EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0344

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/344 (2017. gada 14. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēti kritēriji attiecībā uz metodiku par piemērojamo režīmu atšķirības vērtēšanu noregulējuma gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7436

OJ L 67, 9.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/344/oj

9.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/344

(2017. gada 14. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēti kritēriji attiecībā uz metodiku par piemērojamo režīmu atšķirības vērtēšanu noregulējuma gadījumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (1), un jo īpaši tās 74. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ir atbilstīgi ieviest noteikumus, ar kuriem izveido vērtēšanas metodiku, kuras mērķis ir konstatēt, vai pastāv atšķirība starp režīmu, kas faktiski piemērots akcionāriem (vai dalībniekiem) un kreditoriem, attiecībā uz kuriem veikta noregulējuma darbība (vai darbības), un summu, kādu šie akcionāri un kreditori būtu saņēmuši, ja iestāde vai vienība, kas minēta Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā (turpmāk “vienība”), dienā, kurā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 82. pantu pieņemts lēmums par minētās vienības noregulējumu, būtu uzsākusi parasto maksātnespējas procesu.

(2)

Ja atšķirība starp režīmiem konkrētiem akcionāriem un kreditoriem noregulējuma gadījumā rada lielākus zaudējumus, būtu jādod šiem akcionāriem un kreditoriem tiesības no noregulējuma finansēšanas mehānismiem saņemt Direktīvas 2014/59/ES 101. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzēto kompensāciju.

(3)

Neatkarīgajai personai, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1075 (2) 38. pantā minētajiem nosacījumiem (turpmāk “vērtētājs”), ex post vērtēšana ir jāveic pēc iespējas drīz pēc noregulējuma darbības vai darbību izpildes, pat ja tās pabeigšanai būtu nepieciešams ilgāks laiks. Šī vērtēšana būtu jābalsta uz informāciju, kas bija pieejama datumā, kurā pieņemts lēmums par vienības noregulējuma sākšanu, lai pienācīgi ņemtu vērā konkrētos apstākļus, piemēram, problemātiskus tirgus apstākļus, kas pastāvēja minētajā noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā. Informācija, kas iegūta pēc noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienas, būtu jāizmanto vienīgi tad, ja pamatots ir pieņēmums, ka minētajā datumā tā bija zināma.

(4)

Lai nodrošinātu, ka tiek veikta vispusīga un ticama vērtēšana, vērtētājam vajadzētu būt piekļuvei attiecīgai juridiskai dokumentācijai, tai skaitā sarakstam ar visiem prasījumiem un eventuāliem prasījumiem pret vienību, kuri klasificēti pēc to prioritātes parastā maksātnespējas procesā. Būtu jāļauj vērtētājam noslēgt vienošanās par speciālistu konsultāciju vai speciālo zināšanu izmantošanu, ja tas nepieciešams konkrētajos apstākļos.

(5)

Lai konstatētu režīmu, kas akcionāriem un kreditoriem būtu ticis piemērots, ja vienībai būtu uzsākts parastais maksātnespējas process, vērtētājam būtu jākonstatē sagaidāmo neto naudas plūsmu norises laiks un apmērs, ko katrs akcionārs un kreditors būtu saņēmis maksātnespējas procesa gadījumā, neņemot vērā valsts atbalsta iespējamo izmantošanu, un kuras diskontētas pēc attiecīgās diskonta likmes vai likmēm. Lai veiktu šādu aplēsi, vērtētājs varētu atsaukties arī uz pieejamo un nozīmīgo informāciju par neseno pieredzi saistībā ar līdzīgu kredītiestāžu maksātnespēju.

(6)

Režīms, kas noregulējuma gadījumā faktiski piemērots akcionāriem un kreditoriem, būtu jākonstatē, ņemot vērā to, vai līdz ar noregulējuma darbību pieņemšanu šādi akcionāri un kreditori ir saņēmuši kompensāciju attiecīgi pašu kapitāla, parāda vai naudas veidā.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(8)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Lai konstatētu režīmu, kas parastā maksātnespējas procesā būtu ticis piemērots akcionāriem (vai dalībniekiem) un kreditoriem, vērtēšanu balsta vienīgi uz informāciju par faktiem un apstākļiem, kuri pastāvēja un par kuriem pamatoti var pieņemt, ka tie bija zināmi, noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā, un, ja tie vērtētājam būtu bijuši zināmi, būtu ietekmējuši vienības aktīvu un saistību apmēra konstatēšanu minētajā dienā.

