EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0033

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/33 (2017. gada 28. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu pārskata standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/6453

OJ L 6, 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj

11.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/33

(2017. gada 28. septembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu pārskata standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (1) un jo īpaši tās 5. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2014/92/ES dalībvalstīm ir jānodrošina, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi gadā patērētājam bez maksas sniedz pārskatu par visiem piemērotajiem tarifiem, kā arī, attiecīgā gadījumā, informāciju par procentu likmēm attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums izmantot standartizētos terminus, kas noteikti galīgajā sarakstā ar raksturīgākajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu. Galīgos sarakstus publicē dalībvalstis, integrējot Savienības standartizēto terminoloģiju, kas noteikta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/32 (2).

(2)

Lai nodrošinātu, ka tarifu pārskats sasniedz Direktīvas 2014/92/ES mērķus un vienlaikus sniedz patērētājam visu būtisko informāciju tādā veidā, kas veicina salīdzināmību un pārredzamību, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tarifu pārskatam būtu jāizmanto standarta veidne.

(3)

Attiecībā uz iepazīstināšanu ar komplektētajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, ir jāņem vērā, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji piedāvā dažādu veidu komplektus. Atsevišķu pakalpojumu komplektu sniegšana ir iekļauta vispārējā tarifā, piemēram, konta uzturēšana vai darbība, bet tarifu par citiem komplektiem iekasē atsevišķi no šāda vispārēja tarifa, un dažos komplektos ir iekļauts konkrēts pakalpojumu apjoms. Lai ļautu patērētājiem vieglāk izprast dažāda veida komplektu saturu un tarifus, pārskatā par tarifiem komplekti būtu jāuzskaita atsevišķi. Jo īpaši, ja tarifs par komplektiem ir ietverts vispārējā tarifā, šādi komplekti jānorāda kopā ar attiecīgo tarifu.

(4)

Dalībvalstis var pieprasīt kopā ar tarifu pārskatu iesniegt galvenos rādītājus, piemēram, visaptverošu izmaksu rādītāju. Tāpēc tarifu pārskata veidnē būtu jāiekļauj atsevišķa tabula, ko izmantos tie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuriem piemēro šādus nosacījumus.

(5)

Turklāt, tā kā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt viegli sagatavot tarifu pārskatu, būtu nepieciešami skaidri norādījumi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par to, kā aizpildīt tarifu pārskatu.

(6)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde) (EBI).

(7)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifu pārskata veidne un tā vienotais simbols

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto pielikumā noteikto veidni un to aizpilda, kā izklāstīts 2. līdz 18. pantā.

2.   Sagatavojot tarifu pārskatu, maksājumu pakalpojumu sniedzēji negroza tarifu pārskata veidni citādi, kā paredzēts šajā regulā. Jo īpaši maksājumu pakalpojumu sniedzēji ievēro veidnē noteikto informācijas, sadaļu un apakšsadaļu secību.

3.   Tarifu pārskats:

a)

tiek sagatavots A4 portreta formātā;

b)

satur nosaukumu “Pārskats par tarifiem”, kas izvietots pirmās lappuses augšdaļā pa vidu starp maksājumu pakalpojumu sniedzēja logotipu, kas atrodas dokumenta augšdaļas kreisajā pusē, un vienoto simbolu, kas atrodas dokumenta augšdaļas labajā pusē;

c)

satur vienoto simbolu, kura izmērs nav lielāks par 2,5 cm × 2,5 cm un atainots, kā parādīts pielikumā ietvertajā paraugā;

d)

tiek sagatavots, izmantojot Arial šriftu vai citu tam līdzīgu šriftu ar burtu lielumu 11, izņemot nosaukumu “Pārskats par tarifiem”, kura burtu izmērs ir 16 treknrakstā, sadaļu virsrakstus, kuru burtu izmērs ir 14 treknrakstā, apakšsadaļu virsrakstus, kuru burtu izmērs ir 12 treknrakstā, ja vien valsts tiesību aktos vai ar patērētāja un maksājumu pakalpojumu sniedzēja vienošanos nav paredzēts palielināt burtu izmēru vai izmantot Braila raksta šriftu personām ar redzes traucējumiem;

