EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/541 (2017. gada 20. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/59


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/541

(2017. gada 20. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīvu (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (1), un jo īpaši tās 25. panta 2. punktu, 28. panta 4. punktu, 29. panta 4. un 5. punktu un 30. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu (ES) 2016/97 tiek saskaņoti dalībvalstu noteikumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu un Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros papildus konkretizēti kritēriji un praktiski aspekti attiecībā uz komercdarbības prakses noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai, un attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem. Pamatojoties uz šo pilnvarojumu, Komisija 2017. gada 21. septembrī pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 (2) un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 (3).

(2)

Lai kompetentajām iestādēm un apdrošināšanas nozarē strādājošajām personām dotu iespēju labāk pielāgoties pirmajā apsvērumā minētajās divās deleģētajās regulās noteiktajām prasībām, šo deleģēto regulu piemērošanas sākumdiena būtu jāpieskaņo datumam, no kura dalībvalstīm ir jāsāk piemērot pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai (ES) 2016/97, kā paredzēts tās 42. panta 1. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/2358

Ar šo Deleģētās regulas (ES) 2017/2358 13. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no dienas, kurā dalībvalstīm ir jāsāk piemērot Direktīvas (ES) 2016/97 42. panta 1. punkta pirmajā daļā minētie akti.”

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/2359

Ar šo Deleģētās regulas (ES) 2017/2359 20. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no dienas, kurā dalībvalstīm ir jāsāk piemērot Direktīvas (ES) 2016/97 42. panta 1. punkta pirmajā daļā minētie akti.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 21. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2358, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (OV L 341, 20.12.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 21. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2359, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (OV L 341, 20.12.2017., 8. lpp.).


Top