EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0728

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/728 (2018. gada 24. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par procedūrām darījumu ar nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, neiekļaušanai pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītvērtības korekcijas risku (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/0256

OJ L 123, 18.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/728/oj

18.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/728

(2018. gada 24. janvāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par procedūrām darījumu ar nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, neiekļaušanai pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītvērtības korekcijas risku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 382. panta 5. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkta a) apakšpunktu darījumus starp [finanšu] iestādi, no vienas puses, un nefinanšu darījumu partneri, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (2) 2. panta 9. punktā, no otras puses, kuri nepārsniedz tīrvērtes slieksni, kas minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 3. un 4. punktā, neiekļauj pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītvērtības korekcijas (CVA) risku neatkarīgi no tā, vai šis nefinanšu darījumu partneris uzņēmējdarbību veic (t. i., ir nodibināts) Savienībā vai kādā trešā valstī.

(2)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 9. punktā “nefinanšu darījumu partneris” ir definēts kā uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Līdz ar to minētās regulas 10. panta 1. punktā norādītais tīrvērtes slieksnis neattiecas uz nefinanšu darījumu partneriem, kas uzņēmējdarbību veic kādā trešā valstī.

(3)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkts neparedz nošķīrumu starp nefinanšu darījumu partneriem, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, un nefinanšu darījumu partneriem, kuri uzņēmējdarbību veic trešā valstī. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, attiecībā uz nefinanšu darījumu partneriem, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, un nefinanšu darījumu partneriem, kuri uzņēmējdarbību veic trešā valstī, būtu jāpiemēro vienādi noteikumi.

(4)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 (3) 11. pantā ir noteiktas tīrvērtes sliekšņa vērtības sadalījumā pa ārpusbiržas atvasināto instrumentu kategorijām (klasēm), kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta b) apakšpunktā. Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 preambulas 25. apsvērumā ir precizēts, ka “ja viena no vērtībām, kas noteikta konkrētai ārpusbiržas atvasināto instrumentu kategorijai, pārsniedz sliekšņa vērtību, tam būtu jāizraisa sliekšņa pārsniegšana visās kategorijās”.

(5)

Lai līgumu varētu neiekļaut aprēķinā līdz pat tā termiņa beigām, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkta pēdējā daļā, būtu pietiekami, ja minētās regulas prasības būtu ievērotas līguma noslēgšanas dienā. Tomēr var būt gadījumi, kad finanšu iestāde tirdzniecības darījumus ar konkrētu nefinanšu darījumu partneri noslēdz ļoti bieži vai pat ik dienu. Šādos gadījumos prasība pārbaudīt, vai finanšu iestādes pašu kapitāla prasībās attiecībā uz CVA risku ir precīzi atspoguļots nefinanšu darījumu partnera, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, statuss, šai finanšu iestādei varētu radīt nesamērīgu slogu. Tādēļ ir atbilstoši paredzēt alternatīvu – nefinanšu darījumu partnera, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, statusa pārbaudi vienreiz gadā. Tomēr pārbaudes biežums būtu jāpalielina uz reizi ceturksnī, ja kādā ārpusbiržas atvasināto instrumentu kategorijā ietilpstošo nefinanšu darījumu partnera darījumu bruto nominālvērtība jau gandrīz pārsniedz šai kategorijai noteikto tīrvērtes slieksni. Tas dos iespēju biežāk uzraudzīt, vai šis tīrvērtes slieksnis ir pārsniegts, jo iespējamība, ka tas tā notiks, šādā gadījumā ir lielāka.

(6)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka darījumus ar nefinanšu darījumu partneri, kuri nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 3. un 4. punktā minēto tīrvērtes slieksni, neiekļauj pašu kapitāla prasībās attiecībā uz CVA risku. Tādēļ, ja pēc Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētās novērtēšanas finanšu iestāde konstatē, ka tās darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, nav kvalificējams kā nefinanšu darījumu partneris, vai ja attiecīgie darījumi pārsniedz tajā norādīto tīrvērtes slieksni, šai finanšu iestādei ir pienākums saskaņā ar minētās regulas VI sadaļu aprēķināt pašu kapitāla prasības attiecībā uz CVA risku visiem tiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem ar šo darījumu partneri, kuri ietilpst minētās regulas 382. panta 1. punkta tvērumā.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, kura to izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

(8)

Eiropas Banku iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkta a) apakšpunkta vajadzībām ikviena finanšu iestāde par nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic (t. i., ir nodibināts) trešā valstī, uzskata ikvienu tādu darījumu partneri, kurš atbilst abiem šādiem nosacījumiem:

a)

tas uzņēmējdarbību veic trešā valstī;

b)

tas būtu kvalificējams kā nefinanšu darījumu partneris Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 9. punkta izpratnē, ja tas uzņēmējdarbību veiktu Savienībā.

2.   Finanšu iestāde pārliecinās, vai darījumu partneris ir nefinanšu darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī:

a)

ikreiz, kad tiek uzsākts tirdzniecības darījums ar jaunu darījumu partneri;

b)

vienreiz gadā attiecībā uz ikvienu esošo darījumu partneri;

c)

ja ir iemesls uzskatīt, ka darījumu partneris vairs nav nefinanšu darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī.

3.   Finanšu iestāde sniedz pamatojumu tam, kādēļ tā uzskata, ka uzņēmums ir nefinanšu darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī.

2. pants

1.   Lai darījumus ar nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. panta 4. punkta a) apakšpunktu neiekļautu pašu kapitāla prasībās attiecībā uz CVA risku, finanšu iestāde attiecībā uz katru Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 11. pantā minēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju (klasi) pārliecinās, vai attiecīgajā kategorijā (klasē) ietilpstošo šā nefinanšu darījumu partnera ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu bruto nominālvērtība nepārsniedz attiecīgo minētās regulas 11. pantā norādīto tīrvērtes slieksni.

2.   Finanšu iestāde 1. punktā minēto pārbaudi veic vienā no šādiem gadījumiem:

a)

uzsākot ikvienu jaunu tirdzniecības darījumu ar attiecīgo darījumu partneri;

b)

regulāri.

3.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām regulāro pārbaudi veic vienā no šādiem intervāliem:

a)

ik gadu;

b)

ik ceturksni, ja jebkurā ārpusbiržas atvasināto instrumentu kategorijā (klasē) ietilpstošo nefinanšu darījumu partnera, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu bruto nominālvērtība pārsniedz 75 % no Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 11. pantā attiecīgajai kategorijai (klasei) noteiktās tīrvērtes sliekšņa vērtības.

4.   Finanšu iestāde sniedz pamatojumu tam, kādēļ tā uzskata, ka ikvienā Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 11. pantā minētajā ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijā (klasē) ietilpstošo nefinanšu darījumu partnera, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu bruto nominālvērtība nepārsniedz attiecīgo minētajā pantā noteikto tīrvērtes slieksni.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris (OV L 52, 23.2.2013., 11. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top