EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0832

Komisijas Regula (ES) 2018/832 (2018. gada 5. jūnijs), ar ko attiecībā uz ciāntraniliprola, cimoksanila, deltametrīna, difenokonazola, fenamidona, flubendiamīda, fluopikolīda, folpeta, fozetila, mandestrobīna, mepikvata, metazahlora, propamokarba, propargīta, pirimetanila, sulfoksaflora un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/3373

OJ L 140, 6.6.2018, p. 38–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj

6.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/38


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/832

(2018. gada 5. jūnijs),

ar ko attiecībā uz ciāntraniliprola, cimoksanila, deltametrīna, difenokonazola, fenamidona, flubendiamīda, fluopikolīda, folpeta, fozetila, mandestrobīna, mepikvata, metazahlora, propamokarba, propargīta, pirimetanila, sulfoksaflora un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 18. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ciāntraniliprola, cimoksanila, deltametrīna, fenamidona, folpeta, mandestrobīna, mepikvata, metazahlora, propamokarba, pirimetanila, sulfoksaflora un trifloksistrobīna maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Difenokonazola, flubendiamīda, fluopikolīda un fozetila MAL tika noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā. Propargīta MAL tika noteikti minētās regulas V pielikumā.

(2)

Pārtikas kodeksa komisija 2015. gada 11. jūlijā pieņēma kodeksā noteiktos maksimālos atlieku līmeņus (CXL) attiecībā uz fenamidonu (2).

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (3) 5. panta 3. punktu, ja pastāv starptautiskie standarti vai ja tie noteikti tiks izstrādāti, tad tie jāņem vērā, izstrādājot vai pieņemot pārtikas aprites tiesību aktus, izņemot gadījumus, kad tādi standarti vai to attiecīgās daļas būtu neefektīvs vai nepiemērots līdzeklis pārtikas aprites tiesību aktu likumīgo mērķu sasniegšanai, vai ja ir zinātnisks pamatojums, vai ja to rezultātā aizsardzības līmenis būtu citāds, nekā atzīts par piemērotu Savienībā. Turklāt saskaņā ar minētās regulas 13. panta e) punktu Savienībai ir jāveicina saskaņotība starp starptautiskajiem tehniskajiem standartiem un pārtikas aprites tiesību aktiem, nodrošinot arī, ka nesamazinās augstais aizsardzības līmenis, kas pieņemts Savienībā.

(4)

Savienība iesniedza atrunu Pārtikas kodeksa komisijas pesticīdu atlieku komitejā par ierosinātajiem CXL attiecībā uz šādām pesticīdu/produktu kombinācijām: fenamidons (ziedkopu krustzieži; augļu dārzeņi, izņemot ķirbjaugus).

(5)

Tāpēc fenamidona CXL, kas nav minēti 4. apsvērumā, būtu kā MAL jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 396/2005, izņemot gadījumus, kad tie attiecas uz produktiem, kuri minētās regulas I pielikumā nav ietverti, vai kad tie ir zemāki par pašreizējiem MAL. Minētie CXL ir nekaitīgi patērētājiem Savienībā (4).

(6)

Ievērojot procedūru saistībā ar atļauju darbīgo vielu cimoksanilu saturošu augu aizsardzības līdzekli lietot uz pupām (bez pākstīm), saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL.

(7)

Kas attiecas uz deltametrīnu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu lapu kāpostiem. Kas attiecas uz difenokonazolu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu “citiem ziedošajiem krustziežu dzimtas dārzeņiem”, Briseles kāpostiem, platlapu endīvijām, pazvērītēm, “spinātiem un tiem līdzīgu augu lapām”, lapu cigoriņiem un rabarberiem. Kas attiecas uz fluopikolīdu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu mangoldiem. Kas attiecas uz folpetu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu āboliem un bumbieriem. Kas attiecas uz fozetilu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu sēkleņiem, persikiem un kartupeļiem. Kas attiecas uz mandestrobīnu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu aprikozēm, ķiršiem, persikiem un plūmēm. Kas attiecas uz metazahloru, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu Ķīnas kāpostiem. Kas attiecas uz propamokarbu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu mangoldiem. Kas attiecas uz pirimetanilu, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu ķirbjaugiem ar ēdamu mizu. Kas attiecas uz sulfoksafloru, šāds pieteikums tika iesniegts par tā izmantošanu vīnogulāju lapām un artišokiem. Kas attiecas uz trifloksistrobīnu, šāds pieteikums tika iesniegts par “citiem maziem augļiem un ogām”, “salātiem un salātveidīgajiem”, anakampserām, pupām bez pākstīm, zirņiem un pākšaugiem.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. un 4. punktu tika iesniegti pieteikumi attiecībā uz flubendiamīdu, kas ASV tiek izmantots uz aprikozēm, persikiem, plūmēm un sojas pupām, attiecībā uz dinātrija fosfītu, kas ASV tiek izmantots uz koku riekstiem (izņemot kokosriekstus), un attiecībā uz propargītu, kas Brazīlijā tiek izmantots uz apelsīniem un Indijā – uz tējas. Pieteikumu iesniedzēji apgalvo, ka attiecīgajās eksportētājvalstīs atļautā minēto vielu lietošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(9)