Šīs regulas vajadzībām “noregulējumu lēmuma pieņemšanas diena” ir diena, kurā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 82. pantu pieņemts lēmums par vienības noregulējuma sākšanu.

2.   Lai konstatētu noregulējuma gadījumā akcionāriem un kreditoriem faktiski piemēroto režīmu, vērtētājs balstās uz pieejamo informāciju par faktiem un apstākļiem, kuri pastāv režīma faktiskās piemērošanas dienā (vai dienās), kad akcionāri un kreditori saņem kompensāciju (turpmāk “režīma faktiskās piemērošanas diena(-s)”).

3.   Vērtēšanas atsauces datums ir noregulējuma lēmuma pieņemšanas diena, kas var atšķirties no režīma faktiskās piemērošanas dienas. Ciktāl vērtētājs naudas plūsmu diskontēšanas ietekmi uzskata par nenozīmīgu, nediskontētās naudas plūsmas noregulējuma darbību veikšanas dienā var tieši salīdzināt ar hipotētisko naudas plūsmu diskontēto summu, ko akcionāri un kreditori būtu saņēmuši, ja noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā vienība būtu uzsākusi parasto maksātnespējas procesu.

2. pants

Aktīvu un prasījumu saraksts

1.   Vērtētājs izveido sarakstu ar visiem identificējamiem un eventuāliem aktīviem, kuri pieder vienībai. Šāds saraksts ietver aktīvus, attiecībā uz kuriem ir pierādīta saistītu naudas plūsmu pastāvēšana vai var pamatoti var sagaidīt, ka tādas būs.

2.   Sarakstu ar visiem prasījumiem un eventuāliem prasījumiem pret vienību dara pieejamu vērtētājam. Šajā sarakstā visus prasījumus un eventuālos prasījumus klasificē pēc to prioritātes pakāpes parastā maksātnespējas procesā. Vērtētājs var noslēgt vienošanās par speciālistu konsultācijām vai speciālām zināšanām attiecībā uz prasījumu rangu saskanību ar piemērojamajām maksātnespējas tiesību normām.

3.   Vērtētājs atsevišķi norāda apgrūtinātus aktīvus un prasījumus, kas nodrošināti ar šiem aktīviem.

3. pants

Vērtēšanas posmi

Lai konstatētu, vai pastāv Direktīvas 2014/59/ES 74. panta 2. punktā minētā atšķirība starp režīmiem, vērtētājs novērtē:

a)

režīmu, kas akcionāriem un kreditoriem, attiecībā uz kuriem izpildītas noregulējuma darbības, vai attiecīgajai noguldījumu garantiju sistēmai būtu piemērots, ja noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā vienība būtu uzsākusi parasto maksātnespējas procesu, un kurā nav ņemts vērā publiskā sektora sniegts ārkārtas finansiālais atbalsts;

b)

pēc iekšējās rekapitalizācijas instrumenta vai citu noregulējuma pilnvaru un instrumentu piemērošanas pārstrukturēto prasījumu vērtību vai citas akcionāru un kreditoru saņemtās naudas summas vērtību režīma faktiskās piemērošanas dienā(-s), kuri diskontēti uz noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai darītu iespējamu taisnīgu salīdzinājumu ar a) apakšpunktā minēto režīmu;

c)

to, vai a) apakšpunktā minētā režīma piemērošanas rezultāts pārsniedz b) apakšpunktā minētās vērtības rezultātu attiecībā uz katru kreditoru pēc prioritātes pakāpēm parastā maksātnespējas procesā, kuras konstatētas saskaņā ar 2. pantu.

4. pants

Parastā maksātnespējas procesā akcionāriem un kreditoriem piemērojamā režīma konstatēšana

1.   Metodika par vērtēšanu saskaņā ar 3. panta a) punktu attiecas tikai uz parastā maksātnespējas procesā sagaidāmo naudas plūsmu diskontētās summas konstatēšanu.

