EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1619

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1619 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/438 groza attiecībā uz depozitāriju turēšanas pienākumiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/4379

OJ L 271, 30.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1619/oj

30.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1619

(2018. gada 12. jūlijs),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/438 groza attiecībā uz depozitāriju turēšanas pienākumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (1) un jo īpaši tās 26.b pantu,

tā kā:

(1)

Sakarā ar atšķirīgiem valstu tiesību aktiem vērtspapīru un maksātnespējas jomā, kuri nav saskaņoti Savienības līmenī, tādiem finanšu instrumentiem, kurus tur glabāšanā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (“PVKIU”) klientu labā, ir atšķirīgi aizsardzības līmeņi pret maksātnespējas risku. Lai nodrošinātu klientu aktīvu efektīvu aizsardzību atbilstoši Direktīvai 2009/65/EK, vienlaikus paredzot stingrākas valsts tiesību aktos noteiktas prasības attiecībā uz minētajām nesaskaņotajām jomām, ir jāprecizē Direktīvā 2009/65/EK noteiktie pienākumi, kas attiecas uz aktīvu turēšanu.

(2)

Patlaban kompetentās iestādes un nozare atšķirīgi piemēro aktīvu nodalīšanas prasības, kas izklāstītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/438 (2). Kaut arī depozitārijiem, kas ir pirmais glabāšanas ķēdes posms, ir jānodrošina atsevišķs konts, kurā turēt finanšu instrumentus katra PVKIU klienta labā, ir jāprecizē, ka gadījumos, kad turēšanas funkcijas tiek deleģētas trešai personai, tai būtu jāspēj turēt viena depozitārija klientu aktīvus, tostarp PVKIU un alternatīvo ieguldījumu fondu (“AIF”) aktīvus vispārējā kontā. No šī vispārējā konta vienmēr būtu jāizslēdz depozitārija īpašumtiesību aktīvi un trešās personas īpašumtiesību aktīvi, kā arī aktīvi, kas pieder citiem trešās personas klientiem. Līdz ar to gadījumos, kad glabāšanas funkcija tiek deleģēta tālāk, apakšglabātājam būtu jāspēj turēt deleģējošā glabātāja klientu aktīvus vispārējā kontā. No šī vispārējā konta vienmēr būtu jāizslēdz apakšglabātāja īpašumtiesību aktīvi un deleģējošā glabātāja īpašumtiesību aktīvi, kā arī aktīvi, kas pieder citiem apakšglabātāja klientiem. Tas ir nepieciešams, lai panāktu veselīgu līdzsvaru starp tirgus efektivitāti un ieguldītāju aizsardzību.

(3)

Lai līdz minimumam samazinātu tādu aktīvu zuduma risku, kas tiek turēti vispārējos finanšu instrumentu kontos, kurus nodrošina trešās personas, kurām ir deleģēta turēšanas funkcija, saskaņošanas biežumam starp finanšu vērtspapīru kontiem un PVKIU klienta depozitārija un trešās personas ierakstiem vai starp trešo personu ierakstiem, ja turēšanas funkcijas ir deleģētas talāk pa glabāšanas ķēdi, būtu jānodrošina savlaicīga attiecīgās informācijas nosūtīšana depozitārijam. Turklāt šo saskaņošanu biežumam vajadzētu būt atkarīgam no jebkādām izmaiņām šajā vispārējā kontā, tostarp darījumiem, kas saistīti ar aktīviem, kuri pieder citiem depozitārija klientiem un kuri tiek turēti tajā pašā vispārējā kontā kā PVKIU aktīvi.

(4)

Depozitārijam būtu jāspēj turpināt efektīvi veikt savus pienākumus, ja tā PVKIU klientiem piederošu aktīvu glabāšanu deleģē trešai personai. Tāpēc ir jānosaka, ka depozitārijam ir jāglabā ieraksti par finanšu instrumentu kontu, kas atvērts PVKIU klienta vārdā vai pārvaldības sabiedrības vārdā, kas rīkojas PVKIU labā, norādot, ka aktīvi, kurus glabāšanā tur trešā persona, pieder konkrētajam PVKIU.

(5)

Lai stiprinātu depozitāriju statusu attiecībā uz trešām personām, kurām tiek deleģēta aktīvu glabāšana, šīs attiecības būtu jādokumentē rakstiskā deleģējuma līgumā. Šim līgumam būtu jāļauj depozitārijam veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka glabāšanā turētie aktīvi tiek pienācīgi aizsargāti un ka trešā persona vienmēr ievēro deleģējuma līgumu un Direktīvā 2009/65/EK un Deleģētajā regulā (ES) 2016/438 noteiktās prasības. Turklāt depozitārijam un trešai personai būtu oficiāli jāvienojas par to, vai trešajai personai ir atļauts glabāšanas funkcijas deleģēt tālāk. Šādā gadījumā uz līgumu starp deleģējošo trešo personu un to trešo personu, kurai tiek tālāk deleģētas glabāšanas funkcijas, būtu jāattiecas tiesībām un pienākumiem, kas ir līdzvērtīgi tiesībām un pienākumiem, kādi ir iedibināti starp depozitāriju un deleģējošo trešo personu.

