EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0708

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/708 (2018. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidni, kas naudas tirgus fondu pārvaldniekiem jāizmanto, sniedzot kompetentajām iestādēm Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1131 37. pantā paredzētos pārskatus (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2177

OJ L 119, 15.5.2018, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/708/oj

15.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/708

(2018. gada 17. aprīlis),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidni, kas naudas tirgus fondu pārvaldniekiem jāizmanto, sniedzot kompetentajām iestādēm Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1131 37. pantā paredzētos pārskatus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem (1) un jo īpaši tās 37. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2009/65/EK (2) un 2011/61/ES (3) izklāstītajām prasībām par pārskatu sniegšanu ir nepieciešamas prasības par pārskatu sniegšanu, kas nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var iedarbīgi atklāt un uzraudzīt riskus naudas tirgus fondu (NTF) tirgū, kā arī reaģēt uz tiem.

(2)

Regulas (ES) 2017/1131 37. pantā ir noteikts, ka NTF savām kompetentajām iestādēm ir jāsniedz detalizēts saraksts ar informāciju. Lai visā Eiropas Savienībā nodrošinātu konsekvenci šo iestāžu veiktajā šādu datu vākšanā un lai nodrošinātu, ka minētās iestādes tiek informētas par galvenajām norisēm NTF tirgū un ka tās var veicināt kolektīvu izvērtējumu par NTF tirgus potenciālo ietekmi Savienībā, visā ES kompetentajām iestādēm paredzētā informācija ir jānosūta vienveidīgā formā. Turklāt, pārskatu sniegšanai izmantojot standartizētu veidni, ir vieglāk izpildīt ar prasībām par pārskatu sniegšanu par NTF saistītās procedūras un procesus un mazināt saistītās izmaksas.

(3)

Lai Savienībā nodrošinātu iedarbīgu uzraudzību, šādi dati būtu jāpārsūta uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) nolūkā izveidot centralizētu datubāzi par NTF.

(4)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(5)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu.

(6)

Lai valstu iestādes varētu ievākt informāciju, kas pārsūtāma uz Regulas (ES) 2017/1131 37. panta 5. punktā minēto datubāzi, šīs īstenošanas regulas piemērošanas sākumdiena būtu jāpieskaņo Regulas (ES) 2017/1131 piemērošanas sākumdienai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Naudas tirgus fondu (NTF) pārvaldnieki, sniedzot konkrēta NTF kompetentajai iestādei Regulas (ES) 2017/1131 37. pantā paredzētos pārskatus, izmanto šīs regulas pielikumā ietverto veidni.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 17. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 169, 30.6.2017., 8. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta versija) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

Naudas tirgus fondu (NTF) pārvaldniekiem paredzētā pārskatu sniegšanas veidne

Ja vien nav norādīts citādi, visus skaitļus sniedz sadalījumā pa apakšfondiem.

Postenis

Datu veids

Pārskatā iekļautie dati

A)

ATTIECAS UZ VISIEM NTF

 

(1)

Vispārīgas pazīmes, NTF un tā pārvaldnieka identitāte

(A.1.1)

Pārskata periods

 

(A.1.2)

Attiecīgās valsts kompetentās iestādes piešķirtais NTF kods

 

(A.1.3)

NTF LEI

Juridiskās personas identifikators LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.1.4)

ECB piešķirtais NTF kods (MFI identifikators)

 

(A.1.5)

NTF nosaukums

 

(A.1.6)

Norādīt, vai NTF ir PVKIU vai AIF

PVKIU

AIF

(A.1.7)

Norādīt, vai NTF tiek piedāvāts tirgū vienīgi valsts tiesību aktos reglamentētas darbinieku iekrājumu shēmas ietvaros, kurā ieguldītāji ir fiziskas personas (saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 (1) 16. panta 5. punktu)

(jā/nē)

(A.1.8)

NTF domicils

Valsts kods (ISO 3166)

(A.1.9)

Dalībvalsts, kurā izsniegta NTF darbības atļauja

Valsts kods (ISO 3166)

(A.1.10)

Dalībvalstis, kurās NTF tiek piedāvāts tirgū

Valstu saraksts (ISO 3166 – valsts kods)

(A.1.11)

NTF izveides datums

Datuma formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.1.12)

NTF pamatvalūta

Valūtas kods (ISO 4217), 3 burtu rakstzīmes

(A.1.13)

Attiecīgās (NTF) valsts kompetentās iestādes piešķirtais NTF pārvaldnieka kods

 

(A.1.14)

Attiecīgās (NTF pārvaldnieka) valsts kompetentās iestādes piešķirtais NTF pārvaldnieka kods

