EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1844

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1844 (2018. gada 23. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7650

OJ L 299, 26.11.2018, p. 5–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1844/oj

26.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1844

(2018. gada 23. novembris),

ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 35. panta 10. punkta trešo daļu, 244. panta 6. punkta trešo daļu un 245. panta 6. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450 (2) ir noteikts, kādas veidnes izmanto apdrošināšanas sabiedrības un pārapdrošināšanas sabiedrības, kā arī iesaistītās apdrošināšanas sabiedrības un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, sniedzot pārskatus uzraudzības iestādēm par informāciju, kas nepieciešama uzraudzības vajadzībām.

(2)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1542 (3), ar ko groza reglamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumus attiecībā uz konkrētām apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību turēto aktīvu kategorijām, tika ieviesta jauna kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu aktīvu kategorija, uz kuru attiecas speciālas kapitāla prasības. Lai nodrošinātu to, ka uzraudzības iestādes saņem nepieciešamo informāciju arī par apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību veiktajiem ieguldījumiem infrastruktūras sabiedrībās – ar detalizācijas un granularitātes pakāpi, kas tirgus riska moduļa aprēķināšanas kontekstā līdzvērtīga citām aktīvu kategorijām – attiecīgās pārskatu sniegšanas veidnes, kas ietvertas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2450, būtu jāpielāgo, ņemot vērā minētos grozījumus.

(3)

Noteikumi par zīmes pareizu izmantošanu izteiksmēs un par konsekvenci maiņas kursu izmantošanā ir būtiski tam, lai varētu uzlabot tās pārskatos sniegtās informācijas konsekvenci un kvalitāti, kas attiecas uz pagātnes datiem, kuri izteikti valūtā, kas nav pārskata sniegšanas valūta. Tādēļ 2. un 3. pants ir grozīti, lai uzlabotu sniegtās informācijas kvalitāti.

(4)

Veidnes attiecībā uz variācijas analīzi ir paredzētas tam, lai ekonometriski izskaidrotu, kādēļ un kā uzņēmuma stāvoklis gada laikā ir mainījies. Tā kā ieinteresētās personas minēja vairākas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi un papildu precizējumi, būtu nepieciešami daži grozījumi norādījumos attiecībā uz veidnēm S.29.01–S.29.04.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/2450 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Būtu jāizlabo redakcionālās kļūdas veidņu norādījumos, kuri var izraisīt nekonsekventas un maldinošas informācijas sniegšanu un līdz ar to ietekmēt uzraudzības pārbaudes procesa kvalitāti. Tāpēc ir nepieciešami daži labojumi, kas galvenokārt attiecas uz trūkstošiem sniedzamo pārskatu posteņiem vai informāciju “Vispārīgajās piezīmēs” un trūkstošām ailēm sadaļā “Norādījumi”.

(7)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(8)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu papildina ar šādu d) apakšpunktu:

“d)

visus datu punktus izsaka kā pozitīvus skaitļus, izņemot šādus gadījumus:

i)

tie būtībā ir pretēji posteņa dabiskajam apmēram;

ii)

datu punkta būtība dod iespēju pārskatā sniegt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības;

iii)

saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti pielikumos, ir nepieciešams atšķirīgs pārskatu sniegšanas formāts.”;

2)

regulas 3. pantā iekļauj šādu 4.a punktu:

“4.a   Izsakot tādu pagātnes datu skaitliskās vērtības, kuri izteikti valūtā, kas nav pārskata sniegšanas valūta, šādas vērtības attiecībā uz iepriekšējiem pārskata periodiem pārrēķina pārskata valūtā, balstoties uz noslēgumkursu pārskata perioda pēdējā dienā, par kuru ir pieejams šāds pārrēķina kurss.”;

3)

I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā;

4)

II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas II pielikumā;

5)

III pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas III pielikumā;

6)

VI pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450 labo šādi:

1)

regulas I pielikumu labo tā, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā;

2)

regulas II pielikumu labo tā, kā izklāstīts šīs regulas VI pielikumā;

3)

regulas III pielikumu labo tā, kā izklāstīts šīs regulas VII pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 347, 31.12.2015., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 8. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/1542, ar ko attiecībā uz [reglamentējošu] kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (OV L 236, 14.9.2017., 14. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 I pielikumu groza šādi:

1)

veidnē S.01.02.01 pievieno šādu rindu:

“Atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju par ĀKNI

R0250”;

 

2)

veidnē S.01.02.04 pievieno šādu rindu:

“Atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju par ĀKNI

R0250”;

 

3)

veidni S.12.01.01 groza šādi:

a)

rindu R0220 aizstāj ar šādu:

“Vislabākā aplēse par produktiem ar atpirkšanas iespēju

R0220”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

rindas R0230, R0240 un R0250 aizstāj ar šādām:

Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nākotnes garantētie labumi

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākotnes diskrecionārie labumi

R0250”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

veidni S.26.01.01 groza šādi:

a)

rindu R0290 svītro;

b)

starp rindām R0280 un R0300 iekļauj šādas rindas:

atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

R0291

 

 

 

 

 

atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri (izņemot komercsabiedrības)

R0292”

 

 

 

 

 

c)

rindu R0411 svītro;

d)

rindu R0412 aizstāj ar šādu:

aizdevumi un obligācijas (izņemot atbilstīgus ieguldījumus infrastruktūrā un infrastruktūras sabiedrības)

R0412”

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R0410 un R0412 iekļauj šādas rindas:

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

R0414

 

 

 

 

 

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības)

R0413”;

 

 

 

 

 

5)

veidni S.26.01.04 groza šādi:

a)

rindu R0290 svītro;

b)

starp rindām R0280 un R0300 iekļauj šādas rindas:

atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

R0291

 

 

 

 

 

atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri (izņemot komercsabiedrības)

R0292”

 

 

 

 

 

c)

rindu R0411 svītro;

d)

rindu R0412 aizstāj ar šādu:

aizdevumi un obligācijas (izņemot atbilstīgus ieguldījumus infrastruktūrā un infrastruktūras sabiedrības)

R0412”

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R0410 un R0412 iekļauj šādas rindas:

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

R0414

 

 

 

 

 

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības)

R0413”;

 

 

 

 

 

6)

veidni SR.26.01.01 groza šādi:

a)

rindu R0290 svītro;

b)

starp rindām R0280 un R0300 iekļauj šādas rindas:

atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

R0291

 

 

 

 

 

atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri (izņemot komercsabiedrības)

R0292”;

 

 

 

 

 

c)

rindu R0411 svītro;

d)

rindu R0412 aizstāj ar šādu:

aizdevumi un obligācijas (izņemot atbilstīgus ieguldījumus infrastruktūrā un infrastruktūras sabiedrības)

R0412”;

 

 

 

 

 

e)

starp rindām R0410 un R0412 iekļauj šādas rindas:

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

R0414

 

 

 

 

 

aizdevumi un obligācijas (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības)

R0413”;

 

 

 

 

 

7)

veidnē S.29.03.01 rindu R0300 aizstāj ar šādu:

“neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

R0300”;

 

8)

veidni S.29.04.01 groza šādi:

a)

rindu R0060 aizstāj ar šādu:

“neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

R0060”

 

 

b)

rindu R0080 aizstāj ar šādu:

“Parakstītās prēmijas

R0080”

 

 

 

c)

rindu R0130 aizstāj ar šādu:

“neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

R0130”;

 

 

 

9)

veidni S.30.04.01 groza šādi:

a)

sleju C0320 svītro;

b)

pēc slejas C0170 pievieno sleju C0320;

10)

veidnē S.37.01.04 starp slejām C0090 un C0100 pievieno šādu jaunu sleju C0091 (“Iekšējais reitings”):

“Iekšējais reitings

C0091”.