(6)

Lai depozitāriji varētu pildīt savas funkcijas, ir jāstiprina depozitāriju pārraudzība pār trešām personām neatkarīgi no tā, vai tās atrodas Savienības teritorijā vai ārpus tās. Būtu jānosaka prasība, lai depozitāriji pārliecinās, vai PVKIU finanšu instrumenti ir pareizi reģistrēti minēto trešo personu reģistros. Trešo personu turētajiem reģistriem vajadzētu būt pietiekami precīziem, lai būtu iespējams identificēt aktīva būtību, atrašanās vietu un īpašumtiesības. Lai veicinātu depozitāriju pienākumu efektīvu izpildi, trešām personām būtu jāsniedz tām paziņojums par jebkurām izmaiņām, kas skar aktīvus, kuri tiek turēti glabāšanā depozitāriju PVKIU klientu labā.

(7)

Lai uzlabotu Deleģētās Regulas (ES) 2016/438 skaidrību un juridisko noteiktību, ir jāgroza dažas nepareizas iekšējās atsauces. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/438.

(8)

Lai dotu depozitārijiem laiku pielāgoties šīm jaunajām prasībām, piemērošanas sākuma datums būtu jāatliek par astoņpadsmit mēnešiem pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(9)

Šajā regulā ieviestie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes atzinumu (3).

(10)

Šajā regulā ieviestie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupas atzinumu.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/438,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2016/438 groza šādi:

1)

regulas 13. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

cik vien bieži vajadzīgs, tiek veikta saskaņošana starp depozitārija iekšējiem kontiem un datiem un tādas trešās personas kontiem un datiem, kurai atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 22.a pantam deleģētas turēšanas funkcijas.”;

ii)

pievieno šādu otro daļu:

“Attiecībā uz pirmās daļas c) apakšpunktu saskaņošanas biežumu nosaka, pamatojoties uz:

a)

PVKIU parasto tirdzniecības darbību;

b)

visiem darījumiem, kas notiek ārpus parastās tirdzniecības darbības;

c)

visiem darījumiem, kas notiek jebkura cita klienta labā, kura aktīvus trešā persona tur tajā pašā finanšu instrumentu kontā kā PVKIU aktīvus.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja depozitārijs savas glabāto aktīvu glabāšanas funkcijas ir deleģējis trešai personai atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 22.a pantam, uz to joprojām attiecas 1. punkta a) līdz e) apakšpunkta prasības. Depozitārijs arī nodrošina, ka trešā persona atbilst 1. punkta b) līdz g) apakšpunkta prasībām;”;

2)

regulas 15. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Līgumā, ar kuru depozitārijs ieceļ trešo personu, lai tā turētu glabāšanā minētā depozitārija PVKIU klientu aktīvus, iekļauj vismaz šādus noteikumus:

a)

garantiju attiecībā uz depozitārija tiesībām uz informāciju, pārbaudēm un piekļuvi attiecīgajiem tādas trešās personas uzskaites datiem un finanšu instrumentu kontiem, kas tur glabāšanā aktīvus, lai depozitāriji varētu pildīt savus uzraudzības un uzticamības pārbaudes pienākumus un jo īpaši, lai depozitārijs varētu:

i)

identificēt visas vienības glabāšanas ķēdē;

ii)

pārliecināties, ka identificēto finanšu instrumentu daudzums, kuri ir reģistrēti finanšu instrumentu kontos, kas ir atvērti depozitārija reģistros PVKIU vārdā vai pārvaldības sabiedrības vārdā, kuri rīkojas PVKIU vārdā, atbilst to identificēto finanšu instrumentu daudzumam, kurus trešā persona tur glabāšanā minēta PVKIU labā, kā reģistrēts finanšu instrumentu kontā, kas ir atvērts trešās personas reģistros;

iii)

pārliecināties, ka identificēto finanšu instrumentu daudzums, kuri ir reģistrēti un tiek turēti finanšu instrumentu kontā, kas trešās personas vārdā tā klientu labā ir atvērts emitenta centrālo vērtspapīru depozitārijā (CVD) vai tā pārstāvniecībā, atbilst identificēto finanšu instrumentu daudzumam, kuri ir reģistrēti finanšu instrumentu kontos, kas depozitārija reģistros ir atvērti katra tā PVKIU klienta vārdā vai pārvaldības sabiedrības vārdā, kas rīkojas PVKIU labā;

b)

sīkākas ziņas par līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, kas saskaņoti starp trešo personu un citu trešo personu gadījumā, ja glabāšanas funkcijas tiek deleģētas šai citai trešai personai.”;