 

(A.1.15)

NTF pārvaldnieka LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.1.16)

ECB piešķirtais NTF pārvaldnieka kods (MFI identifikators)

 

(A.1.17)

NTF pārvaldnieka nosaukums/vārds

 

(A.1.18)

Valsts, kurā NTF pārvaldniekam piešķirta darbības atļauja

 

(A.1.19)

NTF depozitārija LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.1.20)

Attiecīgās valsts piešķirtais NTF depozitārija kods

 

(A.1.21)

NTF depozitārija reģistrētais nosaukums

 

(2)

NTF veids

(A.2.1)

NTF veids [norādīt vienu]

Īstermiņa MNAV NTF

Īstermiņa valsts parāda NNAV NTF

Īstermiņa ZSNAV NTF

Standartveida MNAV NTF

(3)

Citas NTF pazīmes

a)

informācija par galveno/pakārtoto fondu (NTF tiek piedāvāti tirgū vienīgi valsts tiesību aktos reglamentētas darbinieku iekrājumu shēmas ietvaros, kurā ieguldītāji ir fiziskas personas)

(A.3.1)

Ja NTF atbilst Regulas (ES) 2017/1131 16. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem, norādīt, vai NTF ir galvenais vai pakārtotais fonds [norādīt vienu]

galvenais

pakārtotais

Ja NTF ir pakārtotais fonds:

(A.3.2)

NTF galvenā fonda LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.3.3)

Attiecīgās valsts piešķirtais NTF galvenā fonda kods

 

(A.3.4)

NTF galvenā fonda reģistrētais nosaukums

 

b)

Informācija par akciju kategorijām

(A.3.5)

Norādīt, vai NTF ir vairākas akciju kategorijas

(jā/nē)

(A.3.6)

Ja NTF ir vairākas akciju kategorijas, norādīt katras akciju kategorijas ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.3.7)

Ja NTF ir vairākas akciju kategorijas, norādīt dažādo akciju kategoriju valūtu

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

c)

Informācija par iepriekšējo fondu vai likvidāciju (vienreizēja pārskatu sniegšana)

Ja NTF ir apvienots ar citu fondu, norādīt:

(A.3.8)

apvienošanas datumu

Datuma formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

Ja NTF tiek likvidēts, norādīt:

(A.3.9)

likvidācijas dienu

Datuma formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(4)

NTF portfeļa rādītāji

a)

Aktīvu vērtības kopsumma (NTF regulā paredzētās pārskatu sniegšanas veidnes vajadzībām ir uzskatāms, ka aktīvu vērtības kopsumma ir vienāda ar NAV – sk. aili A.4.1)

b)

NAV (sadalījumā pa apakšfondiem, nevis akciju kategorijām)

(A.4.1)

NTF neto aktīvu vērtība (sadalījumā pa apakšfondiem)

(EUR) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.4.2)

NTF neto aktīvu vērtība

(pamatvalūtā)

c)

WAM

(A.4.3)

NTF vidējais svērtais termiņš, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 2. panta 19. punktu.

(dienas)

d)

WAL

(A.4.4)

NTF vidējais svērtais darbības laiks, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 2. panta 20. punktu, 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

(dienas)

e)

Likviditātes rādītāji

Portfeļa likviditātes profils

(A.4.5)

Aktīvu daļa (%), kas kvalificējas dienas likviditātes rezervei (aktīvi, kuru termiņš ir diena, definēti Regulas (ES) 2017/1131 24. un 25. pantā)

%

(A.4.6)

Aktīvu daļa (%), kas kvalificējas nedēļas likviditātes rezervei (aktīvi, kuru termiņš ir nedēļa, definēti Regulas (ES) 2017/1131 24. un 25. pantā)

%

(A.4.7)

Portfeļa likviditātes profils

Portfeļa procentuālā daļa, kas var tikt likvidēta un kas ietilpst attiecīgajā laikposmā

Laikposms

1 diena vai mazāk

 

2–7 dienas

 

8–30 dienas

 

vairāk par 30 dienām

 

 

f)

Ienesīgums

(A.4.8)

Kumulatīvā atdeve

%

Diapazons

Ienesīgums līdz šim

 

1 mēnesis

 

3 mēneši

 

1 gads

 

3 gadi

 

5 gadi

 

 

(A.4.9)

Visreprezentatīvākās akciju kategorijas atdeves rādītāji kalendārā gada griezumā (neto atdeve)

%

Diapazons

Gads N-1

 

Gads N-2

 

Gads N-3

 

 

(A.4.10)

