Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1266

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1266 (2018. gada 20. septembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām 1-dekanols, 6-benziladenīns, alumīnija sulfāts, azadiraktīns, bupirimāts, karboksīns, kletodims, cikloksidims, dazomets, diklofops, ditianons, dodīns, fenazakvīns, fluometurons, flutriafols, heksitiazokss, himeksazols, indolilsviestskābe, izoksabens, kalcija polisulfīds (sērkaļķis), metaldehīds, paklobutrazols, pencikurons, sintofēns, taufluvalināts un tebufenozīds groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/6018

OJ L 238, 21.9.2018, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1266/oj

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/81


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1266

(2018. gada 20. septembris),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām 1-dekanols, 6-benziladenīns, alumīnija sulfāts, azadiraktīns, bupirimāts, karboksīns, kletodims, cikloksidims, dazomets, diklofops, ditianons, dodīns, fenazakvīns, fluometurons, flutriafols, heksitiazokss, himeksazols, indolilsviestskābe, izoksabens, kalcija polisulfīds (sērkaļķis), metaldehīds, paklobutrazols, pencikurons, sintofēns, taufluvalināts un tebufenozīds groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļa nosaka darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (3) ir iesniegti pieteikumi uz 1-dekanola, 6-benziladenīna, alumīnija sulfāta, azadiraktīna, bupirimāta, karboksīna, kletodima, cikloksidima, dazometa, diklofopa, ditianona, dodīna, fenazakvīna, fluometurona, flutriafola, heksitiazoksa, himeksazola, indolilsviestskābes, izoksabena, kalcija polisulfīda (sērkaļķa), metaldehīda, paklobutrazola, pencikurona, sintofēna, taufluvalināta un tebufenozīda apstiprinājuma atjaunošanu. Taču minēto vielu apstiprinājuma periods no pieteikumu iesniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, visdrīzāk, beigsies, pirms tiks pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc to apstiprinājuma periodus nepieciešams pagarināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. pantu.

(3)

Ņemot vērā laiku un resursus, kas vajadzīgi, lai novērtētu apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumus daudzajām darbīgajām vielām, kuru apstiprinājuma periods beidzas laikposmā no 2019. līdz 2021. gadam, ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2016)6104 (4) ir izveidota Regulas (EK) Nr. 1107/2009 18. pantā paredzētā darba programma, kurā līdzīgas darbīgās vielas grupētas un prioritizētas, balstoties uz drošuma apsvērumiem saistībā ar cilvēka un dzīvnieku veselību vai vidi.

(4)

Darbīgās vielas 1-dekanols, 6-benziladenīns, alumīnija sulfāts, azadiraktīns, bupirimāts, karboksīns, kletodims, cikloksidims, dazomets, diklofops, ditianons, dodīns, fenazakvīns, fluometurons, flutriafols, heksitiazokss, himeksazols, indolilsviestskābe, izoksabens, kalcija polisulfīds (sērkaļķis), metaldehīds, paklobutrazols, pencikurons, sintofēns, taufluvalināts un tebufenozīds neietilpst Īstenošanas lēmuma C(2016) 6104 prioritārajās kategorijās, tāpēc to apstiprinājuma periods būtu jāpagarina par diviem vai trim gadiem, ņemot vērā pašreizējo apstiprinājuma termiņu, to, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. panta 3. punktu papildu dokumentācija par jebkuru darbīgo vielu jāiesniedz ne vēlāk kā 30 mēnešus pirms apstiprinājuma termiņa beigām, un to, ka jānodrošina līdzsvarota pienākumu un darba sadale starp dalībvalstīm, kuras darbojas kā ziņotājas un otrās ziņotājas, un novērtēšanai un lemšanai vajadzīgo resursu pieejamību.

(5)

Tāpēc darbīgo vielu karboksīna, kletodima, cikloksidima, dazometa, diklofopa, fenazakvīna, himeksazola, indolilsviestskābes, metaldehīda un paklobutrazola apstiprinājuma periodu ir lietderīgi pagarināt par diviem gadiem, un darbīgo vielu 1-dekanola, 6-benziladenīna, alumīnija sulfāta, azadiraktīna, bupirimāta, ditianona, dodīna, fluometurona, flutriafola, heksitiazoksa, izoksabena, kalcija polisulfīda (sērkaļķa), pencikurona, sintofēna, taufluvalināta un tebufenozīda apstiprinājuma periodu ir lietderīgi pagarināt par trim gadiem.

(6)

Ja ne vēlāk kā 30 mēnešu laikā pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 iesniegta papildu dokumentācija, termiņa beigām būtu jāpaliek vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai iespējami agrākajā datumā pēc tās pieņemšanas.

(7)

Ja Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai apstiprinājums netiek atjaunots, jo nav izpildīti apstiprināšanas kritēriji, Komisija, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, apstiprinājuma termiņa beigas nosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai datumā, kurā stājas spēkā regula, ar ko darbīgās vielas apstiprinājums netiek atjaunots. Ja Komisija pieņem regulu, ar kuru paredz atjaunot šīs regulas pielikumā minētas darbīgās vielas apstiprinājumu, Komisija atbilstoši apstākļiem centīsies noteikt agrāko iespējamo piemērošanas datumu.

(8)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 28. septembra Īstenošanas lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 izveido darba programmu tādu darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumu novērtēšanai, kuru termiņš beidzas 2019., 2020. un 2021. gadā (OV C 357, 29.9.2016., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 316. ierakstu par cikloksidimu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 317. ierakstu par 6-benziladenīnu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

3)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 322. ierakstu par himeksazolu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

4)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 323. ierakstu par dodīnu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

5)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 326. ierakstu par indolilsviestskābi datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

6)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 328. ierakstu par taufluvalinātu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

7)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 329. ierakstu par kletodimu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

8)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 330. ierakstu par bupirimātu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

9)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 333. ierakstu par 1-dekanolu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

10)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 334. ierakstu par izoksabenu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

11)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 335. ierakstu par fluometuronu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

12)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 337. ierakstu par karboksīnu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

13)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 339. ierakstu par dazometu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

14)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 340. ierakstu par metaldehīdu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

15)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 341. ierakstu par sintofēnu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

16)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 342. ierakstu par fenazakvīnu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

17)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 343. ierakstu par azadiraktīnu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

18)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 344. ierakstu par diklofopu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

19)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 345. ierakstu par kalcija polisulfīdu (sērkaļķi) datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

20)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 346. ierakstu par alumīnija sulfātu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

21)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 348. ierakstu par paklobutrazolu datumu aizstāj ar “2023. gada 31. maijs”;

22)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 349. ierakstu par pencikuronu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

23)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 350. ierakstu par tebufenozīdu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

24)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 351. ierakstu par ditianonu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

25)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 352. ierakstu par heksitiazoksu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”;

26)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 353. ierakstu par flutriafolu datumu aizstāj ar “2024. gada 31. maijs”.


Top