EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2018/797 (2018. gada 3. maijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām (pārstrādāta redakcija) (ECB/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; Atcelts ar 32021O0564 . Latest consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/81


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/797

(2018. gada 3. maijs)

par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām (ECB/2018/14)

(pārstrādāta versija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1., 14.3. un 23. pantu,

tā kā:

(1)

Pamatnostādne ECB/2006/4 (1) grozīta vairākas reizes (2). Pamatnostādnē jāveic turpmāki grozījumi, un tāpēc Pamatnostādne ECB/2006/4 caurredzamības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 23. pants saistībā ar ECBS Statūtu 42.4. pantu nosaka, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas var nodibināt sakarus ar citu valstu centrālajām bankām un finanšu iestādēm un, vajadzības gadījumā, ar starptautiskajām organizācijām, kā arī veikt visdažādākos bankas darījumus ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

(3)

Sniedzot Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus klientiem, Eurosistēmai jādarbojas kā vienotai sistēmai, neatkarīgi no tā, ar kuras Eurosistēmas centrālās bankas palīdzību šie pakalpojumi tiek sniegti. Tādēļ šīs pamatnostādnes mērķis ir nodrošināt, cita starpā, ka Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi tiek standartizēti un ir atbilstoši saskaņotiem noteikumiem un nosacījumiem, ka ECB saņem pietiekamu informāciju par šiem pakalpojumiem un ka tiek noteikti ar klientiem noslēgto līgumu obligātie kopējie elementi.

(4)

Jebkāda informācija, dati un dokumenti, ko Eurosistēmas dalībnieki sagatavojuši un/vai viens otram nosūtījuši saistībā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem, ir konfidenciāli, un uz tiem attiecas ECBS Statūtu 37. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“visu veidu bankas darījumi” ir Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšana klientiem;

2)

“pilnvarotie ECB darbinieki” ir personas ECB, ko Valde periodiski norādījusi kā pilnvarotus tās informācijas nosūtītājus un saņēmējus, kura tiek sniegta Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros;

3)

“centrālās bankas” ir monetārās iestādes;

4)

“klients” ir centrālā banka vai valsts (tostarp valsts varas iestāde vai valdības aģentūra), kas atrodas ārpus euro zonas, vai starptautiska organizācija, kurai Eurosistēmas centrālā banka sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus;

5)

“Eurosistēmas centrālā banka” ir ECB un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro;

6)

“Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi” ir 2. pantā uzskaitītie rezervju pārvaldības pakalpojumi, kurus Eurosistēmas centrālās bankas var sniegt klientiem un kuri ļauj klientiem savas rezerves pilnībā pārvaldīt, izmantojot vienas Eurosistēmas centrālās bankas palīdzību;

7)

“Eurosistēmas pakalpojumu sniedzējs” (EPS) ir Eurosistēmas centrālā banka, kura apņēmusies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus;

8)

“atsevišķu pakalpojumu sniedzējs” (APS) ir Eurosistēmas centrālā banka, kura nav apņēmusies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus;

9)

“starptautiska organizācija” ir organizācija, kura nav Savienības iestāde vai struktūra un kura nodibināta ar starptautisku līgumu vai saskaņā ar to;

10)

“iespējamais klients” ir centrālā banka vai valsts (tostarp valsts varas iestāde vai valdības aģentūra), kas atrodas ārpus euro zonas, vai starptautiska organizācija, kura sākusi sarunas ar EPS vai APS nolūkā nodibināt lietišķas attiecības un kura saņēmusi līgumu sarunu veikšanai un iespējamai parakstīšanai;

11)

“rezerves” ir klienta euro denominētie atbilstošie aktīvi, t. i., skaidrā nauda un vērtspapīri, kuri iekļauti Eurosistēmas atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, kas katru dienu tiek atjaunināts un publicēts ECB interneta lapā, izņemot:

a)

vērtspapīrus, kas iekļauti “diskonta V kategorijā” (ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri);

b)

aktīvus, kas tiek turēti tikai tādēļ, lai pildītu klienta pensiju izmaksas un saistītos pienākumus pret klienta bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem;

c)

euro denominētus aktīvus, kas tiek turēti īpaši nodalītos kontus, kurus klienti Eurosistēmas centrālajā bankā atvēruši, lai pārskatītu valsts parāda atmaksas grafiku starptautisko nolīgumu ietvaros;

d)

euro denominētus Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) aktīvus, kas tiek turēti Kontā Nr. 1 un Kontā Nr. 2, un SVF Vērtspapīru kontā Eurosistēmas centrālajā bankā; un

e)

citas euro denominētu aktīvu kategorijas, par kurām periodiski lemj ECB Padome.

2. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu saraksts

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi ir:

1)

rezervju atbildīgās glabāšanas konti;

2)

atbildīgās glabāšanas pakalpojumi:

a)

atbildīgās glabāšanas kontu pārskati (stāvoklis mēneša beigās) ar iespēju pēc klienta lūguma sniegt pārskatu citos datumos;

b)

pārskatu nosūtīšana, izmantojot SWIFT, visiem klientiem, kuri pārskatus var saņemt, izmantojot SWIFT, un pārskatu nosūtīšana citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT;

c)

paziņošana par darbībām ar klientu turējumā esošajiem vērtspapīriem (piemēram, fiksētā ienākuma samaksu un vērtspapīru dzēšanu);

d)

darbību ar vērtspapīriem veikšana klientu vārdā;

e)

klientu un trešo personu pārstāvju vienošanos veicināšana saistībā ar automātisko vērtspapīru aizdevumu programmu darbību;

3)

norēķinu pakalpojumi:

a)

bezmaksas piegādes vai piegādes pret samaksu norēķinu pakalpojumi visiem euro denominētajiem vērtspapīriem, kuriem atvērti atbildīgās glabāšanas konti;

b)

darījumu norēķinu apstiprināšana, izmantojot SWIFT (vai citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT);

4)

skaidrās naudas vai ieguldījumu pakalpojumi:

a)

valūtas pirkšana vai pārdošana no klienta konta, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks, uzņemoties tirgus risku, aptverot vismaz euro tagadnes pirkšanu vai pārdošanu ārpus euro zonas esošo G10 valstu valūtās;

b)

noguldījumu ar noteiktu termiņu pakalpojumi:

i)

klienta vārdā; vai

ii)

savā vārdā;

c)

kredītu uz nakti atlikumi:

i)

1. līmenis – katram klientam ierobežotas, fiksētas summas automātisks ieguldījums, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks;

ii)

2. līmenis – iespēja klienta vārdā līdzekļus ieguldīt tirgū;

d)

ieguldījumu veikšana klientu labā atbilstoši viņu automātiskajiem rīkojumiem un saskaņā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopumu,

e)

klienta rīkojumu izpilde, pērkot vai pārdodot vērtspapīrus otrreizējā tirgū;

5)

naudas konta pakalpojumi:

a)

ienākošo un izejošo bezskaidras naudas maksājumu darījumu izpilde saistībā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem.

3. pants

EPS un APS sniegtie pakalpojumi

1.   Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros Eurosistēmas centrālās bankas ir EPS vai APS.

2.   Papildus 2. pantā minētajiem pakalpojumiem, EPS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus. EPS šos pakalpojumus nosaka katrā atsevišķā gadījumā, un uz šādiem pakalpojumiem šī pamatnostādne neattiecas.

3.   Attiecībā uz APS šo pamatnostādni un Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu noteikumus piemēro saistībā ar APS sniegtajiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem vai vienu pakalpojumu, vai arī daļēju pakalpojumu, kas ir daļa no Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopuma. Turklāt APS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus, kurus nosaka katrā atsevišķā gadījumā. Uz šādiem pakalpojumiem šī pamatnostādne neattiecas.

4.   Saistībā ar klientiem sniegtajiem rezervju pārvaldības pakalpojumiem klientiem var būt vienošanās ar vairākām Eurosistēmas centrālajām bankām.

4. pants

Informācija par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Eurosistēmas centrālās bankas pilnvarotajiem ECB darbiniekiem sniedz informāciju par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošajiem un jaunajiem klientiem, kā arī informē pilnvarotos ECB darbiniekus par to, ka pie tiem vērsies iespējamais klients.

2.   Pirms Eurosistēmas centrālā banka pilnvarotajiem ECB darbiniekiem izpauž ziņas par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, tā cenšas saņemt klienta piekrišanu ziņu izpaušanai.

3.   Ja piekrišana netiek saņemta, attiecīgā Eurosistēmas centrālā banka pilnvarotajiem ECB darbiniekiem prasīto informāciju sniedz, neizpaužot ziņas par klienta identitāti.

5. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu aizliegums vai apturēšana

1.   Eurosistēmas centrālo banku zināšanai ECB izveidos esošo, jauno vai iespējamo klientu sarakstu, uz kuru rezervēm attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu vai līdzīgs pasākums, ko noteikusi kāda Eiropas Savienības dalībvalsts, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju, vai arī noteikusi Eiropas Savienība.