Portfeļa svārstīgums (mēnesī) un “ēnu” NAV portfeļa svārstīgums (mēnesī) (attiecīgā gadījumā)

%

Diapazons

1 gads

 

2 gadi

 

3 gadi

 

 

(5)

NTF spriedzes testi

a)

NTF spriedzes testu rezultāti

(A.5.1)

Pārskata periodā veikto NTF likviditātes spriedzes testu rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēm par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.2)

Pārskata periodā veikto NTF kredītu spriedzes testu rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.3)

Pārskata periodā veikto NTF valūtu maiņas kursu spriedzes testu rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.4)

Pārskata periodā veikto NTF procentu likmju spriedzes testu rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.5)

Pārskata periodā attiecībā uz NTF [ieguldījumu apliecību/akciju] dzēšanu veikta spriedzes testa rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.6)

Pārskata periodā attiecībā uz indeksu, kuriem piesaistīta portfeļa vērtspapīru procentu likme, starpību veiktā NTF spriedzes testa rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.7)

Pārskata periodā veiktā NTF makrospriedzes testa rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.8)

Pārskata periodā veiktā NTF daudzfaktoru (multivariate) spriedzes testa rezultāti (kā paredzēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 1. punktā un attiecīgajās EVTI pamatnostādnēs par spriedzes testu scenārijiem)

 

(A.5.9)

NNAV un ZSNAV NTF gadījumā norādīt ailēs A.5.1–A.5.8 minēto spriedzes testu rezultātus attiecībā uz starpību starp nemainīgo NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju un NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju

 

b)

Ierosinātais rīcības plāns (attiecīgā gadījumā)

(A.5.10)

Norādīt ierosināto rīcības plānu, kas minēts Regulas (ES) 2017/1131 28. panta 4. punktā

Teksts brīvā formā

(6)

Informācija par aktīviem, kas tiek turēti NTF portfelī

a)

Naudas tirgus instrumenti, atbilstīga vērtspapīrošana un ar aktīviem nodrošināti komerciālie vērtspapīri

Aili A.6 aizpilda, izmantojot pārskatu sniegšanas veidni ar sadalījumu pa rindām

(A.6.1)

Naudas tirgus instrumenta, atbilstīgas vērtspapīrošanas un ar aktīviem nodrošinātu komerciālo vērtspapīru veids [norādīt vienu vai vairākus]

 

Norādīt naudas tirgus instrumentu, atbilstīgas vērtspapīrošanas un ar aktīviem nodrošinātu komerciālo vērtspapīru veidu

Regulas (ES) 2017/113110. pantā paredzētie naudas tirgus instrumenti

vērtspapīrošana, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (2) 13. pantā

ABKV, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā

Vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana vai ABKV, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā

 

Ja aktīva veids ir naudas tirgus instrumenta, aizpildīt ailes A.6.2–A.6.20

 

(A.6.2)

Naudas tirgus instrumenta aktīvu apraksts

 

(A.6.3)

Naudas tirgus instrumenta ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.4)

Naudas tirgus instrumenta CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(A.6.5)

Emitenta LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.6.6)

Emitenta nosaukums

 

(A.6.7)

Emitenta kategorija

Attiecīgās emitenta kategorijas varianti [norādīt vienu]

Valsts (ES)

Valsts (ārpus ES)

Centrālā banka (ES)

Centrālā banka (ārpus ES)

Reģionāla publiska iestāde

Vietēja publiska iestāde

Valsts publiska iestāde

Publiska iestāde (ES, izņemot valsts publiskas iestādes)

Publiska iestāde (ārpus ES)

Pārvalstiska publiska iestāde (ES)

Pārvalstiska publiska iestāde (ārpus ES)

Kredītiestāde

Cita finanšu iestāde

Nefinanšu sabiedrības

(A.6.8)

Naudas tirgus instrumenta emitenta valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.9)

Naudas tirgus instrumenta termiņš

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.10)

Naudas tirgus instrumenta valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

(A.6.11)

Naudas tirgus instrumenta daudzums

 

(A.6.12)

Naudas tirgus instrumenta tīrā cena

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.13)

Naudas tirgus instrumenta tīrā cena

(pamatvalūtā)

(A.6.14)

Uzkrātie procenti

 

(A.6.15)

Uzkrātie procenti

(pamatvalūtā, ja A.6.14 valūta ir EUR)

(A.6.16)

Naudas tirgus instrumenta tirgus vērtības kopsumma

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.17)

Naudas tirgus instrumenta tirgus vērtības kopsumma

(pamatvalūtā)