 


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 II pielikumu groza šādi:

1)

iedaļas S.01.02 (“Pamatinformācija”) tabulā pievieno šādu rindu:

“R0250

Atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju par ĀKNI

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

2 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

3 –

Atbrīvojums attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

4 –

Atbrīvojums attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

5 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem un atvasinātajiem instrumentiem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

6 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem un atvasinātajiem instrumentiem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

0 –

nav atbrīvojuma”;

2)

iedaļu S.04.01 (“Darbība valstu dalījumā”) groza šādi:

a)

tabulas rindas C0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas neietver filiāļu noslēgtus darījumus un darījumus, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, sabiedrība noslēgusi EEZ valstīs.”;

b)

tabulas rindas C0060 trešajā slejā (“Norādījumi”) otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tā ir C0100 kopsumma attiecībā uz sabiedrību un visām filiālēm.”;

3)

iedaļu S.06.02 (“Aktīvu saraksts”) groza šādi:

a)

tabulas rindas C0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai “Hipotēkas un aizdevumi”, kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 95. kategorijai “Pamatlīdzekļi”.”;

b)

tabulas rindas C0120 trešajā slejā (“Norādījumi”) ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai “Hipotēkas un aizdevumi”, kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 9. kategorijai “Īpašums”.”;

c)

rindas C0130 trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu daļu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 71. un 9. kategorijai.”;

d)

tabulas rindā C0330 norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”;

4)

iedaļu S.06.03 (“Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja”) groza šādi:

a)

sadaļas “Vispārīgas piezīmes” trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Veidne ietver informāciju attiecībā uz 100 % no vērtības, kas ieguldīta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Tomēr attiecībā uz valstu identifikāciju caurskatāmības pieeju īsteno, lai identificētu riska darījumus 90 % apmērā no fondu vērtības kopsummas, no tās atskaitot summas, kas attiecas uz PIK 8. un 9. kategoriju, un attiecībā uz valūtu identifikāciju caurskatāmības pieeju īsteno, lai identificētu riska darījumus 90 % apmērā no fondu vērtības kopsummas. Sabiedrības nodrošina, ka 10 %, kas nav identificēti pēc valsts, tiek diversificēti ģeogrāfiskā ziņā, piemēram, to, ka vienā valstī atrodas ne vairāk kā 5 %. Caurskatāmības pieeju izmanto sabiedrības, sākot no lielākā, ņemot vērā ieguldīto summu, līdz mazākajam atsevišķam fondam, un laika gaitā šo pieeju konsekventi ievēro.”;

b)

tabulas rindas C0050 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Norādīt, vai aktīvu kategorijas valūta ir pārskata valūta vai ārvalsts valūta. Visas citas valūtas, izņemot pārskata valūtu, sauc par ārvalstu valūtām. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

pārskata valūta

2 –

ārvalsts valūta

3 –

valūtu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu”;

5)

tabulas rindas C0100. iedaļas S.07.01 (“Strukturēti produkti”) trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu punktu:

“6 –

neattiecas”;

6)

iedaļā S.08.01 (“Atvērtie atvasinātie instrumenti”) tabulu groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” devīto daļu aizstāj ar šādu:

“Tabulā “Informācija par turētajām pozīcijām” katru atvasināto instrumentu uzrāda atsevišķi, izmantojot tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai minētajā tabulā pienācīgi norādītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus. Ja attiecībā uz vienu un to pašu atvasināto instrumentu vienam mainīgam lielumam var piedēvēt divas dažādas vērtības, tad šis atvasinātais instruments ir jāuzrāda, izmantojot vairāk nekā vienu rindu.”;

b)

rindas C0090 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atvasinātā instrumenta līguma pamatā esošā instrumenta (aktīva vai saistību) identifikācijas kods. Šis postenis ir uzrādāms vienīgi attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem sabiedrības portfelī ir viens vai vairāki pamatā esoši instrumenti. Indeksu uzskata par atsevišķu instrumentu, un tas tiek uzrādīts. Atvasinātā instrumenta pamatā esošā instrumenta identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166 (ja pieejams)

citi atzīti kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi pamatā esošajam instrumentam, ja iepriekš minētie varianti nav pieejami; tam ir jābūt unikālam un pastāvīgi konsekventi izmantotam attiecībā uz šo instrumentu;

“Vairāki aktīvi/saistības”, ja ir vairāk nekā viens pamatā esošais aktīvs vai saistības.

Ja pamatā esošais instruments ir indekss, uzrāda indeksa kodu.”;

c)

rindas C0100 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Atvasinātā instrumenta pamatā esošais instruments”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

ISIN saskaņā ar ISO/6166

2 –

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas [Committee on Uniform Securities Identification Procedures] numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs [Service Bureau] piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3 –

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts [Stock Exchange Daily Official List])

4 –

WKN (Vācijas Vērtspapīru (burtciparu) identifikācijas numurs [Wertpapier Kenn-Nummer])

5 –

Bloomberg Ticker (“Bloomberg” burtkods, ar ko identificē komercsabiedrības vērtspapīrus)

6 –

BBGID (“The Bloomberg Global” piešķirts identifikācijas numurs)

7 –

Reuters RIC (“Reuters” piešķirts instrumenta kods)

8 –

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators [Financial Instrument Global Identifier])

9 –

Cits kods, ko piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru apvienības [Association of National Numbering Agencies] dalībnieks

99 –

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi gadījumā, kad nav pieejams neviens no minētajiem variantiem. Šo iespēju izmanto arī attiecībā uz gadījumiem “vairāki aktīvi/saistības” un indeksi.”;

d)

tabulas rindas C0300 trešajā slejā (“Norādījumi”) dzēš otro daļu;

e)

rindas C0300 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”;

7)

iedaļā S.08.02 (“Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem”) tabulu groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” desmitās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Tabulā “Informācija par turētajām pozīcijām” katru atvasināto instrumentu uzrāda atsevišķi, izmantojot tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai minētajā tabulā pienācīgi norādītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus.”;

b)

rindas C0090 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atvasinātā instrumenta līguma pamatā esošā instrumenta (aktīva vai saistību) identifikācijas kods. Šis postenis ir uzrādāms vienīgi attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem sabiedrības portfelī ir viens vai vairāki pamatā esoši instrumenti. Indeksu uzskata par atsevišķu instrumentu, un tas tiek uzrādīts. Atvasinātā instrumenta pamatā esošā instrumenta identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166 (ja pieejams)

citi atzīti kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi pamatā esošajam instrumentam, ja iepriekš minētie varianti nav pieejami; tam ir jābūt unikālam un pastāvīgi konsekventi izmantotam attiecībā uz šo instrumentu;

“Vairāki aktīvi/saistības”, ja ir vairāk nekā viens pamatā esošais aktīvs vai saistības.

Ja pamatā esošais instruments ir indekss, uzrāda indeksa kodu.”;

c)

rindas C0100 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Atvasinātā instrumenta pamatā esošais instruments”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

ISIN saskaņā ar ISO/6166

2 –

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas [Committee on Uniform Securities Identification Procedures] numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs [Service Bureau] piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3 –

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts [Stock Exchange Daily Official List])

4 –

WKN (Vācijas Vērtspapīru (burtciparu) identifikācijas numurs [Wertpapier Kenn-Nummer])

5 –

Bloomberg Ticker (“Bloomberg” burtkods, ar ko identificē komercsabiedrības vērtspapīrus)

6 –

BBGID (“The Bloomberg Global” piešķirts identifikācijas numurs)

7 –

Reuters RIC (“Reuters” piešķirts instrumenta kods)

8 –

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators [Financial Instrument Global Identifier])

9 –

Cits kods, ko piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru apvienības [Association of National Numbering Agencies] dalībnieks

99 –

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi gadījumā, kad nav pieejams neviens no minētajiem variantiem. Šo iespēju izmanto arī attiecībā uz gadījumiem “vairāki aktīvi/saistības” un indeksi.”;

8)

iedaļu S.11.01 (“Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums”) groza šādi:

a)

sadaļas “Vispārīgas piezīmes” sestajā daļā pievieno šādu teikumu:

“Nekustamo īpašumu, ko tur kā nodrošinājumu ar fiziskām personām saistītiem hipotekāriem kredītiem, uzrāda vienā atsevišķā rindā.”;

b)

tabulas rindas C0080 trešajā slejā (“Norādījumi”) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro nodrošinājumam PIK 8. kategorijā (“Hipotēkas un aizdevumi”), kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 95. kategorijā (“Pamatlīdzekļi”).”;

9)

iedaļā S.12.01 (“Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves”) tabulu groza šādi:

a)

rindas C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190,/R0220 aizstāj ar šādām:

“C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

Vislabākā aplēse par produktiem ar atpirkšanas iespēju

Vislabākā bruto aplēse par produktiem ar atpirkšanas iespēju attiecībā uz katru darījumdarbības virzienu, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šo skaitli iekļauj arī pie R0030–R0090.”

b)

starp rindām C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 un C0020, C0100/R0240 iekļauj šādas rindas:

“C0150/R0230

Bruto vislabākā aplēse attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākām apdrošināšanas prēmijām kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tai skaitā ieguldījumu apliecībām (daļām) piesaistīta apdrošināšana).

