EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1614

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1614 (2018. gada 25. oktobris), ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/6929

OJ L 268, 26.10.2018, p. 53–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj

26.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1614

(2018. gada 25. oktobris),

ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 47. panta 2. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu ritekļu un to vēstures izsekojamību, ritekļi reģistrā būtu jāreģistrē ar Eiropas ritekļa numuru. Lai nodrošinātu, ka ritekļi visā Savienībā tiek reģistrēti vienādi, būtu jāharmonizē Eiropas ritekļa numura izveides noteikumi.

(2)

Ritekļus šobrīd reģistrē valsts ritekļu reģistros, un katra dalībvalsts pārvalda savu valsts ritekļu reģistru. Ir nepieciešams uzlabot valsts ritekļu reģistru lietojamību un izvairīties no viena ritekļa reģistrēšanas vairākos ritekļu reģistros, tostarp trešo valstu ritekļu reģistros, kas savienoti ar Ritekļu virtuālo reģistru. Tāpēc Komisijas Lēmums 2007/756/EK (2) būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (“Aģentūra”) veiktajā izmaksu un ieguvumu analīzē uzsvērti ievērojamie ieguvumi Savienības dzelzceļa sistēmai, ko dos tāda Eiropas ritekļu reģistra izveide, ar kuru tiks aizstāti valstu ritekļu reģistri.

(4)

Lai mazinātu dalībvalstu un ieinteresēto personu administratīvo slogu un izmaksas, Komisijai būtu jāpieņem tehniskās un funkcionālās specifikācijas Eiropas ritekļu reģistram, kurā tiks iekļauti valstu ritekļu reģistri.

(5)

Aģentūrai vajadzības gadījumā sadarbībā ar valstu reģistrācijas struktūrvienībām būtu jāizveido un jāuztur Eiropas ritekļu reģistrs. Valstu drošības iestādēm, izmeklēšanas struktūrām un likumīga pieprasījuma gadījumā arī regulatīvajām struktūrām un Aģentūrai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, kā arī personām vai organizācijām, kas veic ritekļu reģistrāciju vai ir norādītas reģistrā, vajadzētu būt spējīgām piekļūt Eiropas ritekļu reģistram.

(6)

Dalībvalstīm būtu jāizraugās reģistrācijas struktūrvienība, kas ir atbildīga par ritekļu reģistrāciju un ar tiem ritekļiem saistītās informācijas apstrādi un atjaunināšanu, kurus tā reģistrējusi Eiropas ritekļu reģistrā.

(7)

Turētājiem vajadzētu iesniegt reģistrācijas pieteikumu ar prasīto informāciju un iesniegt pieteikumu, izmantojot tīmeklī balstītu rīku ar saskaņotu e-veidlapu. Turētājiem būtu jānodrošina, ka reģistrācijas struktūrvienībām iesniegtie dati par ritekli ir aktuāli un precīzi.

(8)

Dalībvalstīm vajadzētu būt atbildīgām par to ritekļu datu kvalitāti un integritāti, kurus izraudzītā reģistrācijas struktūrvienība reģistrē Eiropas ritekļu reģistrā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 22. pantu, savukārt Aģentūrai būtu jāatbild par Eiropas ritekļu reģistra IT sistēmas izstrādi un uzturēšanu saskaņā ar šo lēmumu.

(9)

Eiropas ritekļu reģistram vajadzētu būt centralizētam reģistram, kas visiem lietotājiem nodrošina harmonizētu saskarni ritekļu aplūkošanai un reģistrācijai un datu pārvaldībai.

(10)

Nepieciešams veikt Eiropas ritekļu reģistra funkcionalitātes tehnisko izstrādi un testēšanu. Tomēr Eiropas ritekļu reģistram atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 47. panta 5. punktam būtu jāsāk darboties 2021. gada 16. jūnijā.

(11)

Būtu jāņem vērā dalībvalstu īpašās vajadzības, jo daži valstu ritekļu reģistri tiek izmantoti ne tikai, lai nodrošinātu ritekļu un to vēstures izsekojamību. Lai valstu reģistrus, kurus izmanto ne tikai ritekļu reģistrācijai, varētu pielāgot saskarnei ar Eiropas ritekļu reģistru, pārejai uz ritekļu centralizētu reģistrāciju būtu jānotiek pakāpeniski. Tāpēc pēc Eiropas ritekļu reģistra ieviešanas būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdz 2024. gada 16. jūnijam izmantot “decentralizēto reģistrācijas funkciju”, bet pārējām funkcijām vajadzētu būt centralizētām no 2021. gada 16. jūnija. No 2024. gada 16. jūnija visām dalībvalstīm būtu jāizmanto tikai centralizētā reģistrācijas funkcija.

(12)

Eiropas ritekļu reģistram būtu jāļauj reģistrēt specifisku papildu informāciju, kas vajadzīga dalībvalstīm. Turētājiem būtu jāsniedz dalībvalsts pieprasītā papildu informācija, kad tie iesniedz reģistrācijas pieteikumu minētajai dalībvalstij.

(13)

Lai veicinātu Eiropas ritekļu reģistrā reģistrēto ritekļu izmantošanu trešajās valstīs, jo īpaši tajās, kas piemēro noteikumus, ko satur Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kuras līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība, attiecīgajiem Eiropas ritekļu reģistra datiem vajadzētu būt pieejamiem šo trešo valstu kompetentajām atļaujas piešķīrējām iestādēm. Šajā nolūkā Aģentūrai būtu jāatvieglo tādu lēmumu īstenošana, kas pieņemti saskaņā ar 1980. gada 9. maija Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu.

(14)

Aģentūra 2016. gada 21. decembrī izdeva ieteikumu par valsts ritekļu reģistra specifikācijām, tostarp norādot iespējas, kā uzlabot valstu ritekļu reģistru lietojamību. Aģentūra 2017. gada 14. decembrī izdeva ieteikumu par Eiropas ritekļu reģistra specifikācijām.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums groza valstu ritekļu reģistru kopējās specifikācijas un nosaka Eiropas ritekļu reģistra tehniskās un funkcionālās specifikācijas.

2. NODAĻA

VALSTS RITEKĻU REĢISTRI

2. pants

Valsts ritekļu reģistru kopējo specifikāciju grozījumi

Lēmuma 2007/756/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

3. pants

Lieko reģistrāciju izslēgšana no reģistra

1.   Turētājs nodrošina, ka liekās ritekļu reģistrācijas saskaņā ar Lēmuma 2007/756/EK, kas grozīts ar Komisijas Lēmumu 2011/107/ES (3), pielikuma 3.2.5. punkta 1. apakšpunktu viena gada laikā pēc 2018. gada 15. novembra tiek izslēgtas no valsts ritekļu reģistriem.

2.   Turētājs nodrošina, ka trešo valstu to ritekļu liekās reģistrācijas, kurus paredzēts izmantot Savienības dzelzceļa sistēmā un kuri ir reģistrēti ritekļu reģistrā, kas atbilst Lēmuma 2007/756/EK pielikuma specifikācijām un savienots ar minētajā lēmumā noteikto Ritekļu virtuālo reģistru, tiek izslēgtas no reģistra viena gada laikā pēc 2018. gada 15. novembra.

3. NODAĻA

EIROPAS RITEKĻU REĢISTRS

4. pants

Eiropas ritekļu reģistra specifikācijas

Eiropas ritekļu reģistra tehniskās un funkcionālās specifikācijas ir noteiktas II pielikumā.

5. pants

Reģistrācijas struktūrvienība

1.   Katra dalībvalsts izraugās reģistrācijas struktūrvienību, kas ir neatkarīga no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un kas būs atbildīga par pieteikumu apstrādi un datu atjaunināšanu Eiropas ritekļu reģistrā saistībā ar attiecīgajā dalībvalstī reģistrētajiem ritekļiem, līdz 2019. gada 15. maijam.

2.   Šī reģistrācijas struktūrvienība drīkst būt iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Lēmuma 2007/756/EK 4. panta 1. punktu. Dalībvalstis nodrošina, ka minētās reģistrācijas struktūrvienības sadarbojas un dalās ar informāciju, lai varētu laikus paziņot par izmaiņām Eiropas ritekļu reģistrā.

3.   Ja reģistrācijas struktūrvienība nav iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Lēmuma 2007/756/EK 4. panta 1. punktu, dalībvalstis informē Komisiju un citas dalībvalstis līdz 2019. gada 15. novembrim par struktūrvienību, kas izraudzīta saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

To ritekļu reģistrācija, kurus atļauts laist tirgū

1.   Turētājs ar Eiropas ritekļu reģistra starpniecību iesniedz reģistrācijas pieteikumu tā izvēlētai dalībvalstij, kas atrodas ritekļa izmantošanas telpā.

2.   Reģistrācijas struktūrvienības veic pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas ritekļu reģistrā reģistrēto datu precizitāti.

3.   Katra reģistrācijas struktūrvienība spēj izgūt datus par tās veiktām ritekļu reģistrācijām.

7. pants

Eiropas ritekļu reģistra arhitektūra

1.   Aģentūra izveido un uztur Eiropas ritekļu reģistru saskaņā ar šo lēmumu.

2.   Pēc 8. pantā minētās pārejas Eiropas ritekļu reģistrs ir centralizēts reģistrs un visiem lietotājiem nodrošina harmonizētu saskarni ritekļu aplūkošanai un reģistrācijai un datu pārvaldībai.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis drīkst izmantot II pielikuma 2.1.4. punktā minēto reģistrācijas funkciju decentralizēti ne vēlāk kā līdz 2024. gada 16. jūnijam.

4.   Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. maijam paziņo Aģentūrai, vai tās ir paredzējušas izmantot Aģentūras izveidoto centralizēto reģistrācijas funkciju vai izveidot decentralizētu reģistrācijas funkciju. Dalībvalstis pierāda, kā tās plāno līdz 2020. gada 16. jūnijam izpildīt 5. punkta nosacījumus.

5.   Ja dalībvalsts ievieš reģistrācijas funkciju decentralizēti, tā nodrošina saderību un saziņu ar Eiropas ritekļu reģistru. Dalībvalsts arī nodrošina, ka decentralizētā reģistrācijas funkcija sāk darboties atbilstoši Eiropas ritekļu reģistra specifikācijām ne vēlāk kā 2021. gada 16. jūnijā.

6.   Dalībvalstis drīkst jebkurā laikā mainīt savu lēmumu par decentralizētas reģistrācijas funkcijas izmantošanu un, paziņojot par to Aģentūrai, tās vietā drīkst sākt izmantot centralizēto reģistrācijas funkciju. Šāds lēmums stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņošanas.