(A.6.18)

Naudas tirgus instrumenta cenas noteikšanai izmantotā metode:

novērtēšana pēc tirgus cenas

novērtēšana pēc modeļa

amortizētā iegādes vērtība

(A.6.19)

Norādīt, vai iekšējās kredītnovērtēšanas procedūras iznākums ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs

(labvēlīgs/nelabvēlīgs)

(A.6.20)

Norādīt nākamo procentu likmes pārskatīšanas dienu (minēta Regulas (ES) 2017/1131 10. panta 2. punktā)

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

 

Ja aktīva veids ir atbilstīga vērtspapīrošana vai ar aktīviem nodrošināts komerciālais vērtspapīrs, aizpildīt ailes A.6.21–A.6.37

 

(A.6.21)

Atbilstīgās vērtspapīrošanas vai ar aktīviem nodrošinātā komerciālā vērtspapīra kā aktīva apraksts

 

(A.6.22)

Atbilstīgās vērtspapīrošanas vai ar aktīviem nodrošinātā komerciālā vērtspapīra ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.23)

Atbilstīgās vērtspapīrošanas un ar aktīviem nodrošinātā komerciālā vērtspapīra sponsora valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.24)

Sponsora LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.6.25)

Sponsora nosaukums

 

(A.6.26)

Pamatā esošo aktīvu veids

Pircēju un pasūtītāju parādi

Patēriņa kredīti

Izpirkumnoma

Kredītkaršu parādi

Aizdevumi komercsabiedrībām vai MVU

Mājokļa hipotekārais kredīts

Komerciālā nekustamā īpašuma hipotekārais kredīts

Citi aktīvi

(A.6.27)

Termiņa diena

datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.28)

Valūta

valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

(A.6.29)

Daudzums

 

(A.6.30)

Tīrā cena

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.31)

Tīrā cena

(pamatvalūtā)

(A.6.32)

Uzkrātie procenti

 

(A.6.33)

Uzkrātie procenti

(pamatvalūtā, ja A.6.30 valūta ir EUR)

(A.6.34)

Tirgus vērtības kopsumma

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.35)

Tirgus vērtības kopsumma

(pamatvalūtā)

(A.6.36)

Atbilstīgās vērtspapīrošanas vai ar aktīviem nodrošinātā komerciālā vērtspapīra cenas noteikšanai izmantotā metode

novērtēšana pēc tirgus cenas

novērtēšana pēc modeļa

amortizētā iegādes vērtība

(A.6.37)

Vai iekšējās kredītnovērtēšanas procedūras iznākums ir labvēlīgs/nelabvēlīgs

(labvēlīgs/nelabvēlīgs)

b)

Citi aktīvi

(A.6.38)

Citu aktīvu veids [norādīt vienu]

Citu aktīvu veidu izraugās no aktīviem, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 9. pantā

Noguldījumi kredītiestādēs, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 12. pantā

Atpakaļpārdevuma (pirkšanas ar atpārdošanu) līgumi (minēti Regulas (ES) 2017/1131 15. pantā)

Atpakaļpirkuma (pārdošanas ar atpirkšanu) līgumi (minēti Regulas (ES) 2017/1131 14. pantā)

Citu NTF, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 16. pantā, ieguldījumu apliecības vai akcijas

Finanšu atvasinātie instrumenti, kas minēti Regulas (ES) 2017/1131 13. pantā, tostarp:

Regulētā tirgū tirgoti finanšu atvasinātie instrumenti (un norādīt, ja uz tiem attiecas Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunkts)

Ārpus biržas tirgoti finanšu atvasinātie instrumenti

Likvīdi palīgaktīvi (saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 2. punktu)

 

Ja cita aktīva veids ir finanšu atvasinātais instruments, aizpildīt ailes A.6.39–A.6.60

 

(A.6.39)

Atvasinātā instrumenta līguma veids

 

(A.6.40)

Finanšu atvasinātā instrumenta ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.41)

Finanšu atvasinātā instrumenta UPI (ja ISIN nav pieejams)

 

(A.6.42)

Finanšu atvasinātā instrumenta saīsinātais nosaukums (FISN)

ISO 18774

(A.6.43)

Finanšu atvasinātā instrumenta CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(A.6.44)

Regulas (ES) 2017/1131 13. panta pirmā punkta a) apakšpunktā minētais atvasinātā instrumenta veids [norādīt vienu]

procentu likme

valūtas

procentu likmju indeksi

valūtu indeksi

(A.6.45)

Pamatā esošā aktīva nosaukums

 

(A.6.46)

Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids (3)

