EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/550 (2018. gada 6. aprīlis), ar kuru groza II pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/550

(2018. gada 6. aprīlis),

ar kuru groza II pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (2) tika izveidota preču nomenklatūra –“kombinētā nomenklatūra” –, lai izpildītu kopējā muitas tarifa, Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu ar preču importu vai eksportu saistītu Savienības politikas jomu prasības.

(2)

Noteiktu datu lauku aizpildīšanai ziņojumos, ar kuriem apmainās Direktīvas 2008/118/EK 21.–25. panta piemērošanas nolūkā, izmanto Komisijas Regulas (EK) Nr. 684/2009 (3) II pielikumā uzskaitītos kodus.

(3)

Produkti, uz kuriem attiecas Padomes Direktīvas 2003/96/EK (4) noteikumi, ir aprakstīti, atsaucoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 2031/2001 (5) kombinētās nomenklatūras kodiem.

(4)

Daži energoprodukti ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikuma tabulas 11. punktā (Akcīzes preces), un tie ir aprakstīti, atsaucoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 2031/2001 kombinētās nomenklatūras kodiem.

(5)

Saskaņā ar grozījumiem Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā, kurā nesenākie grozījumi veikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1925 (6), kombinētās nomenklatūras kodi dažiem Direktīvā 2003/96/EK minētiem energoproduktiem ir aizstāti ar jauniem kodiem.

(6)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/552 (7) kombinētās nomenklatūras kodi dažiem energoproduktiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2003/96/EK noteikumi, ir tikuši atjaunināti, ņemot vērā izmaiņas kombinētajā nomenklatūrā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1925.

(7)

Ir nepieciešams nodrošināt, ka kombinētās nomenklatūras kodi, ko izmanto, lai aprakstītu Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikuma 11. punktā (Akcīzes preces) uzskaitītos energoproduktus, ir kombinētās nomenklatūras kodi, uz kuriem ir izdarītas atsauces Direktīvā 2003/96/EK, kas atjaunināta ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/552.

(8)

Padomes Direktīvā 95/60/EK (8) nav noteikta prasība piemērot kopīgu fiskālu marķējumu aviācijas degvielai, kas atbilst KN kodam 2710 19 21. Tāpēc šo kodu nevajadzētu izmantot marķētas petrolejas aprakstīšanai.

(9)

Akcīzes preču koda E490 apraksts attiecas uz daudziem KN kodiem, tomēr saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunktu šim akcīzes preču kodam vajadzētu aptvert tikai dažus no tiem. Tāpēc būtu jāprecizē tā apraksts, lai uzskaitītu tikai atbilstīgos KN kodus.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 684/2009.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikuma tabulas 11. punktā (Akcīzes preces) rindas ar akcīzes precēm, kuru kodi ir no E410 līdz E490 un E910, un E920, aizstāj ar šādām:

EPC

CAT

VIENĪBA

Apraksts

A

P

D

E410

E

2

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 12 31 , 2710 12 51 un 2710 12 59 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E420

E

2

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 un 2710 12 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E430

E

2

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 un 2710 20 19 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E440

E

2

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 un 2710 20 19 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E450

E

2

Petroleja, kas atbilst KN kodam 2710 19 21 , un nemarķēta petroleja, kas atbilst KN kodam 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E460

E

2

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodam 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E470

E

1

Smagā degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 un 2710 20 39 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

N

E480

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 un 2710 20 90 (tikai produktiem, kuriem mazāk par 90 % tilpuma (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 210 °C temperatūrā un 65 % vai vairāk tilpuma (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 250 °C temperatūrā pēc ISO 3405 metodes (ekvivalenta ASTM D 86 metodei)) un kas tiek pārvadāti kā beztaras preces (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E490

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 un 2710 19 55 . (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E910

E

2

Taukskābju monoalkilesteri, kas satur 96,5 % no svara vai vairāk esteru (FAMAE) un kas atbilst KN kodam 3826 00 10 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

E920

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 3824 99 86 , 3824 99 92 (izņemot pretrūsas preparātus, kuru aktīvā viela ir amīni, un laku un tamlīdzīgu produktu neorganisku šķīdinātāju un atšķaidītāju maisījumus), 3824 99 93 , 3824 99 96 (izņemot pretrūsas preparātus, kuru aktīvā viela ir amīni, un laku un tamlīdzīgu produktu neorganisku šķīdinātāju un atšķaidītāju maisījumus) un 3826 00 90 , ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 15. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(4)  Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.).

(5)  Komisijas 2001. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 2031/2001, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 279, 23.10.2001., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 12. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2017/1925, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 31.10.2017., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2018. gada 6. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/552, ar ko atjaunina Padomes Direktīvā 2003/96/EK minētās atsauces uz kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem produktiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 27. lpp.).

(8)  Padomes 1995. gada 27. novembra Direktīva 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu (OV L 291, 6.12.1995., 46. lpp.).


Top