8. pants

Pāreja no valsts ritekļu reģistriem uz Eiropas ritekļu reģistru

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrēto ritekļu dati tiek pārsūtīti no valsts ritekļu reģistriem uz Eiropas ritekļu reģistru, un šos datus pārnes līdz 2021. gada 16. jūnijam. Pārejas laikā Aģentūra ar reģistrācijas struktūrvienībām koordinē pāreju no attiecīgo valstu ritekļu reģistriem uz EVR, un Aģentūra nodrošina IT vides pieejamību.

2.   Aģentūra padara Eiropas ritekļu reģistra funkcijas pieejamas dalībvalstīm ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. novembrim.

3.   Aģentūra nosaka specifikācijas par to, kā ieviešamas saskarnes ar decentralizēto reģistrācijas funkciju, un padara tās pieejamas dalībvalstīm ne vēlāk kā līdz 2020. gada 16. janvārim.

4.   Dalībvalstis no 2021. gada 16. jūnija ritekļus reģistrē Eiropas ritekļu reģistrā atbilstoši 7. pantam.

5.   No 2024. gada 16. jūnija visas dalībvalstis izmanto tikai centralizēto reģistrācijas funkciju.

4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9. pants

Atcelšana

Lēmumu 2007/756/EK atceļ no 2021. gada 16. jūnija.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

II pielikuma 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4.3. un 5. iedaļu un II pielikuma 1.–6. papildinājumu piemēro no 2021. gada 16. jūnija.

Briselē, 2018. gada 25. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 10. februāra Lēmums 2011/107/ES, ar kuru groza Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 43, 17.2.2011., 33. lpp.).


I PIELIKUMS

Lēmuma 2007/756/EK pielikumu groza šādi:

1)

3.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.1.   Reģistrācijas pieteikums

Reģistrācija pieteikumam izmanto veidlapu 4. papildinājumā.

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa reģistrāciju, veic atzīmi lodziņā “Jauna reģistrācija”. Subjekts aizpilda veidlapu un nosūta to:

tās dalībvalsts RS, kurā ritekli vēlas reģistrēt, aizpildot visus laukus,

pirmās dalībvalsts RS, kurā vēlas ekspluatēt ritekli no kādas trešās valsts (sk. 3.2.5. punkta 2. apakšpunktu). Šādā gadījumā veidlapā norāda vismaz informāciju par ritekļa īpašnieka identitāti un turētāju, ar ritekļa izmantošanu saistītos ierobežojumus un par tehnisko apkopi atbildīgo struktūru.”;

2)

3.2.3. punktam pievieno šādu daļu:

“RS reģistrē izmaiņas VRR 20 darba dienu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas. RS minētajā termiņā vai nu ritekli reģistrē, vai pieprasa korekciju/paskaidrojumu.”;

3)

3.2.5. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.5.   Ekspluatācijas atļaušana vairākās dalībvalstīs

1.

Ritekļus reģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tiem pirmoreiz izdota atļauja nodošanai ekspluatācijā, vai ritekļus, kuriem atļauja laišanai tirgū izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (*1), – tikai dalībvalstī, kas atrodas atļaujā laist tirgū norādītajā izmantošanas telpā, neskarot reģistrācijas pārcelšanu uz citu VRR saskaņā ar 3.2.6. punkta 2. apakšpunktu.

2.

Ritekļus, kas nonāk Savienības dzelzceļa sistēmā no trešajām valstīm un kas ir reģistrēti tādā ritekļu reģistrā, kurš neatbilst šai specifikācijai vai kurš nav savienots ar EC RVR, reģistrē tikai pirmās dalībvalsts VRR, kur ritekli paredzēts ekspluatēt Savienības dzelzceļa sistēmā.

3.

Ritekļus, kas nonāk Savienības dzelzceļa sistēmā no trešajām valstīm un kas ir reģistrēti tādā ritekļu reģistrā, kurš atbilst šai specifikācijai un kurš ir savienots ar EC RVR, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība, nereģistrē nevienā VRR.

4.

VRR, kurā riteklis reģistrēts, satur par visiem ritekļiem datus saistībā ar 2., 6., 12. un 13. lauku attiecībā uz katru dalībvalsti, kurā šim riteklim piešķirta atļauja nodošanai ekspluatācijā.

Šis punkts neskar 3. un 5. pantu.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).”;"

4)

3.2. iedaļā iekļauj šādu 3.2.6. punktu:

“3.2.6.   Reģistrācijas pārcelšana un REN maiņa

1.

REN maina, ja tas ritekļa tehnisku pārveidojumu dēļ neatspoguļo savstarpējās izmantojamības iespējas vai tehniskos raksturlielumus saskaņā ar 6. papildinājumu. Šādu tehnisku pārveidojumu dēļ var būt vajadzīga jauna atļauja nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK (*2) 21.–26. pantam vai jauna atļauja laišanai tirgū un attiecīgajā gadījumā jauna atļauja attiecībā uz ritekļa tipu atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21. un 24. pantam. Turētājs informē tās dalībvalsts RS, kurā riteklis ir reģistrēts, par šādām izmaiņām, un attiecīgajā gadījumā par jauno atļauju nodošanai ekspluatācijā vai jauno atļauju laišanai tirgū. Minētā RS piešķir riteklim jaunu REN.

2.

REN var tikt mainīts pēc turētāja pieprasījuma, ja tiek veikta ritekļa jauna reģistrācija citas dalībvalsts VRR, kas ir savienots ar EC RVR, un pēc tam tiek anulēta iepriekšējā reģistrācija.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).”;"

5)

3.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.3.   Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības attiecībā uz dalībvalsts “XX” VRR datiem sniegtas nākamajā tabulā:

Struktūra

Lasīšanas tiesības

Atjaunināšanas tiesības

Dalībvalsts “XX” RS

Visi dati

Visi dati dalībvalsts “XX” ritekļu reģistrā

VDI

Visi dati

Nav

Aģentūra

Visi dati

Nav

Turētājs

Visi dati par ritekļiem, kuru turētājs tas ir

Nav

TAAS

Visi dati, izņemot īpašnieka atsauces, par ritekļiem, kuru TAAS tā ir

Nav

Īpašnieks

Visi dati par ritekļiem, kuru īpašnieks tas ir

Nav

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

Visi dati izņemot īpašnieka atsauces, uz viena vai vairāku ritekļu numuru pamata

Nav

Infrastruktūras pārvaldītājs

Visi dati izņemot īpašnieka atsauces, uz viena vai vairāku ritekļu numuru pamata

Nav

Izmeklēšanas struktūra, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 (1) 22. pantā, un regulatīvā iestāde, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (2) 55. pantā

Visi dati par ritekļiem, kuriem veic pārbaudes vai revīziju

Nav

EK verificēšanas deklarācijas izdevēja iestāde (pieteikuma iesniedzējs)

Visi dati par ritekļiem, kuriem tā ir EK verificēšanas deklarācijas izdevēja iestāde (pieteikuma iesniedzējs), izņemot īpašnieka atsauces

Nav

Citi tiesīgie lietotāji, ko atzinusi VDI vai Aģentūra (3)

Tiks definētas atsevišķi, iespējams ierobežots darbības laiks, izņemot īpašnieka atsauces

Nav

Piekļuves tiesības VRR datiem drīkst paplašināt un piešķirt attiecīgām trešo valstu struktūrvienībām vai starpvaldību organizācijai, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.”;

6)

1. un 2. papildinājumu aizstāj ar šādiem:

1. PAPILDINĀJUMS

IEROBEŽOJUMU KODĒŠANA

1.   PRINCIPI

Ierobežojumiem, kas minēti atļaujā nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Direktīvas 2008/57/EK 21.–26. pantam vai atļaujā laišanai tirgū un attiecīgajā gadījumā atļaujā attiecībā uz jaunu ritekļa tipu atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21. un 24. pantam, piešķir harmonizēto kodu vai valsts kodu.

2.   STRUKTŪRA

Katru kodu veido:

ierobežojuma kategorija,

ierobežojuma veids,

vērtība vai specifikācijas,

ko atdala ar punktu (.):

[kategorija].[veids].[vērtība vai specifikācija].

3.   IEROBEŽOJUMU KODI

1.

Visās dalībvalstīs izmanto harmonizētus ierobežojumu kodus.

Aģentūra atjaunina un savā tīmekļa vietnē publicē harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstu visai Savienības dzelzceļa sistēmai.

Ja kāda valsts drošības iestāde uzskata, ka harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstā ir jāpievieno jauns kods, tā lūdz Aģentūru izvērtēt šā jaunā koda iekļaušanu.

Aģentūra izvērtē pieprasījumu, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar citām valstu drošības iestādēm. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj jauno ierobežojumu kodu sarakstā.

2.

Aģentūra regulāri atjaunina valstu ierobežojumu kodu sarakstu. Valstu ierobežojumu kodus izmanto tikai tiem ierobežojumiem, kas atspoguļo esošās dzelzceļa sistēmas konkrētus raksturlielumus kādā dalībvalstī un ko citās dalībvalstīs nevar piemērot tādā pašā nozīmē.

Attiecībā uz ierobežojumu veidiem, kas nav norādīti 1. punktā minētajā sarakstā, valsts drošības iestāde lūdz Aģentūru iekļaut valstu ierobežojumu kodu sarakstā jaunu kodu. Aģentūra izvērtē pieprasījumu, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar citām valstu drošības iestādēm. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj jauno ierobežojumu kodu sarakstā.

3.

Ar ierobežojumu kodu daudzvalstu drošības iestādēm rīkojas tāpat kā ar valstu ierobežojumu kodiem.

4.

Ierobežojumus bez koda var izmantot tikai tādiem ierobežojumiem, kurus to konkrēto raksturlielumu dēļ nevar piemērot vairākiem ritekļa tipiem.

Aģentūra glabā Eiropas ritekļu reģistra, Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas atļauto ritekļu tipu reģistra, vienas pieturas aģentūras un Eiropas Dzelzceļa aģentūras savstarpējas izmantojamības un drošības datubāzes ierobežojumu kodu unikālu sarakstu.

5.

Attiecīgā gadījumā Aģentūra drīkst koordinēt ierobežojumu kodu harmonizācijas procesu ar attiecīgo starpvaldību organizāciju, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.

2. PAPILDINĀJUMS

EIROPAS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA STRUKTŪRA UN SATURS

Aģentūra nosaka Eiropas identifikācijas numura (EIN) struktūru un saturu, tostarp attiecīgo dokumentu veidu kodēšanu, tehniskā dokumentā un publicē to savā tīmekļa vietnē.

”;

7)

6. papildinājuma 1. daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ritekļa turētāja marķējuma (RTM) definīcija

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) ir alfabētiskais kods, ko veido 2–5 burti (*3). Ar RTM apzīmē katru dzelzceļa ritekli, norādot to līdzās Eiropas ritekļa numuram. RTM identificē ritekļa turētāju, kā norādīts valsts ritekļu reģistrā.