2.   Sagaidāmās naudas plūsmas diskontē pēc likmes vai likmēm, kas attiecīgi atspoguļo norises laiku saistībā ar sagaidāmajām naudas plūsmām, noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā pastāvošos apstākļus, bezriska procentu likmes, riska prēmijas par līdzīgiem finanšu instrumentiem, kurus emitējušas līdzīgas vienības, tirgū pastāvošos apstākļus vai diskonta likmes, ko piemēro potenciālie pircēji, un citas nozīmīgas vērtētā elementa vai elementu raksturiezīmes (turpmāk “attiecīgā diskonta likme”). Attiecīgo diskonta likmi nepiemēro, ja piemērojamajās maksātnespējas tiesību normās vai praksē ir norādītas konkrētas likmes, kas nozīmīgas vērtēšanai.

3.   Vērtētājs, konstatējot parastā maksātnespējas procesā sagaidāmo naudas plūsmu diskontēto summu, ņem vērā:

a)

attiecīgajā valstī (tiesību sistēmā) piemērojamās maksātnespējas tiesību normas un praksi, kas varētu ietekmēt tādus faktorus kā sagaidāmais atsavināšanas laikposms vai atgūšanas īpatsvars;

b)

pamatoti sagaidāmās administrēšanas, darījumu, uzturēšanas, atsavināšanas un citas izmaksas, kas būtu radušās administratoram vai maksātnespējas procesa administratoram, kā arī finansēšanas izmaksas;

c)

informāciju par nesenā pagātnē notikušiem līdzīgu vienību maksātnespējas gadījumiem, ja tāda ir pieejama un nozīmīga.

4.   Attiecībā uz aktīvā tirgū tirgotiem aktīviem vērtētājs izmanto novēroto cenu, ja vien konkrētie apstākļi, piemēram, tirgus koncentrācijas pakāpe, piesātinājums un dziļums, neierobežo vienības aktīvu tirgojamību.

5.   Attiecībā uz aktīviem, kas netiek tirgoti aktīvā tirgū, vērtētājs, konstatējot sagaidāmo naudas plūsmu apmēru un norises laiku, apsver vairākus faktorus, tostarp:

a)

cenas, kas novērotas aktīvos tirgos, kuros tiek tirgoti līdzīgi aktīvi;

b)

cenas, kas novērotas parastā maksātnespējas procesā vai citādi problemātiskos darījumos, kuros iesaistīti līdzīgas būtības un līdzīgā stāvoklī esoši aktīvi;

c)

cenas, kas noregulējuma kontekstā saistībā ar līdzīgām vienībām novērotas darījumos par uzņēmuma pārdošanu vai nodošanu pagaidu iestādei vai aktīvu pārvaldības struktūrai;

d)

iespējamību, ka aktīvs parastā maksātnespējas procesā radīs neto ienākošas naudas plūsmas;

e)

konkrētā atsavināšanas laikposmā sagaidāmos tirgus apstākļus, tai skaitā tirgus dziļumu un tirgus spēju minētajā laikposmā apgrozīt attiecīgo aktīvu apjomu; un

f)

konkrēta atsavināšanas laikposma ilgumu, kas atspoguļo piemērojamo maksātnespējas tiesību normu ietekmi, tai skaitā sagaidāmo likvidācijas procesa ilgumu vai attiecīgo aktīvu raksturiezīmes.

6.   Vērtētājs apsver, vai vienības finansiālais stāvoklis būtu ietekmējis sagaidāmās naudas plūsmas, tai skaitā tāpēc, ka būtu ierobežota administratora spēja apspriest noteikumus ar potenciāliem pircējiem.

7.   Ja iespējams, ievērojot piemērojamos attiecīgā maksātnespējas režīma noteikumus, naudas plūsmas atspoguļo līgumiskas, likumiskas vai citas juridiski nozīmīgas kreditoru tiesības vai parasto maksātnespējas praksi.

8.   Hipotētiskās naudas plūsmas, kas izriet no vērtējuma, uz akcionāriem un kreditoriem attiecina pēc piemērojamajās maksātnespējas tiesību normās noteiktajām prioritātes pakāpēm, ievērojot 3. panta noteikumus.