Diskontētu izejošo naudas plūsmu kopsumma (maksājumi apdrošinājuma ņēmējiem un apdrošināšanas atlīdzības saņēmējiem) attiecībā uz turpmākiem garantētiem labumiem un turpmākiem diskrecionāriem labumiem saistībā ar dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp ieguldījumu apliecībām piesaistītu apdrošināšanu.

C0210/R0230

Bruto vislabākā aplēse attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākām apdrošināšanas prēmijām kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tai skaitā ieguldījumu apliecībām piesaistīta apdrošināšana).

Diskontētu izejošo naudas plūsmu kopsumma (maksājumi apdrošinājuma ņēmējiem un apdrošināšanas atlīdzības saņēmējiem) attiecībā uz turpmākiem garantētiem labumiem un turpmākiem diskrecionāriem labumiem saistībā ar veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.”

c)

starp rindām C0020, C0100/R0240 un C0020, C0100/R0250 iekļauj šādas rindas:

“C0150/R0240

Bruto vislabākā aplēse attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākām apdrošināšanas prēmijām – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tai skaitā ieguldījumu apliecībām piesaistīta apdrošināšana)

Bruto vislabākās aplēses kopsumma attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākiem garantētiem labumiem saistībā ar dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tai skaitā ieguldījumu apliecībām piesaistītu apdrošināšanu.”

d)

starp rindām C0020, C0100/R0250 un C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260 iekļauj šādas rindas:

“C0150/R0250

Bruto vislabākā aplēse attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākiem diskrecionāriem labumiem – apdrošināšana ar līdzdalību peļņā – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tai skaitā ieguldījumu apliecībām piesaistīta apdrošināšana)

Bruto vislabākā aplēse attiecībā uz naudas plūsmu, izejošām naudas plūsmām, turpmākiem diskrecionāriem labumiem kopā – apdrošināšana ar līdzdalību peļņā saistībā ar dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tai skaitā ar ieguldījumu apliecībām piesaistītu apdrošināšanu.”;

10)

iedaļā S.14.01 (“Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze”) tabulu groza šādi:

a)

rindas C0080 trešajā slejā (“Norādījumi”) dzēš otro daļu;

b)

rindu C0210 svītro;

c)

pēc rindas C0200 iekļauj šādu rindu:

“C0260

Gada garantētā likme likme (attiecībā pret vidējo galvojuma ilgumu)

Vidējā galvotā likme apdrošinājuma ņēmējam attiecībā pret līguma atlikušo darbības laiku, kas izteikts procentos. Piemēro vienīgi tad, ja garantētā likme ir paredzēta līgumā.

Nepiemēro ieguldījumu apliecībām piesaistītiem līgumiem.”;

11)

iedaļā S.15.01 (“Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts”) tabulas rindas C0100 trešās slejas (“Norādījumi”) tekstu aizstāj ar šādu:

“Norādīt garantētā labuma apmēru.”;

12)

iedaļā S.15.02 (“Mainīgas likmes anuitātes (mūža rentes) garantiju riska ierobežošana”) tabulas rindas C0140 trešās slejas (“Norādījumi”) tekstu aizstāj ar šādu:

““Ekonomiskais rezultāts”, ko apdrošināšanas polišu galvojums (garantija) ir radījis pārskata gada laikā, ņemot vērā risku ierobežošanas stratēģijas rezultātu. Ja risku ierobežošanu veic attiecībā uz produktu portfeli, piemēram, ja risku ierobežošanas instrumentus nevar attiecināt uz konkrētiem produktiem, sabiedrība risku ierobežošanas ietekmi attiecina uz dažādajiem produktiem, izmantojot katra produkta īpatsvaru postenī “Ekonomiskais rezultāts bez riska ierobežošanas” (C0110). Tas nav jāuzrāda, ja sabiedrībai pašai nav savas risku ierobežošanas programmas, bet tas tikai pārapdrošina garantijas daļu.”;

13)

iedaļā S.16.01 (“Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām”) tabulas rindas Z0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“1 –

1. un 13. Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

2 –

2. un 14. Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

3 –

3. un 15. Darbinieku kompensācijas apdrošināšana

4 –

4. un 16. Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

5 –

5. un 17. Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

6 –

6. un 18. Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

7 –

7. un 19. Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

8 –

8. un 20. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

9 –

9. un 21. Kredītu un galvojumu apdrošināšana

10 –

10. un 22. Juridisko izdevumu apdrošināšana

11 –

11. un 23. Palīdzība

12 –

12. un 24. Dažādi finansiālie zaudējumi

25 –

Neproporcionāla veselības pārapdrošināšana

26 –

Neproporcionāla nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

27 –

Neproporcionāla pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

28 –

Neproporcionāla īpašuma pārapdrošināšana”;

14)

veidnē S.22.03 tabulas trešajā slejā norādījumus par C0010/R0060 aizstāj ar šādiem:

“Bezriska likmes atbilstības korekcija attiecībā uz uzrādīto portfeli, ko uzrāda bāzespunktu izteiksmē, izmantojot decimālskaitli, piemēram, 100 bp uzrāda kā 0,01.”;

15)

iedaļā S.22.05 (“Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm”) tabulas rindas C0010/R0070 trešajā slejā (“Norādījumi”) otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja nav ierobežojumu, uzrāda summu, kas aprēķināta pēc formulas R0060*(R0010-R0050).”;

16)

iedaļā S.22.06 (“Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā”) sadaļā “Vispārīgas piezīmes” ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Sadalījumā pa valūtām un valstīm uzrāda informāciju par būtiskām saistībām valstīs un valūtās, kurām piemēro valūtas svārstīguma korekciju un attiecīgā gadījumā arī valsts palielinājumu, apmērā līdz 90 % no vislabākās aplēses kopsummas, kurai piemēro svārstīguma korekciju.”;

17)

iedaļu S.23.04 (“Pašu kapitāla posteņu saraksts”) groza šādi:

a)

tabulas rindas C0370 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Tā ir subordinēto saistību pirmā nākamā atsaukšanas diena. To uzrāda ISO 8601 formātā (gggg-mm-dd).”;

b)

rindas C0710/R0020 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Tas ir atskaitījums (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 81. pantu) attiecībā uz katru norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeli.”;

18)

Iedaļā S.26.01 (“Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks”) tabulu groza šādi:

a)

rindas R0290/C0020–R0290/C0080 svītro;

b)

starp rindām R0260–R0280/C0040 un R0300/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0291/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām (ĪNDS) atgūstamās summas.

R0291/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru riska prasību attiecībā uz atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām (ĪNDS) atgūstamās summas.

R0291/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem) pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijām.

R0291/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.”

c)

starp rindām R0291/C0080 un R0300/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0292/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku prasību attiecībā uz atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem) pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijām.

R0292/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.”

d)

rindas R0411/C0020–R0411/C0080 svītro;

e)

starp rindām R0410/C0080 un R0412/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0413/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi)

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir pamatā likmju starpības riska atskaitījumiem saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.

R0413/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.”;

f)

tabulas rindas R0412/C0020–R0412/C0080 aizstāj ar šādām:

“R0412/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir pamatā likmju starpības riska prasībai attiecībā uz obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.

R0412/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.”;

g)

starp rindām R0412/C0080 un R0420/C0060 iekļauj šādas rindas:

“R0414/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0414/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi)

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0414/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0414/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir pamatā likmju starpības riska prasībai attiecībā uz obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0414/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās)

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.