e)

tiek sagatavots melnbaltā krāsu skalā, izņemot maksājumu pakalpojumu sniedzēja logotipu un vienoto simbolu, kas var būt krāsaini, kā noteikts 2. pantā;

f)

satur sadaļu virsrakstus pustumšā pelēkā krāsā, izmantojot krāsu paraugu ar RGB atsauces numuru 166,166,166, un apakšsadaļu virsrakstus gaišpelēkā krāsā, izmantojot krāsu paraugu ar RGB atsauces numuru 191,191,191;

g)

tiek sagatavots, lappuses numurējot.

2. pants

Vienotais simbols un maksājumu pakalpojumu sniedzēja logotips

1.   Ja ataino krāsainu logotipu, tā fonam izmanto krāsu paraugu ar RGB atsauces numuru 0/51/153 (heksadecimālais kods: 003399) un simbolam krāsu paraugu 255/204/0 (heksadecimālais kods: FFCC00).

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēja logotipa lielums ir līdzvērtīgs vienotā simbola lielumam.

3.   Logotipu var atainot krāsainu tikai tad, ja krāsainu ataino arī vienoto simbolu. Veicot melnbaltu izdruku, vienotajam simbolam jābūt skaidri salasāmam.

3. pants

Konta nodrošinātāja nosaukums un kontaktinformācija

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norādes starp kvadrātiekavām aizstāj ar konta nodrošinātāja nosaukumu treknrakstā, kas pielīdzināts lappuses kreisajai malai.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norādes starp kvadrātiekavām aizstāj ar savu kontaktinformāciju, piemēram, ģeogrāfisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, tīmekļa adresi un kontaktpersonu/kontaktpunktu, ko maksājumu konta turētājs var izmantot turpmākajā sarakstē.

Šo kontaktinformāciju norāda, tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai.

4. pants

Maksājumu konta turētāja nosaukums un kontaktinformācija

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norādes starp kvadrātiekavām aizstāj ar maksājumu konta turētāja nosaukumu.

Šo nosaukumu norāda treknraksta tekstā, kas pielīdzināts lappuses kreisajai malai.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norādes starp kvadrātiekavām aizstāj ar maksājumu konta turētāja ģeogrāfisko adresi.

Šo ģeogrāfisko adresi norāda, tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai un ar mazajiem burtiem, izņemot katra vārda pirmo burtu.

5. pants

Konta nosaukums un identifikācija

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norāda maksājumu konta nosaukumu.

Šo nosaukumu norāda treknraksta tekstā, kas pielīdzināts lappuses kreisajai malai un seko uzreiz pēc attiecīgajiem vārdiem.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norāda maksājumu konta identifikācijas datus, piemēram, bankas identifikācijas kodu (BIC), starptautisko bankas konta numuru (IBAN), valsts bankas konta numuru un valsts bankas identifikācijas kodu.

Šo informāciju norāda, tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai.

6. pants

Laika periods

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji laika periodu, ko aptver tarifu pārskats, norāda ailē “periods”, tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai.

7. pants

Datums

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji datumu, kad sniegts tarifu pārskats, norāda ailē “datums”, tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai.

8. pants

Ievada paziņojums

Veidnē norādīto ievada paziņojumu tarifu pārskatā atveido, tekstā izmantojot 1,15 atstarpi starp rindām, 0 pt atkāpi pirms teksta un 10 pt atkāpi pēc teksta.

9. pants

Kopsavilkums par tarifiem un procentiem

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji tarifu un procentu kopējo apmēru norāda sadaļā “Kopsavilkums par tarifiem un procentiem” četrās atsevišķās tabulās treknraksta tekstā, to pielīdzinot lappuses labajai malai.

2.   Ja konkrētam kontam nepiemēro procentus, gadījumos, kad šādas informācijas iekļaušana ir pieļauta vai prasīta saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES, maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto formulējumu “nav piemērojams”, ko atveido ar mazajiem burtiem, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai.