2017. gada 8. augustā Apvienotā Karaliste saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (5) 53. pantu Komisiju informēja, ka neparedzētas Drosophila suzukii savairošanās dēļ tā ir atļāvusi laist tirgū darbīgo vielu ciāntraniliprolu saturošu augu aizsardzības līdzekli lietošanai uz kazenēm un avenēm. Apvienotā Karaliste 2017. gada 13. septembrī saskaņā ar minētās regulas 53. pantu Komisiju informēja, ka neparedzētas Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua un Phytomyza gymnostoma savairošanās dēļ tā ir atļāvusi darbīgo vielu ciāntraniliprolu saturošu augu aizsardzības līdzekli lietot uz puraviem. Šīs atļaujas šķita nepieciešamas tāpēc, ka minēto kaitīgo organismu savairošanās bija bīstama un to nebija iespējams ierobežot ar nekādiem citiem racionāliem paņēmieniem. Par šīm atļaujām Apvienotā Karaliste ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestādei”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 4. punktu un ir iesniegusi pieteikumus, lai attiecībā uz minētajiem kultūraugiem tiktu noteikti pagaidu MAL.

(10)

Grieķija 2017. gada 19. septembrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. pantu Komisiju informēja, ka tā ir atļāvusi laist tirgū darbīgo vielu mepikvatu saturošu augu aizsardzības līdzekli lietošanai par augu augšanas regulatoru uz kokvilnas. Šī atļauja šķita nepieciešama tādēļ, lai izvairītos no ražas zudumiem. Par šo atļauju Grieķija ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 4. punktu un iesniegusi pieteikumu, lai attiecībā uz kokvilnas sēklām tiktu noteikts pagaidu MAL.

(11)

Attiecīgās dalībvalstis novērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un pārsūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumus.

(12)

Iestāde pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus novērtēja, īpaši pārbaudot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (6). Iestāde minētos atzinumus pārsūtīja pieteikumu iesniedzējiem, Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(13)

Iestāde pamatotajā atzinumā secināja, ka attiecībā uz deltametrīna lietošanu uz lapu kāpostiem riska novērtējumu ietekmēja netipiskas neskaidrības. Tomēr, ņemot vērā lapu kāpostu nelielo ietekmi uz kopējo uzturekspozīciju, ir lietderīgi noteikt, ka MAL ir 0,15 mg/kg.

(14)

Kas attiecas uz trifloksistrobīnu, pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis trūkstošo informāciju par analītiskajām metodēm attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem un ir darījis komerciāli pieejamu atsauces standartu attiecībā uz CGA321113.

(15)

Kas attiecas uz flubendiamīda lietošanu uz sojas pupām, eksportētājvalstī pašreiz ir noteikts 0,25 mg/kg liels MAL. Ņemot vērā, ka vislielākais daudzums, kāds izmērīts kontrolētos laukizmēģinājumos, nedaudz pārsniedz šo vērtību, ir lietderīgi MAL noapaļot uz 0,3 mg/kg.

(16)

Kas attiecas ciāntraniliprola lietošanu uz kazenēm, avenēm un puraviem, būtu jānosaka MAL, kas pagaidām derīgi līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(17)

Kas attiecas uz mepikvata lietošanu uz kokvilnas, kokvilnas sēklām būtu jānosaka MAL, kas pagaidām derīgs līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(18)

Kas attiecas uz visiem pārējiem pieteikumiem, Iestāde secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un pieteikuma iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi, pamatojoties uz 27 konkrētu Eiropas patērētāju grupu eksponētības novērtējumu, patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par minēto vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne eksponētība šīm vielām dzīves laikā, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga eksponētība, uzturā lietojot daudz attiecīgo produktu, neliecināja par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu vai akūto references devu.