R0414/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0414/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi)

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūras sabiedrībās, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.”;

19)

iedaļā S.29.01 (“Aktīvu un saistību starpības atlikums”) tabulas rindas C0030/R0190 trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu teikumu:

“Šī skaitlis neietver pašu akciju summu.”;

20)

iedaļu S.29.02 (“Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībām”), groza šādi:

a)

sadaļas “Vispārīgas piezīmes” trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šīs veidnes tvērums:

i.

ietver ieguldījumus;

ii.

ietver atvasināto instrumentu (kā ieguldījumu) saistību pozīciju;

iii.

ietver pašu akcijas;

iv.

ietver finanšu saistības (tostarp subordinētās saistības);

v.

ietver aktīvus, kurus tur ieguldījumu apliecībām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem fondiem;

vi.

neietver pašu lietošanai turētus īpašumus.”;

b)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” piekto un sesto daļu aizstāj ar šādu:

“Atšķirība starp veidni S.29.02 (pēdējo tabulu) un informāciju veidnē S.09.01 ir tāda, ka ir iekļauti ieņēmumi no pašu akcijām un izslēgti pašu lietošanai turētie īpašumi. Šīs veidnes mērķis ir radīt detalizētu izpratni par aktīvu un saistību starpības atlikuma izmaiņām saistībā ar ieguldījumiem, ņemot vērā:

i.

vērtējumu izmaiņas, kas ietekmē aktīvu un saistību starpības atlikumu (piem., realizētā peļņa un zaudējumi pārdošanas rezultātā, bet arī vērtēšanas atšķirības);

ii.

ieguldījumu radītie ieņēmumi;

iii.

ar ieguldījumiem saistītie izdevumi (tostarp finanšu saistību procentu maksas).”;

c)

tabulas rindas C0010/R0050 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Ar ieguldījumiem saistītie izdevumi, tostarp subordinēto un finanšu saistību procentu maksas, tostarp:

Ieguldījumu pārvaldības izdevumi saistībā ar posteņiem “Ieguldījumi” un “Pašu akcijas”;

subordinēto un finanšu saistību procentu maksas, kas attiecas uz “Finanšu saistības, kas nav parādi kredītiestādēm”, kā arī “Parādi kredītiestādēm” un “Subordinētās saistības”.

Šie izdevumi un maksas atbilst tiem izdevumiem un maksām, kas pēc uzkrāšanas principa uzskaitīti un atzīti perioda beigās.”;

d)

tabulas rindas C0010/R0070 trešās slejas (“Norādījumi”) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Pārskata periodā nopelnīto dividenžu summa, neieskaitot dividendes no pašu lietošanai turēta īpašuma.”;

e)

tabulas rindas C0010/R0080 trešās slejas (“Norādījumi”) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Pārskata periodā nopelnīto procentu summa, neieskaitot procentus no pašu lietošanai turēta īpašuma.”;

f)

tabulas rindas C0010/R0090 trešās slejas (“Norādījumi”) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Pārskata periodā nopelnītās īres maksas summa, neieskaitot īri no pašu lietošanai turēta īpašuma.”;

g)

tabulas rindas C0010/R0100 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Citu saņemto un pārskata gada beigās uzkrāto ieguldījumu ienākumu summa. To piemēro citiem ieguldījumu ienākumiem, kas nav ņemti vērā ailēs C0010/R0070, C0010/R0080 un C0010/R0090, piemēram, maksas par vērtspapīru aizdošanu, maksas par saistību uzņemšanos utt., izņemot maksas saistībā ar pašu lietošanai turētu īpašumu”;

21)

iedaļu S.29.03 (“Aktīvu un saistību starpības atlikums, skaidrots ar tehniskajām rezervēm”) groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” pievieno šādu daļu:

“Pieņemto pārapdrošināšanu attiecībā uz ieguldījumu apliecībām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem darījumiem iekļauj veidnē.”;

b)

tabulas rindas C0010–C0020/R0080 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šeit atspoguļotās vislabākās aplēses variācija attiecas vienīgi uz naudas plūsmām, kas prognozētas perioda beigās, salīdzinot ar naudas plūsmām, kuras perioda sākumā tika prognozētas attiecībā uz periodu (N + 1) un turpmākiem periodiem.

Tas atspoguļo tikai izmaiņas, kas radušās saistībā ar naudas plūsmas īstenošanu gadā (N) un kas nav saistītas ar izmaiņām pieņēmumos.”;

c)

tabulas rindas C0010–C0020/R0090 trešajā slejā (“Norādījumi”) pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Tas galvenokārt attiecas uz izmaiņām vislabākajā aplēsē, kuras pamatā nav realizētās tehniskās plūsmas un izmaiņas pieņēmumos, kuri tieši saistīti ar apdrošināšanas riskiem (t. i., polises apturēšanas rādītāji), ko var uzskatīt par neekonomiskiem pieņēmumiem.”;

d)

tabulas rindas C0050–C0060/R0190 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Sagaidāms, ka šī šūna galvenokārt attiecas uz nedzīvības apdrošināšanu un uz izmaiņām prēmiju rezervēs (daļā no tām) (t. i., attiecībā uz visām atzītajām saistībām līguma ietvaros vērtēšanas datumā, ja atlīdzības prasība vēl nav radusies):

Norādīt prēmiju rezervju daļu gada (N) beigās saistībā ar seguma periodu, kas sākas pēc pēdējā gada (N) beigām;

Norādīt prēmiju rezervju daļu gada (N – 1) beigās saistībā ar seguma periodu, kas sākas pēc pēdējā gada (N) beigām;

variāciju atvasina no abiem rādītājiem.”;

e)

tabulas rindas C0050–C0060/R0200 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Sagaidāms, ka šīs ailes galvenokārt attiecas uz nedzīvības apdrošināšanu, proti, un uz šādiem gadījumiem:

a)

prēmiju rezerves (daļa no tām) gada (N–1) beigās, kuras gada (N) beigās pārvērstas par atlīdzības prasību rezervēm, jo prasījums radies šajā periodā

b)

atlīdzību prasību rezervēm, kas attiecas uz periodā piekritušajām atlīdzību prasībām (kurām gada (N–1) beigās nebija prēmiju rezervju).

Aprēķins var būt šāds:

norāda to atlīdzību prasību rezervju daļu gada (N) beigās, kas attiecas uz periodā segtajiem riskiem;

norāda to atlīdzības prasību rezervju daļu gada (N–1) beigās, kas saistīta ar šai periodā segtajiem riskiem;

atvasina variāciju no šiem abiem skaitļiem.”;

f)

tabulas rindas C0050–C0060/R0230 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šeit atspoguļotās vislabākās aplēses variācija attiecas vienīgi uz naudas plūsmām, kas prognozētas perioda beigās, salīdzinot ar naudas plūsmām, kuras perioda sākumā tika prognozētas attiecībā uz periodu (N+1) un turpmākiem periodiem.

Tas atspoguļo tikai izmaiņas, kas radušās saistībā ar naudas plūsmas īstenošanu gadā (N) un kas nav saistītas ar izmaiņām pieņēmumos.”;

g)

tabulas rindas C0050–C0060/R0240 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Tas galvenokārt attiecas uz izmaiņām vislabākajā aplēsē, kuras pamatā nav realizētās tehniskās plūsmas un izmaiņas pieņēmumos, kas tieši saistīti ar apdrošināšanas riskiem (t. i., polises apturēšanas rādītāji), kurus var uzskatīt par neekonomiskiem pieņēmumiem.

Lai izolētu strikti noteikto variācijas darbības jomu saistībā ar izmaiņām pieņēmumos, aprēķins var būt šāds:

 

Ņem vērā gada (N) prognozētās naudas plūsmas sākuma vislabāko aplēsi (aile C0050-C0060/R0150), tai skaitā sākuma vislabākās aplēses korekciju (ailes C0050-C0060/R0160 –R0180) un gada (N) prognozēto naudas plūsmu atcelšanas ietekmi (C0050-C0060/R0210–R0230);

 

balstoties uz šo rādītāju, veic aprēķinus ar jaunajiem pieņēmumiem, kas nav saistīti ar diskontu likmēm, ko (attiecīgā gadījumā) piemēroja gada (N) beigās.

 

Tādējādi tiks iegūta vislabākās aplēses variācija, kas attiecas vienīgi uz izmaiņām šajos pieņēmumos. Tas var neatspoguļot variāciju, jo katra pieteiktā, bet nenokārtotā atlīdzības prasība tiek pārskatīta atsevišķi, līdz ar to variācija būtu jāpievieno.