3.   Ja procentus piemēro, bet konkrētā laikposmā to apmērs ir nulle, gadījumā, kad šādas informācijas iekļaušana ir pieļauta vai prasīta saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES, maksājumu pakalpojumu sniedzēji to norāda kā “0” attiecīgajā tabulā.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji visaptverošo izmaksu rādītāju, kas apkopo maksājumu konta kopējās gada izmaksas, norāda atsevišķā tabulā, ja tas prasīts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES. Ja attiecīgās valsts tiesību aktos nav prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem norādīt visaptverošo izmaksu rādītāju, maksājumu pakalpojumu sniedzēji šo tabulu dzēš.

10. pants

Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem tarifiem

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji tabulā ar nosaukumu “Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem tarifiem” norāda visus tarifus, kas pārskata periodā piemēroti par attiecīgiem pakalpojumiem.

Tarifus par konta nodrošināšanu vai uzturēšanu uzskaita apakšsadaļā “Vispārīgi kontu pakalpojumi”.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji pakalpojumus norāda apakšailē “Pakalpojums”, treknraksta tekstu pielīdzinot lappuses kreisajai malai, izmantojot vienu atstarpi starp rindām, ar 0 pt atkāpi pirms teksta un 0 pt atkāpi pēc teksta, kas attiecas uz katru pakalpojumu.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji to, cik reizes tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā izmantots katrs pakalpojums, norāda apakšailē “Pakalpojuma izmantošanas reižu skaits”, izmantojot 1. panta 3. punkta d) apakšpunktā norādīto šriftu, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji apakšaili “Pakalpojuma izmantošanas reižu skaits” atstāj tukšu, ja:

a)

pakalpojums ir izmantots, bet maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav iekasējis maksu par šo pakalpojumu; un

b)

iekļaut šādu informāciju ir pieļauts vai prasīts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem apakšailē “Vienības izmaksas” norāda katra izmantotā pakalpojuma tarifa struktūru un vienības izmaksas, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai.

5.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji to, cik reizes tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā katram pakalpojumam piemērots tarifs, norāda apakšailē “Tarifa piemērošanas reižu skaits”, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji to attiecīgajā apakšailē norāda, izmantojot formulējumu “tarifs netika piemērots”, ja:

a)

pakalpojums ir izmantots, taču tarifs nav piemērots; un

b)

iekļaut šādu informāciju ir pieļauts vai prasīts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES.

6.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji apakšailē “Kopējais apmērs” treknraksta tekstā norāda samaksāto tarifu kopsummu par šo pakalpojumu izmantošanu attiecīgajā pārskata periodā.

7.   Ja apakšsadaļā nav norādīts neviens pakalpojums, maksājumu pakalpojumu sniedzēji dzēš šo apakšsadaļu. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji apakšsadaļu dzēš arī gadījumā, ja maksājumu konta turētājs attiecīgajā pārskata periodā neizmantoja pakalpojumus, kas pārsniegtu pakalpojumu komplekta ietvaros norādīto apjomu.

8.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji galīgo kopējo tarifu apmēru, ko maksājumu konta turētājs samaksājis attiecīgajā periodā, norāda ailē “Tarifu kopējais apmērs” treknraksta tekstā.

11. pants

Norādes par tarifu veidiem

1.   Ja kādā no turpmāk norādītajiem veidiem vai vairākos tiek piemēroti atsevišķi tarifi, maksājumu pakalpojumu sniedzēji atsevišķā rindā, kas ietverta tabulas “Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem tarifiem” slejā “Pakalpojums” par attiecīgo pakalpojumu, norāda katru gadījumu, kad piemērots tarifs, tā kanālu vai nosacījumus (“Tarifu veidi”):

a)

par viena pakalpojuma sniegšanu tarifs piemērots vairākas reizes, piemēram, sākotnējā maksa par pakalpojuma izveidi un turpmāka maksa par šā paša pakalpojuma izpildi;

b)

pastāv dažādi kanāli, pa kuriem tiek pieprasīts, izmantots vai sniegts viens pakalpojums, piemēram, pa tālruni, filiālē vai tiešsaistē;

c)

atkarībā no tā, vai izpildīts īpašs nosacījums attiecībā uz pakalpojumu, piemēram, minimālās vai maksimālās robežvērtības sasniegšana attiecībā uz kredīta pārvedumiem vai skaidras naudas izņemšanu.