RTM ir unikāls un ir spēkā visās dalībvalstīs un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta tāda ritekļu numurēšanas sistēmas un ritekļu turētāja marķējuma izmantošana, kā aprakstīts šajā lēmumā.

(*3)  Attiecībā uz NMBS/SNCB var turpināt aplī ievilkta B burta izmantošanu.”;"

8)

pielikuma 6. papildinājuma 4. daļu aizstāj ar šādu:

“4. DAĻA. TO VALSTU KODI, KUR RITEKĻI IR REĢISTRĒTI (3. LĪDZ 4. CIPARS UN ABREVIATŪRA)

Informācija par trešām valstīm ir sniegta tikai informatīvos nolūkos.

Valstis

Alfabētiskais valsts kods (1)

Ciparu valsts kods

 

Valstis

Alfabētiskais valsts kods (1)

Ciparu valsts kods

Albānija

AL

41

 

Lietuva

LT

24

Alžīrija

DZ

92

 

Luksemburga

L

82

Armēnija

AM

58

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK

65

Austrija

A

81

 

Malta

M

 

Azerbaidžāna

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Baltkrievija

BY

21

 

Monako

MC

 

Beļģija

B

88

 

Mongolija

MGL

31

Bosnija un Hercegovina

BIH

50 un 44 (2)

 

Melnkalne

MNE

62

Bulgārija

BG

52

 

Maroka

MA

93

Ķīna

RC

33

 

Nīderlande

NL

84

Horvātija

HR

78

 

Ziemeļkoreja

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norvēģija

N

76

Kipra

CY

 

 

Polija

PL

51

Čehijas Republika

CZ

54

 

Portugāle

P

94

Dānija

DK

86

 

Rumānija

RO

53

Ēģipte

ET

90

 

Krievija

RUS

20

Igaunija

EST

26

 

Serbija

SRB

72

Somija

FIN

10

 

Slovākija

SK

56

Francija

F

87

 

Slovēnija

SLO

79

Gruzija

GE

28

 

Dienvidkoreja

ROK

61

Vācija

D

80

 

Spānija

E

71

Grieķija

GR

73

 

Zviedrija

S

74

Ungārija

H

55

 

Šveice

CH

85

Irāna

IR

96

 

Sīrija

SYR

97

Irāka

IRQ (1)

99

 

Tadžikistāna

TJ

66

Īrija

IRL

60

 

Tunisija

TN

91

Izraēla

IL

95

 

Turcija

TR

75

Itālija

I

83

 

Turkmenistāna

TM

67

Japāna

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazahstāna

KZ

27

 

Apvienotā Karaliste

GB

70

Kirgizstāna

KS

59

 

Uzbeksistāna

UZ

29

Latvija

LV

25

 

Vjetnama

VN (1)

32

Libāna

RL

98

 

(1)

Saskaņā ar alfabētisko kodu sistēmu, kas aprakstīta 1949. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 4. papildinājumā un 1968. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 45. panta 4. punktā.

(2)

Bosnija un Hercegovina izmanto divus īpašus dzelzceļa kodus. Ciparu valsts kods 49 ir rezervēts.”


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīva 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).

(3)  Aģentūra sadarbībā ar VDI nosaka tiesīgo lietotāju atzīšanas procedūru.


II PIELIKUMS

1.   SATURA UN DATU FORMĀTS

Eiropas ritekļu reģistra (ERR) satura un datu formāts ir noteikts nākamajā tabulā.

1. tabula

ERR parametri

Parametra numurs

Parametra nosaukums

Apraksts

Formāts

Obligāts/fakultatīvs

1.

Ritekļa identifikācija

 

 

 

1.1.

Ritekļa Eiropas numurs

Ritekļa Eiropas numurs. Ciparu identifikācijas kods, kā noteikts 6. papildinājumā.

sk. 6. papildinājumu (1)

Obligāts

1.2.

Iepriekšējais ritekļa numurs

Iepriekšējais numurs (attiecībā uz ritekļiem, kuriem mainīts numurs)

 

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

2.

Reģistrācijas dalībvalsts

 

 

 

2.1.

Reģistrācijas dalībvalsts

Dalībvalsts, kurā riteklis reģistrēts

Divu burtu kods (*1)

Obligāts

3.

Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

 

 

 

3.1.

Izmantošanas telpa

Sistēma lauku aizpilda automātiski, pamatojoties uz 11.4. parametra vērtībām.

Teksts

Sistēma lauku aizpilda automātiski, pamatojoties uz 11.4. parametra vērtībām.

4.

Papildu nosacījumi

 

 

 

4.1.

Riteklim piemērojamie papildu nosacījumi

Piemērojamo divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu apzīmējumi, piemēram RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE, u. c.

Teksts

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

5.

Ražošana

 

 

 

5.1.

Ražošanas gads

Gads, kurā riteklis izvests no rūpnīcas

GGGG

Obligāts

5.2.

Ražošanas sērijas numurs

Ražošanas sērijas numurs, kas norādīts uz ritekļa rāmja.

Teksts

Fakultatīvs

5.3.

EARTR atsauce

Atļautā ritekļa (2) (vai versijas, vai varianta) tipa identifikācija EARTR, kurai riteklis atbilst.

Burtciparu kods(-i)

Obligāts (ja pieejams)

5.4.

Sērija

Ritekļa sērijas identifikācija

Teksts

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

6.

Atsauces uz “EK” verificēšanas deklarācijām (3)

 

 

 

6.1.

“EK” deklarācijas datums

“EK” verificēšanas deklarācijas datums

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts (ja pieejams)

6.2.

“EK” deklarācijas atsauce

Atsauce uz “EK” verificēšanas deklarāciju

Ekspluatācijā esošajiem ritekļiem: teksts.

Jauniem ritekļiem: burtciparu kods, pamatojoties uz EIN (sk. 2. papildinājumu).

Obligāts (ja pieejams)

6.3.

“EK” verificēšanas deklarācijas izdevēja iestāde (pieteikuma iesniedzējs)

 

 

 

6.3.1.

Organizācijas nosaukums

 

Teksts

Obligāts (ja pieejams)

6.3.2.

Numurs komercreģistrā

 

Teksts

Obligāts (ja pieejams)

6.3.3.

Adrese

Organizācijas adrese: iela un numurs

Teksts

Obligāts (ja pieejams)

6.3.4.

Pilsēta

 

Teksts

Obligāts (ja pieejams)

6.3.5.

Valsts kods

 

Divu burtu kods (*1)

Obligāts (ja pieejams)

6.3.6.

Pasta indekss

 

Burtciparu kods

Obligāts (ja pieejams)

6.3.7.

E-pasta adrese

 

E-pasts

Obligāts (ja pieejams)

6.3.8.

Organizācijas kods

 

Burtciparu kods

Obligāts (ja pieejams)

7.

Īpašnieks

Ritekļa īpašnieka identifikācijas dati

 

 

7.1.

Organizācijas nosaukums

 

Teksts

Obligāts

7.2.

Numurs komercreģistrā

 

Teksts

Obligāts

7.3.

Adrese

 

Teksts

Obligāts

7.4.

Pilsēta

 

Teksts

Obligāts

7.5.

Valsts kods

 

Divu burtu kods (*1)

Obligāts

7.6.

Pasta indekss

 

Burtciparu kods

Obligāts

7.7.

E-pasta adrese

 

E-pasts

Obligāts

7.8.

Organizācijas kods

 

Burtciparu kods

Obligāts

8.

Turētājs

Ritekļa turētāja identifikācijas dati

 

 

8.1.

Organizācijas nosaukums

 

Teksts

Obligāts

8.2.

Numurs komercreģistrā

 

Teksts

Obligāts

8.3.

Adrese

 

Teksts

Obligāts

8.4.

Pilsēta

 

Teksts

Obligāts

8.5.

Valsts kods

 

Divu burtu kods (*1)

Obligāts

8.6.

Pasta indekss

 

Burtciparu kods

Obligāts

8.7.

E-pasta adrese

 

E-pasts

Obligāts

8.8.

Organizācijas kods

 

Burtciparu kods

Obligāts

8.9.

Ritekļa turētāja marķējums

 

Burtciparu kods

Obligāts

9.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Atsauce uz struktūru, kas atbild par tehnisko apkopi

 

 

9.1.

Organizācijas nosaukums

 

Teksts

Obligāts

9.2.

Numurs komercreģistrā

 

Teksts

Obligāts

9.3.

Adrese

 

Teksts

Obligāts

9.4.

Pilsēta

 

Teksts

Obligāts

9.5.

Valsts kods

 

Divu burtu kods (*1)

Obligāts

9.6.

Pasta indekss

 

Burtciparu kods

Obligāts

9.7.

E-pasta adrese

 

E-pasts

Obligāts

9.8.

Organizācijas kods

 

Burtciparu kods

Obligāts

10.

Reģistrācijas statuss

 

 

 

10.1.

Reģistrācijas statuss (sk. 3. papildinājumu)

 

Divciparu kods

Obligāts

10.2.

Reģistrācijas statusa datums

Reģistrācijas statusa datums

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts

10.3.

Reģistrācijas statusa pamatojums

 

Teksts

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

11.

Atļaujas (4) laist tirgū (5)

 

 

 

11.1.

Atļaujas piešķīrējas struktūras nosaukums

Struktūra (valsts drošības iestāde vai aģentūra), kas piešķīrusi atļauju laišanai tirgū

Teksts

Obligāts

11.2.

Atļaujas piešķīrējas struktūras dalībvalsts

Atļaujas piešķīrējas struktūras dalībvalsts

Divu burtu kods (*1)

Obligāts

11.3.

Eiropas identifikācijas numurs (EIN)

Harmonizētais atļaujas numurs nodošanai ekspluatācijā, ko piešķir atļaujas piešķīrēja struktūra

Atļaujas numurs.

Jauniem ritekļiem: burtciparu kods, pamatojoties uz EIN (sk. 2. papildinājumu).

Obligāts

11.4.

Izmantošanas telpa

Kā norādīts izdotajā ritekļa atļaujā.

Teksts

Obligāts

11.5.

Atļaujas datums

 

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts

11.6.

Atļauja derīga līdz (ja norādīts)

 

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

11.7.

Atļaujas apturēšanas datums

 

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

11.8.

Atļaujas atsaukšanas datums

 

Datums (GGGGMMDD)

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

11.9.

Ritekļa lietošanas nosacījumi un citi ierobežojumi saistībā ar ritekļa lietošanu

 

 

 

11.9.1.

Kodēti lietošanas nosacījumi un ierobežojumi

Lietošanas nosacījumi un ierobežojumi saistībā ar ritekļa lietošanu

Kodu saraksts (sk. 1. papildinājumu).