I = ISIN

X = indekss

(A.6.47)

Pamatā esošā aktīva identifikācija

Attiecībā uz pamatā esošā aktīva identifikāciju (I tipu): ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

Attiecībā uz pamatā esošā aktīva identifikāciju (X tipu): ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166), ja pieejams, pretējā gadījumā – indeksa pilns nosaukums, ko piešķīris indeksa sniedzējs

(A.6.48)

(Teorētiskās) pamatsummas nomināla valūta Nr. 1 (4)

Valūtas kods (ISO 4217)

(A.6.49)

(Teorētiskās) pamatsummas nomināla valūta Nr. 2 (5)

Valūtas kods (ISO 4217)

(A.6.50)

Finanšu atvasinātā instrumenta valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.51)

Naudas tirgus instrumenta termiņa diena

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.52)

Finanšu atvasinātā instrumenta riska darījums

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.53)

Finanšu atvasinātā instrumenta riska darījums

(pamatvalūtā)

(A.6.54)

Finanšu atvasinātā instrumenta tirgus vērtība

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.55)

Finanšu atvasinātā instrumenta tirgus vērtība

(pamatvalūtā)

(A.6.56)

Saistībā ar finanšu atvasināto instrumentu saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.57)

Saistībā ar finanšu atvasināto instrumentu saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība

(pamatvalūtā)

(A.6.58)

Norādīt nākamo procentu likmes pārskatīšanas dienu (minēta Regulas (ES) 2017/1131 10. panta 2. punktā)

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.59)

Darījuma partnera nosaukums

 

(A.6.60)

Darījuma partnera LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

 

Ja cita aktīva veids ir cita NTF ieguldījumu apliecība vai akcija, aizpildīt ailes A.6.61–A.6.71

 

(A.6.61)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas kā aktīva apraksts

 

(A.6.62)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.63)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas LEI (ja ISIN nav pieejams)

 

(A.6.64)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(A.6.65)

Valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

(A.6.66)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.67)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas tirgus vērtība

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.68)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas tirgus vērtība

(pamatvalūtā)

(A.6.69)

Daudzums

 

(A.6.70)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas cena (NAV uz cita NTF vienu ieguldījumu apliecību vai akciju)

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.71)

Cita NTF ieguldījumu apliecības vai akcijas cena (NAV uz cita NTF vienu ieguldījumu apliecību vai akciju)

(pamatvalūtā)

 

Ja cita aktīva veids ir noguldījums vai likvīdi palīgaktīvi, aizpildīt ailes A.6.72–A.6.81

 

(A.6.72)

Noguldījuma vai likvīdu palīgaktīvu kā aktīva apraksts

 

(A.6.73)

Noguldījuma vai likvīdu palīgaktīvu ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.74)

Noguldījuma vai likvīdu palīgaktīvu CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(A.6.75)

Noguldījuma vai likvīdu palīgaktīvu valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.76)

Darījuma partnera nosaukums

 

(A.6.77)

Darījuma partnera LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.6.78)

Noguldījuma vai likvīdu palīgaktīvu termiņa diena

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.79)

Valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

(A.6.80)

Riska darījumi ar noguldījumiem vai likvīdiem palīgaktīviem

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.81)

Riska darījumi ar noguldījumiem vai likvīdiem palīgaktīviem

(pamatvalūtā)

 

Ja cita aktīva veids ir atpakaļpirkuma (pārdošanas ar atpirkšanu) līgums vai atpakaļpārdevuma (pirkšanas ar atpārdošanu) līgums, aizpildīt ailes A.6.82–A.6.99

 

(A.6.82)

Atpakaļpirkuma (pārdošanas ar atpirkšanu) līguma vai atpakaļpārdevuma (pirkšanas ar atpārdošanu) līguma kā aktīva apraksts

 

(A.6.83)

Atpakaļpirkuma līguma vai atpakaļpārdevuma līguma ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.84)

Atpakaļpirkuma līguma vai atpakaļpārdevuma līguma CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(A.6.85)

Atpakaļpirkuma līguma vai atpakaļpārdevuma līguma valsts

Valsts kods (ISO 3166)

(A.6.86)

Darījuma partnera kategorija

Darījuma partnera kategoriju izraugās no šādām (sk. Regulas (ES) 2017/1131 20. panta 2. punkta e) apakšpunktu) [norādīt vienu]

Valsts (ES)

Valsts (ārpus ES)

Centrālā banka (ES)

Centrālā banka (ārpus ES)

Reģionāla publiska iestāde

Vietēja publiska iestāde

Valsts publiska iestāde

Publiska iestāde (ES, izņemot valsts publiskas iestādes)