3)

regulas 16. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja turēšanas funkcijas ir pilnīgi vai daļēji deleģētas trešai personai, depozitārijs nodrošina, ka trešā persona, kurai atbilstīgi Direktīvas 2009/65/EK 22.a pantam deleģētas turēšanas funkcijas, rīkojas saskaņā ar minētās direktīvas 22.a panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzēto nošķiršanas pienākumu, nodrošinot un pārbaudot, vai trešā persona:

a)

pareizi reģistrē visus finanšu instrumentus, kuri ir identificēti finanšu instrumentu kontā, kas ir atvērts trešās personas reģistros, lai turētu glabāšanā finanšu instrumentus depozitārija klientu labā, izslēdzot depozitārija un trešās personas, un citu trešās personas klientu īpašumtiesību finanšu instrumentus, lai depozitārijs varētu saskaņot identificēto finanšu instrumentu daudzumu, kuri ir reģistrēti kontos, kas depozitārija reģistros ir atvērti katra tā PVKIU klienta vārdā vai pārvaldības sabiedrības vārdā, kas rīkojas PVKIU labā;

b)

uztur visus vajadzīgos datus un finanšu instrumentu kontus, lai depozitārijs varētu jebkurā brīdī un nekavējoties atšķirt depozitārija klientu aktīvus no trešās personas pašas aktīviem, citu trešās personas klientu aktīviem un tādiem aktīviem, ko depozitārijs tur paša kontā;

c)

glabā visus vajadzīgos datus un finanšu vērtspapīru kontus tā, ka tiek nodrošināta to precizitāte un jo īpaši to atbilstība aktīviem, kas tiek turēti depozitārija PVKIU klientu labā, un uz šā pamata depozitārijs var jebkurā brīdī noteikt minēto aktīvu precīzo būtību, atrašanās vietu un īpašumtiesību stāvokli;

d)

sniedz depozitārijam paziņojumu regulāri un ikreiz, kad notiek apstākļu izmaiņas, sīki uzskaitot depozitārija PVKIU klientu aktīvus;

e)

cik bieži vien vajadzīgs, veic saskaņošanu starp tā finanšu instrumentu kontiem un iekšējo uzskaiti un tādas trešās personas uzskaiti, kurai tas deleģējis glabāšanas funkcijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 22.a panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Saskaņošanas biežumu nosaka saskaņā ar 13. panta 1. punktu;

f)

ir ieviesis atbilstošu organizatorisko kārtību, lai novērstu finanšu instrumentu zaudējumu vai vērtības samazināšanās risku, vai ar tiem saistīto tiesību samazināšanās risku finanšu instrumentu nepareizas izmantošanas, krāpšanas, sliktas pārvaldes, neatbilstošas uzskaites vai nolaidības dēļ;

g)

glabā PVKUI naudas līdzekļus trešajā valstī apstiprinātas centrālās bankas vai kredītiestādes kontā vai kontos, ja PVKUI piederības dalībvalstu kompetentās iestādes uzskata, ka attiecīgās trešās valsts kredītiestādēm piemērotās prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības ir vismaz līdzvērtīgas Savienībā piemērotajām prasībām saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 22. panta 4. punkta c) apakšpunktu.”;

4)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“saņem juridisku atzinumu, ko sniegusi fiziska vai juridiska persona, kur apstiprināts, ka piemērojamos maksātnespējas tiesību aktos ir atzīta depozitārija klientu aktīvu nošķiršana no trešās personas aktīviem, no citu trešās personas klientu aktīviem un no aktīviem, kurus trešā persona tur ir depozitārija paša kontā, un ka maksātnespējas gadījumā depozitārija PVKUI klientu aktīvi nav trešās personas īpašuma daļa un nav pieejami sadalei starp trešās personas, kurai ir deleģētas glabāšanas funkcijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 22.a pantu, kreditoriem vai nav pieejami pārdošanai to labā;”

b)

2. punktā svītro d) un e) apakšpunktu;

c)

svītro 3. punktu.

5)

regulas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“Pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība pierāda PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka ir apmierināta ar depozitārija iecelšanu un ka iecelšana veikta atbilstīgi PVKIU un PVKIU ieguldītāju interesēm. Pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība nodrošina PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei piekļuvi pie dokumentārajiem pierādījumiem, kas minēti 2. punktā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/438, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz depozitāriju pienākumiem (OV L 78, 24.3.2016., 11. lpp.).

(3)  EVTI atzinums, 20.7.2017., 34 45 277.


Top