EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0633

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/633 (2018. gada 24. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2329

OJ L 105, 25.4.2018, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/633/oj

25.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/633

(2018. gada 24. aprīlis),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 109.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 (2) pieņemšanas tika reģistrētas vai sertificētas piecas jaunas ārējas kredītu novērtēšanas institūcijas. Tādēļ ir jāgroza minētās īstenošanas regulas pielikums, lai pielīdzinātu nesen reģistrēto vai sertificēto ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktos kredītnovērtējumus kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai.

(2)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pieņemšanas vienas ārējas kredītnovērtēšanas institūcijas reģistrācija ir anulēta. Šī institūcija, kuras reģistrācija ir anulēta, būtu jāsvītro no minētās īstenošanas regulas pielikuma.

(3)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegušas Eiropas uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde).

(4)

Eiropas uzraudzības iestādes veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasīja atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu, no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (4) 37. pantu, un no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1800 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1800

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2016. gada 11. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 275, 12.10.2016., 19. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

Ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājums kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai

Kredītkvalitātes pakāpe

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Parādsaistību ilgtermiņa reitingu skala

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Finansiālās stiprības reitingu skala

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Īstermiņa reitingu skala

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Emitentu vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentu īstermiņa reitinga skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor S.A.

Reitinga vispārējā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu vispārējā skala

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

Banku ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Apdrošināšanas ilgtermiņa reitingu skala

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Uzņēmumu ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pašvaldību ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijas ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Banku īstermiņa reitingu skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Uzņēmumu īstermiņa reitingu skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pašvaldību īstermiņa reitingu skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence

Emitenta ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijas ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitenta īstermiņa reitinga starptautiskā skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Uzņēmumu ilgtermiņa reitinga skala

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Ilgtermiņa reitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Saistību ilgtermiņa reitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komerciālo parādzīmju un īstermiņa parādsaistību reitinga skala

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Prasījumu samaksas spējas reitinga skala

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Ilgtermiņa reitinga skala

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga skala

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Apdrošinātāju ilgtermiņa finansiālās stiprības (IFS) reitingu starptautiskā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Īstermiņa reitinga skala

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Apdrošinātāju īstermiņa finansiālās stiprības reitingu skala

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G), HR D (G)

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Emitenta ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijas ilgtermiņa reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitenta īstermiņa reitingu skala

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Ilgtermiņa kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa kredītreitinga skala

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Obligāciju fondu reitinga skala

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Starptautiskā kredītreitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Starptautiskā drošticamības reitinga skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Īstermiņa reitinga vispārējā skala

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijas ilgtermiņa kredītreitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitingu skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Fondu kredītkvalitātes reitingu skala

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Vidustirgus vērtējuma reitingu skala

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitenta īstermiņa kredītreitingu skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Valstu reitinga diapazona skala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top