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

11.9.2.

Nekodēti lietošanas nosacījumi un ierobežojumi

Lietošanas nosacījumi un ierobežojumi saistībā ar ritekļa lietošanu

Teksts

Obligāts (attiecīgā gadījumā)

12

Papildu lauki (6)

 

 

 

2.   ARHITEKTŪRA

2.1.   ERR arhitektūra

2.1.1.   Datu meklēšanas un aplūkošanas funkcija (DSC funkcija)

DSC funkciju ievieš Aģentūra, izmantojot centralizēto tīmekļa rīku un saskarni starpierīču sakariem. Šī funkcija nodrošina datu meklēšanu un aplūkošanu ERR pēc autentifikācijas.

DSC funkcija nodrošina reģistrācijas struktūrvienības ar līdzekļiem 1. tabulā doto parametru vērtību izgūšanai par tās reģistrētām ritekļu reģistrācijām.

2.1.2.   Lietotāja izveides un administrācijas funkcija (UCA funkcija)

UCA funkciju ievieš, izmantojot Aģentūras izveidoto centralizēto tīmekļa rīku. Ar šo funkciju personas un organizācijas var pieprasīt piekļuvi ERR datiem, un kompetentā reģistrācijas struktūrvienība (RS) var izveidot lietotājus un pārvaldīt piekļuves tiesības.

2.1.3.   Atsauces datu administrācijas funkcija (RDA funkcija)

RDA funkciju ievieš, izmantojot Aģentūras izveidoto centralizēto tīmekļa rīku. Ar šo funkciju RS un Aģentūra var pārvaldīt kopīgos atsauces datus.

2.1.4.   Pieteikšanās, reģistrācijas un datu glabāšanas funkcija (ARS funkcija)

Ar ARS funkciju turētāji (pēc autentifikācijas) var RS iesniegt reģistrācijas pieteikumus vai atjaunināt reģistrācijas informāciju, izmantojot tīmekļa rīku, kurā pieejama harmonizētā e-veidlapa (sk. 4. papildinājumu). Šī funkcija arī ļauj RS reģistrēt reģistrācijas datus. Konkrētas dalībvalsts reģistrāciju kopumu dēvē par attiecīgās dalībvalsts ritekļu reģistru.

Dalībvalstis var nolemt izmantot centralizēto ARS funkciju (C-ARS), ko nodrošina Aģentūra, vai ieviest decentralizētu un neatkarīgu ARS funkciju. Pēdējā minētā gadījumā dalībvalsts un Aģentūra nodrošina decentralizētās ARS fuknkcijas (D-ARS) un centralizēto funkciju (DSC, UCA un RDA) savstarpējo saderību un sakarus starp tām.

Centralizētā ARS funkcija nodrošina ritekļu numuru iepriekšēju rezervēšanu un pārvaldību. Iepriekšējas rezervēšanas process ļauj pieteikuma iesniedzējam vai turētājam jau iepriekš ievadīt e-veidlapā prasīto informāciju.

2.2.   Izmantojamība

ERR funkcijas ir pieejamas lietotājiem visbiežāk lietotajās tīmekļa pārlūkprogrammās un visās Savienības oficiālajās valodās.

2.3.   Pieejamība

Parasti ERR ir pieejams pastāvīgi, paredzot, ka sistēma ir pieejama 98 % laika.

Tomēr, ja atteice notiek darba laikā (pirmdiena–piektdiena no 7.00 līdz 20.00 CET) darbības atjaunošanu veic nākamajā dienā pēc atteices. Uzturēšanas darbu laikā sistēmas nepieejamība ir minimāla.

2.4.   Pakalpojumu līmenis

Darba laikā palīdzības dienests nodrošina atbalstu lietotājiem jautājumos, kas saistīti ar sistēmas lietošanu, un reģistrācijas struktūrām jautājumos, kas saistīti ar sistēmas darbību.

Aģentūra nodrošina ERR testa vidi.

2.5.   Izmaiņu kontrole

Aģentūra izveido ERR izmaiņu kontroles pārvaldības procesu.

2.6.   Datu integritāte

ERR nodrošina datu pienācīgu integritāti.

2.7.   Priekšpārbaude

ERR sistēma nodrošina e-veidlapā ievadīto datu automātiskas pārbaudes, ieskaitot ERR ritekļu reģistrāciju pārbaudes, pilnīguma pārbaudi un ievadīto datu formāta pārbaudi.

2.8.   Trešajās valstīs reģistrētu ritekļu izmantošanas Savienībā veicināšana

Aģentūra drīkst ieviest DSC funkciju, kas ļautu attiecīgajām trešo valstu struktūrvienībām iegūt piekļuvi atbilstošiem ERR datiem, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.

Aģentūra drīkst atļaut trešo valstu struktūrvienībām izmantot ERR funkcijas, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.

3.   DARBĪBAS REŽĪMS

3.1.   ERR lietošana

ERR drīkst lietot, lai, piemēram:

pārbaudītu, vai riteklis ir pienācīgi reģistrēts un kāds ir reģistrācijas statuss,

izgūtu informāciju par atļauju laišanai tirgū, tostarp struktūru, kas piešķīrusi atļauju, izmantošanas telpu, lietošanas nosacījumiem un citiem ierobežojumiem,

izgūtu atsauci uz atļautā ritekļa tipu, kuram riteklis atbilst,

noteiktu turētāju, īpašnieku vai struktūru, kas ir atbildīga par tehnisko apkopi.

3.2.   Ritekļu reģistrācija

3.2.1.   Vispārīgi noteikumi

1.

Ritekli pēc tam, kad ir piešķirta atļauja laišanai tirgū, un pirms ekspluatēšanas pēc turētāja pieprasījuma reģistrē ERR. Turētājs aizpilda e-veidlapu un iesniedz reģistrācijas pieteikumu vienā, tā izvēlētā dalībvalstī, kas ir ritekļa izmantošanas telpā. Pēc pieteikuma iesniedzēja vai turētāja pieprasījuma ritekļa reģistrācijai izvēlētā dalībvalsts piedāvā veikt procedūras ritekļa numura vai ritekļu numuru diapazona iepriekšējai rezervēšanai.

2.

Noteiktam riteklim ERR var būt tikai viena derīga reģistrācija. Ritekli bez derīgas reģistrācijas nedrīkst ekspluatēt.

3.

Reģistrācijas laikā RS riteklim piešķirt ritekļa Eiropas numuru (REN) reģistrācijas dalībvalstī. REN atbilst 6. papildinājuma noteikumiem. Ja uz pieprasījuma pamata pieteikuma iesniedzējs vai turētājs saņēma iepriekš rezervētu ritekļa numuru, šo ritekļa numuru izmanto pirmajā reģistrācijā.

4.

REN var tikt mainīts 3.2.2.8. un 3.2.2.9. punktā minētajos gadījumos.

5.

Attiecībā uz ritekļiem, kas nonāk Savienības dzelzceļa sistēmā no trešajām valstīm un kas ir reģistrēti tādā ritekļu reģistrā, kurš neatbilst šim pielikumam vai kurš nav savienots ar ERR, turētājs iesniedz reģistrācijas pieteikumu pirmajā dalībvalstī, kur ritekli paredzēts ekspluatēt Savienības dzelzceļa sistēmā.

6.

Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi nodots ekspluatācijā trešā valstī un ko paredzēts izmantot Savienībā kā daļu no kopējās 1 520 mm dzelzceļa sistēmas vagonu parka, nereģistrē ERR. Tomēr atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 47. panta 7. punktam ir jānodrošina iespēja izgūt informāciju par attiecīgā ritekļa turētāju, struktūru, kas ir atbildīga par tā tehnisko apkopi, un ierobežojumiem saistībā ar ritekļa lietošanu.

7.

Ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība, ritekļus, kas nonāk Savienības dzelzceļa sistēmā no trešām valstīm un kas ir reģistrēti ritekļu reģistrā, kurš ir savienots ar ERR (ar DSC funkciju) atbilstoši šim pielikumam, reģistrē tikai minētajā ritekļu reģistrā.

8.

Par katru ritekli ERR satur atsauces uz visām riteklim piešķirtajām atļaujām un par valstīm, kas nav dalībvalstis un kurās riteklim atļauts piedalīties starptautiskajā satiksmē saskaņā ar Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem G papildinājumu, un saistītos ekspluatācijas nosacījumus, un citus ierobežojumus.

9.

RS veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu ERR reģistrēto datu pareizību. Šajā saistībā RS var pieprasīt informāciju no citām RS, īpaši tad, ja turētājs, kas iesniedzis reģistrācijas pieteikumu, ir reģistrēts citā dalībvalstī. RS pienācīgi pamatotos gadījumos var nolemt apturēt ritekļa reģistrāciju.

10.

Ja vai nu VDI, vai Aģentūra uzskata, ka ir pamats apturēt ritekļa reģistrāciju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 (7) 54. pantu, tā pieprasa reģistrācijas struktūrvienībai to apturēt. Saņēmusi šādu pieprasījumu, reģistrācijas struktūrvienība nekavējoties aptur reģistrāciju.

11.

Turētājs reģistrācijas pieteikumu iesniedz kompetentai RS, izmantojot elektronisko tīmekļa veidlapu. Tīmekļa veidlapa un informācijas panelis tiek padarīti pieejami kā daļa no ARS funkcijas, un tie ir pieejami pēc autentifikācijas.

12.

Reģistrācijas pieteikumi var attiekties uz vienu ritekli vai ritekļu sarakstu.

13.

Dažos reģistrācijas gadījumos dalībvalstis var pieprasīt reģistrācijas pieteikumam pievienot apliecinošus dokumentus elektroniskā formā; šajā saistībā RS publicē katrā reģistrācijas gadījumā vajadzīgo apliecinošo dokumentu sarakstu.

14.

Papildus 1. tabulā minētajiem datiem dalībvalstis var pieprasīt reģistrācijas pieteikumā aizpildīt papildu laukus; šajā sakarā RS publicē šādu lauku sarakstu.

15.

ERR nodrošina turētājam un RS iespēju pārskatīt sistēmā reģistrācijas pieteikumus un ar tiem saistītos pielikumus un attiecībā uz veiktajām reģistrācijām un reģistrāciju izmaiņām nodrošina ar šādām izmaiņām saistīto informāciju.

16.

RS reģistrē datus ERR 20 darba dienu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas. RS minētajā termiņā vai nu ritekli reģistrē, vai pieprasa korekciju vai paskaidrojumu.

17.

Turētājs ir spējīgs pārskatīt sava pieteikuma progresu tīmekļa informācijas panelī.

18.

ERR informē turētāju un RS par jebkādām reģistrācijas pieteikuma statusa izmaiņām.

