EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0990

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/990 (2018. gada 10. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1131 groza un papildina attiecībā uz vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem (VPS) vērtspapīrošanas darījumiem un ar aktīviem balstītiem komerciāliem vērtspapīriem (ABKV), prasībām attiecībā uz aktīviem, kas saņemti saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem, un kredītkvalitātes novērtēšanas metodēm (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/2080

OJ L 177, 13.7.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/990/oj

13.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/990

(2018. gada 10. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1131 groza un papildina attiecībā uz vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem (VPS) vērtspapīrošanas darījumiem un ar aktīviem balstītiem komerciāliem vērtspapīriem (ABKV), prasībām attiecībā uz aktīviem, kas saņemti saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem, un kredītkvalitātes novērtēšanas metodēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu, 15. panta 7. punktu un 22. pantu,

tā kā:

(1)

saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 11. panta 1. punktu NTF var ieguldīt vērtspapīrošanā vai ar aktīviem balstītos komerciālos vērtspapīros (ABKV). Ir ieviests īpašs stimuls, lai ieguldītu vienkāršā, pārredzamā un standartizētā (VPS) vērtspapīrošanā vai ABKV. Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2) jau ietver prasības attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu un ABKV, ir jāgroza Regula (ES) 2017/1131, ieviešot savstarpēju atsauci uz Regulas (ES) 2017/2402 normām, kas ietver minētās prasības.

(2)

Pirkšanas ar atpārdošanu līgumi dod NTF iespēju īstenot savu ieguldīšanas stratēģiju un mērķus atbilstoši Regulas (ES) 2017/1131 noteikumiem. Minētajā regulā ir noteikts, ka pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījumu partnerim jābūt kredītspējīgam un ka aktīviem, kas saņemti kā nodrošinājums, jābūt pietiekami likvīdiem un kvalitatīviem, lai NTF varētu sasniegt savus mērķus un izpildīt savus pienākumus gadījumā, ja šādi aktīvi būtu jālikvidē. Standartvienošanās, ko izmanto pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem, var palīdzēt pārvaldīt darījumu partnera risku. Tomēr dažu klauzulu dēļ pirkšanas ar atpārdošanu līgumu pamatā esošie aktīvi var kļūt NTF pārvaldniekiem nepieejami un līdz ar to nelikvīdi. Tādēļ ir jānodrošina, ka aktīvi ir NTF pārvaldniekiem pieejami saistību neizpildes gadījumā vai pirkšanas ar atpārdošanu līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā un ka darījumu partneris neierobežo aktīvu pārdošanu, pieprasot iepriekšēju informēšanu vai piekrišanu.

(3)

NTF pārvaldniekiem nevajadzētu būt pienākumam piemērot īpašu aktīva vērtības korekciju (diskontu), ja uz pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījuma partneri attiecas Savienības tiesību aktos ietverti prudenciālie noteikumi. Lai nodrošinātu, ka nodrošinājums, ko sniedz saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, ir augstas kvalitātes, NTF pārvaldnieki piemēro papildu prasības, ja līguma darījuma partnera darbību nereglamentē Savienības tiesību akti vai tas nav atzīts par līdzvērtīgu. Lai nodrošinātu Savienības tiesību normu saskaņotību, minimālajām prasībām attiecībā uz diskontiem vajadzētu būt tādām pašām kā attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (3).

(4)

NTF pārvaldniekiem vajadzētu būt iespējai piemērot augstāku diskonta likmi nekā Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktā minimālā likme, ja tie to uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu, ka nodrošinājums, kas saņemts saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, ir pietiekami likvīds, ja tas vajadzīgs tirgus apstākļu dēļ. Tiem būtu arī jāuzrauga un jāpārskata pieprasītā diskonta apmērs, lai nodrošinātu pienācīgu likviditātes līmeni, jo īpaši tad, ja tiek pārskatīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 224. panta 1. punktā noteiktais diskonta apmērs vai ja ir mainījies aktīvu atlikušais termiņš vai citi faktori, kas saistīti ar darījumu partnera darbībspēju.