2.   Ja Eurosistēmas centrālā banka apturējusi Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošam klientam vai atsaka pakalpojumu sniegšanu jaunam vai iespējamam klientam, pamatojoties uz pasākumu vai lēmumu, kas nav minēts 1. punktā un ko valsts politikas vai valsts interešu dēļ pieņēmusi Eurosistēmas centrālā banka vai dalībvalsts, kurā atrodas Eurosistēmas centrālā banka, Eurosistēmas centrālā banka nekavējoties par to informē pilnvarotos ECB darbiniekus. Pilnvarotie ECB darbinieki par to nekavējoties informē pārējās Eurosistēmas centrālās bankas. Šādi pasākumi vai lēmumi neliedz citām Eurosistēmas centrālajām bankām sniegt šādiem klientiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus.

3.   Uz ziņu izpaušanu par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, kas veikta saskaņā ar šā panta 2. punktu, attiecas 4. panta 2. un 3. punkts. Ja nav saņemta klienta piekrišana, ziņu par klienta identitāti izpaušana citām Eurosistēmas centrālajām bankām notiek tikai tad, ja šāda ziņu izpaušana atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

6. pants

Atbildība par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Katra Eurosistēmas centrālā banka atbild par tādu līgumu noslēgšanu ar klientiem, kādus tā uzskata par vajadzīgiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanai.

2.   Ievērojot Eurosistēmas centrālajai bankai piemērojamos īpašos noteikumus vai īpašos noteikumus, kuriem piekritusi Eurosistēmas centrālā banka, katra Eurosistēmas centrālā banka, kas saviem klientiem sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus vai daļu no tiem, nes atbildību par jebkuriem tās sniegtajiem pakalpojumiem.

7. pants

Obligātie kopējie noteikumi ar klientiem noslēgtajos līgumos

Eurosistēmas centrālās bankas nodrošina, ka to līgumi ar klientiem atbilst šai pamatnostādnei un turpmāk tekstā izklāstītajiem obligātajiem kopējiem noteikumiem. Līgumi:

a)

nosaka, ka klienta darījumu partneris ir Eurosistēmas centrālā banka, ar kuru šis klients ir noslēdzis līgumu par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, un ka šis līgums nerada patērētāja tiesības vai tiesības pret citām Eurosistēmas centrālajām bankām;

b)

norāda uz saiknēm, kuras var izmantot norēķiniem par klienta darījumu partneru turētajiem vērtspapīriem, un uz riskiem, kas saistīti ar tādu saikņu izmantošanu, kuras nav atbilstošas monetārās politikas operāciju veikšanai;

c)

norāda uz to, ka dažus darījumus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros veic, darot maksimāli iespējamo (“on a best effort basis”);

d)

norāda uz to, ka Eurosistēmas centrālā banka var ieteikt klientiem to, kad un kā veikt norēķinus, lai izvairītos no konfliktiem ar Eurosistēmas monetāro un valūtas kursa politiku, un ka šī Eurosistēmas centrālā banka neatbild par sekām, ko šādi ieteikumi var radīt klientam;

e)

norāda uz to, ka maksu, ko Eurosistēmas centrālās bankas klientiem prasa par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu, novērtē Eurosistēma, un ka šīs novērtēšanas rezultātā veiktā maksas pārskatīšana klientiem ir saistoša saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

f)

nosaka, ka klients apliecina Eurosistēmas centrālajai bankai, ka klients ievēro visus tam piemērojamos Savienības un nacionālos tiesību aktus, t. sk. kompetento iestāžu sniegtos norādījumus, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu un ka klients nekādā veidā nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu.

8. pants

ECB loma

ECB koordinē Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu kopumā, kā arī ar to saistīto informāciju. Eurosistēmas centrālā banka, kas kļūst par EPS vai atsakās no EPS statusa, par to informē ECB.

9. pants

Atcelšana

1.   Pamatnostādni ECB/2006/4, kura grozīta ar I pielikumā minētajām pamatnostādnēm, atceļ ar 2018. gada 1. oktobri.

2.   Atsauces uz atcelto pamatnostādni uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni, un tās jālasa saskaņā ar atbilstību tabulu II pielikumā.

10. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālajām centrālajām bankām.

2.   Eurosistēmas centrālās bankas atbilst šīs pamatnostādnes prasībām ar 2018. gada 1. oktobri.

11. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 3. maijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Pamatnostādne ECB/2006/4 (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (OV L 107, 20.4.2006., 54. lpp.).

(2)  Sk. I pielikumu.


I PIELIKUMS

ATCELTĀ PAMATNOSTĀDNE UN TĀS GROZĪJUMI

Pamatnostādne ECB/2006/4 (OV L 107, 20.4.2006., 54. lpp.).

Pamatnostādne ECB/2009/11 (OV L 139, 5.6.2009., 34. lpp.).

Pamatnostādne ECB/2013/14 (OV L 138, 24.5.2013., 19. lpp.).


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBU TABULA

Pamatnostādne ECB/2006/4

Šī pamatnostādne

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9.–11. pants


Top