EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1843

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1843 (2018. gada 23. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2452 groza attiecībā uz piemērošanas jomu veidnei, ar kuru sniedz informāciju par prēmijām, atlīdzības prasībām un izdevumiem sadalījumā pa valstīm (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7648

OJ L 299, 26.11.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1843/oj

26.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1843

(2018. gada 23. novembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2452 groza attiecībā uz piemērošanas jomu veidnei, ar kuru sniedz informāciju par prēmijām, atlīdzības prasībām un izdevumiem sadalījumā pa valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 56. pantu un 256. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2452 (2) nav pietiekami skaidri noteikts, kādos apstākļos apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām nav pienākuma iesniegt informāciju, aizpildot S.05.02. iedaļā ietverto veidni. Lai apdrošināšanas sabiedrības un pārapdrošināšanas sabiedrības ar pietiekamu noteiktību varētu apzināt savus pienākumus, būtu attiecīgi jāprecizē vispārīgās piezīmes, kas izklāstītas minētās regulas II un III pielikuma iedaļās S.05.02.

(2)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/2452 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(4)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2452 II un III pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2452, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli sniegšanas procedūrām, formātiem un veidnēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 347, 31.12.2015., 1285. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


PIELIKUMS

1)   

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2452 II pielikuma S.05.02. iedaļas (“Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā”) sadaļā “Vispārīgas piezīmes” pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām ir jāsniedz katru gadu. Apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām nav pienākuma iesniegt I pielikuma veidni S.05.02.01, ja uz piederības valsti attiecas vismaz 90 % no parakstīto prēmiju bruto kopsummas.”.

2)   

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2452 III pielikuma S.05.02. iedaļas (“Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā”) sadaļā “Vispārīgas piezīmes” pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas grupām ir jāsniedz katru gadu. Iesaistītajām apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām nav pienākuma iesniegt I pielikuma veidni S.05.02.01, ja uz piederības valsti attiecas vismaz 90 % no parakstīto prēmiju bruto kopsummas.”.


Top