Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0400

Komisijas Regula (ES) 2018/400 (2018. gada 14. marts), ar kuru attiecībā uz 40. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1405

OJ L 72, 15.3.2018, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/400/oj

15.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/13


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/400

(2018. gada 14. marts),

ar kuru attiecībā uz 40. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2016. gada 8. decembrī publicēja grozījumus 40. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Ieguldījuma īpašums. Grozījumos ir precizēts, kad uzņēmumam ir atļauts pārklasificēt īpašumu “ieguldījuma īpašuma” kategorijā (vai izņemt no minētās kategorijas).

(3)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka šie 40. starptautiskā grāmatvedības standarta (SGS) grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 40. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Ieguldījuma īpašums izdara grozījumus, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2018. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Ieguldījuma īpašuma pārvietošana

(40. SGS grozījumi)

Grozījumi 40. SGS Ieguldījuma īpašums

Groza 57. un 58. punktu.

PĀRVIETOŠANA

57.

Uzņēmums pārvieto īpašumu uz ieguldījuma īpašuma posteni vai no tā tikai tad, kad notiek tā lietošanas veida maiņa. Šāda maiņa notiek, kad īpašums atbilst vai vairs neatbilst ieguldījuma īpašuma definīcijai un pastāv pierādījumi par tā lietošanas veida maiņu. Atsevišķi aplūkojot, izmaiņas vadības nodomos attiecībā uz īpašuma lietošanas veidu nepierāda lietošanas veida maiņu. Lietošanas veida maiņas pierādījumu piemēri ir šādi:

a)

ja īpašnieks sāk izmantot nekustamo īpašumu vai izstrādāt to, lai pats to izmantotu – pārvietošanai no ieguldījuma īpašuma uz īpašnieka izmantotu īpašumu;

b)

ja nekustamo īpašumu sāk izstrādāt, lai pārdotu – pārvietošanai no ieguldījuma īpašuma uz krājumiem;

c)

ja īpašnieks beidz izmantot nekustamo īpašumu – pārvietošanai no īpašnieka izmantota īpašuma uz ieguldījuma īpašumu; un

d)

ja nekustamo īpašumu sāk iznomāt saskaņā ar operatīvās nomas noteikumiem trešajai pusei – pārvietošanai no krājumiem uz ieguldījuma īpašumu.

e)

[svītrots]

58.

Ja uzņēmums izlemj atsavināt ieguldījuma īpašumu bez izstrādes, uzņēmums turpina uzskatīt īpašumu par ieguldījuma īpašumu, kamēr tā atzīšana tiek pārtraukta (tas tiek izslēgts no finanšu stāvokļa pārskata), un nepārklasificē to par krājumu posteni. Tāpat, ja uzņēmums sāk pārveidot esošo ieguldījuma īpašumu pastāvīgai turpmākai lietošanai par ieguldījuma īpašumu, tas paliek ieguldījuma īpašums un netiek pārklasificēts par īpašnieka izmantotu nekustamo īpašumu pārveidošanas laikā.

Pievienots 84C–84E punkts un ar tiem saistītais virsraksts un 85G punkts.

PĀREJAS NOTEIKUMI

Ieguldījuma īpašuma pārvietošana

84C

Ar Ieguldījuma īpašuma pārvietošana (40. SGS grozījumi), kas izdoti 2016. gada decembrī, grozīts 57. un 58. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz lietošanas veida maiņu, kas notiek, sākoties tādam gada pārskata periodam vai pēc tam, kad tas ir sācies, kurā uzņēmums pirmoreiz piemēro grozījumus (sākotnējās piemērošanas datums). Sākotnējās piemērošanas datumā uzņēmums atkārtoti izvērtē klasifikāciju minētajā datumā turētajam īpašumam, un attiecīgā gadījumā pārklasificē īpašumu, piemērojot 7.–14. punktu, lai ņemtu vērā apstākļus, kas pastāv minētajā datumā.

84D

Neatkarīgi no 84C punktā minētajām prasībām uzņēmumam ir atļauts piemērot 57. un 58. punkta grozījumus ar atpakaļejošu spēku atbilstīgi 8. SGS tikai un vienīgi tad, ja tas ir iespējams, neņemot vērā iepriekš notikušo.

84E

Ja saskaņā ar 84C punktu uzņēmums pārklasificē īpašumu sākotnējās piemērošanas datumā, uzņēmums:

a)

uzskaita pārklasificēšanu, piemērojot 59.–64. punktā noteiktās prasības. Piemērojot 59.–64. punktu, uzņēmums:

i)

uzskata atsauci uz lietošanas veida maiņas datumu kā sākotnējās piemērošanas datumu; un

ii)

atzīst jebkuru summu, kas saskaņā ar 59.–64. punktu tiktu atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā korekcija nesadalītās peļņas sākumatlikumam sākotnējās piemērošanas datumā;

b)

atklāj summas, kas saskaņā ar 84C punktu pārklasificētas uz ieguldījuma īpašuma posteni vai no tā. Uzņēmums atklāj minētās pārklasificētās summas ieguldījuma īpašuma uzskaites vērtības saskaņošanas ietvaros perioda sākumā un beigās, kā noteikts 76. un 79. punktā.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

85G

Ar Ieguldījuma īpašuma pārvietošana (40. SGS grozījumi), kas izdoti 2016. gada decembrī, grozīts 57.–58. punkts un pievienots 84C–84E punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus gada periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.


Top