EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1221

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1221 (2018. gada 1. jūnijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/3302

OJ L 227, 10.9.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1221/oj

10.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1221

(2018. gada 1. jūnijs),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 111. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 135. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Labi funkcionējošs vērtspapīrošanas tirgus nodrošina papildu finansējuma avotus kapitāla tirgiem, tādējādi uzlabojot reālās ekonomikas finansēšanas iespējas un sekmējot kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu. Papildus tam labi funkcionējošs vērtspapīrošanas tirgus sniedz alternatīvas ieguldīšanas iespējas apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kurām zema ienesīguma apstākļos ir nepieciešams dažādot savus portfeļus. Tādēļ apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām kā institucionālajiem ieguldītājiem vajadzētu būt pilnīgi integrētām Savienības vērtspapīrošanas tirgū.

(2)

Lai nodrošinātu Savienības vērtspapīrošanas tirgus stabilu atlabšanu, balstoties uz finanšu krīzes laikā gūto pieredzi, tika izveidots jauns vērtspapīrošanas tiesiskais regulējums. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2402 (2) ir izklāstīti vispārīga vērtspapīrošanas regulējuma materiāltiesiskie elementi, ar kritērijiem vienkāršas, pārredzamas un standartizētas (turpmāk “VPS”) vērtspapīrošanas darījumu identificēšanai, kā arī uzraudzības sistēma, ar ko paredzēts uzraudzīt to, vai iniciatori, sponsori, emitenti un institucionālie ieguldītāji pareizi piemēro šos kritērijus. Turklāt minētajā regulā visām finanšu pakalpojumu nozarēm paredzēts vienotu prasību kopums attiecībā uz riska paturēšanu, uzticamības pārbaudi un informācijas atklāšanu. Papildus tam ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2401 (3) tiek grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (4) (grozījums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī), nosakot pārstrādātas prudenciālās prasības attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras iniciē vai sponsorē vērtspapīrošanas darījumus vai iegulda tajos, it īpaši pārstrādātas kapitāla prasības attiecībā uz ieguldījumiem VPS vērtspapīrošanā.

(3)

Ciktāl pārstrādātais vērtspapīrošanas tiesiskais regulējums pārklājas ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 (5) ietverto normu tvērumu, lai izvairītos no regulējuma dublēšanās un nodrošinātu skaidrību un konsekvenci, ir nepieciešams pielāgot prudenciālo regulējumu, kas piemērojams apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām.

(4)

Regulā (ES) 2017/2402 ir definēti vairāki ar vērtspapīrošanu saistīti jēdzieni. Tā kā minētā regula attiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras ietilpst Direktīvas 2009/138/EK darbības jomā, lai definētu jēdzienus, kuri ir definēti arī Regulā (ES) 2017/2402, būtu lietderīgi Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 atsaukties uz attiecīgajām definīcijām, kas izklāstītas Regulā (ES) 2017/2402. To pašu iemeslu dēļ – ciktāl Regulā (ES) 2017/2402 ir ietvertas prasības par riska paturēšanu un uzticamības pārbaudi attiecībā uz visiem institucionālajiem ieguldītājiem – šādas prasības būtu jāsvītro no Deleģētās regulas (ES) 2015/35.

(5)

Regulā (ES) 2017/2402 ir noteikti atbilstīguma kritēriji attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas darījumiem, lai panāktu saskaņotu definīciju par Savienības kapitāla tirgiem paredzētu augstākas kvalitātes vērtspapīrošanas produktu. Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 “1. tipa vērtspapīrošanas” aktīvu klase tika izveidota ar nolūku sasniegt līdzīgu mērķi attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām, izmantojot līdzīgus atbilstīguma kritērijus. Lai nodrošinātu konsekvenci un līdzvērtīgus konkurences apstākļus vērtspapīrošanas tirgū, no Deleģētās regulas (ES) 2015/35 būtu jāsvītro vispārīgie noteikumi par “1. tipa vērtspapīrošanas” aktīvu klasi un tās vietā būtu jāiekļauj atsauce uz attiecīgajām normām par VPS vērtspapīrošanu, kas ietvertas Regulā (ES) 2017/2402. Lai izvairītos no šādiem grozījumiem, kas izraisītu nelabvēlīgas sekas, būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz esošajiem aktīviem, kuri ietilpst “1. tipa vērtspapīrošanas” kategorijā.