Nedzīvības apdrošināšanai gadījumos, kad šīs izmaiņas nav iespējams nodalīt atsevišķi no izmaiņām saistībā ar pieredzi, uzrādiet kopējo rādītāju šūnā C0060/R0230.”;

h)

tabulas rindas C0050–C0060/R0260 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atbilst citām vislabākās aplēses variācijām, kas nav atspoguļotas šūnās C0050/R0150–R0250 (attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu) vai šūnās C0060/R0150–R0250 (attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanu).”;

i)

tabulas rindu C0090/R0300 aizstāj ar šādu:

“C0090/R0300

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Šis skaitlis atspoguļo neto variāciju bilancē attiecībā uz aktīviem, kurus tur indeksam piesaistītiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem fondiem, un tehniskajām rezervēm – indeksam piesaistītām un ieguldījumu apliecībām piesaistītām (ko aprēķina kā vislabāko aplēsi un riska rezervi vai aprēķina kopumā).”

j)

tabulas rindas C0100–C0110/R0310 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Parakstīto prēmiju summa saskaņā ar “Maksātspēja II” saistībā ar attiecīgi dzīvības apdrošināšanu un nedzīvības apdrošināšanu”;

k)

tabulas rindas C0120–C0130/R0360 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šo aprēķinu veic atbilstoši šādam principam:

ņem vērā vislabākās aplēses, riska rezerves summas un tehnisko rezervju izmaiņas (sākotnējais skaitlis mīnus nobeiguma skaitlis), ko aprēķina kā tehnisko rezervju summāro rādītāju un pārejas rādītāju;

pievieno tehnisko plūsmu kopsummu, t. i.,: ienākošās naudas plūsmas, no kurām atskaita izejošās naudas plūsmas saistībā ar bruto tehniskajām rezervēm (C0100/R0340 attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu un C0110/R0340 attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanu).”;

l)

tabulas rindas C0120–C0130/R0370 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šo aprēķinu veic atbilstoši šādam principam:

ņem vērā no pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamo summu variāciju;

pievieno tehnisko plūsmu kopsummu, t. i.,: ienākošās naudas plūsmas, no kurām atskaitītas izejošās naudas plūsmas, saistībā ar pārapdrošināšanu attiecīgajā periodā.

Ja šai summai ir pozitīva ietekme uz aktīvu un saistību starpības atlikumu, tas ir pozitīvs skaitlis.”

22)

iedaļā S.29.04 (“Sīka analīze par periodu – tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēm”) tabulu groza šādi:

a)

rindu C0010/R0060 aizstāj ar šādu:

“C0010/R0060

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Šis skaitlis atspoguļo neto variāciju bilancē attiecībā uz aktīviem, kurus tur indeksam piesaistītiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem fondiem, un tehniskajām rezervēm – indeksam piesaistītām un ieguldījumu apliecībām piesaistītām (ko aprēķina kā vislabāko aplēsi un riska rezervi vai aprēķina kopumā).”

b)

rindu C0020/R0040 aizstāj ar šādu:

“C0020/R0040

Vislabākās aplēses variācija

Vislabākās aplēses variācija saistībā ar gada (N) prognozētajām ienākošajām un izejošajām plūsmām – pirms perioda pieņemtie riski (ieskaitot pārapdrošināšanu)

Visu atspoguļoto, Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā definēto darījumdarbības virzienu kopsumma, atbilst veidnes S.29.03 aiļu C0010/R0060–C0010/R0100 un veidnes S.29.03 aiļu C0020/R0060–C0020/R0100 summai.”

c)

rindu C0020/R0060 aizstāj ar šādu:

“C0020/R0060

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Skatīt norādījumus par C0010/R0060.”

d)

rindu C0030/R0080 aizstāj ar šādu:

“C0030/R0080

Parakstītās prēmijas

Atbilst tai parakstīto prēmiju daļai, kas attiecas uz riskiem, kuri segti pēc perioda, t. i., pēc perioda nopelnāmās prēmijas.

Turklāt, lai attiecībā uz riskiem, kas segti pēc perioda, noteiktu šo daļu no ietekmētajām prēmijām, var izmantot sadalījuma principu.”

e)

tabulas rindas C0030/R0110 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Šī vislabākās aplēses variācija atbilst veidnes S.29.03 aiļu C0050/R0190 un veidnes S.29.03 aiļu C0060/R0190 summai, ja veidnē S.29.03 veiktais izvērtējums tiek sadalījumā pa komercdarbības virzieniem.

Šī summa attiecas uz izmaiņām prēmiju rezervēs (daļā no tām) (t. i., attiecībā uz visām atzītajām saistībām līguma ietvaros vērtēšanas datumā, ja atlīdzības prasība vēl nav radusies):

norāda prēmiju rezervju daļu gada (N) beigās attiecībā uz seguma periodu, kas sākas pēc gada (N) beigām;

norāda to prēmiju rezervju daļu gada (N–1) beigās attiecībā uz seguma periodu, kas sākas pēc pēdējā gada (N) beigām (t. i., ja prēmiju rezerves attiecas uz saistībām vairāk nekā vienā turpmākā pārskata periodā)

Ja prēmiju rezervēs (N–1) gada beigās ietilpst summa, par kādu atlīdzību prasības radušās gadā (N), šo summu ņem vērā nevis vislabākās aplēses variācijā par riskiem, kas segti pēc attiecīgā perioda, bet gan vislabākās aplēses variācijā par periodā segtajiem riskiem, jo šī rezerve ir kļuvusi par atlīdzības prasību rezervi.”;

f)

rindu C0030/R0130 aizstāj ar šādu:

“C0030/R0130

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Šo šūnu uzskata par nepiemērojamu nedzīvības apdrošināšanai.

Skatīt norādījumus par C0010/R0060.”

g)

rindu C0040/R0080 aizstāj ar šādu:

“C0040/R0080

Parakstītās prēmijas

Atbilst tai parakstīto prēmiju daļai, kas attiecas uz perioda laikā segtajiem riskiem, t. i., nopelnītajām prēmijām saskaņā ar direktīvas “Maksātspēja II” principiem.

Turklāt, lai attiecībā uz riskiem, kas segti pēc perioda, identificētu šo daļu no ietekmētajām prēmijām, var izmantot sadalījuma principu.”

h)

tabulas rindas C0040/R0110 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Variācijas apmērs vislabākajā aplēsē par periodā segtajiem riskiem.

Attiecībā uz periodā segtajiem riskiem: šī vislabākās aplēses variācija atbilst veidnes S.29.03 aiļu C0050/R0200 un veidnes S.29.03 aiļu C0060/R0200 summai, ja izvērtējums par veidni S.29.03 tiek veikts sadalījumā pa komercdarbības virzieniem.

Summa attiecas uz šādiem gadījumiem:

a)

prēmiju rezerves gada (N–1) beigās, kuras kļuvušas par atlīdzības prasību rezervēm gada (N) beigās, jo periodā radusies atlīdzības prasība;

b)

atlīdzības prasību rezerves saistībā ar periodā radušamies atlīdzības prasībām (kurām gada (N–1) beigās nebija prēmiju rezervju)

Aprēķins var būt šāds:

Norāda to atlīdzības prasību rezervju daļu gada (N) beigās, kura attiecas uz periodā segtajiem riskiem.

Norāda to prēmiju rezervju daļu gada (N-1) beigās, kura attiecas uz periodā segtajiem riskiem.

Variāciju atvasina no šiem abiem skaitļiem.”;

i)

rindu C0040/R0130 aizstāj ar šādu:

“C0040/R0130

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Šo šūnu uzskata par nepiemērojamu nedzīvības apdrošināšanai.

Skatīt norādījumus par C0010/R0060.”

j)

pirms rindas C0050/R0090 iekļauj šādu rindu:

“C0050/R0080

Parakstītās prēmijas

Atbilst daļai no parakstītajām prēmijām saistībā ar riskiem, kas segti pirms perioda, t. i., nopelnītajām prēmijām saskaņā ar “Maksātspēja II” principiem (ja prēmija ir maksājama tikai pēc seguma perioda).