(5)

19. panta 3. punktā minētajām kredītkvalitātes novērtēšanas metodēm vajadzētu būt pietiekami piesardzīgām, lai nodrošinātu, ka visi kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji, kas ir kredītkvalitātes novērtējumu pamatā, ir ticami un piemēroti tam, lai novērtētu ieguldīšanai atbilstīgo instrumentu kredītkvalitāti. Turklāt būtu jānodrošina, ka makroekonomiskie un mikroekonomiskie faktori, kurus NTF pārvaldnieki ņem vērā, novērtējot kredītkvalitāti, ir nozīmīgi emitenta vai ieguldījumiem atbilstīgo instrumentu kredītkvalitātes konstatēšanā.

(6)

Lai nodrošinātu, ka instrumentiem, kuros NTF pārvaldnieki plāno veikt ieguldījumu, ir pietiekami augsta kvalitāte, NTF pārvaldniekiem kredītkvalitātes novērtējums būtu jāveic ikreiz, kad tie plāno veikt ieguldījumu. Lai izvairītos no tā, ka netiek ievērota Regulā (ES) 2017/1131 noteiktā prasība, ka NTF pārvaldnieki veic ieguldījumus vienīgi tādos instrumentos, kas saņēmuši labvēlīgu kredītkvalitātes novērtējumu, NTF pārvaldniekiem kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ietvaros būtu skaidri jānosaka NTF ieguldījumiem atbilstīgu instrumentu labvēlīga kredītkvalitātes novērtējuma kritēriji, vēl pirms tie faktiski veic kredītkvalitātes novērtējumu.

(7)

Kredītkvalitātes novērtējumā izmantotajai metodei un kritērijiem vajadzētu būt saskanīgiem, izņemot gadījumus, ja pastāv objektīvs iemesls, kas ļauj atkāpties no minētās metodes vai kritērijiem. Kritēriji un metode būtu jāizstrādā atkārtotai izmantošanai, nevis tikai vienam konkrētam gadījumam kādā konkrētā laikā. Kritēriju un metodes konsekventai izmantošanai būtu jāatvieglo kredītspējas novērtējuma uzraudzīšana.

(8)

Lai nodrošinātu, ka kvantitatīvi pareizi tiek konstatēts emitenta kredītrisks un emitenta un instrumenta saistību neizpildes relatīvais risks, kā prasīts Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā, NTF pārvaldniekiem būtu jāizmanto tirgū pieejamie attiecīgie kvantitatīvie kritēriji. Tomēr nebūtu jāliedz tiem vajadzības gadījumā izmantot papildu faktorus.

(9)

Emitenta kredītkvalitātes novērtējums ir viens no svarīgākajiem veicamajiem novērtējumiem, jo tas veido aktīvu kvalitātes garantijas pirmo līmeni. Tāpēc, ciktāl tas iespējams, NTF pārvaldniekiem būtu jāņem vērā visi faktori, kuri ir nozīmīgi instrumenta emitenta kvalitatīvo un kvantitatīvo kredītriska kritēriju novērtēšanā.

(10)

Ārkārtējos apstākļos, jo īpaši saspringtos tirgus apstākļos, NTF pārvaldniekiem būtu jāspēj pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, neņemot vērā kredītkvalitātes novērtējuma rezultātu, ja šādi lēmumi par ieguldījumiem ir ieguldītāju interesēs, ja vien minētie lēmumi ir pamatoti un pienācīgi dokumentēti.

(11)

Tā kā instrumentu kvalitāte laika gaitā var mainīties, kredītkvalitātes novērtējumam nevajadzētu būt vienreizējam novērtējumam; drīzāk novērtēšana būtu jāveic pastāvīgi. Turklāt tas būtu jāpārskata, jo īpaši gadījumā, ja ir notikušas būtiskas makroekonomiskās vai mikroekonomiskās vides izmaiņas, kā minēts Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 4. punkta d) apakšpunktā, kuras varētu ietekmēt instrumenta pašreizējo kredītkvalitātes novērtējumu.