3.2.2.   Reģistrācijas gadījumi

Reģistrācijas gadījumi ir aprakstīti turpmāk. Vajadzības gadījumā vairākus reģistrācijas gadījumus var apvienot vienā ritekļa reģistrācijas pieteikumā.

3.2.2.1.   Jauna reģistrācija

Aizpilda visus 1. tabulā norādītos obligātos laukus un arī visus papildu laukus, ko dalībvalsts pieprasījusi saskaņā ar 3.2.1.14. punktu.

Turētājs pieteikumus iesniedz dalībvalsts RS ritekļa izmantošanas telpā, kurā ritekli vēlas reģistrēt.

Ritekļiem, kas nonāk Savienības dzelzceļa sistēmā no trešām valstīm saskaņā ar 3.2.1.5. punktu, pieteikumus iesniedz pirmās dalībvalsts RS, kurā paredzēts ritekli ekspluatēt. Šādā gadījumā pieteikumā norāda vismaz informāciju par ritekļa turētāja identitāti, par tehnisko apkopi atbildīgo struktūru un ar ritekļa lietošanu saistītos ierobežojumus.

3.2.2.2.   Reģistrācijas atjaunināšana

Turētājs pieteikumus iesniedz tās dalībvalsts RS, kurā riteklis ir reģistrēts. Iesniedz tikai tos 1. tabulas parametrus, kas jāatjaunina.

3.2.2.3.   Turētāja maiņa

Ja mainās ritekļa turētājs, pašreiz reģistrētā turētāja pienākums ir laikus par to informēt RS, lai RS varētu atjaunināt ERR. Iepriekšējo turētāju no ERR reģistrācijas izslēdz un turētāju no tā pienākumiem atbrīvo tikai tad, kad jaunais turētājs ir apliecinājis, ka piekrīt turētāja statusam. Ja dienā, kad pašreiz reģistrēto turētāju izņem no reģistra, neviens jauns turētājs nav piekritis turētāja statusam, ritekļa reģistrācija tiek apturēta.

3.2.2.4.   Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras (TAAS) maiņa

Ja mainās ritekļa TAAS, turētājs laikus par to informēt RS, lai RS varētu atjaunināt ERR. Iepriekšējā TAAS tehniskās apkopes dokumentāciju nodot vai nu turētājam, vai jaunajai TAAS. Iepriekšējo TAAS atbrīvo no pienākumiem, kad tā tiek izslēgta no ERR reģistrācijas. Ja dienā, kad iepriekšējo TAAS izņem no reģistra, neviena jauna struktūra nav piekritusi TAAS statusam, ritekļa reģistrācija tiek apturēta.

3.2.2.5.   Īpašnieka maiņa

Ja mainās ritekļa īpašnieks, turētājs laikus par to informēt RS, lai RS varētu atjaunināt ERR.

3.2.2.6.   Reģistrācijas apturēšana vai atjaunošana

Aizpilda jaunu statusa lauku (8) un norāda tā iemeslu. ERR automātiski aizpilda lauku ar statusa datumu.

Ritekli, kura reģistrācija ir apturēta, Savienības dzelzceļa sistēmā nedrīkst ekspluatēt.

Lai pēc reģistrācijas apturēšanas to atjaunotu, RS atkārtoti jāpārbauda nosacījumi, kas bija apturēšanas pamatā, un attiecīgajā gadījumā tas jāveic sadarbībā ar VDI, kura pieprasīja apturēšanu.

3.2.2.7.   Reģistrācijas anulēšana

Aizpilda jaunu statusa lauku (8) un norāda tā iemeslu. Sistēma automātiski aizpilda lauku ar statusa datumu.

Ritekli, kura reģistrācija ir anulēta, Savienības dzelzceļa sistēmā nedrīkst ekspluatēt.

3.2.2.8.   REN maiņa pēc tehniskiem pārveidojumiem

REN maina, ja tas ritekļa tehnisku pārveidojumu dēļ neatspoguļo savstarpējās izmantojamības iespējas vai tehniskos raksturlielumus saskaņā ar 6. papildinājumu. Šādiem tehniskiem pārveidojumiem var būt vajadzīga jauna atļauja laišanai tirgū un vajadzības gadījumā atļauja attiecībā uz jaunu ritekļa tipu atbilstīgi Direktīvas (ES) 2016/797 21. un 24. pantam. Turētājs informē tās dalībvalsts RS, kurā riteklis ir reģistrēts, par šādām izmaiņām un attiecīgajā gadījumā par jauno atļauju laišanai tirgū. Minētā RS piešķir riteklim jaunu REN.

REN maiņa nozīmē, ka tiek veikta ritekļa jauna reģistrācija un pēc tam tiek anulēta iepriekšējā reģistrācija.

3.2.2.9.   REN un reģistrācijas dalībvalsts maiņa

REN var tikt mainīts pēc turētāja pieprasījuma, ja cita dalībvalsts veic ritekļa jaunu reģistrāciju citā izmantošanas telpā, un pēc tam tiek anulēta iepriekšējā reģistrācija.

3.2.3.   Automātiska izmaiņu paziņošana

Pēc viena vai vairāku reģistrācijas elementu izmaiņām ERR IT sistēma nosūta turētājam un attiecīgajām VDI ritekļa izmantošanas telpā automātisku e-pasta paziņojumu ar informāciju par izmaiņām, ja tās pieteikušās šādu paziņojumu saņemšanai.

Pēc turētāja vai īpašnieka, vai TAAS maiņas ERR IT sistēma nosūta automātisku e-pasta paziņojumu attiecīgi iepriekšējam turētājam un jaunajam turētājam vai iepriekšējam īpašniekam un jaunajam īpašniekam, vai iepriekšējai TAAS un jaunajau TAAS.

Turētājs vai īpašnieks, vai TAAS, vai EK deklarācijas izdevēja iestāde var pieteikties uz to automātisko e-pasta paziņojumu saņemšanu, kuros tiek sniegta informācija par reģistrācijas izmaiņām, ar kurām tie ir saistīti.

3.2.4.   Vēsturiskie ieraksti

Visus ERR datus saglabā 10 gadus no dienas, kurā notikusi ritekļa reģistrācijas anulēšana. Dati ir pieejami tiešsaistē vismaz pirmos trīs gadus. Pēc trim gadiem datus drīkst arhivēt. Ja minēto 10 gadu laikā tiek sākta izmeklēšana saistībā ar kādu ritekli vai ritekļiem, dati par šiem ritekļiem tiek saglabāti pēc minētā 10 gadu perioda beigām, ja to pieprasa izmeklēšanas struktūras, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 (9) 22. pantā, vai valstu tiesību akti.

Pēc ritekļa reģistrācijas anulēšanas nevienu no riteklim piešķirtajiem reģistrācijas numuriem nepiešķir citam riteklim 100 gadus pēc ritekļa reģistrācijas anulēšanas dienas.

Visas ERR datu izmaiņas reģistrē.

3.3.   Lietotāju pārvaldība

3.3.1.   Lietotāja pieprasījums

Ikviena persona vai organizācija var pieprasīt piekļuvi ERR, izmantojot tīmekļa veidlapu (daļa no centralizētās UCA funkcijas), kompetentajai RS atkarībā no personas vai organizācijas atrašanās vietas.

RS izvērtē pieprasījumu un vajadzības gadījumā izveido pieprasījuma iesniedzējam lietotāja kontu un piešķirt tam attiecīgās piekļuves tiesības saskaņā ar 3.3.2. un 3.3.3. punktu.

3.3.2.   Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības ERR datiem ir uzskaitītas nākamajā tabulā.

2. tabula

Struktūra

Lasīšanas tiesības

Atjaunināšanas tiesības

Dalībvalsts “XX” RS

Visi dati

Visi dati dalībvalsts “XX” ritekļu reģistrā

VDI

Visi dati

Nav

Aģentūra

Visi dati

Nav

Turētājs

Visi dati par ritekļiem, kuru turētājs tas ir

Nav

TAAS

Visi dati, izņemot īpašnieka atsauces, par ritekļiem, kuru TAAS tā ir

Nav

Īpašnieks

Visi dati par ritekļiem, kuru īpašnieks tas ir

Nav

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

Visi dati izņemot īpašnieka atsauces, uz viena vai vairāku ritekļu numuru pamata

Nav

Infrastruktūras pārvaldītājs

Visi dati izņemot īpašnieka atsauces, uz viena vai vairāku ritekļu numuru pamata

Nav

Izmeklēšanas struktūra, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/798 22. pantā, un regulatīvā iestāde, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (10) 55. pantā

Visi dati par ritekļiem, kuriem veic pārbaudes vai revīziju

Nav

EK verificēšanas deklarācijas izdevēja iestāde (pieteikuma iesniedzējs)

Visi dati par ritekļiem, kuriem tā ir EK verificēšanas deklarācijas izdevēja iestāde (pieteikuma iesniedzējs), izņemot īpašnieka atsauces

Nav

Citi tiesīgie lietotāji, ko atzinusi VDI vai Aģentūra (11)

Tiks definētas atsevišķi, iespējams ierobežots darbības laiks, izņemot īpašnieka atsauces

Nav

Piekļuves tiesības VRR datiem drīkst paplašināt un piešķirt attiecīgām trešo valstu struktūrvienībām vai starpvaldību organizācijai, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.

3.3.3.   Citas tiesības

Turētāji var iesniegt reģistrācijas pieteikumus.

Ikviena organizācija spēj iesniegt izmaiņas saistībā ar datiem, kas tiek glabāti kā atsauces dati (sk. 3.4. iedaļu).

3.3.4.   Drošība

Lietotāju autentifikācijai izmanto lietotājvārdu un paroli. Turētāju (ritekļa reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji) un RS gadījumā autentifikācija nodrošina uzticības līmeni “būtisks”, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1502 (12) pielikuma 2.2.1. punktā.

3.3.5.   Datu aizsardzība

ERR datus pārvalda atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (13) un piemērojamiem valstu tiesību aktiem par datu aizsardzību.

3.4.   Atsauces dati

Lai reģistrācijas procesā nodrošinātu datu ievades harmonizāciju, ERR izmanto atsauces datus. ERR atsauces dati 1. tabulas parametriem ir pieejami turētājiem kā harmonizēta e-veidlapa ar ARS funkciju.

3.4.1.   Atsauces datu atjaunināšana

Aģentūra sadarbībā ar RS atjaunina atsauces datus un nodrošina, ka tie ir pieejami centrālajā rīkā (kā daļa no RDA funkcijas).

Ikviena organizācija, par kuru ir pieejami atsauces dati, spēj iesniegt izmaiņas savos datos, izmantojot tīmekļa saskarni.

