EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0775

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/775 (2018. gada 28. maijs), ar kuru paredz noteikumus, kā attiecībā uz noteikumiem par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 26. panta 3. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/3120

OJ L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/775

(2018. gada 28. maijs),

ar kuru paredz noteikumus, kā attiecībā uz noteikumiem par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 26. panta 3. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (1) un jo īpaši tās 26. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. pants nosaka vispārīgus noteikumus un prasības attiecībā uz pārtikas produktu izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu, kurus piemēro, neskarot specifiskos Savienības noteikumus.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 2. punkta a) apakšpunkts pieprasa norādīt izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, ja tās nenorādīšana var maldināt patērētāju par attiecīgā pārtikas galaprodukta īsto izcelsmes valsti vai vietu, jo īpaši, ja izcelsmes nenorādīšanas gadījumā pārtikas produktam pievienotā informācija vai etiķete kopumā varētu radīt iespaidu, ka pārtikas produktam ir cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta. Šā panta mērķis ir novērst maldinošu pārtikas produkta informāciju, kas rada iespaidu par pārtikas produkta izcelsmi kādā konkrētā valstī vai vietā, lai gan tā patiesā izcelsme ir citur.

(3)

Gadījumos, kad pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta, bet tā nav tāda pati kā produkta galvenajai sastāvdaļai, Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkts paredz, ka jānorāda arī attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta vai jāsniedz informācija, ka galvenās sastāvdaļas izcelsme atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas. Turklāt minētais pants paredz, ka šo prasību piemērošanas nolūkā ir jāpieņem īstenošanas akts.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkts vērsts uz gadījumiem, kad izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšana ir obligāta saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai brīvprātīga, šajā nolūkā sniedzot jebkādus informatīvus paziņojumus, piemēram, norādes, terminus, attēlus vai simbolus.

(5)

Saskaņā ar specifisko ES regulējumu brīvprātīgie paziņojumi, piemēram, ģeogrāfiskās norādes, kas iekļautas pārtikas produkta nosaukumā vai sniegtas kopā ar šo nosaukumu, var arī būt daļa no produkta aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai preču zīmes.

(6)

Pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādes, kas ir daļa no produkta aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 1151/2012 (2), (ES) Nr. 1308/2013 (3), (EK) Nr. 110/2008 (4) vai (ES) Nr. 251/2014 (5) vai kas ir aizsargātas saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, ietilpst Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkta darbības jomā. Ņemot vērā to, ka saistībā ar aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pastāv cieša saikne starp produkta raksturīgajām pazīmēm un tā ģeogrāfisko izcelsmi un ka tos reglamentē specifiski noteikumi, ieskaitot noteikumus par marķējumu, kā arī ņemot vērā šo nosaukumu kā intelektuālā īpašuma tiesību raksturu, vajadzētu sīkāk izpētīt, kā attiecīgajos nosaukumos būtu jānorāda galvenās sastāvdaļas izcelsme atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punktam.

(7)

Pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādes, kas ir daļa no reģistrētas preču zīmes, ietilpst Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkta darbības jomā. Preču zīmes var sastāvēt no jebkādiem apzīmējumiem, it īpaši no vārdiem, ieskaitot personvārdus, zīmējumiem, burtiem, cipariem, krāsām, preču vai preču iepakojuma formas vai skaņām, ar noteikumu, ka šādi apzīmējumi kāda uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem piešķir atšķirtspēju. Preču zīmju mērķis ir ļaut patērētājam identificēt noteiktas preces un/vai pakalpojuma konkrētu komerciālo vai tirdzniecības izcelsmi. Ņemot vērā preču zīmju specifisko raksturu un mērķi, vajadzētu sīkāk izpētīt, kā attiecīgajās preču zīmēs būtu jānorāda galvenās sastāvdaļas izcelsme atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punktam.

(8)

Šīs regulas darbības jomā nevajadzētu iekļaut pieņemtos nosaukumus un nepatentētos nosaukumus, kuri ietver ģeogrāfiskus terminus, kas burtiski norāda uz izcelsmi, bet kurus vispārēji neuztver kā pārtikas produkta izcelsmes vai izcelsmes vietas norādi.

(9)

Šīs regulas nolūkiem identifikācijas marķējums, kuru uz pārtikas produkta jāsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (6), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, nebūtu jāuzskata par izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

(10)

Lai gādātu, ka patērētāji veic informētāku izvēli, ar šīs regulas palīdzību būtu jānosaka specifiski noteikumi, kas piemērojami, ja ir dota galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta. Minētie noteikumi nodrošinātu, ka šāda informācija ir pietiekami precīza un jēgpilna.

(11)

Tādēļ šādu norādi par galveno sastāvdaļu būtu lietderīgi sniegt kopā ar patērētājam viegli saprotamu atsauci uz ģeogrāfisko apgabalu. Būtu jāaizliedz izmantot izdomātus reģionu vai citu ģeogrāfisku apgabalu nosaukumus, kas nav uzskatāmi par jēgpilnu informāciju vai varētu būt maldinoši patērētājam attiecībā uz galvenās sastāvdaļas reālo izcelsmes vietu.