9.   Lai konstatētu maksātnespējas gadījumā ar atvasinātajiem instrumentiem saistīto prasījumu nenodrošināto summu, vērtētājs piemēro metodiku, kas izklāstīta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1401 (4), ciktāl tā ir saskanīga ar maksātnespējas tiesību normām un praksi.

5. pants

Noregulējuma gadījumā akcionāriem un kreditoriem faktiski piemērotā režīma konstatēšana

1.   Vērtētājs apzina visus prasījumus, kas vēl pastāv pēc kapitāla instrumentu norakstīšanas vai konversijas un noregulējuma darbību piemērošanas, un šos prasījumus attiecina uz juridiskajām un fiziskajām personām, kuras noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā bija vienības akcionāri un kreditori. Ja vien juridiskās un fiziskās personas, kas noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā bija vienības akcionāri un kreditori, līdz ar noregulējumu nesaņem naudas kompensāciju, vērtētājs tiem faktiski piemērojamo režīmu konstatē saskaņā ar 2.–4. punktu.

2.   Ja juridiskās un fiziskās personas, kas noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā bija vienības akcionāri un kreditori, līdz ar noregulējumu saņem kompensāciju pašu kapitāla veidā, vērtētājs konstatē tām faktiski piemērojamo režīmu, sniedzot aplēsi par to akciju vērtības kopsummu, kas nodotas vai emitētas kā atlīdzība konvertēto kapitāla instrumentu turētājiem vai iekšēji pārstrukturētajiem kreditoriem. Šo aplēsi var balstīt uz novērtēto tirgus cenu, kas izriet no vispārpieņemtām vērtēšanas metodikām.

3.   Ja juridiskās un fiziskās personas, kas noregulējuma lēmuma pieņemšanas dienā bija vienības akcionāri un kreditori, līdz ar noregulējumu saņem kompensāciju parāda instrumentu veidā, vērtētājs konstatē faktiski piemērojamo režīmu, ņemot vērā tādus faktorus kā izmaiņas līgumiskajās naudas plūsmās, kas izriet no norakstīšanas vai konversijas vai citu noregulējuma darbību piemērošanas, kā arī attiecīgo diskonta likmi.

4.   Attiecībā uz jebkuru vēl pastāvošu prasījumu vērtētājs var ņemt vērā aktīvos tirgos novērotās cenas (ja tādas ir pieejamas) kopā ar 2. un 3. punktā aprakstītajiem faktoriem attiecībā uz tiem pašiem vai līdzīgiem instrumentiem, kurus emitējusi noregulējamā vienība vai citas līdzīgas vienības.

6. pants

Vērtēšanas ziņojums

Vērtētājs sagatavo noregulējuma iestādei adresētu vērtēšanas ziņojumu, kurā ietverti vismaz šādi elementi:

a)

vērtēšanas kopsavilkums, kas ietver izklāstu par vērtēšanas diapazoniem un vērtēšanas nenoteiktības iemesliem;

b)

skaidrojums par galvenajām izmantotajām metodikām un pieņēmumiem un tas, cik lielā mērā vertējumu ietekmē šīs izdarītās izvēles;

c)

ja iespējams, skaidrojums par to, kādēļ vērtējums atšķiras no citiem nozīmīgiem vērtējumiem, tostarp noregulējuma vērtējumiem, kas sagatavoti saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/345, vai citiem regulatīviem vai grāmatvedības vērtējumiem.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 23. marta Deleģētā regula (ES) 2016/1075, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē atveseļošanas plānu, noregulējuma plānu un grupas noregulējuma plānu saturu, minimālos kritērijus, kas kompetentajai iestādei ir jānovērtē attiecībā uz atveseļošanas plāniem un grupas atveseļošanas plāniem, nosacījumus grupas finansiālajam atbalstam, prasības neatkarīgiem vērtētājiem, norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumisku atzīšanu, paziņošanas prasību un apturēšanas paziņojuma procedūras un saturu un noregulējuma kolēģiju operatīvās funkcijas (OV L 184, 8.7.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 23. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1401, ar ko attiecībā uz regulatīviem tehniskiem standartiem par metodēm un principiem tādu saistību vērtēšanai, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (OV L 228, 23.8.2016., 7. lpp.).


Top