EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0634

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/634 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2359

OJ L 105, 25.4.2018, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/634/oj

25.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/634

(2018. gada 24. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (1) un jo īpaši tās 136. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 (2) III pielikumā ir precizēta atbilstība starp ārējas kredītnovērtēšanas institūcijas (“ĀKNI”) veiktiem attiecīgiem kredītnovērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā.

(2)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 pieņemšanas vēl citas kredītreitingu aģentūras ir tikušas reģistrētas vai sertificētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 (3). Turklāt reģistrācija ir anulēta vienai no ĀKNI, kurai kartēšana bija paredzēta Īstenošanas regulā (ES) 2016/1799. Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. punktā ir paredzēts, ka ikvienai ĀKNI ir jākonkretizē sava kartēšana, ir jāgroza Īstenošanas regula (ES) 2016/1799, lai paredzētu kartējumu nesen reģistrētām vai sertificētām ĀKNI un lai atceltu kartējumu tai ĀKNI, kuras reģistrācija ir anulēta.

(3)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“Eiropas uzraudzības iestādes”).

(4)

Eiropas uzraudzības iestādes veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasīja atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu, no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu, un no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (6) 37. pantu.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1799 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1799

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1799, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus par ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanu attiecībā uz kredītrisku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. un 3. punktu (OV L 275, 12.10.2016., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


PIELIKUMS

III PIELIKUMS

Kartēšanas tabulas (16. panta vajadzībām)

Kredītkvalitātes pakāpe

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Parādsaistību ilgtermiņa reitingu skala

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Finansiālās stiprības reitingu skala

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Īstermiņa reitingu skala

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Emitentu vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentu īstermiņa reitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu vispārējā skala

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

Banku ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Apdrošināšanas ilgtermiņa reitingu skala

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Uzņēmumu ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pašvaldību ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Banku īstermiņa reitingu skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Uzņēmumu īstermiņa reitingu skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pašvaldību īstermiņa reitingu skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ltd

Emitenta ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Uzņēmumu ilgtermiņa reitinga skala

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Saistību ilgtermiņa reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komerciālo parādzīmju un īstermiņa parādsaistību reitinga skala

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Prasījumu samaksas spējas reitinga skala

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Ilgtermiņa reitinga skala

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga skala

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitingu skala

AAA AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Apdrošinātāju ilgtermiņa finansiālās stiprības (IFS) reitingu starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Īstermiņa reitinga skala

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Apdrošinātāju īstermiņa finansiālās stiprības reitingu skala

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Emitenta ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijas ilgtermiņa reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitenta īstermiņa reitingu skala

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

A1,A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Obligāciju fondu reitinga skala

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Starptautiskā kredītreitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Starptautiskā drošticamības reitinga skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Standard & Poor's Ratings Services

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijas ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitingu skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Fondu kredītkvalitātes reitingu skala

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Vidustirgus vērtējuma reitingu skala

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitenta īstermiņa kredītreitingu skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Valstu reitinga diapazona skala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top