Turklāt, lai identificētu šo daļu no prēmijām, var izmantot sadalījuma principu.”

k)

tabulas rindas C0050/R0110 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz pirms perioda segtajiem riskiem tā atbilst gada (N) prognozētajām ienākošajām un izejošajām plūsmām pirms perioda pieņemtajiem riskiem. Attiecībā uz riskiem, kas segti pirms perioda, šī vislabākās aplēses variācija atbilst aiļu R0210/C0050-C0060 – R0250/C0050-C0060 summai no veidnes S.29.03, ja izvērtējums veidnē S.29.03 tiek veikts sadalījumā pa komercdarbības virzieniem.

Aprēķins var būt šāds:

ņem vērā to sākuma vislabākās aplēses daļu, kas attiecas uz segtajiem riskiem pirms perioda, t. i., sākuma vislabāko aplēsi, atskaitot prēmiju rezerves;

izolē naudas plūsmu summu (ienākošā nauda mīnus izejošā nauda), kas tika atspoguļotas sākuma vislabākajā aplēsē attiecīgajam periodam;

Šī atsevišķā naudas plūsmas summa papildina sākuma vislabāko aplēsi (attiecībā uz neitralizācijas efektu).”;

l)

rindu C0050/R0130 aizstāj ar šādu:

“C0050/R0130

Neto variācija attiecībā uz indeksam piesaistītiem darījumiem un ieguldījumu apliecībām piesaistītiem darījumiem

Šo šūnu uzskata par nepiemērojamu nedzīvības apdrošināšanai.

Skatīt norādījumus par C0010/R0060.”;

23)

iedaļas S.30.01 (“Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu brīvprātīgiem segumiem” sadaļā “Vispārīgas piezīmes” piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Šī veidne ir vērsta uz nākotni (atbilstoši veidnei S.30.03), un tā pati par sevi atspoguļo pārapdrošināšanas nolīgumus, kas ir spēkā un ir derīgi nākamajā pārskata gadā attiecībā uz norīkotajiem 10 vissvarīgākajiem riskiem, ņemot vērā pārapdrošinātos riska darījumus katrā komercdarbības virzienā. Sabiedrības sniedz pārskatu par nākamā pārskata perioda vissvarīgākajiem riskiem, uz kuriem attiecas pārapdrošināšanas nolīgumi, kas ir spēkā nākamajā pārskata periodā. Ja pēc termiņa beigām būtiski mainās pārapdrošināšanas stratēģija vai ja pārapdrošināšanas līgumu atjaunošana notiek vēlāk nekā pārskata datumā un pirms nākamā gada 1. janvāra, šīs veidnes informāciju vajadzības gadījumā iesniedz atkārtoti.”;

24)

iedaļā S.30.02 (“Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu brīvprātīgiem segumiem”) groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Šī veidne ir vērsta uz nākotni (atbilstoši veidnei S.30.03), un tā pati par sevi atspoguļo pārapdrošināšanas nolīgumus, kas ir spēkā un ir derīgi nākamajā pārskata gadā attiecībā uz norīkotajiem 10 vissvarīgākajiem riskiem, ņemot vērā pārapdrošinātos riska darījumus katrā komercdarbības virzienā. Sabiedrības sniedz pārskatu par nākamā pārskata perioda vissvarīgākajiem riskiem, uz kuriem attiecas pārapdrošināšanas nolīgumi, kas ir spēkā nākamajā pārskata periodā. Ja pēc termiņa beigām būtiski mainās pārapdrošināšanas stratēģija vai ja pārapdrošināšanas līgumu atjaunošana notiek vēlāk nekā pārskata datumā un pirms nākamā gada 1. janvāra, šīs veidnes informāciju vajadzības gadījumā iesniedz atkārtoti.”;

b)

tabulas rindas C0340 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”;

25)

iedaļā S.30.04 (“Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati”) tabulas rindas C0240 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”;

26)

iedaļā S.31.01 (“Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības”) tabulas rindas C0220 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”.

27)

iedaļā S.31.02 (“Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības”) tabulas rindas C0280 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI”.

28)

iedaļu S.36.02 (“Grupas iekšējie darījumi (GID) – atvasinātie instrumenti”) groza šādi:

a)

rindas C0180 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atvasinātā instrumenta pamatā esošā aktīva/saistību identifikācijas kods. Šis postenis ir uzrādāms vienīgi attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem sabiedrības portfelī ir viens pamatā esošs instruments vai indekss.

Indeksu uzskata par atsevišķu instrumentu, un tas tiek uzrādīts.

Atvasinātā instrumenta pamatā esošā instrumenta identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166 (ja pieejams)

Citi atzīti kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi pamatā esošajam instrumentam, ja iepriekš minētie varianti nav pieejami; tam ir jābūt unikālam un pastāvīgi konsekventi izmantotam attiecībā uz šo instrumentu;

“Vairāki aktīvi/saistības”, ja ir vairāk nekā viens pamatā esošais aktīvs vai saistības.

Ja pamatā esošais instruments ir indekss, uzrāda indeksa kodu.”;

b)

rindas C0190 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Instrumenta identifikācijas kods”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166

2 –

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas [Committee on Uniform Securities Identification Procedures] numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs [Service Bureau] piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3 –

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts [Stock Exchange Daily Official List])

4 –

WKN (Vācijas Vērtspapīru (burtciparu) identifikācijas numurs [Wertpapier Kenn-Nummer])

5 –

Bloomberg Ticker (“Bloomberg” burtkods, ar ko identificē komercsabiedrības vērtspapīrus)

6 –

BBGID (“The Bloomberg Global” piešķirts identifikācijas numurs)

7 –

Reuters RIC (“Reuters” piešķirts instrumenta kods)

8 –

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators [Financial Instrument Global Identifier])

9 –

Cits kods, ko piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru apvienības [Association of National Numbering Agencies] dalībnieks

99 –

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi gadījumā, kad nav pieejams neviens no minētajiem variantiem. Šo variantu izmanto arī attiecībā uz tādiem gadījumiem kā “vairāki aktīvi/saistības” un indeksi”.


III PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450 III pielikumu groza šādi:

1)

iedaļas S.01.02 (“Pamatinformācija”) tabulā pievieno šādu rindu:

“R0250

Atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju par ĀKNI

Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

2 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

3 –

Atbrīvojums attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

4 –

Atbrīvojums attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

5 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem un atvasinātajiem instrumentiem (pamatojoties uz 35. panta 6. un 7. punktu)

6 –

Atbrīvojums attiecībā uz aktīviem un atvasinātajiem instrumentiem (balstoties uz ārpakalpojumiem)

0 –

nav atbrīvojuma”;

2)

iedaļu S.03.01 (“Ārpusbilances posteņi – Vispārīga informācija”) labo šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” sesto daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā veidnē uzskaitītos galvojumus (garantijas) neuzrāda veidnēs S.03.02 un S.03.03. Tas nozīmē, ka šajā veidnē uzrāda tikai ierobežotos galvojumus (garantijas). Koncerna (grupas) uzraudzības ietvaros šajā veidnē neuzrāda iekšējos galvojumus (garantijas).”;

b)

tabulas rindas C0010/R0010 trešajā slejā (“Norādījumi”) dzēš trešo daļu;

c)

tabulas rindas C0010/R0030 trešajā slejā (“Norādījumi”) dzēš otro daļu;

3)

iedaļā S.03.02 (“Ārpusbilances posteņi – grupas saņemto neierobežoto garantiju saraksts”) sadaļā “Vispārīgas piezīmes” trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ar neierobežotiem galvojumiem saprot neierobežota apmēra galvojumus neatkarīgi no tā, vai galvojuma termiņš ir ierobežotas vai neierobežotas. Koncerna (grupas) uzraudzības ietvaros šajā veidnē neuzrāda iekšējos galvojumus.”;

4)

iedaļu S.06.02 (“Aktīvu saraksts”) groza šādi:

a)

tabulas rindas C0110 trešajā slejā (“Norādījumi”) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai “Hipotēkas un aizdevumi”, kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 95. kategorijai “Pamatlīdzekļi”.”;

b)

tabulas rindas C0120 trešajā slejā (“Norādījumi”) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai “Hipotēkas un aizdevumi”, kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 9. kategorijai “Īpašums”.”;

c)

rindas C0130 trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu daļu:

“Šo posteni nepiemēro PIK 71. un 9. kategorijai.”;

d)

rindas C0320 trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu daļu:

“Ja pārskatā par aili C0330 norāda “vairākas ĀKNI” – visreprezentatīvāko ārējo reitingu.”;

e)

iedaļā S.06.02 (“Aktīvu saraksts”) tabulas rindas C0330 trešajā slejā (“Norādījumi”) norīkoto ĀKNI nepapildināmo sarakstu aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI

Vairākas ĀKNI”;

5)

iedaļu S.06.03 (“Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja”) groza šādi:

a)

sadaļas “Vispārīgas piezīmes” trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Veidne ietver informāciju attiecībā uz 100 % no vērtības, kas ieguldīta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Tomēr attiecībā uz valstu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 90 % no fondu kopsummas, no kuras atskaitītas summas saistībā ar PIK 8. un 9. kategoriju, un attiecībā uz valūtu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 90 % no fondu kopsummas. Koncerni (grupas) nodrošina, ka 10 %, kas netiek atspoguļoti sadalījumā pa valstīm, tiek diversificēti ģeogrāfiskā ziņā, piemēram, ka vienā konkrētā valstī atrodas ne vairāk kā 5 %. Koncerni (grupas) izmanto caurskatāmības pieeju – sākot no lielākiem, ņemot vērā ieguldīto summu, līdz pat mazākajam atsevišķajam fondam, un šo pieeju ievēro konsekventi un pastāvīgi.”;

b)

tabulas rindas C0050 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Norādīt, vai aktīvu kategorijas valūta ir pārskata valūta vai ārvalsts valūta. Visas citas valūtas, izņemot pārskata valūtu, sauc par ārvalstu valūtām. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

pārskata valūta

2 –

ārvalsts valūta

3 –

valūtu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu”;

6)

tabulas rindas C0100. iedaļas S.07.01 (“Strukturēti produkti”) trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu punktu:

“6 –

neattiecas”;

7)

iedaļā S.08.01 (“Atvērtie atvasinātie instrumenti”) tabulu groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” devīto daļu aizstāj ar šādu:

“Tabulā “Informācija par turētajām pozīcijām” katru atvasināto instrumentu uzrāda atsevišķi, izmantojot tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai minētajā tabulā pienācīgi norādītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus. Ja attiecībā uz vienu un to pašu atvasināto instrumentu vienam mainīgam lielumam var piedēvēt divas dažādas vērtības, tad šis atvasinātais instruments ir jāuzrāda, izmantojot vairāk nekā vienu rindu.”;

b)

rindas C0090 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atvasinātā instrumenta līguma pamatā esošā instrumenta (aktīva vai saistību) identifikācijas kods. Šis postenis ir uzrādāms vienīgi attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem sabiedrības portfelī ir viens vai vairāki pamatā esoši instrumenti. Indeksu uzskata par atsevišķu instrumentu, un tas tiek uzrādīts.

Atvasinātā instrumenta pamatā esošā instrumenta identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166 (ja pieejams)

Citi atzīti kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi pamatā esošajam instrumentam, ja iepriekš minētie varianti nav pieejami; tam ir jābūt unikālam un pastāvīgi konsekventi izmantotam attiecībā uz šo instrumentu;

“Vairāki aktīvi/saistības”, ja ir vairāk nekā viens pamatā esošais aktīvs vai saistības.

Ja pamatā esošais instruments ir indekss, uzrāda indeksa kodu.”;

c)

rindas C0100 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Atvasinātā instrumenta pamatā esošais instruments”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

ISIN saskaņā ar ISO/6166

2 –

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas [Committee on Uniform Securities Identification Procedures] numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs [Service Bureau] piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3 –

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts [Stock Exchange Daily Official List])

4 –

WKN (Vācijas Vērtspapīru (burtciparu) identifikācijas numurs [Wertpapier Kenn-Nummer])

5 –

Bloomberg Ticker (“Bloomberg” burtkods, ar ko identificē komercsabiedrības vērtspapīrus)

6 –

BBGID (“The Bloomberg Global” piešķirts identifikācijas numurs)

7 –

Reuters RIC (“Reuters” piešķirts instrumenta kods)

8 –

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators [Financial Instrument Global Identifier])

9 –

Cits kods, ko piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru apvienības [Association of National Numbering Agencies] dalībnieks

99 –

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi gadījumā, kad nav pieejams neviens no minētajiem variantiem. Šo variantu izmanto arī attiecībā uz tādiem gadījumiem kā “vairāki aktīvi/saistības” un indeksi.”;

d)

rindas C0290 trešajā slejā (“Norādījumi”) pievieno šādu daļu:

“Ja pārskatā par aili C0300 norāda “vairākas ĀKNI” – visreprezentatīvāko ārējo reitingu.”;

e)

tabulas rindas C0300 trešajā slejā (“Norādījumi”) dzēš otro daļu;

f)

rindas C0300 trešajā slejā (“Norādījumi”) nepapildināmo sarakstu ar norīkotajām ĀKNI aizstāj ar šādu:

“—

“Euler Hermes Rating GmbH” (LEI kods: 391200QXGLWHK9VK6V27)

“Japan Credit Rating Agency Ltd” (LEI kods: 35380002378CEGMRVW86)

“BCRA-Credit Rating Agency AD” (LEI kods: 747800Z0IC3P66HTQ142)

“Creditreform Rating AG” (LEI kods: 391200PHL11KDUTTST66)

“Scope Ratings GmbH” (iepriekš “Scope Ratings AG” un “PSR Rating GmbH”)(LEI kods: 391200WU1EZUQFHDWE91)

“ICAP Group SA” (LEI kods: 2138008U6LKT8VG2UK85)

“GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH” (LEI kods: 391200OLWXCTKPADVV72)

“ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH” (LEI kods: 529900977LETWLJF3295)

“ARC Ratings, S.A.” (iepriekš “Companhia Portuguesa de Rating, S.A”) (LEI kods: 213800OZNJQMV6UA7D79)

“AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS)” (LEI kods: 549300VO8J8E5IQV1T26)

“DBRS Ratings Limited” (LEI kods: 5493008CGCDQLGT3EH93)

“Fitch” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Fitch France S.A.S.” (LEI kods: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

“Fitch Deutschland GmbH” (LEI kods: 213800JEMOT1H45VN340)

“Fitch Italia S.p.A.” (LEI kods: 213800POJ9QSCHL3KR31)

“Fitch Polska S.A.” (LEI kods: 213800RYJTJPW2WD5704)

“Fitch Ratings España S.A.U.” (LEI kods: 213800RENFIIODKETE60)

“Fitch Ratings Limited” (LEI kods: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

“Fitch Ratings CIS Limited” (LEI kods: 213800B7528Q4DIF2G76)

“Moody's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“Moody's Investors Service Cyprus Ltd” (LEI kods: 549300V4LCOYCMNUVR81)

“Moody's France S.A.S.” (LEI kods: 549300EB2XQYRSE54F02)

“Moody's Deutschland GmbH” (LEI kods: 549300M5JMGHVTWYZH47)

“Moody's Italia S.r.l.” (LEI kods: 549300GMXJ4QK70UOU68)

“Moody's Investors Service España S.A.” (LEI kods: 5493005X59ILY4BGJK90)

“Moody's Investors Service Ltd” (LEI kods: 549300SM89WABHDNJ349)

“Standard & Poor's” (izmantojams, ja turpmākais sadalījums nav pieejams)

“S&P Global Ratings France SAS” (LEI kods: 54930035REY2YCDSBH09)

“S&P Global Ratings Europe Limited” (iepriekš “S&P Global Ratings Italy S.r.l.”, LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063, apvienošanās 2018. gada 1. maijā) (LEI kods: 5493008B2TU3S6QE1E12)

“Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited” (LEI kods: 549300363WVTTH0TW460)

“CRIF Ratings S.r.l.” (iepriekš “CRIF S.p.a.”) (LEI kods: 8156001AB6A1D740F237)

“Capital Intelligence Ratings Ltd” (LEI kods: 549300RE88OJP9J24Z18)

“European Rating Agency, a.s.” (LEI kods: 097900BFME0000038276)

