Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Komisijas Regula (ES) 2018/455 (2018. gada 16. marts), ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai zivju un vēžveidīgo slimību jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/455

(2018. gada 16. marts),

ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai zivju un vēžveidīgo slimību jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 32. panta 5. un 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (2) un jo īpaši tās 55. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 882/2004 nosaka vispārīgos uzdevumus, pienākumus un prasības Eiropas Savienības (ES) references laboratorijām pārtikas aprites un dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā. Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma II daļā norādītas ES references laboratorijas dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā. Minētā pielikuma II daļas 15. punktā kā ES references laboratorija attiecībā uz vēžveidīgo slimībām ir norādīta Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Apvienotajā Karalistē.

(2)

Direktīva 2006/88/EK nosaka dzīvnieku veselības prasības, ko piemēro akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū, importam un tranzītam caur Savienību, un konkrētus minimālos profilaktiskos un kontroles pasākumus attiecībā uz dažām minēto dzīvnieku slimībām. Direktīvas 2006/88/EK 55. panta 1. punkts paredz, ka ir jāizraugās ES references laboratorijas tām ūdensdzīvnieku slimībām, uz kurām attiecas minētā direktīva.

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 737/2008 (3) par ES references laboratoriju vēžveidīgo slimību jomā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam ir izraudzīta laboratorija Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory Apvienotajā Karalistē. Direktīvas 2006/88/EK 55. panta 3. punkts paredz minētās laboratorijas funkciju pārskatīšanu.

(4)

Pēc Apvienotās Karalistes paziņojuma, kas sniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, no 2018. gada 1. jūlija laboratorija Cefas vairs nevar darboties kā ES references laboratorija vēžveidīgo slimību jomā.

(5)

Ņemot vērā tehnisko zināšanu sinerģiju, laboratorijas kapacitāti un tīklu veidošanu ar nacionālajām references laboratorijām, ES references laboratorijai zivju slimību jomā būtu jāpārņem uzdevumi un funkcijas, ko pilda ES references laboratorija vēžveidīgo slimību jomā.

(6)

Tāpēc uzdevumi un funkcijas, kādas ir ES references laboratorijai vēžveidīgo slimību jomā, būtu jāpārņem Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, kas ir izraudzīta par ES references laboratoriju zivju slimību jomā.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, kura pildīs ES zivju un vēžveidīgo slimību references laboratorijas pienākumus, būtu jānorāda kā ES references laboratorija vēžveidīgo slimību jomā laikposmam no 2018. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam. Turklāt tā būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma II daļā. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma II daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības references laboratorijas vēžveidīgo slimību jomā darbības nepārtrauktību, ir lietderīgi noteikt konkrētu dienu, kurā sāk piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2018. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijamDanmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby (Dānija) pilda pienākumus un uzdevumus, kādi ir Eiropas Savienības references laboratorijai vēžveidīgo slimību jomā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma II daļu groza šādi:

1)

daļas 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

ES references laboratorija attiecībā uz zivju un vēžveidīgo slimībām

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dānija”;

2)

daļas 15. punktu svītro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(3)  Komisijas 2008. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 737/2008, ar ko izrauga Kopienas references laboratorijas vēžveidīgo slimību, trakumsērgas un govju tuberkulozes jomā, nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Kopienas references laboratorijām trakumsērgas un govju tuberkulozes jomā un groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004 (OV L 201, 30.7.2008., 29. lpp.).


Top