju, ka dažos gadījumos CFD sniedzējiem ir tehniskas grūtības izmantot saīsinātu brīdinājumu par risku, ņemot vērā rakstzīmju ierobežojumus, ko trešo pušu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji piemēro paziņojumiem, izņemot tos, kas sniegti uz pastāvīga informācijas nesēja vai tīmekļa vietnē. Tāpēc šajā ierobežojumu atjaunojumā būtu jāievieš ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājums.

(13)

Nav paredzēts, ka ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājums aizvietos saīsinātu brīdinājumu par risku. Jauno brīdinājumu ir paredzēts izmantot tikai gadījumos, kad trešā persona, uz kuru paļāvās CFD sniedzējs produkta laišanai tirgū, nosaka rakstzīmju ierobežojumu, kas nav saderīgs ar to rakstzīmju skaitu, kas veido brīdinājumus par risku.

(14)

Ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājums sniedz privātiem klientiem informāciju, cik liela procentuālā daļa no CFD privātajiem kontiem zaudē naudu. Tomēr, lai pilnībā pievērstu klientu uzmanību tam, vai tie var atļauties lielu risku zaudēt naudu, veicot ieguldījumus CFD, šāda ierobežojumu atjaunošana nozīmē, ka visos paziņojumos, kas ietver ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājumu, ir iekļauta arī tieša saite uz CFD sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ir norādīts pastāvīgiem informācijas nesējiem vai tīmekļa vietnēm paredzēts brīdinājums.

(15)

Tā kā ierosinātie pasākumi ierobežotā mērā var attiekties uz lauksaimniecības preču atvasinātajiem instrumentiem, ESMA ir apspriedusies ar publiskajām struktūrām, kuru kompetencē ietilpst fizisko lauksaimniecības tirgu pārraudzība, pārvaldība un regulējums atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1234/2007 (11). Neviena no iestādēm neizteica iebildumus pret ierosināto pasākumu atjaunošanu.

(16)

ESMA ir informējusi VKI par šo ierosinātā lēmuma atjaunošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants.

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

cenu starpības līgums jeb CFD ir atvasināts finanšu instruments, kas nav opcija, regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums, mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums un kas ir paredzēts, lai tā turētājam nodrošinātu ilgtermiņa vai īstermiņa riska darījumus, kas saistīti ar pamatā esošo aktīvu cenas, līmeņa vai vērtības svārstībām, neatkarīgi no tā, vai to tirgo tirdzniecības vietā, un par ko jānorēķinās skaidrā naudā vai var norēķināties skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles, izņemot saistību nepildīšanas vai citādas izbeigšanas dēļ;

b)

izslēgts nemateriāls labums ir jebkurš nemateriāls labums, izņemot informācijas un pētniecības rīkus, ciktāl tie attiecas uz CFD;

c)

sākotnējā drošības rezerve ir jebkurš maksājums, kas paredzēts, lai saņemtu piekļuvi CFD, izņemot komisijas maksu, darījumu maksas un citas saistītās izmaksas;

d)

sākotnējās drošības rezerves aizsardzība ir sākotnējā drošības rezerve, kas noteikta I pielikumā;

e)

drošības rezerves slēgšanas aizsardzība ir privātā klienta viena vai vairāku atvērto CFD slēgšana, izmantojot klientam vislabvēlīgākos nosacījumus saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. un 27. pantu, ja CFD tirdzniecības kontā esošo līdzekļu summa un visu ar šo kontu saistīto atvērto CFD nerealizētā neto peļņa kļūst mazāka par pusi no šo atvērto CFD kopējās sākotnējās drošības rezerves aizsardzības;

f)

aizsardzība pret negatīvu bilanci ir privātā klienta kopējās atbildības ierobežojums attiecībā uz CFD tirdzniecības kontā esošajiem līdzekļiem visiem CFD, kas saistīti ar šo CFD sniedzēja CFD tirdzniecības kontu.

2. pants

Pagaidu ierobežojums, ko piemēro CFD attiecībā uz privātajiem klientiem

CFD tirdzniecība, izplatīšana vai pārdošana privātajiem klientiem ir veicama tikai tādu apstākļu gadījumā, ja ir ievēroti vismaz visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

CFD sniedzējs pieprasa privātajam klientam veikt sākotnējās drošības rezerves aizsardzības iemaksu;

b)

CFD sniedzējs nodrošina privātajam klientam drošības rezerves slēgšanas aizsardzību;

c)

CFD sniedzējs nodrošina privātajam klientam aizsardzību pret negatīvu bilanci;

d)

CFD sniedzējs privātajam klientam ne tieši, ne netieši neveic maksājumu, nesniedz materiālu vai izslēgtu nemateriālu labumu, kas attiecas uz CFD tirdzniecību, izplatīšanu vai pārdošanu, izņemot realizēto peļņu, kas gūta no visiem sniegtajiem CFD; un

e)

CFD sniedzējs ne tieši ne netieši nenosūta paziņojumu privātajam klientam un nepublicē tam pieejamu informāciju saistībā ar CFD tirdzniecību, izplatīšanu vai pārdošanu, ja tajā nav ietverts tāds piemērots brīdinājums par risku, kāds norādīts II pielikumā un atbilst šā pielikuma nosacījumiem.