(19)

Balstoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(20)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

FAO/PVO kopīgā pārtikas standartu programma “Pārtikas kodeksa komisija”. III un IV papildinājums. 38. sesija. Ženēva, Šveice, 2015. gada 6.–11. jūlijs.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(4)  Zinātniskais atbalsts ES nostājas sagatavošanā Pārtikas kodeksa komisijas pesticīdu atlieku komitejas (CCPR) 46. sesijai. EFSA Journal 2014; 12(7):3737 (182 lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(6)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017; 15(11):5061 (24 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018; 16(1):5124 (24 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017; 15(11):5066 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018; 16(1):4683 (28 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018; 16(1):5143 (28 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018; 16(1):5128 (31 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018; 16(1):5135 (21 lpp.).

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017; 15(10):5041 (21 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018; 16(2):5161 (36 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018; 16(1):5148 (22 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018; 16(2):5162 (25 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018; 16(1):5127 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017; 15(11):5055 (22 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018; 16(2):5193 (25 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018; 16(2):5145 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017; 15(11):5070 (23 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018; 16(1):5154 (33 lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

slejas par ciāntraniliprolu, cimoksanilu, deltametrīnu, fenamidonu, folpetu, mandestrobīnu, mepikvatu, metazahloru, propamokarbu, pirimetanilu, sulfoksafloru un trifloksistrobīnu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Ciāntraniliprols

Cimoksanils

Deltametrīns (cis-deltametrīns) (F)

Fenamidons

Folpets (folpeta un ftalimīda summa, izteikta kā folpets) (R)

Mandestrobīns

Mepikvats (mepikvata un tā sāļu summa, izteikta kā mepikvata hlorīds)

Metazahlors (metabolītu 479M04, 479M08 un 479M16 summa, izteikta kā metazahlors) (R)

Propamokarbs (propamokarba un tā sāļu summa, izteikta kā propamokarbs) (R)

Pirimetanils (R)

Sulfoksaflors (izomēru summa)

Trifloksistrobīns (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Koku rieksti

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Sēkleņi

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Āboli

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Bumbieri

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Cidonijas

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mespili

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Citi (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Kauleņi

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Aprikozes

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Ķirši (saldie)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Persiki

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Plūmes

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

zemenes

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Kazenes

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Zilenes

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Dzērvenes

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Vilkābeles ogas

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Plūškoka ogas

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Dažādi augļi

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateles

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Vīģes

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Galda olīvas

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvati

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambolas

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Hurmas

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Javas salas plūmes

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Ličī

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Pasifloru augļi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncijas

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Hrizofilas

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikas hurmas

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Čerimojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gvajaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Duriāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

kartupeļi

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Burkāni

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Mārrutki

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambūri

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaki

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Redīsi

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kāļi

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rāceņi

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Citi (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Ķiploki

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Sīpoli

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Šalotes

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Citi (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Dārzeņpipari/paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Baklažāni

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Citi (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melones

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Ķirbji

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokoļi

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Galviņkāposti

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

lapu krustzieži

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

kolrābji

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Salātu baldriņi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Salāti

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Barbarejas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Brūnās sinepes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Citi (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spināti

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Anakampseras

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Citi (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kārvele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timiāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Pākšaugi

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lēcas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Citi (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stublāju dārzeņi

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Sparģeļi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Lapu artišoki

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Selerijas

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Fenheļi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artišoki

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Puravi

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarberi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambusa dzinumi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmu serdes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Citi (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Pupas

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Lēcas

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Zirņi

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupīnas

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Zemesrieksti

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Magoņu sēklas

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sezama sēklas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapšu sēklas

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sojas pupas

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Sinepju sēklas

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Kokvilnas sēklas

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Ķirbju sēklas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saflora sēklas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Gurķenes sēklas

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Sējas idras sēklas

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Kaņepju sēklas

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Eļļas augu augļi

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapoki

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Citi (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

GRAUDAUGI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Mieži

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukurūza

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Prosa

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Auzas

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Rīsi

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rudzi

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorgo

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)