(12)

NTF pārvaldniekiem nebūtu mehāniski pārlieku jāpaļaujas uz ārējiem kredītreitingiem. Tāpēc kredītreitingu aģentūras veikts instrumenta vai emitenta kredītreitinga vai reitinga prognozes pazeminājums par būtiskām izmaiņām būtu uzskatāms tikai tādā gadījumā, ja tas ir novērtēts un līdzsvarots ar citiem kritērijiem. Šā iemesla dēļ pārvaldniekiem būtu jāveic pašiem savs novērtējums pat šāda pazeminājuma gadījumā.

(13)

Nodrošinājumam, kas sniegts saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, vajadzētu būt kvalitatīvam, un tam nebūtu jāuzrāda liela korelācija ar darījumu partnera darbības rezultātiem. Tādēļ tā kredītkvalitātes novērtējumam vajadzētu būt labvēlīgam. Tā kā nav pamata nošķirt novērtējumu, ko NTF pārvaldnieks veic, ieguldot tieši atbilstīgajos aktīvos, un novērtējumu, ko tas veic, saņemot aktīvu kā nodrošinājumu, kredītkvalitātes novērtējuma pamatā abos gadījumos vajadzētu būt vieniem un tiem pašiem kritērijiem.

(14)

Regula (ES) 2017/1131 iever trīs pilnvarojumus Komisijai precizēt un grozīt dažas minētās regulas normas. Šiem pilnvarojumiem ir viens un tas pats mērķis – nodrošināt, ka NTF tiek ieguldīti piemērotos atbilstīgos aktīvos. Lai panāktu šo prasību saskaņotību un konsekvenci un lai cilvēkiem, uz kuriem šīs prasības attiecas, sniegtu pārskatu pār tām un vienotu piekļuves punktu, šīs prasības būtu jāiekļauj vienā un tajā pašā regulā.

(15)

Diena, kad sāk piemērot šo deleģēto regulu, būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2017/1131 piemērošanas sākumdienu, lai nodrošinātu, ka visi noteikumi un prasības attiecībā uz NTF tiek piemēroti no viena un tā paša datuma. Dienai, kad sāk piemērot grozošo normu ar savstarpējo atsauci uz VPS vērtspapīrošanas un ABKV kritērijiem, vajadzētu būt tai pašai kā Regulas (ES) 2017/2402 piemērošanas sākumdienai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VIENKĀRŠAS, PĀRREDZAMAS UN STANDARTIZĒTAS (VPS) VĒRTSPAPĪROŠANAS UN VPS UZ AKTĪVIEM BALSTĪTA KOMERCIĀLĀ VĒRTSPAPĪRA (ABKV) IZVEIDES KRITĒRIJI

(Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 7. punkts)

1. pants

Grozījums Regulā (ES) 2017/1131

Regulas (ES) 2017/1131 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

vienkārša, pārredzama un standartizēta (VPS) vērtspapīrošana pēc kritērijiem un ar nosacījumiem, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2402 (*1) 20., 21. un 22. pantā, vai VPS ABKV pēc kritērijiem un ar nosacījumiem, kuri izklāstīti minētās regulas 24., 25. un 26. pantā.

2. NODAĻA

KREDĪTKVALITĀTES KVANTITATĪVĀS UN KVALITATĪVĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ AKTĪVIEM, KAS SAŅEMTI SAISTĪBĀ AR PIRKŠANAS AR ATPĀRDOŠANU LĪGUMIEM

(Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 7. punkts)

2. pants

Likviditātes kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības attiecībā uz aktīviem, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā

1.   Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā minētie pirkšanas ar atpārdošanu līgumi atbilst iedibinātiem tirgus standartiem, to noteikumi un nosacījumi dod NTF pārvaldniekiem iespēju pilnīgi izmantot savas tiesības šāda līguma darījumu partnera saistību neizpildes vai tā darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, un tie piešķir NTF pārvaldniekiem neierobežotas tiesības pārdot jebkurus aktīvus, kas saņemti kā nodrošinājums.