Norādes tekstu pielīdzina kreisajai malai. Tarifus norāda slejā “Vienības tarifs”, tekstu pielīdzinot labajai malai.

2.   Ja tarifus piemēro, pamatojoties uz dažāda veida tarifu kombinēšanu, kā, piemēram, tarifi atkarībā no kanāla, un pēc tam tos nošķir sīkāk atkarībā no tā, vai ir sasniegta robežvērtība, maksājumu pakalpojumu sniedzēji papildus 10. panta 5. punkta piemērošanai sniedz norādi par katra papildus tarifa veidu, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai.

3.   Ja attiecīgajā periodā ir piemērots tarifs, maksājumu pakalpojumu sniedzēji katrā periodā piemērotos tarifus norāda, pievienojot jaunas rindas slejā “Vienības tarifs”.

12. pants

Norādes par pakalpojumu komplektiem, kam piemērotie tarifi iekļauti apakšsadaļā “Vispārīgi kontu pakalpojumi”

1.   Ja pakalpojumu komplektu, kas saistīts ar maksājumu kontu, piedāvā kopā ar kontu un tam piemērotais tarifs ietverts apakšsadaļā “Vispārīgi kontu pakalpojumi”, maksājumu pakalpojumu sniedzēji informāciju par komplektā ietvertajiem pakalpojumiem norāda slejā “Pakalpojums” un informāciju par to, cik reizes pakalpojums izmantots, – slejā “Pakalpojuma izmantošanas reižu skaits”, kas ietverta tabulas “Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem tarifiem” rindā “Pakalpojumu komplekts”. Slejās “Tarifs” maksājumu pakalpojumu sniedzēji norāda tarifu, kas piemērots komplektam kopumā, un to, cik reizes komplekta tarifs piemērots attiecīgajā periodā, kā noteikts 11. panta 1. punktā. Ja tarifu pakalpojumu komplektam piemēro atsevišķi no tarifa par vispārējiem konta pakalpojumiem, rindu dzēš.

2.   Jebkuru tarifu, kas piemērots par kādu pakalpojumu, kura apjoms pārsniedz komplektā ietverto, norāda tabulā, kurā uzskaitīti pakalpojumi un tarifi, kā minēts 1. līdz 11. pantā.

3.   Ja komplektā ietverto pakalpojumu skaits nav ierobežots vai komplektā ietvertais pakalpojumu apjoms nav pārsniegts, maksājumu pakalpojumu sniedzēji dzēš paziņojumu apakšējā rindā “Pakalpojumiem, kas pārsniedz šo apjomu, piemēroti atsevišķi tarifi”.

13. pants

Norādes par pakalpojumu komplektiem, kas saistīti ar maksājumu kontu un kam tarifu piemēro atsevišķi no tarifiem, kas iekļauti apakšsadaļā “Vispārīgi kontu pakalpojumi”

1.   Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs kopā ar kontu piedāvā pakalpojumu komplektu, kas saistīti ar maksājumu kontu un kam tarifu piemēro atsevišķi no jebkādiem tarifiem par vispārīgiem kontu pakalpojumiem, kas iekļauti apakšsadaļā “Vispārīgi kontu pakalpojumi”, kā minēts tabulā, kurā norādīti pakalpojumi un tarifi, maksājumu pakalpojumu sniedzēji tabulā par pakalpojumu komplektu norāda šādu informāciju:

a)

slejā par pakalpojumu komplektiem – zīmola nosaukumu, ja piemērojams, vai komplekta saturu, dzēšot kvadrātiekavas;

b)

slejā “Tarifs” – tarifu, ko piemēro pakalpojumu komplektam kopumā tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā, tekstu pielīdzinot labajai malai;

c)

trešajā slejā – skaitu, cik reizes komplekta tarifs piemērots attiecīgajā periodā.