Publiska iestāde (ārpus ES)

Pārvalstiska publiska iestāde (ES)

Pārvalstiska publiska iestāde (ārpus ES)

Kredītiestāde

Cita finanšu iestāde

Nefinanšu sabiedrības

(A.6.87)

Darījuma partnera LEI

LEI, 20 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 17442)

(A.6.88)

Darījuma partnera nosaukums

 

(A.6.89)

Atpakaļpirkuma līguma vai atpakaļpārdevuma līguma termiņa diena

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(A.6.90)

Valūta

Valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes (ISO 4217)

(A.6.91)

Riska darījumi saistībā ar atpakaļpirkuma līgumu vai atpakaļpārdevuma līgumu (atpakaļpārdevuma līguma gadījumā tas ir darījuma partnerim samaksātās naudas apmērs)

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.92)

Riska darījumi saistībā ar atpakaļpirkuma līgumu vai atpakaļpārdevuma līgumu (atpakaļpārdevuma līguma gadījumā tas ir darījuma partnerim samaksātās naudas apmērs)

(pamatvalūtā)

(A.6.93)

Saistībā ar atpakaļpirkuma līgumu vai atpakaļpārdevuma līgumu saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība (naudas summa, ko NTF saņēmis atpakaļpirkuma līgumu ietvaros (kā minēts Regulas (ES) 2017/1131 14. panta pirmā punkta d) apakšpunktā))

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.94)

Saistībā ar atpakaļpirkuma līgumu vai atpakaļpārdevuma līgumu saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība (naudas summa, ko NTF saņēmis atpakaļpirkuma (pārdošanas ar atpirkšanu) līgumu ietvaros (kā minēts Regulas (ES) 2017/1131 14. panta pirmā punkta d) apakšpunktā))

(pamatvalūtā)

(A.6.95)

Vai iekšējās kredītnovērtēšanas procedūras iznākums ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs (attiecībā uz dažādajiem likvīdiem pārvedamiem vērtspapīriem vai (citiem) naudas tirgus instrumentiem, kas saņemti Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā minētā atpakaļpārdevuma (pirkšanas ar atpārdošanu) līguma ietvaros) (6)

(labvēlīgs/nelabvēlīgs)

Saistībā ar atpakaļpārdevuma līgumiem un Regulas (ES) 2017/1131 15. pantā minētajiem aktīviem, kurus saņēmis NTF, norādīt:

(A.6.96)

šo dažādo aktīvu ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(A.6.97)

šo dažādo aktīvu tirgus vērtību

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(A.6.98)

šo dažādo aktīvu tirgus vērtību

(pamatvalūtā)

(A.6.99)

saistībā ar atpakaļpārdevuma līgumiem – vai NTF bija saņēmis jebkurus no Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punktā minētajiem aktīviem

(jā/nē)

(7)

Informācija par NTF saistībām

a)

informācija par ieguldītājiem – ieguldītāju koncentrācija

(A.7.1)

Norādīt NTF pašu kapitāla aptuveno procentuālo daļu, kas faktiski pieder tiem pieciem faktiskajiem īpašniekiem, kuriem ir lielākā līdzdalība NTF pamatkapitālā (procentos no NTF NAV). Pēc caurskatāmības principa norāda faktiskos galaīpašniekus (ja zināmi vai ja iespējams noskaidrot)

% (no NAV)

b)

informācija par ieguldītājiem – ieguldītāju koncentrācijas sadalījums

(A.7.2)

Norādīt ieguldītāju koncentrācijas sadalījumu pēc ieguldītāju statusa (ja nav pieejama precīza informācija, norāda aplēsi): 1) profesionālie klienti (definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (7) (FITD 2) 4. panta 1. punkta 10. apakšpunktā); 2) [individuāli] privātie klienti (definēti Direktīvas 2014/65/ES (FITD 2) 4. panta 1. punkta 11. apakšpunktā)

 

 

Profesionālie klienti (definēti Direktīvas 2014/65/ES (FITD 2) 4. panta 1. punkta 10. apakšpunktā)

% (no NAV)

[Individuāli] privātie klienti (definēti Direktīvas 2014/65/ES (FITD 2) 4. panta 1. punkta 11. apakšpunktā)

% (no NAV)

c)

informācija par ieguldītājiem – ģeogrāfiskais sadalījums

(A.7.3)

Sniegt NTF ieguldījumu apliecību/akciju īpašnieku sadalījumu pa ieguldītāju grupām. Pēc caurskatāmības principa norāda faktiskos galaīpašniekus, ja zināmi vai ja iespējams noskaidrot)