“Axesor Risk Management SL (LEI kods: 959800EC2RH76JYS3844)

“Cerved Rating Agency S.p.A.” (iepriekš “CERVED Group S.p.A.”) (LEI kods: 8156004AB6C992A99368)

“Kroll Bond Rating Agency” (LEI kods: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

“The Economist Intelligence Unit Ltd” (LEI kods: 213800Q7GRZWF95EWN10)

“Dagong Europe Credit Rating Srl” (Dagong Europe)” (LEI kods: 815600BF4FF53B7C6311)

“Spread Research” (LEI kods: 969500HB6BVM2UJDOC52)

“EuroRating Sp. z o.o.” (LEI kods: 25940027QWS5GMO74O03)

“HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings)” (LEI kods: 549300IFL3XJKTRHZ480)

“Moody's Investors Service EMEA Ltd” (LEI kods: 54930009NU3JYS1HTT72)

“Egan-Jones Ratings Co. (EJR)” (LEI kods: 54930016113PD33V1H31)

“modeFinance S.r.l.” (LEI kods: 815600B85A94A0122614)

“INC Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400SUBF5EPOGK0983)

“Rating-Agentur Expert RA GmbH” (LEI kods: 213800P3OOBSGWN2UE81)

“Kroll Bond Rating Agency Europe Limited” (LEI kods: 5493001NGHOLC41ZSK05)

“SPMW Rating Sp. z o.o.” (LEI kods: 259400PIF3W6YC660564)

Citas norīkotās ĀKNI

Vairākas ĀKNI”;

8)

iedaļā S.08.02 (“Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem”) tabulu groza šādi:

a)

sadaļā “Vispārīgas piezīmes” desmitās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Tabulā “Informācija par turētajām pozīcijām” katru atvasināto instrumentu uzrāda atsevišķi, izmantojot tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai minētajā tabulā pienācīgi norādītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus.”;

b)

rindas C0090 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Atvasinātā instrumenta līguma pamatā esošā instrumenta (aktīva vai saistību) identifikācijas kods. Šis postenis ir uzrādāms vienīgi attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem sabiedrības portfelī ir viens vai vairāki pamatā esoši instrumenti. Indeksu uzskata par atsevišķu instrumentu, un tas tiek uzrādīts.

Atvasinātā instrumenta pamatā esošā instrumenta identifikācijas kods šādā prioritārā secībā:

ISIN kods saskaņā ar ISO 6166 (ja pieejams)

Citi atzīti kodi (piem., CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi pamatā esošajam instrumentam, ja iepriekš minētie varianti nav pieejami; tam ir jābūt unikālam un pastāvīgi konsekventi izmantotam attiecībā uz šo instrumentu;

“Vairāki aktīvi/saistības”, ja ir vairāk nekā viens pamatā esošais aktīvs vai saistības.

Ja pamatā esošais instruments ir indekss, uzrāda indeksa kodu.”;

c)

rindas C0100 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim “Atvasinātā instrumenta pamatā esošais instruments”. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta variantiem:

1 –

ISIN saskaņā ar ISO/6166

2 –

CUSIP (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas [Committee on Uniform Securities Identification Procedures] numurs, ko CUSIP pakalpojumu birojs [Service Bureau] piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām)

3 –

SEDOL (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts [Stock Exchange Daily Official List])

4 –

WKN (Vācijas Vērtspapīru (burtciparu) identifikācijas numurs [Wertpapier Kenn-Nummer])

5 –

Bloomberg Ticker (“Bloomberg” burtkods, ar ko identificē komercsabiedrības vērtspapīrus)

6 –

BBGID (“The Bloomberg Global” piešķirts identifikācijas numurs)

7 –

Reuters RIC (“Reuters” piešķirts instrumenta kods)

8 –

FIGI (Globālais finanšu instrumentu identifikators [Financial Instrument Global Identifier])

9 –

Cits kods, ko piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru apvienības [Association of National Numbering Agencies] dalībnieks

99 –

Kods, ko sabiedrība piešķīrusi gadījumā, kad nav pieejams neviens no minētajiem variantiem. Šo variantu izmanto arī attiecībā uz tādiem gadījumiem kā “vairāki aktīvi/saistības” un indeksi”;

9)

iedaļu S.11.01 (“Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums”) groza šādi:

a)

sadaļas “Vispārīgas piezīmes” sestajā daļā pievieno šādu teikumu:

“Nekustamo īpašumu, ko tur kā nodrošinājumu ar fiziskām personām saistītiem hipotekāriem kredītiem, uzrāda vienā atsevišķā rindā.”;

b)

tabulas rindas C0080 trešajā slejā (“Norādījumi”) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Šo posteni nepiemēro nodrošinājumam PIK 8. kategorijā (“Hipotēkas un aizdevumi”), kā arī PIK 71., PIK 75. un PIK 95. kategorijā (“Pamatlīdzekļi”).”;

10)

iedaļā S.15.01 (“Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts”) tabulas rindas C0100 trešās slejas (“Norādījumi”) tekstu aizstāj ar šādu:

“Norādīt garantētā labuma apmēru.”;

11)

iedaļā S.15.01 (“Mainīgas likmes anuitātes (mūža rentes) garantiju riska ierobežošana”) tabulas rindas C0100 trešās slejas (“Norādījumi”) tekstu aizstāj ar šādu:

““Ekonomiskais rezultāts”, ko apdrošināšanas polišu galvojums (garantija) ir radījis pārskata gada laikā, ņemot vērā risku ierobežošanas stratēģijas rezultātu. Ja risku ierobežošanu veic attiecībā uz produktu portfeli, piemēram, ja risku ierobežošanas instrumentus nevar attiecināt uz konkrētiem produktiem, sabiedrība risku ierobežošanas ietekmi attiecina uz dažādajiem produktiem, izmantojot katra produkta īpatsvaru postenī “Ekonomiskais rezultāts bez riska ierobežošanas” (C0110). Tas nav jāuzrāda, ja sabiedrībai pašai nav savas risku ierobežošanas programmas, bet tas tikai pārapdrošina garantijas daļu.”;

12)

iedaļu S.23.04 (“Pašu kapitāla posteņu saraksts”) groza šādi:

a)

tabulas rindas C0370 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Tā ir subordinēto saistību pirmā nākamā atsaukšanas diena. To uzrāda ISO 8601 formātā (gggg-mm-dd).”;

b)

rindas C0710/R0020 trešo sleju (“Norādījumi”) aizstāj ar šādu:

“Tas ir atskaitījums (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 81. pantu) attiecībā uz katru norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeli.”;

13)

Iedaļā S.26.01 (“Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks”) tabulu groza šādi:

a)

rindas R0290/C0020–R0290/C0080 svītro;

b)

starp rindām R0260–R0280/C0040 un R0300/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0291/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru riska prasību attiecībā uz atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem) pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijām.

R0291/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0291/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku atbilstīgiem infrastruktūras sabiedrību kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.”

c)

starp rindām R0291/C0080 un R0300/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0292/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku prasību attiecībā uz atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem) pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijām.

R0292/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0292/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.”

d)

rindas R0411/C0020–R0411/C0080 svītro;

e)

starp rindām R0410/C0080 un R0412/C0020 iekļauj šādas rindas:

“R0413/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi)

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir pamatā likmju starpības riska atskaitījumiem saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.

R0413/C0070

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir jutīgas pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0413/C0080

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, izņemot infrastruktūras sabiedrības, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.”;

f)

tabulas rindas R0412/C0020–R0412/C0080 aizstāj ar šādām:

“R0412/C0020

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0030

Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0040

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kuri ir jutīgi pret likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma.

Šajā ailē neiekļauj no pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0050

Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir tādu saistību absolūtā vērtība, kuras ir pamatā likmju starpības riska prasībai attiecībā uz obligācijām un aizdevumiem, kas nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda vienīgi tad, ja sadalījums starp R0412, R0413 un R0414 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410.

TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas.

R0412/C0060

Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā)

Tā ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku saistībā ar obligācijām un aizdevumiem, kuri nav nedz atbilstīgi ieguldījumi infrastruktūrā, nedz infrastruktūras sabiedrības, pēc tehnisko r