EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0480

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/480 (2017. gada 4. decembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkā, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu pietiekami ilgu darbības laiku, tirgus novērtēšanas kritērijiem potenciālajiem pircējiem un atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanu un privātajiem ieguldītājiem pieejamo sistēmu veidiem un īpašībām (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7967

OJ L 81, 23.3.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/480/oj

23.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/480

(2017. gada 4. decembris),

ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkā, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu pietiekami ilgu darbības laiku, tirgus novērtēšanas kritērijiem potenciālajiem pircējiem un atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanu un privātajiem ieguldītājiem pieejamo sistēmu veidiem un īpašībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (1) un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu, 18. panta 7. punktu, 21. panta 3. punktu un 26. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienotu pieeju attiecībā uz Regulas (ES) 2015/760 piemērošanu, ir jāparedz noteikumi nolūkā precizēt kritērijus, ar kuriem nosaka apstākļus, kādos atvasinātos finanšu instrumentus izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkā, apstākļus, kādos Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonda (ELTIF) darbības ilgums tiek uzskatīts par pietiekamu, kritērijus, kas izmantojami attiecībā uz ELTIF aktīvu pareizas atsavināšanas detalizēta grafika dažiem elementiem, un sistēmas, kas pieejamas privātajiem ieguldītājiem.

(2)

Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai sekmētu vispusīgu priekšstatu par minētajiem noteikumiem un vieglu piekļuvi tiem, ir lietderīgi pieņemt attiecīgos regulatīvos tehniskos standartus vienā regulā.

(3)

Attiecībā uz apstākļiem, kādos atvasinātos finanšu instrumentus izmanto vienīgi ELTIF ieguldījumiem piemītošu risku ierobežošanas nolūkā, ir jāņem vērā atvasinātie finanšu instrumenti, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kuros ELTIF ir veicis ieguldījumu un kuru riska darījumus paredzēts ierobežot, kā arī tirdzniecību ar aktīviem, kuri attiecas uz to pašu aktīvu klasi, kaut arī tie nav tie paši aktīvi, kuros ELTIF ir veicis ieguldījumu. Tas tā ir jo īpaši, ja atvasinātais finanšu instruments, ar kuru ierobežo risku attiecībā uz riska darījumu ar konkrētu posteni, nav pieejams kā atvasinātā instrumenta specializēts veids, bet gan kā viens no vairākiem posteņiem, kas ietverti indeksā, kurš ir atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošais instruments. Turklāt atvasināto finanšu instrumentu izmantošana dažos gadījumos var būt riska ierobežošanas stratēģija tikai tad, ja tā tiek īstenota kopā ar tirdzniecību ar dažiem aktīviem, tādēļ minētā veida stratēģija nebūtu jāaizliedz. Lai nodrošinātu, ka atvasinātos finanšu instrumentus izmanto vienīgi ELTIF ieguldījumiem piemītošu risku ierobežošanas nolūkā, ELTIF pārvaldniekam būtu jāveic visi pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ar izmantoto atvasināto finanšu instrumentu tiek efektīvi samazināts attiecīgais risks ELTIF līmenī un ka tas ir efektīvs arī saspringtos tirgus apstākļos. Riska samazinājumam vajadzētu būt pārbaudāmam, izmantojot atbilstīgas riska pārvaldības sistēmas, lai noteiktu risku, ko paredzēts mazināt, un veidu, kādā atvasinātais instruments šādu risku mazinātu.

(4)

Gadījumos, kad ELTIF iegulda aktīvos ar dažādiem termiņa profiliem, ELTIF darbības laiks būtu jānosaka, atsaucoties uz konkrēto aktīvu ELTIF portfelī, kuram ir visilgākais ieguldījumu periods, ņemot vērā minētā aktīva likviditāti.

(5)

Veicot tirgus novērtējumu potenciālajiem pircējiem, kurš jāiekļauj ELTIF aktīvu pareizas atsavināšanas grafikā, būtu jāņem vērā tirgus riski, tostarp tas, vai potenciālie pircēji parasti ir atkarīgi no aizdevumu saņemšanas no trešām personām, tas, vai pastāv aktīvu nelikviditātes risks pirms pārdošanas, tas, vai pastāv riski saistībā ar tiesību aktu izmaiņām, piemēram, fiskālām reformām vai politikas pārmaiņām, un tas, vai pastāv ekonomiskās situācijas pasliktināšanās risks tirgū, kas ir būtisks ELTIF aktīviem. Saskaņā ar šo regulu nebūtu jāpieprasa konkrēts risku novērtējums attiecībā uz aktīviem, kas nav atbilstīgi ieguldījumu aktīvi, jo ir paredzēts, ka aktīvi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (2) 50. panta 1. punktā, pēc savas būtības ir likvīdi.

(6)

Aktīvu vērtējums, kas jāiekļauj ELTIF aktīvu pareizas atsavināšanas grafikā, būtu jāveic tādā brīdī, kas ir pietiekami tuvu aktīvu atsavināšanas sākumam. Tomēr, ja ELTIF veica vērtējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (3) brīdī, kas ir pietiekami tuvu aktīvu atsavināšanas sākumam, papildu vērtēšana nebūtu jāpieprasa. Tomēr ELTIF aktīvu pareizas atsavināšanas grafika sagatavošana būtu jāsāk, cik vien ātri tas būtu lietderīgi, kā arī pietiekami savlaicīgi pirms tā izpaušanas termiņa ELTIF kompetentajai iestādei.