(6)

Maksātspējas kapitāla prasību kalibrēšana saskaņā ar Direktīvu 2009/138/ES ir balstīta uz riskiem un ir paredzēta tam, lai sniegtu pareizos stimulus saistībā ar dažādu veidu vērtspapīrošanas ieguldījumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, visu laidienu kalibrēšanas līmenim un riskjutīgumam vajadzētu būt samērīgam ar VPS vērtspapīrošanas iezīmēm un atbilstīgam prudenciālajām prasībām, kas izstrādātas attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tādēļ Deleģētās regulas (ES) 2015/35 esošās normas par kalibrēšanu attiecībā uz “1. tipa vērtspapīrošanu” būtu jāaizstāj ar riskjutīgāku kalibrēšanu attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu, kas aptvertu visus iespējamos laidienus, kuri arī atbilst papildu prasībām, lai pēc iespējas samazinātu riskus.

(7)

Tam, ka sāk piemērot pārstrādātu regulējumu, nevajadzētu negatīvi ietekmēt esošos ieguldījumus vērtspapīrošanā, it īpaši to institucionālo ieguldītāju ieguldījumus, kuri turpināja turēt ieguldījumus pat finanšu krīzes apstākļos. Tādēļ būtu jāparedz pārejas pasākumi.

(8)

Ņemot vērā Regulas (ES) 2017/2402 un Regulas (ES) 2017/2401 piemērošanas sākumdienas, kā arī šo tiesību aktu pārejas noteikumus, ir svarīgi nodrošināt, ka šīs regulas piemērošana sākas tajā pašā datumā, proti, 2019. gada 1. janvārī.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2015/35,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/35

Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu 18.a un 18.b punktu:

“18.a

“vērtspapīrošana” ir darījums vai shēma, kas definēta Regulas (ES) 2017/2402 (*1) 2. panta 1. punktā;

18.b

“VPS vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kura saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 18. panta prasībām ir atzīta kā “vienkārša, pārredzama un standartizēta” vai “VPS”;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).”;"

b)

panta 19. punktu aizstāj ar šādu:

“19.

“vērtspapīrošanas pozīcija” ir vērtspapīrošanas pozīcija Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 19. punkta izpratnē;”;

c)

iekļauj šādu 19.a punktu:

“19.a

“augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija” ir augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija Regulas (ES) Nr. 575/2013 (*2) 242. panta 6. punkta izpratnē;

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).”;"

d)

sadaļas 20.–23. punktu aizstāj ar šādiem:

“20.

“atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcija” ir atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 4. punkta izpratnē;

21.

“iniciators” ir iniciators Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punkta izpratnē;

22.

“sponsors” ir sponsors Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 5. punkta izpratnē;

23.

“laidiens” ir laidiens Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 6. punkta izpratnē;”;

2)

regulas 4. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Šīs regulas 5. punkta vajadzībām lielāki vai sarežģītāki sabiedrības riska darījumi ietver 178. panta 8. un 9. punktā minētās vērtspapīrošanas pozīcijas un atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas.”;

3)

regulas 177. pantu svītro;

4)

regulas 178. pantu aizstāj ar šādu:

“178. pants

Vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risks: kapitāla prasību aprēķināšana

1.   Kapitāla prasības VKPvērtspapīrošana attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku ir vienādas ar pamata pašu kapitāla zudumu, ko izraisītu katras vērtspapīrošanas pozīcijas i vērtības tūlītējs relatīvs samazinājums stressi .

2.   Riska faktors stressi ir atkarīgs no modificētā ilguma, kas izteikts gados (duri ). duri nav mazāks par 1 gadu.

3.   VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no kredītkvalitātes pakāpes un vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma i , kā noteikts šajā tabulā:

Kredītkvalitātes pakāpe

0.

1.

2.

3.

4.

5. un 6.

Ilgums

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

< 5

bi · duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

5–10

ai + bi · (duri  – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

10–15

ai + bi · (duri  – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

15–20

ai + bi · (duri  – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

> 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.   VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no kredītkvalitātes pakāpes un vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma i, kā noteikts šajā tabulā:

Kredītkvalitātes pakāpe

0.

1.

2.

3.

4.

5. un 6.

Ilgums

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

< 5

min[bi · duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

5–10

min[ai + bi · (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

10–15

ai + bi · (duri  – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

15–20

ai + bi · (duri  – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

> 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.   VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām nav pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma, kā noteikts šajā tabulā:

Ilgums

stress i

ai

bi

(duri )

< 5

bi · duri

4,6 %

5–10

ai + bi · (duri – 5)

23 %

2,5 %

10–15

ai + bi · (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

15–20

ai + bi · (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

> 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.   VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām nav pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , kas ekvivalents kredītkvalitātes 5. pakāpei un atkarībā no riska darījuma modificētā ilguma, kā noteikts 3. punktā ietvertajā tabulā.