2.   Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā minētajiem aktīviem attiecībā uz piecu dienu likvidācijas periodu piemēro diskontu, kas vienāds ar svārstīguma korekcijas skaitļiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 224. panta 1. punkta 1. un 2. tabulā attiecībā uz atlikušo termiņu, un augstāko novērtējumu kredītkvalitātes pakāpes ziņā.

3.   Vajadzības gadījumā NTF pārvaldnieki papildus diskontam, kas minēts 2. punktā, piemēro vēl vienu diskontu. Lai novērtētu, vai šāds papildu diskonts ir vajadzīgs, tie ņem vērā visus šādus faktorus:

a)

pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījumu partnera kredītkvalitātes novērtējumu;

b)

maržinālo riska periodu, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 272. panta 9. punktā;

c)

emitenta vai par nodrošinājumu izmantotā aktīva kredītkvalitātes novērtējumu;

d)

par nodrošinājumu izmantoto aktīvu atlikušo termiņu;

e)

par nodrošinājumu izmantoto aktīvu cenu svārstīgumu.

4.   Šā panta 3. punkta piemērošanas nolūkā NTF pārvaldnieki ievieš skaidru diskonta piemērošanas politiku, kas pielāgota katram Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā minētajam aktīvam, kas saņemts kā nodrošinājums. Šo politiku dokumentē un ar to pamato katru lēmumu par īpaša diskonta piemērošanu aktīva vērtībai.

5.   NTF pārvaldnieki regulāri pārskata diskontu, kas minēts 2. punktā, ņemot vērā par nodrošinājumu izmantoto aktīvu atlikušā termiņa izmaiņas. Tie pārskata arī papildu diskontu, kas minēts 3. punktā, ja mainās minētajā punktā uzskaitītie faktori.

6.   Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro, ja pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījumu partneris ir jebkura no turpmāk minētajām personām:

a)

kredītiestāde, kuru uzrauga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (4), vai kredītiestāde, kurai darbības atļauja piešķirta trešā valstī, ja vien tās prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības ir līdzvērtīgas prasībām, ko piemēro Savienībā;

b)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuru uzrauga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (5), vai trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja vien tās prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības ir līdzvērtīgas prasībām, ko piemēro Savienībā;

c)

apdrošināšanas sabiedrība, kuru uzrauga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (6), vai trešās valsts apdrošināšanas sabiedrība, ja vien tās prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības ir līdzvērtīgas prasībām, ko piemēro Savienībā;

d)

centrālais darījumu partneris, kuram darbības atļauja piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (7);

e)

Eiropas Centrālā banka;

f)

valsts centrālā banka;

g)

trešās valsts centrālā banka, ja vien prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības, ko piemēro minētajā valstī, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 7. punktu ir atzītas par līdzvērtīgām prasībām, kuras piemēro Savienībā.

3. NODAĻA

KREDĪTKVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(Regulas (ES) 2017/1131 22. pants)

3. pants

Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 3. punktā minēto iekšējo kredītkvalitātes novērtēšanas metožu apstiprināšanas kritēriji

