Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0192

Komisijas Regula (ES) 2018/192 (2018. gada 8. februāris), ar ko attiecībā uz ES references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu

C/2018/0628

OJ L 36, 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/15


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/192

(2018. gada 8. februāris),

ar ko attiecībā uz ES references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 32. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 882/2004 nosaka vispārīgos uzdevumus un prasības Eiropas Savienības references laboratorijām (turpmāk “ES references laboratorijas”) pārtikas un dzīvnieku barības, kā arī dzīvnieku veselības jomā. Saskaņā ar minēto regulu ES references laboratorijas konkrēti ir atbildīgas par valstu references laboratoriju nodrošināšanu ar detalizētu informāciju par analītiskajām metodēm, kā arī par šādu metožu piemērošanas koordinēšanu. ES references laboratorijas pārtikas un barības jomā ir uzskaitītas minētās regulas VII pielikuma I daļā. Barības un pārtikas piesārņotāju jomā ir izraudzītas šādas ES references laboratorijas: ES references laboratorija attiecībā uz smagajiem metāliem pārtikā un barībā, ES references laboratorija mikotoksīnu jomā, ES references laboratorija policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (“PAO”) jomā un ES references laboratorija attiecībā uz dioksīniem un polihlorbifeniliem (PHB) pārtikā un barībā.

(2)

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC), kura pārvaldībā kopš 2006. gada darbojas ES references laboratorija attiecībā uz smagajiem metāliem barībā un pārtikā, ES references laboratorija policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (“PAO”) jomā un ES references laboratorija attiecībā uz mikotoksīniem barībā un pārtikā, ir informējis Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu, ka no 2018. gada 1. janvāra neturpinās nodrošināt minēto ES references laboratoriju darbu.

(3)

No analītisko metožu un analītisko rezultātu kvalitātes, vienveidības un uzticamības ir atkarīga oficiālo kontroļu un citu kontroles darbību, kuras minētajās jomās īsteno oficiālās laboratorijas, efektivitāte, un analītisko metožu izmantošanā pastāvīgi būtu jāpopularizē vienveidīga prakse. Minētajās jomās ir nepieciešams uzturēt ES references laboratorijas, tādēļ būtu jāizraugās jaunas ES references laboratorijas. Turklāt kopš 2006. gada metālu, slāpekļa savienojumu, pārstrādes procesā radušos piesārņotāju un augu toksīnu jomā ir apzinātas jaunas prioritātes, tādēļ attiecībā uz jaunajām ES references laboratorijām, kuras paredzēts izraudzīties, būtu jāpaplašina īstenoto darbību un uzdevumu tvērums.

(4)

Tādēļ esošās ES references laboratorijas, kura atbildīga par smagajiem metāliem barībā un pārtikā, darbību un uzdevumu tvērums būtu jāpaplašina attiecībā uz visiem metāliem un slāpekļa savienojumiem barībā un pārtikā, savukārt esošās ES references laboratorijas policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (“PAO”) jomā tvērums — attiecībā uz visiem piesārņotājiem, kas radušies pārstrādes procesā, un esošās ES references laboratorijas mikotoksīniem barībā un pārtikā tvērums — attiecībā uz mikotoksīniem un augu toksīniem barībā un pārtikā.

(5)

Tādēļ 2017. gada 23. janvārī Komisija, lai veiktu atlasi un izraudzītos ES references laboratoriju attiecībā uz minētajām jomām, publicēja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. Atlasē izraudzītā Dānijas Tehniskās universitātes laboratorija “National Food Institute” (Dānija) būtu jāapstiprina par ES references laboratoriju attiecībā uz metāliem un slāpekļa savienojumiem barībā un pārtikā, kā arī attiecībā uz piesārņotājiem, kas radušies pārstrādes procesā, savukārt laboratorija “RIKILT” (Stichting Wageningen Research) (Nīderlande) — par ES references laboratoriju mikotoksīniem un augu toksīniem barībā un pārtikā.

(6)

Ņemot vērā to, ka barības un pārtikas nekaitīguma kontekstā arvien pieaug hlorēto noturīgo piesārņotāju (izņemot PHB un dioksīnus), bromēto noturīgo piesārņotāju un fluorēto noturīgo piesārņotāju nozīme, būtu lietderīgi arī paplašināt ES references laboratorijas, kura atbildīga par dioksīniem un PHB barībā un pārtikā, darbības tvērumu, iekļaujot tajā visus halogenētos noturīgos organiskos piesārņotājus (NOP) barībā un pārtikā. Tādēļ, lai atspoguļotu šo paplašinājumu, ES references laboratorija attiecībā uz dioksīniem un PHB barībā un pārtikā būtu jāpārdēvē par ES references laboratoriju attiecībā uz halogenētajiem noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) barībā un pārtikā.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I daļa.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 882/2004 VII pielikuma I daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I daļas 18.–21. punktu aizstāj ar šādiem:

“18.

ES references laboratorija attiecībā uz metāliem un slāpekļa savienojumiem barībā un pārtikā

National Food Institute, Technical University of Denmark Copenhagen

Dānija

19.

ES references laboratorija attiecībā uz mikotoksīniem un augu toksīniem barībā un pārtikā

RIKILT (Stichting Wageningen Research) Wageningen

Nīderlande

20.

ES references laboratorija pārstrādes procesā radušos piesārņotāju jomā

National Food Institute, Technical University of Denmark Copenhagen

Dānija

21.

ES references laboratorija attiecībā uz halogenētajiem noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) barībā un pārtikā

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Freiburg

Vācija”


Top