(7)

Sistēmas, kas jādara pieejamas privātajiem ieguldītājiem ikvienā dalībvalstī, kurā ELTIF pārvaldnieks veic tirdzniecības darbības, var īstenot viena vai vairākas vienības personiski, pa telefonu vai elektroniski; minētā vienība var būt ELTIF pārvaldnieks vai cita vienība, uz kuru attiecas noteikumi, kas reglamentē uzdevumus, ko tai uzticējis ELTIF pārvaldnieks.

(8)

Lai novērstu jebkādus iespējamos tirgus traucējumus, ELTIF, kuri saņēma atļauju pirms šīs regulas stāšanās spēkā, to pārvaldniekiem un to kompetentajām iestādēm ir jādod pietiekami daudz laika, lai tie pielāgotos šajā regulā ietvertajām prasībām.

(9)

Noteikumi par pietiekami ilgu ELTIF darbības laiku būtu jāpiemēro tikai tiem ELTIF, kuri iesniedz pieteikumu par atļaujas piešķiršanu pēc šīs regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760, un ELTIF darbības laiks ir jānosaka līdz brīdim, kad ELTIF kompetentajai iestādei tiek iesniegts pieteikums par atļaujas piešķiršanu ELTIF darbībai.

(10)

Lai kompetentās iestādes un to ELTIF pārvaldnieki, kuri saņēmuši darbības atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760 pirms šīs regulas stāšanās spēkā, varētu pielāgoties šajā regulā ietvertajām jaunajām prasībām, šīs regulas piemērošanas dienai vajadzētu būt vienu gadu pēc tās stāšanās spēkā. Tiek uzskatīts, ka ELTIF, kuri saņēmuši darbības atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760 pirms šīs regulas stāšanās spēkā, jau ir izpildījuši prasību par pietiekami ilgu ELTIF darbības laiku.

(11)

Šī regula ir balstīta uz regulatīviem tehniskiem standartiem, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(12)

EVTI organizēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, analizēja iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasīja Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu, atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Riska ierobežošanas atvasinātie instrumenti

1.   Apstākļi, kādos uzskatāms, ka atvasinātos finanšu instrumentus izmanto vienīgi citiem Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonda (ELTIF) ieguldījumiem piemītošu risku ierobežošanas nolūkā, kā minēts Regulas (ES) 2015/760 9. panta 2. punkta d) apakšpunktā, ir izpildīti, ja tie atbilst visiem šā panta 2., 3. un 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem.

2.   Atvasinātu finanšu instrumentu izmanto vienīgi to risku ierobežošanai, kas izriet no riska darījumiem ar aktīviem, kuri minēti Regulas (ES) 2015/760 9. panta 1. punktā.

Tiek uzskatīts, ka mērķis ierobežot riskus, kurus rada riska darījumi ar aktīviem, kas minēti šā punkta pirmajā daļā, ir izpildīts vienīgi tad, ja attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izmantošanas rezultātā minēto risku samazinājums ELTIF līmenī ir pārbaudāms un objektīvi izmērāms.

Ja atvasinātie finanšu instrumenti tādu risku ierobežošanai, kas izriet no riska darījumiem ar šā punkta pirmajā daļā minētajiem aktīviem, nav pieejami, var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, kuru pamatā ir tā pati aktīvu klase.

3.   Netiek uzskatīts, ka tādu atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, kuri paredzēti, lai nodrošinātu atdevi ELTIF, kalpo risku ierobežošanas mērķim.

4.   ELTIF pārvaldnieks veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem tiek efektīvi samazināti citiem ELTIF ieguldījumiem piemītošie riski ELTIF līmenī saskaņā ar 2. punktu, tostarp saspringtos tirgus apstākļos.

2. pants

Pietiekami ilgs ELTIF darbības laiks

Regulas (ES) 2015/760 18. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā ELTIF darbības ilgums tiek uzskatīts par pietiekamu, lai ietvertu katra atsevišķa ELTIF aktīva dzīves cikla ilgumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ELTIF saskaņo tā darbības beigu datumu ar tā atsevišķā, ELTIF portfelī esošā aktīva ieguldījumu perioda beigu datumu, kuram ir visilgākais ieguldījumu laika periods brīdī, kad ELTIF kompetentajai iestādei tiek iesniegts pieteikums par atļaujas piešķiršanu ELTIF darbībai;

b)

nevienam ELTIF ieguldījumam, kas veikts pēc ELTIF atļaujas saņemšanas dienas, nav tāds atlikušais ieguldījumu periods, kas pārsniegtu atlikušo ELTIF dzīves ciklu brīdī, kad tiek veikts ieguldījums.