1.   NTF pārvaldnieki apstiprina kredītkvalitātes novērtēšanas metodes, kas minētas Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 3. punktā, ja vien tās atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

a)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes piemēro sistemātiski attiecībā uz dažādiem emitentiem un instrumentiem;

b)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ir pamatotas ar pietiekoši daudziem nozīmīgiem kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem;

c)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodēs izmantotā kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija ir ticama, jo tiek izmantotas atbilstoši lielas datu paraugizlases;

d)

attiecīgie NTF pārvaldnieki ir pienācīgi pārskatījuši pēdējos iekšējos kredītkvalitātes novērtējumus, kas veikti, izmantojot iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes, lai konstatētu, vai kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ir piemērots kredītkvalitātes rādītājs;

e)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ietver pārbaudes un procedūras attiecībā uz to izstrādi un saistītajiem apstiprinājumiem, kas ļauj tās pienācīgi novērtēt un vajadzības gadījumā mainīt;

f)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ietver faktorus, kurus NTF pārvaldnieki uzskata par nozīmīgiem emitenta vai instrumenta kredītkvalitātes konstatēšanai;

g)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodēs sistemātiski izmanto būtiskus kredītkvalitātes pieņēmumus un atbalstošos kritērijus, lai veiktu visus kredītkvalitātes novērtējumus, ja vien nav objektīva iemesla atkāpties no šīs prasības;

h)

iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ietver procedūras, kas nodrošina, ka iespējams paļauties uz b), c) un g) apakšpunktā minēto kritēriju, kas ir iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metožu attiecīgo faktoru pamatā, kvalitāti un ka tie ir nozīmīgi novērtējamajam emitentam vai instrumentam.

2.   Iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metožu apstiprināšanas procesa ietvaros NTF pārvaldnieki novērtē metožu jutīgumu pret jebkurām to pamatā esošo kredītkvalitātes pieņēmumu un kritēriju izmaiņām.

3.   NTF pārvaldnieki ievieš procesus, ar kuriem paredzēts nodrošināt, ka tiek identificētas un pienācīgi novērstas novirzes un nepilnības, kas atklātas Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 3. punktā minētajās atpakaļejošajās pārbaudēs.

4.   Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 3. punktā minētās iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes:

a)

turpina izmantot, ja vien nepastāv objektīvi iemesli, kas ļautu secināt, ka iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes ir jāmaina vai ir jāpārtrauc to izmantošana;

b)

spēj nekavējoties ņemt vērā jebkuru pastāvīgās uzraudzīšanas vai pārskatīšanas konstatējumu, jo īpaši tad, ja makroekonomikas vai finanšu tirgus strukturālo apstākļu izmaiņas varētu ietekmēt kredītnovērtējumu, kas sagatavots, izmantojot minētās iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes;

c)

dod iespēju salīdzināt iepriekš veiktus iekšējos kredītkvalitātes novērtējumus.

5.   Iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes, kas minētas Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 3. punktā, nekavējoties uzlabo, ja pārbaude, tai skaitā apstiprināšana, liecina, ka tā nav piemērota tam, lai nodrošinātu sistemātisku kredītkvalitātes novērtēšanu.

6.   Iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas procedūrā iepriekš konkretizē situācijas, kurās iekšējais kredītkvalitātes novērtējums ir uzskatāms par labvēlīgu.

4. pants

Kredītriska un emitenta un instrumenta saistību neizpildes relatīvā riska kvantificēšanas kritēriji, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā

1.   Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētie emitenta kredītriska un emitenta un instrumenta saistību neizpildes relatīvā riska kvantificēšanas kritēriji ir šādi:

a)

informācija par obligāciju cenu noteikšanu, tai skaitā kredītriska starpības un salīdzināmu fiksēta ienākuma instrumentu un saistīto vērtspapīru cenas;

b)

ar emitentu, instrumentu vai nozares sektoru saistītu naudas tirgus instrumentu cenas;

c)

informācija par kredītriska mijmaiņas līgumu cenu noteikšanu, tai skaitā kredītriska mijmaiņas līgumu kredītriska starpības salīdzināmiem instrumentiem;

d)

ar emitentu, instrumentu vai nozares sektoru saistīta saistību neizpildes statistika;

e)

finanšu rādītāji attiecībā uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, nozares sektoru vai emitenta vai instrumenta aktīvu klasi;

f)

finanšu informācija par emitentu, tai skaitā rentabilitātes rādītāji, procentu seguma attiecība, sviras parametri un jaunu emisiju cenas, tai skaitā zemāka ranga vērtspapīru esība.

