EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2048 (2018. gada 20. decembris) par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu, kas izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 īstenošanas vajadzībām

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/84


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/2048

(2018. gada 20. decembris)

par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu, kas izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 īstenošanas vajadzībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 (2) 6. panta 1. punktu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saturs, kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas atsauces, ir uzskatāms par atbilstošu minētās direktīvas 4. pantā izvirzītajām piekļūstamības prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(2)

Īstenošanas lēmumā C(2017) 2585 (3) Komisija pieprasīja Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejai (CENELEC) un Eiropas Telesakaru standartu institūtam (ETSI) izstrādāt saskaņotus standartus, balstoties uz EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) un iekļaujot normas, kas nepieciešamas Direktīvas (ES) 2016/2102 4. panta īstenošanas atbalstam. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tapa Komisijas 376. standartizācijas pieprasījuma (4) rezultātā, un tajā jau bija iekļautas dažas normas, kas attiecas uz tīmekļvietņu un mobilo lietotņu, kā arī citu IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamību.

(3)

Uz Īstenošanas lēmuma C(2017) 2585 pamata CEN, CENELEC un ETSI ir pabeiguši pieprasītā saskaņotā standarta izstrādi un iesnieguši Komisijai saskaņoto Eiropas standartu EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), kurā cita starpā noteiktas tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības tehniskās prasības. Saskaņotajā Eiropas standartā EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ir arī tabula, kurā standarta attiecīgās normas savietotas ar Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā izvirzītajām piekļūstamības prasībām.

(4)

Komisija kopā ar CEN, CENELEC un ETSI ir izvērtējusi, vai CEN, CENELEC un ETSI sagatavotā saskaņotā Eiropas standarta EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) attiecīgās normas atbilst Īstenošanas lēmumā C(2017) 2585 izvirzītajām prasībām.

(5)

Attiecīgās saskaņotā Eiropas standarta EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) normas atbilst prasībām, kuras tām ir jāaptver un kuras izvirzītas Īstenošanas lēmuma C(2017) 2585 II pielikumā. Tādēļ pienākas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt atsauci uz minēto standartu.

(6)

No brīža, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta atsauce uz tādu standartu, saskaņota standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktos izvirzītajām pamatprasībām. Tādēļ šim lēmumam jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēta atsauce uz šā lēmuma pielikumā norādīto tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu, kas izstrādāts Direktīvas (ES) 2016/2102 īstenošanas vajadzībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 27. aprīļa Īstenošanas lēmums C(2017) 2585 par standartizācijas pieprasījumu Eiropas standartizācijas organizācijām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību īstenošanas vajadzībām.

(4)  376. pieprasījums – 2005. gada 7. decembra standartizācijas pieprasījums CEN, CENELEC un ETSI Eiropas piekļūstamības prasību īstenošanas vajadzībām IKT sfēras produktu un pakalpojumu publiskajā iepirkumā.


PIELIKUMS

Nr.

Atsauce uz standartu

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības


Top