(% no NAV)

Nefinanšu sabiedrības

Bankas

Apdrošināšanas sabiedrības

Citas finanšu iestādes

Pensiju plāni/fondi

Vispārējā valdība

Citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

Mājsaimniecības

Nav zināms

(A.7.4)

Norādīt ieguldītāju ģeogrāfisko sadalījumu pa valstīm (ja precīza informācija nav pieejama, tad aplēsi)

 

 

Valsts

(% no NAV, valsts – ISO 3166 (2 rakstzīmes)

d)

informācija par ieguldītājiem - parakstīšanās un dzēšanas aktivitāte

Ieguldītāju veikta dzēšana

(A.7.5)

Norādīt ieguldītāju veiktās dzēšanas biežumu. Ja pastāv vairākas akciju vai ieguldījumu apliecību kategorijas, norādīt attiecībā uz akciju vai ieguldījumu apliecību kategoriju, kas ir lielākā NAV izteiksmē [norādīt vienu]:

ik dienu

ik nedēļu

ik mēnesi

reizi divos mēnešos

cits variants

Bez dzēšanas tiesībām

(A.7.6)

Cik ilgu laiku (cik dienu) pirms dzēšanas par to ir jāinformē

Dienas

(A.7.7)

Uz cik lielu NTF NAV procentuālo daļu pārskata sniegšanas dienā attiecas šādi mehānismi:

 

 

Ierobežojumi

% no NAV

Tirdzniecības pārtraukšana

% no NAV

Likviditātes maksas

% no NAV

Citi nelikvīdu aktīvu pārvaldības mehānismi

Mehānisma veids

% no NAV

(A.7.8)

NTF neto aktīvu vērtība visā pārskata periodā

(EUR valūtā, tai skaitā parakstīšanās un dzēšanas ietekme) (mēneša pēdējā dienā)

 

Janvāris

 

Februāris

 

Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

Jūnijs

 

Jūlijs

 

Augusts

 

Septembris

 

Oktobris

 

Novembris

 

Decembris

 

(A.7.9)

Parakstīšanās pārskata periodā

(EUR)

 

Janvāris

 

Februāris

 

Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

Jūnijs

 

Jūlijs

 

Augusts

 

Septembris

 

Oktobris

 

Novembris

 

Decembris

 

(A.7.10)

Dzēšana pārskata periodā

(EUR)

 

Janvāris

 

Februāris

 

Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

Jūnijs

 

Jūlijs

 

Augusts

 

Septembris

 

Oktobris

 

Novembris

 

Decembris

 

(A.7.11)

Maksājumi ieguldītājiem

(EUR)

 

Janvāris

 

Februāris

 

Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

Jūnijs

 

Jūlijs

 

Augusts

 

Septembris

 

Oktobris

 

Novembris

 

Decembris

 

(A.7.12)

Valūtu maiņas kurss

 

 

Janvāris

 

Februāris

 

Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

Jūnijs

 

Jūlijs

 

Augusts

 

Septembris

 

Oktobris

 

Novembris

 

Decembris

 

ZSNAV NTF

 

Postenis

Datu veids

Pārskatā iekļautie dati

B)

ATTIECAS UZ ZSNAV NTF

 

 

a)

Norādīt ikvienu gadījumu, kad tāda aktīva cena, kas vērtēts, saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 29. panta 7. punkta pirmo daļu, izmantojot amortizētās iegādes vērtības metodi, atšķīrās no šā aktīva cenas, kura aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 29. panta 2., 3. un 4. punktu, par vairāk nekā 10 bāzespunktiem. Informācija šajās ailēs sniedzama par ikvienu aktīvu, kura cena, ja tiktu izmantota amortizētās iegādes vērtības metode, atšķirtos šādā veidā.

(B.1.1)

Vērtēšanas diena (pirmā diena, kurā iestājas šis notikums)

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(B.1.2)

Aktīva ISIN

ISIN, 12 burtciparu rakstzīmju kods (ISO 6166)

(B.1.3)

Aktīva CFI (ja pieejams un ja ISIN nav pieejams)

CFI, 6 burtu rakstzīmju kods (ISO 10692)

(B.1.4)

Cena (Regulas (ES) 2017/1131 29. panta 2., 3. un 4. punkts) (ailē B.1.1 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

 

(B.1.5)

Cena (amortizētās iegādes vērtības metode) (ailē B.1.1 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

 

(B.1.6)