2.   Vajadzības gadījumā NTF pārvaldnieki papildus kritērijiem, kas minēti 1. punktā, piemēro arī citus kritērijus.

5. pants

Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto kvalitatīvo rādītāju attiecībā uz instrumenta emitentu izveides kritēriji

1.   Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto kvalitatīvo rādītāju attiecībā uz instrumenta emitentu izveides kritēriji ir šādi:

a)

izvērtējums par pamatā esošiem aktīviem, kas attiecībā uz vērtspapīrošanas riska darījumiem ietver emitenta kredītrisku un pamatā esošo aktīvu kredītrisku;

b)

izvērtējums par emitenta emitēto attiecīgo instrumentu strukturāliem aspektiem, kas attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem ietver izvērtējumu par strukturētajam finanšu instrumentam raksturīgo operacionālo risku un darījumu partneru risku;

c)

attiecīgā(-o) tirgus(-u), tai skaitā šo tirgu apjoma un likviditātes pakāpes, izvērtējums;

d)

izvērtējums par valsti, tai skaitā tieši formulēto un eventuālo saistību apmērs un ārvalstu valūtas rezervju apjoms salīdzinājumā ar ārvalstu valūtu maiņas saistībām;

e)

izvērtējums par pārvaldības risku attiecībā uz emitentu, tai skaitā par krāpšanu, naudas sodiem par neatļautu rīcību, tiesvedību, grozītiem finanšu pārskatiem, ārkārtas posteņiem, vadības mainību, aizņēmēju koncentrāciju un revīzijas kvalitāti;

f)

ar vērtspapīriem saistīta izpēte par emitentu vai tirgus sektoru;

g)

attiecīgā gadījumā izvērtējums par tādas kredītreitingu aģentūras piešķirtiem instrumenta emitenta kredītreitingiem vai reitingu prognozēm, ko reģistrējusi EVTI un ko NTF pārvaldnieks izvēlējies kā piemērotu konkrētajam NTF ieguldījumu portfelim.

2.   Vajadzības gadījumā NTF pārvaldnieki papildus kritērijiem, kas minēti 1. punktā, piemēro arī citus kritērijus.

6. pants

Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto kredītriska kvalitatīvo rādītāju attiecībā uz instrumenta emitentu izveides kritēriji

Ciktāl iespējams, NTF pārvaldnieki attiecībā uz instrumenta emitentu novērtē šādus kvalitatīvus kredītriska kritērijus:

a)

emitenta vai attiecīgā gadījumā galvotāja finansiālais stāvoklis;

b)

emitenta vai attiecīgā gadījumā galvotāja likviditātes avots;

c)

emitenta spēja reaģēt uz turpmākiem tirgus mēroga vai emitentam raksturīgiem notikumiem, tai skaitā spēja atmaksāt parādu ārkārtīgi nelabvēlīgā situācijā;

d)

ekonomikas nozares, kurā darbojas emitents, izturība attiecībā pret ekonomikas attīstības tendencēm un emitenta konkurētspējas stāvoklis tā nozarē.

7. pants

Izņēmumi

1.   NTF pārvaldnieki var neņemt vērā ar iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodi iegūto rezultātu vienīgi ārkārtas apstākļos, tostarp saspringtos tirgus apstākļos, un ja ir objektīvs iemesls tā rīkoties. NTF pārvaldnieki, kas neņem vērā ar iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodi iegūto rezultātu, šo lēmumu dokumentē.

2.   Šā panta 1. punktā minētā dokumentēšanas procesa ietvaros NTF pārvaldnieki norāda personu, kas ir atbildīga par šo lēmumu, kā arī minētā lēmuma pieņemšanas objektīvo iemeslu.