7.   Atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijām, attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , ko aprēķina pēc šādas formulas:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

kur bi nosaka atkarībā no atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas kredītkvalitātes pakāpes i saskaņā ar šo tabulu:

 

Kredītkvalitātes pakāpe

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.   Vērtspapīrošanas pozīcijām, uz kurām neattiecas 3.–7. punkts un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , ko aprēķina pēc šādas formulas:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

kur bi nosaka atkarībā no vērtspapīrošanas pozīcijas kredītkvalitātes pakāpes i saskaņā ar šo tabulu:

 

Kredītkvalitātes pakāpe

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.   Vērtspapīrošanas pozīcijām, uz kurām neattiecas 3.–8. punkts, piemēro riska faktoru stressi 100 % apmērā.”;

5)

iekļauj šādu 178.a pantu:

“178.a pants

Vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risks: pārejas noteikumi

1.   Neatkarīgi no 178. panta 3. punkta prasībām vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti pirms 2019. gada 1. janvāra un kas saskaņā ar 177. panta 2. punkta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī, kvalificējami kā 1. tipa vērtspapīrošanas darījumi, piemēro riska faktoru stressi saskaņā ar 178. panta 3. punktu pat tad, ja šie vērtspapīrošanas darījumi nav VPS vērtspapīrošanas darījumi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajām prasībām.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro vienīgi apstākļos, kad pēc 2018. gada 31. decembra nav pievienoti vai aizstāti jauni pamatā esoši riska darījumi.

3.   Neatkarīgi no 178. panta 3. punkta prasībām vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti pirms 2015. gada 18. janvāra un kas saskaņā ar 177. panta 4. punkta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī, kvalificējami kā 1. tipa vērtspapīrošanas darījumi, piemēro riska faktoru stressi saskaņā ar 177. un 178. panta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī.

4.   Neatkarīgi no 178. panta 3. punkta prasībām vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti pirms 2019. gada 1. janvāra un kas saskaņā ar 177. panta 5. punkta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī, kvalificējami kā 1. tipa vērtspapīrošanas darījumi, līdz 2025. gada 31. decembrim piemēro riska faktoru stressi saskaņā ar 177. un 178. panta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī.”;

6)

regulas 180. pantu groza šādi:

a)

panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.   VPS vērtspapīrošanas pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā minētajiem kritērijiem un par kurām izsniegts Eiropas Investīciju fonda vai Eiropas Investīciju bankas beznosacījuma un neatsaucams galvojums pilnā apmērā, ja galvojums atbilst 215. pantā noteiktajām prasībām, piemēro riska faktoru stressi 0 % apmērā.”;

b)

iekļauj šādu 10.a punktu:

“10.a   Neatkarīgi no 10. punkta prasībām vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti pirms 2019. gada 1. janvāra un kas saskaņā ar 10. punkta redakciju, kas ir spēkā 2018. gada 31. decembrī, kvalificējami kā 1. tipa vērtspapīrošanas darījumi, piemēro riska faktoru stressi 0 % apmērā pat tad, ja šie vērtspapīrošanas darījumi nav VPS vērtspapīrošanas darījumi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajām prasībām.”;

7)

regulas 254., 255. un 256. pantu svītro;

8)

regulas 257. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Ja apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība konstatē, ka iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs neatbilst Regulas (ES) 2017/2402 6. pantā noteiktajām prasībām, vai ja apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība konstatē, ka netiek ievērotas minētās regulas 5. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, tās nekavējoties informē uzraudzības iestādi.

2.   Ja Regulas (ES) 2017/2402 5. panta 1., 2. un 3. punkta prasības kādā aspektā nav izpildītas apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības nolaidības vai bezdarbības dēļ, uzraudzības iestāde piemēro samērīgu maksātspējas kapitāla prasības palielinājumu saskaņā ar šā panta 3. punktu.”;

b)

panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.   Riska faktorus pakāpeniski palielina ar katru nākamo reizi, kad tiek pārkāptas Regulas (ES) 2017/2402 5. pantā noteiktās prasības.

5.   Ja apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība nolaidības vai bezdarbības dēļ neatbilst kādai no Regulas (ES) 2017/2402 5. panta 4. punktā noteiktajām prasībām, uzraudzības iestādes novērtē, vai minētā neatbilstība būtu uzskatāma par ievērojamu novirzi no sabiedrības pārvaldes sistēmas, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 37. panta 1. punkta c) apakšpunktā.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2401, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (OV L 347, 28.12.2017., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).


Top