Pamatojoties uz reģistrācijas pieteikumu, RS nodrošina, ka organizācijas dati ir reģistrēti kā atsauces dati, ko apliecina Aģentūras piešķirts organizācijas kods, vai, ja organizācija jau ir reģistrēta, RS nodrošina, ka atsauces dati ir atjaunināti, ņemot vērā turētāja iesniegtos jaunos datus.

3.4.2.   Organizācijas kodi

3.4.2.1.   Organizācijas koda definīcija

Organizācijas kods ir unikāls identifikators, ko veido četras burtciparu rakstzīmes, ko vienai organizācijai piešķir Aģentūra.

3.4.2.2.   Organizācijas koda formāts

Katra no četrām burtciparu rakstzīmēm var būt jebkurš no 26 burtiem ISO 8859-1 alfabētā vai cipars no 0 līdz 9. Rakstot burtus, izmanto lielos burtus.

3.4.2.3.   Organizācijas koda piešķiršana

Ikvienai organizācijai, kas piekļūst ERR vai kas tajā ir identificēta, piešķir organizācijas kodu.

Aģentūra publicē un atjaunina procedūru, ko izmanto organizācijas kodu izveidošanai un piešķiršanai.

ERR pamatnostādnēs norāda diapazonu, ko piešķir tikai uzņēmumiem, kas ir TAP un TAF SITS darbības jomā.

3.4.2.4.   Organizāciju kodu saraksta publicēšana

Aģentūra padara organizāciju kodu sarakstu pieejamu savā tīmekļa vietnē.

4.   EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠIE RITEKĻI

4.1.   Ritekļa numurs

1.

Ritekļi, kuriem jau ir 12 ciparu numurs, savu pašreizējo numuru saglabā. Attiecīgo 12 ciparu numuru reģistrē bez izmaiņām.

2.

Ritekļiem, kuriem nav 12 ciparu numura (14), 12 ciparu numuru (ievērojot 6. papildinājumu) piešķir ERR. ERR IT sistēma šo REN sasaista ar ritekļa pašreizējo numuru. Ritekļus, ko izmanto starptautiskajā satiksmē, izņemot tos, kuri rezervēti tikai vēsturiskam izmantojumam, fiziski apzīmē ar 12 ciparu numuru sešu gadu laikā pēc šāda numura piešķiršanas VRR. Ritekļiem, ko izmanto iekšzemes satiksmē, un tiem, kuri rezervēti vēsturiskam izmantojumam, fiziskā apzīmēšana ar 12 ciparu numuru ir brīvprātīga.

4.2.   Procedūra pārejai no valsts ritekļu reģistriem (VRR) uz ERR

Struktūrai, kas iepriekš atbildēja par ritekļu reģistrēšanu, visu informāciju padara pieejamu savas valsts RS.

Ekspluatācijā esošos ritekļus reģistrē tikai viena no turpmāk minētajām dalībvalstīm:

dalībvalsts, kurā ritekļiem piešķirta atļauja nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Direktīvas 2008/57/EK 21.–26. pantam,

dalībvalsts, kurā ritekļi bijuši reģistrēti pēc tam, kad tiem piešķirta atļauja atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21.–25. pantam,

to reģistrāciju gadījumā, kuras nodotas citas dalībvalsts VRR, reģistrē minētā dalībvalsts.

4.3.   Esošās sistēmas

Standarta VRR, tulkošanas programmas un Ritekļu virtuālā reģistra sistēmas, kas minētas Lēmumā 2007/756/EK, darbība tiek izbeigta.

5.   VADLĪNIJAS

Lai atvieglotu šā pielikuma īstenošanu un izmantošanu, Aģentūra publicē un atjaunina pamatnostādnes.

Dalībvalstis izstrādā, publicē un atjaunina vadlīnijas, jo īpaši aprakstot savu valodas politiku, tostarp noteikumus par saziņu.


(*1)  Izmanto oficiālos kodus, kas publicēti un atjaunināti Savienības tīmekļa vietnes sadaļā “Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata”. Daudzvalstu drošības iestādes Lamanša tuneļa starpvaldību komisijas gadījumā izmanto valsts kodu CT. Aģentūras gadījumā izmanto valsts kodu EU.

(1)  Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi tiek nodots ekspluatācijā Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā un ko paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības kā daļu no kopīgā 1 520 mm dzelzceļa sistēmas vagonu parka, reģistrē gan ERR, gan Neatkarīgo Valstu Savienības Dzelzceļa transporta padomes informācijas datubāzē. Šajā gadījumā 6. papildinājumā noteiktās numurēšanas sistēmas vietā var izmantot 8 ciparu numurēšanas sistēmu.

(2)  Ritekļu tipiem, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.) 26. pantu un Direktīvas (ES) 2016/797 24. pantu.

(3)  Jābūt iespējai norādīt atsauces uz ritošā sastāva apakšsistēmu un KVS apakšsistēmu EK verificēšanas deklarāciju.

(4)  Jābūt iespējai norādīt datus par visām riteklim piešķirtajām atļaujām.

(5)  Atļauja laišanai tirgū izdota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 V nodaļu vai atļauja nodošanai ekspluatācijā izdota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK V nodaļu vai saskaņā ar atļauju izdošanas režīmu, kas bija spēkā pirms Direktīvas 2008/57/EK transponēšanas.

(6)  Attiecīgā gadījumā papildu lauki, kā minēts 3.2.1.14. punktā.

(7)  Komisijas 2018. gada 4. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/545, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību (OV L 90, 6.4.2018., 66. lpp.).

(8)  Kā norādīts 3. papildinājumā.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīva 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).

(11)  Aģentūra sadarbībā ar VDI nosaka tiesīgo lietotāju atzīšanas procedūru.

(12)  Komisijas 2015. gada 8. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1502, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 8. panta 3. punktu nosaka elektroniskās identifikācijas līdzekļu uzticamības līmeņu minimālās tehniskās specifikācijas un procedūras (OV L 235, 9.9.2015., 7. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(14)  Neskarot 1. tabulas 1. zemsvītras piezīmi.

1. PAPILDINĀJUMS

IEROBEŽOJUMU KODĒŠANA

1.   PRINCIPI

Ierobežojumiem, kas minēti atļaujā laišanai tirgū, piešķir harmonizētu kodu vai valsts kodu.

2.   STRUKTŪRA

Katru kodu veido:

ierobežojuma kategorija,

ierobežojuma veids,

vērtība vai specifikācijas,

ko atdala ar punktu (.):

[kategorija].[veids].[vērtība vai specifikācija].

3.   IEROBEŽOJUMU KODI

1.

Visās dalībvalstīs izmanto harmonizētus ierobežojumu kodus.

Aģentūra atjaunina un savā tīmekļa vietnē publicē harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstu visai Savienības dzelzceļa sistēmai.

Ja kāda VDI uzskata, ka harmonizēto ierobežojumu kodu sarakstā ir jāpievieno jauns kods, tā lūdz Aģentūru izvērtēt šā jaunā koda iekļaušanu.

Aģentūra izvērtē pieprasījumu, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar citām VDI. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj jauno ierobežojumu kodu sarakstā.

2.

Aģentūra regulāri atjaunina valstu ierobežojumu kodu sarakstu. Valstu ierobežojumu kodus izmanto tikai tiem ierobežojumiem, kas atspoguļo esošās dzelzceļa sistēmas konkrētus raksturlielumus kādā dalībvalstī un ko citās dalībvalstīs nevar piemērot tādā pašā nozīmē.

Attiecībā uz ierobežojumu veidiem, kas nav norādīti 1. punktā minētajā sarakstā, VDI lūdz Aģentūru iekļaut valstu ierobežojumu kodu sarakstā jaunu kodu. Aģentūra izvērtē pieprasījumu, attiecīgā gadījumā apspriežoties ar citām VDI. Vajadzības gadījumā Aģentūra iekļauj sarakstā jauno ierobežojumu kodu.

3.

Ar ierobežojumu kodu daudzvalstu drošības iestādēm rīkojas tāpat kā ar valstu ierobežojumu kodiem.

4.

Ierobežojumus bez koda var izmantot tikai tādiem ierobežojumiem, kurus to konkrēto raksturlielumu dēļ nevar piemērot vairākiem ritekļa tipiem.

Aģentūra glabā ERR, Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas atļauto ritekļu tipu reģistra, vienas pieturas aģentūras un Eiropas Dzelzceļa aģentūras savstarpējas izmantojamības un drošības datubāzes ierobežojumu kodu unikālu sarakstu.

5.

Attiecīgā gadījumā Aģentūra drīkst koordinēt ierobežojumu kodu harmonizācijas procesu ar attiecīgo starpvaldību organizāciju, ja to paredz starptautisks nolīgums, kura līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība.

2. PAPILDINĀJUMS

EIROPAS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA STRUKTŪRA UN SATURS

Aģentūra nosaka Eiropas identifikācijas numura (EIN) struktūru un saturu, tostarp attiecīgo dokumentu veidu kodēšanu, tehniskā dokumentā un publicē to savā tīmekļa vietnē.

3. PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĀCIJAS STATUSA KODĒŠANA

Kods

Reģistrācijas statuss (1)

Reģistrācijas statusa pamatojums

Apraksts

00

Derīga

Neattiecas

Riteklim ir derīga reģistrācija.

10

Apturēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc turētāja pieprasījuma vai ar reģistrācijas dalībvalsts VDI vai RS lēmumu.

Kodu vairs nedrīkst izmantot.

11

Apturēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc turētāja pieprasījuma.

Ritekli paredzēts turēt darba kārtībā kā pasīvu vai stratēģisku rezervi.

12

Apturēta

Precizē turētājs, un norāda 10.3. parametrā.

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc turētāja pieprasījuma.

Cits iemesls.

13

Apturēta

Precizē reģistrācijas dalībvalsts VDI, un norāda 10.3. parametrā.

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc reģistrācijas dalībvalsts VDI pieprasījuma.

14

Apturēta

Precizē RS, un norāda 10.3. parametrā.

Ritekļa reģistrācija ir apturēta ar RS lēmumu.

20

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu numuru, lai to turpinātu izmantot Savienības dzelzceļu sistēmā (visā sistēmā vai tās daļā).

Kodu vairs nedrīkst izmantot.

21

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu REN, jo riteklim ir veikti tehniski pārveidojumi. Sk. 3.2.2.8. punktu.

22

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu REN un citā dalībvalstī izmantošanas telpā. Sk. 3.2.2.9. punktu.

30

Anulēta

Precizē turētājs, un norāda 10.3. parametrā.

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Ritekļa reģistrācija darbībai Savienības dzelzceļu sistēmā ir beigusies, un nav zināms, ka riteklis būtu pārreģistrēts.

