EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0097

Komisijas Regula (ES) 2018/97 (2018. gada 22. janvāris), ar ko attiecībā uz saldinātājiem smalkajos miltu konditorejas izstrādājumos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 17/11


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/97

(2018. gada 22. janvāris),

ar ko attiecībā uz saldinātājiem smalkajos miltu konditorejas izstrādājumos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas noteikumi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru šo sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija secināja, ka Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu jāgroza attiecībā uz E 950 “Acesulfāms K”, E 951 “Aspartāms”, E 952 “Ciklāmskābe un tās Na un Ca sāļi”, E 954 “Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi”, E 955 “Sukraloze”, E 959 “Neohesperidīns DC”, E 961 “Neotams”, E 962 “Aspartāma–acesulfāma sāls” un E 969 “Advantāms” lietojumu “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumos”.

(4)

Saldinātāju lietošana “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumos” tika atļauta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/35/EK (3). Pārtika “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzēti smalkie miltu konditorejas izstrādājumi” aptvēra arī “pārtikas produktus personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”, ko reglamentēja Padomes Direktīva 89/398/EEK (4). Šī direktīva izveidoja vienotu definīciju jēdzienam “īpašas diētas pārtikas produkti” un paredzēja, ka varētu pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz “pārtikas produktiem personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”, kas ir pārtikas kategorija, uz kuru attiecas īpašas diētas pārtikas produktu definīcija.

(5)

Tomēr, kā secināts Komisijas ziņojumā (5) par pārtikas produktiem personām, kas slimo ar diabētu, īpašu sastāva prasību noteikšanai attiecībā uz minētajiem pārtikas produktiem trūkst zinātniska pamatojuma. Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (6) ir atcēlusi jēdzienu “īpašas diētas pārtikas produkti” un arī jēdzienu “pārtikas produkti personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”.

(6)

Tāpēc atļauja, kas minētajiem saldinātājiem “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumos” piešķirta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 7. panta c) punktu, vairs nav pamatota, un minēto produktu tirdzniecība būtu jāpārtrauc.

(7)

Turklāt vienota atļaujas nosacījumu piemērošana attiecībā uz saldinātāju lietošanu nodrošinātu skaidrību un pareizu iekšējā tirgus darbību.

(8)

Tāpēc pārtikas produktu kategorijā “07.2. Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi” būtu jāsvītro ieraksti par pārtikas piedevām E 950 “Acesulfāms K”, E 951 “Aspartāms”, E 952 “Ciklāmskābe un tās Na un Ca sāļi”, E 954 “Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi”, E 955 “Sukraloze”, E 959 “Neohesperidīns DC”, E 961 “Neotams”, E 962 “Aspartāma–acesulfāma sāls” un E 969 “Advantāms”, kas attiecas uz lietojumu “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumos”.

(9)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Lai uzņēmējiem dotu iespēju pielāgoties jaunajiem noteikumiem, ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, kura laikā var turpināt tirgot tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētus smalkos miltu konditorejas izstrādājumus, kas satur jebkuru no minētajiem saldinātājiem.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumus, kas satur E 950 “Acesulfāms K”, E 951 “Aspartāms”, E 952 “Ciklāmskābe un tās Na un Ca sāļi”, E 954 “Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi”, E 955 “Sukraloze”, E 959 “Neohesperidīns DC”, E 961 “Neotams”, E 962 “Aspartāma–acesulfāma sāls” un/vai E 969 “Advantāms” un kas likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst turpināt tirgot, līdz beidzas to krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīva 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp.).

(4)  Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 1. jūlija ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pārtikas produktiem personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu) (COM(2008) 392 galīgā redakcija).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļu groza šādi:

1.

Pārtikas produktu kategorijā “07.2. Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi” attiecībā uz lietojumu “tikai īpašiem uztura mērķiem paredzētos smalkos miltu konditorejas izstrādājumos” svītro ierakstus par pārtikas piedevām E 950 “Acesulfāms K”, E 951 “Aspartāms”, E 952 “Ciklāmskābe un tās Na un Ca sāļi”, E 954 “Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi”, E 955 “Sukraloze”, E 959 “Neohesperidīns DC”, E 961 “Neotams”, E 962 “Aspartāma–acesulfāma sāls” un E 969 “Advantāms”.


Top