(12)

Ja galvenā sastāvdaļa ir pārtikas produkts, uz kuru attiecas specifiski Savienības noteikumi par izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi, šos noteikumus varētu alternatīvi izmantot Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkta a) apakšpunkta mērķiem.

(13)

Gadījumos, kad pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji izvēlas norādīt tikai to, ka galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes valsts vai vietas, piemēram, vairāku vai mainīgu piegādes avotu un īpašu ražošanas procesu dēļ, ir lietderīgi nodrošināt tiesisko regulējumu, kurā ņemti vērā pārtikas ražošanas dažādie apstākļi. Attiecīgajai norādei būtu jānodrošina patērētājam saprotama informācija.

(14)

Informācijai, kas saskaņā ar šo regulu tiek sniegta par galveno sastāvdaļu, būtu jāpapildina informācija, kura patērētājiem sniegta par pārtikas produkta izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, un tai vajadzētu būt viegli pamanāmai un skaidri salasāmai, kā arī, ja iespējams, neizdzēšamai.

(15)

Attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka atbilstošs pārejas periods saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 47. pantu, kurā paredzēts, ka jebkuru jaunu pārtikas produkta informācijas pasākumu piemēro no kalendārā gada 1. aprīļa.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šī regula nosaka Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkta piemērošanas kārtību gadījumos, kad, izmantojot jebkādus līdzekļus, piemēram, norādes, attēlus, simbolus vai terminus, kuri atsaucas uz ģeogrāfiskām vietām vai apgabaliem, ir norādīta pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, izņemot ģeogrāfiskus terminus, kuri ir daļa no pieņemtiem un nepatentētiem nosaukumiem un burtiski norāda uz izcelsmi, bet kurus vispārēji neuztver kā izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

2.   Šī regula neattiecas uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012, Regulu (ES) Nr. 1308/2013, Regulu (EK) Nr. 110/2008 vai Regulu (ES) Nr. 251/2014 vai arī saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem; tāpat tā neattiecas uz reģistrētām preču zīmēm, kuras veido izcelsmes norādi, kamēr nav pieņemti specifiski noteikumi par 26. panta 3. punkta piemērošanu šādām norādēm.

2. pants

Norāde par galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu

Galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, kas atšķiras no pārtikas produktam norādītās izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas, norāda:

a)

minot vienu no šādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem:

i)

“ES”, “ārpus ES” vai “ES un ārpus ES”; vai

ii)

reģionu vai jebkuru citu ģeogrāfisko apgabalu vai nu vairākās dalībvalstīs vai trešajās valstīs, ja vien attiecīgais apgabals ar šādu nosaukumu ir definēts starptautiskajos tiesību aktos vai ir labi saprotams normāli informētam vidējam patērētājam; vai

iii)

FAO zvejas apgabalu vai jūru, vai saldūdens krātuvi, ja vien tas ar šādu nosaukumu ir definēts starptautiskajos tiesību aktos vai ir labi saprotams normāli informētam vidējam patērētājam; vai

iv)

dalībvalsti(-is) vai trešo(-ās) valsti(-is); vai

v)

reģionu vai jebkuru citu ģeogrāfisko apgabalu dalībvalstī vai trešajā valstī, ja vien tas ir labi saprotams normāli informētam vidējam patērētājam; vai

vi)

izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu saskaņā ar specifiskiem Savienības noteikumiem, kas piemērojami galvenajai(-ām) sastāvdaļai(-ām) kā tādai(-ām);

b)

vai izmantojot šādu paziņojumu:

“(galvenās sastāvdaļas nosaukums ģenitīvā) izcelsme ir/nav (pārtikas produkta izcelsmes valstī vai izcelsmes vietā)” vai jebkādu līdzīgu formulējumu, kam patērētāja uztverē vajadzētu nozīmēt to pašu.

3. pants

Informācijas noformējums

1.   Regulas 2. pantā prasīto informāciju sniedz, izmantojot tāda izmēra rakstzīmes, kas nav mazākas par Regulas (ES) Nr. 1169/2011 13. panta 2. punktā noteikto minimālo rakstzīmju izmēru.

2.   Neskarot 1. punktu, ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta vārdiski, tad 2. pantā prasīto informāciju sniedz tajā pašā redzamības laukā, kur norādi par pārtikas produkta izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, un izmanto tāda izmēra rakstzīmes, kuru x augstums ir vismaz 75 % no pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādē izmantoto rakstzīmju x augstuma.

3.   Neskarot 1. punktu, ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta norādīta nevārdiskā formā, tad 2. pantā prasīto informāciju sniedz tajā pašā redzamības laukā, kur norādi par pārtikas produkta izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu.

4. pants

Stāšanās spēkā, piemērošanas datums un pārejas pasākumi

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai marķēti pirms šīs regulas piemērošanas datuma, var tirgot, līdz beidzas to krājumi.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regula (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (OV L 84, 20.3.2014., 14. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).


Top