3. pants

Aizliegums piedalīties apiešanas darbībās

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. pantā noteikto prasību apiešana, tostarp rīkojoties kā CFD sniedzēja aizstājējam.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro no 2018. gada 1. novembra uz trīs mēnešiem.

Sagatavots Parīzē, 2018. gada 23. oktobrī

Uzraudzības padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Steven MAIJOOR


(1)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(2)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(3)  OV L 87, 31.3.2017., 90. lpp.

(4)  Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. gada 22. maija Lēmums (ES) 2018/796 uz laiku ierobežot cenu starpības līgumus Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. pantu (OV L 136, 1.6.2018., 50. lpp.).

(5)  Atbildes sniedza 23 VKI: Beļģijas Finanšu pakalpojumu un tirgu iestāde (BE – FSMA), Čehijas Nacionālā banka (CZ – CNB), Dānijas VKI Finanstilsynet (DK – Finanstilsynet), Vācijas VKI Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Īrijas Centrālā banka (IE – CBI), Grieķijas VKI Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL – HCMC), Spānijas VKI Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Francijas VKI Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Itālijas VKI Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Kipras Vērtspapīru un biržu darījumu komisija (CY – CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Luksemburgas VKI Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Ungārijas Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde (MT – MFSA), Nīderlandes VKI Autoriteit Financiële Markten (NL – AFM), Austrijas Finanšu tirgus iestāde (AT – FMA), Polijas VKI Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Portugāles VKI Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Rumānijas Finanšu uzraudzības iestāde (RO – FSA), Slovēnijas VKI Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Somijas Finanšu uzraudzības iestāde (FI – FSA), Finanšu uzraudzības iestāde (UK – FCA), Islandes VKI Fjármálaeftirlitið (IS – FME).

(6)  Piemēram, Bitcoins cenas procentuālās izmaiņas no 2017. gada 31. jūlija līdz 31. augustam bija + 65,8 %, salīdzinājumam tajā pašā periodā 2018. gadā šis rādītājs bija – 9,3 % (Dati pieejami Coindesk.com – https://www.coindesk.com/).

(7)  Tā noticis arī saistībā ar privāto klientu iekļaušanu profesionālo klientu kategorijā pēc pieprasījuma vai dēļ aktīvu privāto klientu kontu pārcelšanas pie trešās valsts pakalpojumu sniedzējiem.

(8)  2018. gada augustā bija spēkā aizsardzība pret negatīvu bilanci. Tomēr tirgus cenu pārrāvumi var novest pie tā, ka klienta konts sākotnēji tiek slēgts par cenu, kas rada negatīvu pašu kapitālu, pēc tam sniedzēji kontu pārkreditē līdz nulles kapitālam, lai izpildītu jauno prasību par aizsardzību pret negatīvu bilanci. Tas attiecās arī uz tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri 2017. gada augustā piedāvāja aizsardzību pret negatīvu bilanci.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.) II pielikuma II iedaļa. Skatīt arī ESMA jautājumu un atbilžu 11. sadaļu par MiFID II un MiFIR ieguldītāju aizsardzības un starpnieku jautājumiem (ESMA35–43–349), kurā ESMA ir apzinājusi prakses veidus, ko ieguldījumu sabiedrībām nevajadzētu izmantot, piemērojot tiesiskās prasības attiecībā uz klientu iekļaušanu profesionālo klientu kategorijā pēc pieprasījuma. Pēdējoreiz 11. sadaļa ir atjaunināta 2018. gada 25. maijā.

(10)  EEZ EBTA valsts kompetentā iestāde NO-Finanstilsynet2018. gada 4. jūnijā pieņēma valsts produktu intervences pasākumus, kuru nosacījumi un piemērošanas datumi sakrīt ar ESMA pasākumiem.

(11)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

SĀKOTNĒJĀS DROŠĪBAS REZERVES PROCENTUĀLĀS DAĻAS PĒC PAMATĀ ESOŠO AKTĪVU VEIDA

a)

3,33 % no CFD nosacītās vērtības, ja pamatā esošo valūtas pāri veido jebkuras divas no turpmāk minētajām valūtām: ASV dolārs, euro, Japānas jena, sterliņu mārciņa, Kanādas dolārs vai Šveices franks;

b)

5 % no CFD nosacītās vērtības, ja pamatā esošos aktīvus veido šāds indekss, valūtas pāris vai prece:

i)

jebkurš no turpmāk minētajiem kapitāla vērtspapīru indeksiem: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

ii)

valūtas pāris, kurā ietilpst vismaz viena valūta, kura nav minēta šā pielikuma a) punktā; vai

iii)

zelts;

c)

10 % no CFD nosacītās vērtības, ja pamatā esošā prece vai kapitāla vērtspapīru indekss ir prece vai kapitāla vērtspapīru indekss, kas nav minēts šā pielikuma b) punktā;

d)

50 % no CFD nosacītās vērtības, ja pamatā esošais aktīvs ir kriptovalūta; vai

e)

20 % no CFD nosacītās vērtības, ja pamatā esošais aktīvs ir:

i)

akcija; vai

ii)

aktīvi, kas nav minēti šajā pielikumā.


