EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0461

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/461 (2018. gada 20. marts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu plašāk lietot ar taksifolīnu bagātu ekstraktu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1598

OJ L 78, 21.3.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/461/oj

21.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/461

(2018. gada 20. marts),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu plašāk lietot ar taksifolīnu bagātu ekstraktu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 nosaka, ka Savienībā drīkst tirgū laist tikai tādus jaunos pārtikas produktus, kuri ir atļauti un iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisija iesniedz īstenošanas akta projektu par jauna pārtikas produkta laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

Uzņēmums Ametis JSC2010. gada 23. augustā Apvienotās Karalistes kompetentajai iestādei iesniedza pieteikumu, kurā kā jaunu pārtikas produkta sastāvdaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 (3) 1. panta 2. punkta e) apakšpunkta nozīmē lūdza Savienības tirgū laist ar taksifolīnu bagātu ekstraktu, kas iegūts no Daurijas lapegles koksnes (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.). Pieteikumā tika lūgts ar taksifolīnu bagātu ekstraktu atļaut izmantot uztura bagātinātājos, kas paredzēti vismaz 14 gadus veciem cilvēkiem, un bezalkoholiskajos dzērienos, jogurtā un šokolādes konfektēs, kas paredzētas vispārējai lietošanai, izņemot zīdaiņus, mazuļus un bērnus līdz 9 gadu vecumam.

(5)

2016. gada 13. decembrīEFSA pieņēma zinātnisku atzinumu par to, vai ar taksifolīnu bagāts ekstrakts ir nekaitīgs kā jauns pārtikas produkts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 (4). Atzinumā tā secināja, ka piedāvātajos lietošanas veidos un devās ar taksifolīnu bagātais ekstrakts nav kaitīgs.

(6)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2079 (5) atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļāva tirgū laist ar taksifolīnu bagātu ekstraktu, kas iegūts no Daurijas lapegles koksnes (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), uztura bagātinātājos vispārējai lietošanai, izņemot zīdaiņus, mazus bērnus, bērnus un pusaudžus, kas jaunāki par 14 gadiem.

(7)

Šajā īstenošanas regulā ir aplūkoti arī pārējie lietošanas veidi un devas, ko pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par visu pieteikuma darbības jomu Komisija sāka vēl vienu izvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka ar taksifolīnu bagāts ekstrakts nav kaitīgs arī tad, ja to citā veidā, nevis uztura bagātinātājos, uzturā lieto zīdaiņi, mazuļi un bērni, kas jaunāki par 9 gadiem.

(8)

2017. gada 3. maijā pieteikuma iesniedzējs tika informēts un piekrita, ka Komisija lūdz EFSA vēl vienu izvērtējumu. Šajā reizē pieteikuma iesniedzējs arī lūdza, lai tiktu paplašināts ar taksifolīnu bagāta ekstrakta lietojums un lietošanas nosacījumi, proti, lai tas kā jauns pārtikas produkts tiktu iekļauts piena produktos vispārējai lietošanai un lai jaunā pārtikas produkta specifikācijās tiktu norādīta informācija par ķīmisko nosaukumu, kas nebija ietverta sākotnējā pieteikumā, taču bija EFSA 2016. gada atzinumā. Par šiem paplašinātajiem lietojumiem pieteikuma iesniedzējs EFSA iesniedza papildinformāciju.

(9)

2017. gada 28. jūnijā Komisija konsultējās ar EFSA, lūdzot tai papildus novērtēt bezalkoholiskajos dzērienos, šokolādes konfektēs un piena produktos iekļauta ar taksifolīnu bagāta ekstrakta nekaitīgumu visām iedzīvotāju grupām.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 35. panta 1. punktu ikvienu tādu pieteikumu laist Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, kurš iesniegts dalībvalstij saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu un par kuru nav pieņemts galīgais lēmums pirms 2018. gada 1. janvāra, uzskata par pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283.

(11)

2017. gada 25. oktobrīEFSA pieņēma zinātnisku atzinumu par to, vai ar taksifolīnu bagāts ekstrakts ir nekaitīgs (6). Šis atzinums, lai arī EFSA izstrādāts un pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 11. panta prasībām.

(12)

Atzinums ir pietiekams pamats secinājumam, ka ar taksifolīnu bagāts ekstrakts, lietots par sastāvdaļu bezalkoholiskajos dzērienos, piena produktos un šokolādes konfektēs, ņemot vērā visas iedzīvotāju grupas, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punktam.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (7) nosaka prasības pienam un piena produktiem, kuras attiecas uz ekstraktu, kas bagāts ar taksifolīnu, ja tas lietots par piena produktu sastāvdaļu. Saskaņā ar minētās regulas VII pielikuma III daļas 2. punktu ar taksifolīnu bagātu ekstraktu nevar lietot piena produktos, lai pilnībā vai daļēji aizstātu kādu piena sastāvdaļu. Tāpēc ar taksifolīnu bagāta ekstrakta kā jauna pārtikas produkta izmantošana piena produktos būtu attiecīgi jāierobežo.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas noteikts Regulas (ES) 2015/2283 8. pantā, ierakstu par vielu ar taksifolīnu bagāts ekstrakts groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   1. punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EEK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(2):4682.

(5)  Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2079, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu tirgū laist ar taksifolīnu bagātu ekstraktu (OV L 295, 14.11.2017., 81. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(11):5059.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu “Ar taksifolīnu bagāts ekstrakts” 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Ar taksifolīnu bagāts ekstrakts

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “ar taksifolīnu bagāts ekstrakts””

 

Jogurts bez piedevām/Jogurts ar augļiem (*)

0,020 g/kg

Kefīrs (*)

0,008 g/kg

Paniņas (*)

0,005 g/kg

Piena pulveris (*)

0,052 g/kg

Saldais krējums (*)

0,070 g/kg

Skābais krējums (*)

0,050 g/kg

Siers (*)

0,090 g/kg

Sviests (*)

0,164 g/kg

Šokolādes konfektes

0,070 g/kg

Bezalkoholiskie dzērieni

0,020 g/l

Uztura bagātināji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK un paredzēti visām lietotāju grupām, izņemot zīdaiņus, mazus bērnus, bērnus un pusaudžus, kuri jaunāki par 14 gadiem

100 mg dienā

(*)

Lietots piena produktos, ar taksifolīnu bagātais ekstrakts nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji aizstāt kādu no piena sastāvdaļām.

2)

ierakstu “Definīcija”, kas 2. tabulā (“Specifikācijas”) attiecas uz ierakstu “Ar taksifolīnu bagāts ekstrakts”, aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Ar taksifolīnu bagāts ekstrakts

Definīcija

Ķīmiskais nosaukums: [(2R,3R)-2-(3,4 dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrohromēn-4-ons, saukts arī par (+) trans-(2R,3R)- dihidrokvercetīnu] un nesatur vairāk kā 2 % cis formas”


Top