31

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Ritekli paredzēts turpināt izmantot kā dzelzceļa ritekli ārpus Savienības dzelzceļu sistēmas.

32

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Ritekli paredzēts izmantot, lai no tā iegūtu galvenos savstarpējās izmantojamības komponentus/moduļus/rezerves daļas, vai to paredzēts ievērojami pārbūvēt.

33

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Riteklis ir norakstīts, un materiāli (ieskaitot galvenās rezerves daļas) ir nodoti pārstrādei.

34

Anulēta

Neattiecas

Ritekļa reģistrācija ir anulēta pēc turētāja pieprasījuma.

Ritekli paredzēts izmantot kā “saglabātu vēsturisku ritošo sastāvu” ekspluatācijai nodalītā tīklā vai statiskai izstādīšanai ārpus Savienības dzelzceļu sistēmas.

Kodu izmantošana

Kodus un to pamatojumus izmanto, balsoties tikai uz informāciju, ko RS sniegusi struktūra, kura pieprasījusi reģistrācijas statusa maiņu.


(1)  Šī tabula nosaka reģistrācijas statusu tikai pabeigtai reģistrācijai.

4. PAPILDINĀJUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

5. PAPILDINĀJUMS

GLOSĀRIJS

Akronīms/saīsinājums

Definīcija

Aģentūra

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/796 (1)

Pieteikuma iesniedzējs

Fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa atļauju ritekļa laišanai tirgū

Ritekļa izmantošanas telpa

Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas tīkls vai tīkli, kuros ritekli paredzēts izmantot, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 2. pantā

ARS funkcija

Pieteikšanās, reģistrācijas un datu uzglabāšanas funkcijas

ATMF

Vienveida noteikumi attiecībā uz starptautiskajā satiksmē izmantojamo dzelzceļa materiālu tehnisko atzīšanu (ATMF, COTIF G papildinājums)

Atļaujas piešķīrēja struktūra

Struktūra (VDI vai Aģentūra), kas piešķīrusi atļauju ritekļa laišanai tirgū

Atļauja

Atļauja laist tirgū

C-ARS funkcija

Pieteikšanās, reģistrācijas un datu uzglabāšanas (ARS) funkcija (centralizēta)

COTIF

Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

D-ARS funkcija

Pieteikšanās, reģistrācijas un datu uzglabāšanas (ARS) funkcija (decentralizēta)

DSC funkcija

Datu meklēšanas un aplūkošanas funkcija

TAAS

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

EIN

Eiropas identifikācijas numurs

REN

Ritekļa Eiropas numurs

ERR

Eiropas ritekļu reģistrs, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā

EARTR

Eiropas atļauto ritekļu tipu reģistrs, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā

VDAR

Regula (ES) 2016/679

ISO

Starptautiskā standartizācijas organizācija

IT

Informācijas tehnoloģija

VDI

Valsts drošības iestāde

VRR

Valsts ritekļu reģistrs, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā

OTIF

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija

RDA funkcija

Atsauces datu administrācijas funkcija

RS

Reģistrācijas struktūrvienība, ko katra dalībvalsts norīkojusi saskaņā ar šo lēmumu

RIC

Noteikumi par pasažieru vagonu un bagāžas vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RIV

Noteikumi par vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

TAF (SITS)

Kravu pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (SITS)

TAP (SITS)

Pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (SITS)

SITS

Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas

UCA funkcija

Lietotāja izveides un administrācijas funkcija

RTM

Ritekļa turētāja marķējums

RTMR

Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs

RVR

Ritekļu virtuālais reģistrs, kā noteikts Lēmumā 2007/756/EK


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).

6. PAPILDINĀJUMS

0. DAĻA

Ritekļa identifikācija

Vispārīgas piezīmes

Šajā papildinājumā raksturots ritekļa Eiropas numurs un ar to saistītais marķējums, ko saredzami norāda uz ritekļa, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu tā unikālu un pastāvīgu identifikāciju. Šeit nav raksturoti citi numuri vai marķējumi, kas jau ir iegravēti vai pastāvīgi piestiprināti šasijai vai ritekļa galvenajām sastāvdaļām to ražošanas procesā.

Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītās abreviatūras

Katrs dzelzceļa riteklis saņem numuru, ko veido 12 cipari (tā dēvēto ritekļa Eiropas numuru (REN)) ar šādu struktūru:

Ritošā sastāva grupa

Savstarpējās izmantojamības iespēja un ritekļa tips [2 cipari]

Valsts, kurā riteklis reģistrēts

Tehniskie raksturlielumi

Sērijas numurs

Kontrol-cipars

[2 cipari]

[4 cipari]

[3 cipari]

[1 cipars]

Vagoni

00 līdz 09

10 līdz 19

20 līdz 29

30 līdz 39

40 līdz 49

80 līdz 89

[sīkāk 6. daļā]

01 līdz 99

[sīkāk 4. daļā]

0000 līdz 9999

[sīkāk 9. daļā]

000 līdz 999

0 līdz 9

[sīkāk 3. daļā]

Velkamie pasažieru ritekļi

50 līdz 59

60 līdz 69

70 līdz 79

[sīkāk 7. daļā]

0000 līdz 9999

[sīkāk 10. daļā]

000 līdz 999

Vilces ritošais sastāvs un vilciena sastāva vienības, kas sakabinātas fiksētā vai iepriekš noteiktā veidā

90 līdz 99

[sīkāk 8. daļā]

0000000 līdz 8999999

[šo ciparu nozīmi nosaka dalībvalstis, iespējams, slēdzot divpusējus vai daudzpusējus nolīgums]

Īpašie ritekļi

9000 līdz 9999

[sīkāk 11. daļā]

000 līdz 999

Konkrētā valstī pietiek ar septiņiem cipariem, kas apzīmē tehniskos raksturlielumus un sērijas numuru, lai unikālā veidā identificētu ritekli, kas pieder pie velkamo pasažieru ritekļu vai īpašo ritekļu grupas (1).

Numuru papildina burtu marķējums:

a)

ritekļa reģistrācijas valsts saīsinātais apzīmējums (papildu informācija 4. daļā);

b)

ritekļa turētāja marķējums (papildu informācija 1. daļā);

c)

tehniskos raksturlielumus apzīmējoši saīsinājumi (papildu informācija 12. daļā par vagoniem un 13. daļā par velkamajiem pasažieru ritekļiem).

1. DAĻA

Ritekļa turētāja marķējums

1.   Ritekļa turētāja marķējuma (RTM) definīcija

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) ir alfabētiskais kods, ko veido 2–5 burti (2). RTM atzīmē uz katra dzelzceļa ritekļa blakus REN. RTM apzīmē turētāju, kas reģistrēts ERR.

RTM ir unikāls un ir spēkā visās valstīs, uz kurām attiecas šis lēmums, un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta tāda ritekļu numurēšanas sistēmas un RTM izmantošana, kā aprakstīts šajā lēmumā.

Turētājam, kura galvenā darījumdarbības vieta ir OTIF līgumslēdzējā valstī, kas nav ES dalībvalsts, RTM pieprasa OTIF Ģenerālsekretariātam.

2.   Ritekļa turētāja marķējuma formāts

RTM atveido ritekļa turētāja pilno nosaukumu vai saīsinājumu, ja iespējams, atpazīstamā veidā. Atļauts izmantot visus ISO 8859-1 alfabēta 26 burtus. RTM burtus raksta ar lielajiem burtiem. Burtus, kas nav turētāja nosaukumā ietilpstošo vārdu pirmie burti, var rakstīt ar mazajiem burtiem. Pārbaudot unikalitāti, mazos burtus uzskata par lielajiem burtiem.

Burtiem var būt diakritiskās zīmes (3). Pārbaudot unikalitāti, diakritiskās zīmes, kas izmantotas šajos burtos, neņem vērā.

Ritekļiem, kuru turētājs atrodas valstī, kurā neizmanto latīņu alfabētu, aiz RTM, atdalot ar slīpsvītru (“/”), var norādīt RTM atveidojumu šā turētāja izmantotajā alfabētā. Datu apstrādāšanā šo atveidoto RTM neņem vērā.

3.   Noteikumi par ritekļa turētāja marķējuma piešķiršanu

Turētājam var piešķirt vairāk nekā vienu RTM, ja:

turētājam ir oficiāls nosaukums vairāk nekā vienā valodā,

turētājam ir pamatoti iemesli savā organizācijā atsevišķi nodalīt dažādus ritekļu parkus.

Vienotu RTM var piešķirt uzņēmumu grupai, kas:

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras (piemēram, holdinga struktūras),

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras, kurā viena organizācija ir norīkota un pilnvarota kārtot visus jautājumus pārējo organizāciju vārdā,

ir pilnvarojusi atsevišķu juridisku personu savā vārdā kārtot visus jautājumus. Šādā gadījumā minētā juridiskā persona ir turētājs.

4.   Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs un to piešķiršanas kārtība

RTM reģistrs ir publisks reģistrs, un to atjaunina reālā laikā.

Pieteikuma iesniedzējs RTM pieprasa tās dalībvalsts VDI, kurā ir pieteikuma iesniedzēja galvenā darījumdarbības vieta. Minētā VDI pārbauda pieteikumu un pārsūta to Aģentūrai. RTM drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

RTM turētājs pēc RTM izmantošanas beigām informē valsts kompetento iestādi, un valsts kompetentā iestāde pārsūta šo informāciju Aģentūrai. Tad RTM tiek atsaukts, tiklīdz turētājs ir pierādījis, ka visiem attiecīgajiem ritekļiem marķējums ir nomainīts. Tas netiks atkārtoti piešķirts 10 gadu laikposmā, ja vien to atkārtoti nepiešķirs tā sākotnējam turētājam vai citam turētājam pēc sākotnējā turētāja pieprasījuma.

RTM var nodot citam turētājam, kurš ir sākotnējā turētāja tiesību pārņēmējs. RTM saglabā derīgumu, ja RTM turētājs maina savu nosaukumu uz tādu nosaukumu, kuram nav līdzības ar RTM.

Turētāja maiņas gadījumā, kas rada izmaiņas RTM, attiecīgos vagonus marķē ar jauno RTM trīs mēnešu laikā no turētāja maiņas reģistrācijas dienas ERR. Neatbilstības gadījumā starp RTM marķējumu uz ritekļa un datiem, kas reģistrēti ERR, ERR reģistrācija ir noteicošā.

2. DAĻA

Neizmanto

3. DAĻA

Noteikumi pārbaudes cipara noteikšanai (12. cipars)

Pārbaudes ciparu nosaka šādi:

par ciparu, kas pamatnumurā atrodas pāra pozīcijās (skaitot no labās puses), vērtību pieņem to decimālo vērtību,

ciparus, kas pamatnumurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

šajā summā patur tikai pēdējo ciparu,

saskaitāmais, ar kuru saskaitot minēto pēdējo ciparu, summā iegūtu 10, ir pārbaudes cipars, ja šis cipars ir nulle, arī pārbaudes cipars ir nulle.