Jebkuru papildu tarifu, kas piemērots par kādu pakalpojumu, kura apjoms pārsniedz komplektā ietverto, norāda tabulā, kurā uzskaitīti pakalpojumi un tarifi, kā minēts 10. un 11. pantā.

2.   Ja komplektam tarifu piemēro ar regulāru biežumu, to norāda slejā “Tarifs”, tekstu pielīdzinot kreisajai malai un kopējās gada izmaksas atainojot rindā tieši zem biežuma, izmantojot treknraksta tekstu un norādi “Kopējās gada izmaksas”.

3.   Ja dažādiem komplektiem attiecīgajā periodā piemēro atšķirīgus tarifus, informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru komplektu sniedz atsevišķā tabulā.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji dzēš visu tabulu, tostarp sadaļu “Detalizēta informācija par tarifiem, kas ietverti pakalpojumu komplektā”, ja pakalpojumu komplektu nesniedz kopā ar kontu vai ja pakalpojumu komplektam, ko sniedz kopā ar kontu, piemēroto tarifu ietver kopējā tarifā par jebkādiem vispārējiem konta pakalpojumiem.

5.   Ja visu komplektā ietverto pakalpojumu skaits nav ierobežots vai pakalpojumu komplektā ietvertais pakalpojumu apjoms nav pārsniegts, maksājumu pakalpojumu sniedzēji dzēš paziņojumu tabulas apakšējā rindā “Pakalpojumiem, kas pārsniedz šo apjomu, piemēroti atsevišķi tarifi”.

14. pants

Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem procentiem

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji tabulā “Detalizēts pārskats par kontam piemērotajiem procentiem” attiecīgā gadījumā norāda procentu maksājumus, ko maksājumu konta turētājs veicis tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji procentu likmi norāda slejā “Procentu likme”, to izsakot ikgadēji piemērotos procentos. Ja procentu likme attiecīgajā pārskata periodā ir mainījusies, maksājumu pakalpojumu sniedzēji atsevišķā rindā norāda katru noteiktā laikposmā piemēroto procentu likmi.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji slejā “Procenti” treknraksta tekstā norāda procentu apmēru, ko samaksājis maksājumu konta turētājs, to izsakot konta valūtā. Ja procentu likme attiecīgajā pārskata periodā ir mainījusies, maksājumu pakalpojumu sniedzēji maksājumu konta turētāja samaksāto procentu apmēru norāda atsevišķi par katru laikposmu, katru no tiem norādot atsevišķā rindā.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji galīgo kopējo procentu apmēru, ko maksājumu konta turētājs samaksājis attiecīgajā periodā, norāda ailē “Kopējais samaksāto procentu apmērs” treknraksta tekstā.

5.   Ja maksājumu konta turētājs nav samaksājis procentus, jo kontam procentus nepiemēro, un gadījumos, kad šādas informācijas iekļaušana ir pieļauta vai prasīta saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES, maksājumu pakalpojumu sniedzēji šai norādei izmanto formulējumu “procenti nav piemērojami”, ko ailē “Kopējais samaksāto procentu apmērs” atveido ar mazajiem burtiem, tekstu pielīdzinot lappuses labajai malai.

15. pants

Detalizēts pārskats par kontā gūtajiem procentiem

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji tabulā “Detalizēts pārskats par kontā gūtajiem procentiem” attiecīgā gadījumā norāda procentu apmēru, ko maksājumu konta turētājs guvis tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji norādi “Konta nosaukums” aizstāj ar attiecīgā konta nosaukumu treknraksta tekstā.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji procentu likmi norāda slejā “Procentu likme”, to izsakot ikgadēji piemērotos procentos. Ja procentu likme attiecīgajā pārskata periodā ir mainījusies, maksājumu pakalpojumu sniedzēji atsevišķā rindā norāda katru noteiktā laikposmā piemēroto procentu likmi.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji slejā “Procenti” treknraksta tekstā norāda procentu apmēru, ko guvis maksājumu konta turētājs, to izsakot konta valūtā. Ja procentu likme tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā ir mainījusies, maksājumu pakalpojumu sniedzēji maksājumu konta turētāja gūto procentu apmēru norāda atsevišķi par katru laikposmu, katru no tiem atainojot atsevišķā rindā. Ja procentu likme ir piemērojama, bet konkrētā laikposmā tās apmērs ir nulle, maksājumu pakalpojumu sniedzēji slejā “Procenti” norāda “0”.