II PIELIKUMS

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

A SADAĻA

Brīdinājuma par risku nosacījumi

1.

Brīdinājumu par risku veido tādā izkārtojumā, kas izceļ tā nozīmīgumu, lietojot tādu rakstzīmju izmēru, kas ir vismaz tāds pats kā paziņojumos vai informatīvos izdevumos visbiežāk lietotais rakstzīmju izmērs, un ir sagatavots tajā pašā valodā.

2.

Ja paziņojums vai publicētā informācija ir pastāvīgā informācijas nesējā vai tīmekļa lapā, brīdinājumu par risku veido tādā formātā, kāds ir norādīts B sadaļā.

3.

Ja paziņojums vai publicētā informācija ir informācijas nesējā, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs vai tīmekļa lapa, brīdinājumu par risku veido tādā formātā, kāds ir norādīts C sadaļā.

4.

Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, ja riska brīdinājumā esošo zīmju skaits B vai C sadaļā noteiktajā formātā pārsniedz trešās puses tirgvedības sniedzēja standarta noteikumos atļauto rakstzīmju skaitu, brīdinājums par risku var būt D sadaļā norādītajā formātā.

5.

Ja izmanto riska brīdinājumu D sadaļā noteiktajā formātā, tad paziņojumā vai publicētajā informācijā iekļauj arī tiešu saiti uz CFD sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ietverts brīdinājums par risku B sadaļā norādītajā formātā.

6.

Brīdinājumā par risku iekļauj atjauninātu konkrētam produktu sniedzējam raksturīgu zaudējumu procentuālās daļas rādītāju, kas pamatots uz CFD sniedzēja to privāto klientu CFD tirdzniecības kontu procentuālās daļas aprēķinu, kuri ir zaudējuši naudu. Aprēķinu veic reizi trijos mēnešos, un aprēķinā ietver 12 mēnešu laika posmu pirms tā veikšanas dienas (“12 mēnešu aprēķina posms”). Aprēķina veikšanas nolūkiem:

a)

atsevišķu privātā klienta CFD tirdzniecības kontu uzskata par naudu zaudējušu kontu, ja ar CFD tirdzniecības kontu saistīto CFD visas realizētās un nerealizētās neto peļņas summa 12 mēnešu aprēķina posmā ir negatīva;

b)

aprēķinā iekļauj visas izmaksas, kas attiecas uz tiem CFD, kuri saistīti ar CFD tirdzniecības kontu, ieskaitot visus maksājumus, maksas un komisijas maksas;

c)

aprēķinā neiekļauj šādus posteņus:

i)

jebkuru CFD tirdzniecības kontu, ar kuru aprēķina posmā nav bijis saistīts neviens atvērts CFD;

ii)

jebkuru peļņu vai jebkurus zaudējumus no produktiem, kas nav ar CFD tirdzniecības kontu saistīti CFD;

iii)

jebkurus CFD kontā noguldītus vai no tā izņemtus līdzekļus;

7.

Atkāpjoties no 2. līdz 6. punktā noteiktā, ja pēdējo 12 mēnešu aprēķina posmā CFD sniedzējs nav sniedzis atvērtu CFD, kas saistīts ar privāta klienta CFD tirdzniecības kontu, CFD sniedzējs vajadzības gadījumā izmanto brīdinājumu par risku tādā formātā, kāds ir norādīts E līdz G sadaļā.

B SADAĻA

Noteikta produktu sniedzēja brīdinājums par risku, kas paredzēts izmantošanai pastāvīgā informācijas nesējā un tīmekļa lapā

 

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ.

 

[ievietojiet produktu sniedzēja procentuālo daļu] % no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību.

 

Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

C SADAĻA

Saīsināts noteikta produktu sniedzēja brīdinājums par risku

 

[ievietojiet produktu sniedzēja procentuālo daļu] % no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību.

 

Jums būtu jāapsver tas, vai varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

D SADAĻA

Ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājums

[ievietojiet produktu sniedzēja procentuālo daļu] % no šā CFD sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu.

E SADAĻA

Standarta brīdinājums par risku, kas paredzēts izmantošanai pastāvīgā informācijas nesējā un tīmekļa lapā

 

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ.

 

74–89 % no privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību.

 

Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

F SADAĻA

Saīsināts standarta brīdinājums par risku

 

74–89 % no privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību.

 

Jums būtu jāapsver tas, vai varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

G SADAĻA

Ierobežotu rakstzīmju riska brīdinājums

74-89 % no CFD privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu.


Top