Piemēri

1 –

Ja pamatnumurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Pārbaudes cipars tādēļ ir 8, un pamatnumurs tādējādi kļūst par reģistrācijas numuru 33 84 4796 100 – 8.


2 –

Ja pamatnumurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Pārbaudes cipars tādēļ ir 0, un pamatnumurs tādējādi kļūst par reģistrācijas numuru 31 51 3320 198 – 0.

4. DAĻA

Ritekļu reģistrācijas valstu kodi (3.–4. cipars un abreviatūra)

Informācija par trešām valstīm ir sniegta tikai informatīvos nolūkos.

Valstis

Alfabētiskais valsts kods (1)

Ciparu valsts kods

 

Valstis

Alfabētiskais valsts kods (1)

Ciparu valsts kods

Albānija

AL

41

 

Lietuva

LT

24

Alžīrija

DZ

92

 

Luksemburga

L

82

Armēnija

AM

58

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK

65

Austrija

A

81 (6)

 

Malta

M

 

Azerbaidžāna

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Baltkrievija

BY

21

 

Monako

MC

 

Beļģija

B

88

 

Mongolija

MGL

31

Bosnija un Hercegovina

BIH

50 un 44 (2)

 

Melnkalne

MNE

62

Bulgārija

BG

52

 

Maroka

MA

93

Ķīna

RC

33

 

Nīderlande

NL

84

Horvātija

HR

78

 

Ziemeļkoreja

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norvēģija

N

76

Kipra

CY

 

 

Polija

PL

51

Čehijas Republika

CZ

54

 

Portugāle

P

94

Dānija

DK

86

 

Rumānija

RO

53

Ēģipte

ET

90

 

Krievija

RUS

20

Igaunija

EST

26

 

Serbija

SRB

72

Somija

FIN

10

 

Slovākija

SK

56

Francija

F

87

 

Slovēnija

SLO

79

Gruzija

GE

28

 

Dienvidkoreja

ROK

61

Vācija

D

80 (7)

 

Spānija

E

71

Grieķija

GR

73

 

Zviedrija

S

74

Ungārija

H

55 (5)

 

Šveice

CH

85 (4)

Irāna

IR

96

 

Sīrija

SYR

97

Irāka

IRQ (1)

99

 

Tadžikistāna

TJ

66

Īrija

IRL

60

 

Tunisija

TN

91

Izraēla

IL

95

 

Turcija

TR

75

Itālija

I

83 (3)

 

Turkmenistāna

TM

67

Japāna

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazahstāna

KZ

27

 

Apvienotā Karaliste

GB

70

Kirgizstāna

KS

59

 

Uzbeksistāna

UZ

29

Latvija

LV

25

 

Vjetnama

VN (1)

32

Libāna

RL

98

 

(1)

Saskaņā ar alfabētisko kodu sistēmu, kas aprakstīta 1949. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 4. papildinājumā un 1968. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 45. panta 4. punktā.

(2)

Bosnija un Hercegovina izmanto divus īpašus dzelzceļa kodus. Ciparu valsts kods 49 ir rezervēts.

(3)

Un īpašais kods (*) 64 attiecībā uz FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio).

(4)

Un īpašais kods (*) 63 attiecībā uz BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn), ko izmantoja ritekļiem, kuri bija saņēmuši atļauju pirms 2007. gada.

(5) (6)

Un īpašais kods (*) 43 attiecībā uz GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn), ko izmantoja ritekļiem, kuri bija saņēmuši atļauju pirms 2007. gada.

(7)

Un īpašais kods (*) 68 attiecībā uz AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

Tomēr visiem jaunajiem ritekļiem, ko ERR reģistrē saistībā ar AAE, BLS, FNME un GySEV/ROeEE, piešķir valsts standarta kodu. ERR IT sistēma abus kodus (valsts galveno kodu un īpašo kodu) interpretē kā vienas valsts kodu.

Lihtenšteina

FL

 

 

5. DAĻA

Neizmanto

6. DAĻA

Savstarpējas izmantojamības kodi vagoniem (1.–2. cipars)

 

 

Otrais cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Otrais cipars

 

Pirmais cipars

 

 

Pirmais cipars

 

 

Sliežu ceļa platums

fiksēts vai maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts vai maināms

Sliežu ceļa platums

 

Vagoni atbilst WAG SITS (1), tostarp 7.1.2. iedaļai un visiem nosacījumiem, kas izklāstīti C pielikumā.

0

ar asīm

neizmanto

vagoni

nedrīkst izmantot (3)

PPV/PPW vagoni

(ar maināmu gabarītu)

ar asīm

0

1

ar ratiņiem

ar ratiņiem

1

2

ar asīm

vagoni

PPV/PPW vagoni

(ar fiksētu gabarītu)

ar asīm

2

3

ar ratiņiem

ar ratiņiem

3

Citi vagoni

4

ar asīm (2)

tehniskās apkopes vagoni

Citi vagoni

Vagoni ar īpašu numerāciju attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas netiek ekspluatēti ES teritorijā

ar asīm (2)

4

8

ar ratiņiem (2)

ar ratiņiem (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

Pirmais cipars

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Pirmais cipars

 

Otrais cipars

Otrais cipars

 

7. DAĻA

Kodi velkamo pasažieru vagonu starptautiskas satiksmes iespēju norādīšanai (1.–2. cipars)

 

Iekšzemes satiksme

TEN  (4) un/vai COTIF  (5), un/vai PPV/PPW

Iekšzemes satiksme vai ar īpašu nolīgumu noteikta starptautiska satiksme

TEN  (4) un/vai COTIF  (5)

PPV/PPW

 

Otrais cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pirmais cipars

 

5

Ritekļi iekšzemes satiksmei

Ritekļi ar fiksētu gabarītu bez gaisa kondicionēšanas (tostarp vagoni automobiļu pārvadāšanai)

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) bez gaisa kondicionēšanas

neizmanto

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) bez gaisa kondicionēšanas

Vēsturiskie ritekļi

Nedrīkst izmantot (6)

Ritekļi ar fiksētu gabarītu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un maināmiem ratiņiem

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un asīm ar pielāgojamu gabarītu

6

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un ar gaisa kondicionēšanu

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) un ar gaisa kondicionēšanu

Vagoni, kas paredzēti automobiļu pārvadāšanai

Nedrīkst izmantot (6)

7

Hermētiski ritekļi ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Neizmanto

Hermētiski ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Citi ritekļi

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

8. DAĻA

Vilces ritošā sastāva un tādu vilciena sastāva vienību tipi, kas sakabinātas fiksētā vai iepriekš noteiktā veidā (1.–2. cipars)

Pirmais cipars ir “9”.

Ja otrais cipars raksturo vilces ritošā sastāva tipu, obligāti jālieto šādi kodi:

Kods

Vispārīgais ritekļa tips

0

Dažādi

1

Elektrolokomotīve

2

Dīzeļlokomotīve

3

Elektrovilciens (ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

4

Elektrovilciens (izņemot ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

5

Dīzeļvilciens [motorvagons vai piekabināmais vagons]

6

Specializēts piekabināmais vagons

7

Manevru elektrolokomotīve

8

Manevru dīzeļlokomotīve

9

Īpašs riteklis

9. DAĻA

Standarta skaitliskais vagonu marķējums (5.–8. cipars)

Aģentūra pārvalda skaitlisko marķējumu, kas saistīts ar vagona galvenajiem tehniskajiem raksturlielumiem, un šo marķējumu publicē savā tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu jaunam kodam iesniedz reģistrācijas struktūrvienībā, kas to nosūta Aģentūrai. Jaunu kodu drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

10. DAĻA

Kodi velkamo pasažieru vagonu tehniskajiem raksturlielumiem (5.–6. cipars)

Aģentūra pārvalda kodus velkamo pasažieru vagonu tehniskajiem raksturlielumiem un publicē tos savā tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu jaunam kodam iesniedz reģistrācijas struktūrvienībā, kas to nosūta Aģentūrai. Jaunu kodu drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

11. DAĻA

Kodi īpašo ritekļu tehniskajiem raksturlielumiem (6.–8. cipars)

Aģentūra pārvalda kodus īpašo ritekļu tehniskajiem raksturlielumiem un publicē tos savā tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu jaunam kodam iesniedz reģistrācijas struktūrvienībā, kas to nosūta Aģentūrai. Jaunu kodu drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

12. DAĻA

Burtu marķējums vagoniem

Aģentūra pārvalda kodus burtu marķējumam uz vagoniem (izņemot locīklas vagonus un bagonu sekcijas) un publicē tos savā tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu jaunam kodam iesniedz reģistrācijas struktūrvienībā, kas to nosūta Aģentūrai. Jaunu kodu drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

13. DAĻA

Velkamo pasažieru vagonu burtu marķējums

Aģentūra pārvalda kodus velkamo pasažieru vagonu burtu marķējumam un publicē tos savā tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu jaunam kodam iesniedz reģistrācijas struktūrvienībā, kas to nosūta Aģentūrai. Jaunu kodu drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.


(1)  Īpašajiem ritekļiem konkrētā valstī numura unikalitāti nodrošina pirmais cipars un pieci pēdējie cipari, kas apzīmē tehniskos raksturlielumus un sērijas numuru.

(2)  Attiecībā uz NMBS/SNCB var turpināt aplī ievilkta B burta izmantošanu.

(3)  Diakritiskās zīmes ir “akcentētas zīmes”, piemēram À, Ç, Ö, Č, Ž, Å utt. Īpašo burtu, piemēram, Ø un Æ, atveidē izmanto vienu burtu; unikalitātes testos Ø saprot kā O un Æ kā A.

(1)  Komisijas 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 321/2013 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu (OV L 104, 12.4.2013., 1. lpp.).

(2)  Fiksēts vai maināms gabarīts.

(3)  Izņemot I kategorijas vagonus (ar temperatūras kontroli), neizmanto jauniem ritekļiem, kas nodoti ekspluatācijā.

(4)  Atbilstību piemērojamām SITS sk. H pielikuma 6. daļā Komisijas 2015. gada 8. jūnija Regulai (ES) 2015/995, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/757/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas “satiksmes nodrošināšanas un vadības” apakšsistēmu (OV L 165, 30.6.2015., 1. lpp.).

(5)  Tostarp ritekļi, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF noteikumiem, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(6)  Izņemot pasažieru vagonus ar fiksētu gabarītu (56) un pielāgojamu gabarītu (66), kas jau ir ekspluatācijā, nedrīkst izmantot jauniem ritekļiem.


Top