8. pants

Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 4. punkta d) apakšpunktā minētās būtiskās izmaiņas

1.   Par Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 4. punkta d) apakšpunktā minētajām būtiskajām izmaiņām liecina šādi apstākļi:

a)

ir notikušas būtiskas izmaiņas attiecībā uz jebkuru no šādām jomām:

i)

informācija par obligāciju cenu noteikšanu, tai skaitā kredītriska starpības un salīdzināmu fiksēta ienākuma instrumentu un saistīto vērtspapīru cenas;

ii)

informācija par kredītriska mijmaiņas līgumu cenu noteikšanu, tai skaitā kredītriska mijmaiņas līgumu kredītriska starpības salīdzināmiem instrumentiem;

iii)

instrumenta emitenta saistību neizpildes statistika;

iv)

finanšu rādītāji attiecībā uz emitenta vai instrumenta ģeogrāfisko atrašanās vietu, nozares sektoru vai aktīvu klasi;

v)

pamatā esošo aktīvu, jo īpaši strukturēto instrumentu, izvērtējums;

vi)

attiecīgā(-o) tirgus(-u), tai skaitā to apjoma un likviditātes, izvērtējums;

vii)

attiecīgo instrumentu strukturālo aspektu izvērtējums;

viii)

ar vērtspapīriem saistīta izpēte;

ix)

emitenta finansiālais stāvoklis;

x)

emitenta likviditātes avoti;

xi)

emitenta spēja reaģēt uz turpmākiem tirgus mēroga vai emitentam raksturīgiem notikumiem, tai skaitā spēja atmaksāt parādu ārkārtīgi nelabvēlīgā situācijā;

xii)

ekonomikas nozares, kurā darbojas emitents, izturība attiecībā pret ekonomikas attīstības tendencēm un emitenta konkurētspējas stāvoklis tā nozarē;

xiii)

izvērtējums par tādas kredītreitingu aģentūras vai aģentūru piešķirtiem emitenta vai instrumenta kredītreitingiem vai reitingu prognozēm, kuru(-as) NTF pārvaldnieks izvēlējies kā piemērotu(-as) konkrētajam NTF ieguldījumu portfelim;

b)

kredītreitingu attiecībā uz naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu vai ABKV pazemina zem diviem augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem, ko piešķīrusi jebkura kredītreitingu aģentūra, kas tiek regulēta un sertificēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 (8).

2.   NTF pārvaldnieki novērtē būtiskās izmaiņas 1. punkta a) apakšpunktā minētajos kritērijos, ņemot vērā riska faktorus un Regulas (ES) 2017/1131 28. pantā minēto spriedzes testu scenāriju rezultātus.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā NTF pārvaldnieki izveido iekšēju procedūru par attiecīgā NTF ieguldījumu portfelim piemērotas kredītreitingu aģentūras atlasi un par to, kā nosaka, cik bieži NTF veic šo aģentūru piešķirto reitingu uzraudzīšanu.

4.   NTF pārvaldnieki ņem vērā 1. punkta b) apakšpunktā minēto reitinga pazeminājumu un pēc tam veic paši savu novērtējumu saskaņā ar savu iekšējo kredītkvalitātes novērtēšanas metodi.

5.   Iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes pārskatīšana ir uzskatāma par Regulas (ES) 2017/1131 19. panta 4. punkta d) apakšpunktā minēto būtisko izmaiņu, izņemot gadījumus, kad NTF pārvaldnieki var pamatot, kādēļ izmaiņa nav uzskatāma par būtisku.

9. pants

Kredītkvalitātes kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības attiecībā uz aktīviem, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punkta a) apakšpunktā

NTF pārvaldnieki šīs regulas 3.–8. pantu piemēro, novērtējot likvīdo pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu kredītkvalitātes pakāpi, kā minēts Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punkta a) apakšpunktā.

10. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 21. jūlija, izņemot 1. pantu, ko piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 169, 30.6.2017., 8. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).


Top