Norādīt, cik ilgi (no ailē B.1.1 minētās vērtēšanas dienas) aktīva, kas vērtēts, izmantojot amortizētās iegādes vērtības metodi, cena atšķīrās no šā aktīva cenas par vairāk nekā 10 bāzespunktiem

(dienas)

(B.1.7)

Attiecībā uz ailē B.1.6 minēto laikposmu norādīt vidējo starpību starp ailē B.1.6 minētajām divām vērtībām

 

(B.1.8)

Attiecībā uz ailē B.1.6 minēto laikposmu norādīt mazāko cenas atšķirību starp šīm divām vērtībām

 

(B.1.9)

Attiecībā uz ailē B.1.6 minēto laikposmu norādīt lielāko cenas atšķirību starp šīm divām vērtībām

 

 

b)

Norādīt ikvienu gadījumu, kad nemainīgā NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 32. panta 1. un 2. punktu, atšķīrās no NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju, kura aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 30. pantu, par vairāk nekā 20 bāzespunktiem.

(B.1.10)

Vērtēšanas diena (pirmā diena, kurā iestājas šis notikums)

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(B.1.11)

Nemainīga NAV (Regulas (ES) 2017/1131 31. pants) (ailē B.1.10 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(B.1.12)

Nemainīga NAV (Regulas (ES) 2017/1131 31. pants) (ailē B.1.10 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

(pamatvalūtā)

(B.1.13)

NAV (Regulas (ES) 2017/1131 30. pants) (ailē B.1.10 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

(EUR valūtā) (ja pamatvalūta nav EUR, par maiņas kursu izmanto visjaunāko kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka)

(B.1.14)

NAV (Regulas (ES) 2017/1131 30. pants) (ailē B.1.10 minētajā vērtēšanas dienā, kurā iestājas šis notikums)

(pamatvalūtā)

(B.1.15)

No ailē B.1.10 minētās vērtēšanas dienas norādīt, cik ilgi aprēķinātā nemainīgā NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju atšķīrās no aprēķinātās NAV uz vienu ieguldījumu apliecību vai akciju par vairāk nekā 20 bāzespunktiem

(dienas)

(B.1.16)

Attiecībā uz ailē B.1.15 minēto laikposmu norādīt vidējo starpību starp ailē B.1.15 minētajām divām vērtībām

 

(B.1.17)

Attiecībā uz ailē B.1.15 minēto laikposmu norādīt mazāko cenas atšķirību starp šīm divām vērtībām

 

(B.1.18)

Attiecībā uz ailē B.1.15 minēto laikposmu norādīt lielāko cenas atšķirību starp šīm divām vērtībām

 

 

c)

Norādīt ikvienu gadījumu, kad izveidojās Regulas (ES) 2017/1131 34. panta 3. punktā minētā situācija, un pasākumus, ko valde/padome veikusi saskaņā ar minētās regulas 34. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

(B.1.19)

Notikuma iestāšanās diena

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(B.1.20)

Pasākuma veikšanas diena

Datums, formāts GGGG-MM-DD (ISO 8601)

(B.1.21)

Pasākuma veids (ikreiz, kad to aktīvu īpatsvars, kuriem attiecīgajā nedēļā beidzas termiņš, kļūst mazāks par 30 % no NTF aktīvu kopsummas un ikreiz, kad dzēšanas neto dienas apjoms vienā darbdienā pārsniedz 10 % no aktīvu kopsummas):

likviditātes maksas par dzēšanu

dzēšanas ierobežojumi

dzēšanas apturēšana

nekādas tūlītējas darbības, izņemot situācijas labošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1131 24. panta 2. punktu, ja pārsniegti minētās regulas 24. panta 1. punktā minētie limiti

(B.1.22)

Pasākuma veids (ikreiz, kad to aktīvu īpatsvars, kuriem attiecīgajā nedēļā beidzas termiņš, kļūst mazāks par 10 % no tā aktīvu kopsummas):

likviditātes maksas par dzēšanu

dzēšanas apturēšana


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem

(2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(3)  Finanšu atvasinātā instrumenta identifikācija saskaņā ar ETIR

(4)  Pamatsummas nomināla valūta. Procentu likmju atvasinātā instrumenta līguma gadījumā tā būs 1. daļas pamatsummas nomināla valūta.

(5)  Pamatsummas nomināla valūta. Procentu likmju atvasinātā instrumenta līguma gadījumā tā būs 2. daļas pamatsummas nomināla valūta.

(6)  Ja NTF kā nodrošinājumu saņem dažādus aktīvus Regulas (ES) 2017/1131 15. panta 6. punkta izpratnē, iznākumu norāda par katru aktīvu.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES


Top