5.   Ja konkrētam kontam neizmaksā procentus, jo kontam procentus nepiemēro, maksājumu pakalpojumu sniedzēji to norāda slejā “Procenti” ar formulējumu “procentus nepiemēro”, tekstu atveidojot ar mazajiem burtiem, pielīdzinātu kreisajai malai.

6.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji ailē “Kopējais gūto procentu apmērs” treknraksta tekstā norāda kopējo procentu apmēru, ko maksājumu konta turētājs guvis tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā.

7.   Ja konkrētam kontam neizmaksā procentus, jo kontam procentus nepiemēro, un gadījumos, kad šādas informācijas iekļaušana ir pieļauta vai prasīta saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/92/ES, maksājumu pakalpojumu sniedzēji šai norādei izmanto formulējumu “procenti nav piemērojami”, ko ailē “Kopējais gūto procentu apmērs” atveido ar mazajiem burtiem, tekstu pielīdzinot kreisajai malai.

16. pants

Papildu informācija

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji tabulā “Papildu informācija” norāda jebkādu papildu informāciju, kas pārsniedz 2. līdz 15. pantā minēto informāciju un kas ir tieši saistīta ar tarifu pārskata attiecīgajā pārskata periodā sniegtajiem pakalpojumiem, piemērotajiem tarifiem vai piemērotajiem vai gūtajiem procentiem, kā minēts Direktīvas 2014/92/ES 5. panta 2. punktā. Tabulā ietvertajā papildu informācijā iekļauj ziņas, kas jāsniedz saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

2.   Aizpildot tabulu, maksājumu pakalpojumu sniedzēji attiecīgā gadījumā ievēro šajā regulā paredzētās noformējuma prasības.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji šo tabulu dzēš, ja tie nesniedz informāciju, kā noteikts 1. punktā.

17. pants

Zīmoli

Ja lieto zīmola nosaukumu, zīmola nosaukumu norāda uzreiz pēc pakalpojuma nosaukuma, izmantojot 1. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto standarta šriftu kvadrātiekavās.

18. pants

Elektronisko līdzekļu izmantošana

1.   Ja tarifu pārskatu sniedz ar elektroniskiem līdzekļiem, maksājumu pakalpojumu sniedzēji drīkst veidni grozīt tikai šādi, ievērojot nosacījumu, ka patērētājam vienlaicīgi izsniedz pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu un saskaņā ar 2. līdz 17. panta noteikumiem aizpildītu tarifu pārskata kopiju:

a)

atkāpjoties no 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta, var palielināt šrifta izmēru, saglabājot izmēru samēru, kā izklāstīts 1. panta 3. punktā;

b)

ja elektronisko rīku izmēri ir tādi, ka, izmantojot vairākas tabulas un slejas, tarifu pārskats būtu grūti lasāms, var izmantot vienu sleju vai vienu tabulu, saglabājot informācijas, sadaļu un apakšsadaļu secību;

c)

var izmantot elektroniskos rīkus, piemēram, slāņošanu un uznirstošos logus, ja redzami atainots tarifu pārskata nosaukums, vienotais simbols, sadaļu un apakšsadaļu virsraksti un saglabāta informācijas secība.

2.   Elektronisko rīku izmantošana, kā minēts šā panta 1. punkta c) apakšpunktā, nedrīkst būt uzbāzīga, novēršot patērētāja uzmanību no tarifu pārskatā ietvertās informācijas. Izmantojot slāņošanu un uznirstošos logus, sniedz tikai informāciju, kas minēta šajā regulā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) 2018/32, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem Savienības standartizētajai terminoloģijai attiecībā uz raksturīgākajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Pārskats par tarifiem – veidne

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

Top