3. pants

Kritēriji, ar kuriem veic tirgus novērtējumu potenciālajiem pircējiem

Regulas (ES) 2015/760 21. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ELTIF pārvaldnieks novērtē visus turpmāk minētos elementus attiecībā uz katru aktīvu, kurā ELTIF veic ieguldījumu:

a)

to, vai tirgū ir viens vai vairāki potenciālie pircēji;

b)

to, vai ELTIF pārvaldnieks, pamatojoties uz novērtējumu, kas grafika pabeigšanas laikā veikts pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi, sagaida, ka potenciālie pircēji būs atkarīgi no ārējā finansējuma, lai iegādātos attiecīgo aktīvu;

c)

gadījumā, ja aktīvam nav potenciālo pircēju, laiku, kāds varētu būt nepieciešams, lai atrastu vienu vai vairākus pircējus minētajam aktīvam;

d)

aktīva konkrēto termiņa profilu;

e)

to, vai ELTIF pārvaldnieks, pamatojoties uz novērtējumu, kas grafika pabeigšanas laikā veikts pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi, sagaida, ka īstenosies šādi riski:

i)

risks, kas saistīts ar tiesību aktu izmaiņām, kuras varētu ietekmēt potenciālo pircēju tirgu;

ii)

politisks risks, kas varētu ietekmēt potenciālo pircēju tirgu;

f)

pārvaldnieka novērtējumu, vai atsavināšanas perioda laikā vispārējie ekonomiskie apstākļi tirgū vai tirgos, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu, var negatīvi ietekmēt a) un b) apakšpunktā minētos elementus.

4. pants

Atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanas kritēriji

1.   Regulas (ES) 2015/760 21. panta 2. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā atsavināšanai paredzēto aktīvu vērtēšanā tiek ievēroti šādi kritēriji:

a)

tā sākas, tiklīdz tas ir lietderīgi un pietiekami savlaicīgi pirms noteiktā galatermiņa, kādā ELTIF kompetentajai iestādei jāizpauž ELTIF aktīvu pareizas atsavināšanas detalizēts grafiks;

b)

tā jāpabeidz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms a) apakšpunktā minētā termiņa.

2.   Vērtējumus, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 19. pantu, var ņemt vērā, ja vērtēšana ir pabeigta ne vairāk kā sešus mēnešus pirms šā panta 1. punktā minētā termiņa.

5. pants

Privātajiem ieguldītājiem pieejamo sistēmu specifikācijas

1.   Regulas (ES) 2015/760 26. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā ELTIF pārvaldnieks ievieš sistēmas šādu uzdevumu veikšanai:

a)

apstrādāt privāto ieguldītāju parakstīšanās, maksājumu, atpirkšanas un atpakaļpirkšanas rīkojumus, kas saistīti ar ELTIF akcijām vai ieguldījumu apliecībām saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti ELTIF tirdzniecības dokumentos;

b)

sniegt privātajiem ieguldītājiem informāciju par to, kā veikt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā samaksāt atpirkšanas un atpakaļpirkšanas ieņēmumus;

c)

palīdzēt apstrādāt informāciju, kas attiecas uz privāto ieguldītāju īstenotām tiesībām, kas izriet no viņu ieguldījuma ELTIF tajā dalībvalstī, kurā konkrētais ELTIF tiek tirgots;

d)

lai privātie ieguldītāji varētu veikt pārbaudes un iegūt dokumentu kopijas, darīt viņiem pieejamus šādus dokumentus:

i)

fonda nolikumus vai ELTIF dibināšanas dokumentus;

ii)

jaunāko ELTIF gada pārskatu;

e)

sniegt ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz viņu veicamajiem uzdevumiem, pastāvīgā informācijas nesējā, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā.

2.   ELTIF pārvaldnieks nodrošina, ka sistēmām, kas minētas Regulas (ES) 2015/760 26. panta 1. punktā, ir šāda tehniskā infrastruktūra:

a)

tās veic savus uzdevumus tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, kurā konkrētais ELTIF tiek tirgots;

b)

tās veic savus uzdevumus personiski, pa telefonu vai elektroniski.

3.   ELTIF pārvaldnieks nodrošina, ka sistēmas, kas minētas Regulas (ES) 2015/760 26. panta 1. punktā, ir šāda veida sistēmas un ka tām ir šādas īpašības:

a)

tās īsteno viena vai vairākas vienības, kas ir vai nu ELTIF pārvaldnieks, vai trešā persona, uz kuru attiecas noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus;

b)

ja sistēmas īsteno trešā persona, tā no ELTIF pārvaldnieka saņem visu būtisko informāciju un dokumentus;

c)

ja sistēmas īsteno trešā persona, šīs personas norīkojumu apliecina ar rakstisku līgumu. Rakstiskajā līgumā konkretizē 1. punktā minētos uzdevumus, kurus neveic ELTIF pārvaldnieks.

6. pants

Pārejas noteikumi

Tiek uzskatīts, ka ELTIF, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760 pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ir izpildījuši šīs regulas 2. pantā noteiktās prasības.

ELTIF, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760 pirms šīs regulas stāšanās spēkā, piemēro šīs regulas 1., 3., 4. un 5. pantu no 2019. gada 1. maija.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 301, 17.11.2009., 32. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top