EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0576

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/576 (2017. gada 15. decembris) par tabakas izstrādājumiem pievienojamo drošības elementu tehniskajiem standartiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8435) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/8435

OV L 96, 16.4.2018, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/576/oj

16.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/576

(2017. gada 15. decembris)

par tabakas izstrādājumiem pievienojamo drošības elementu tehniskajiem standartiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8435)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2014/40/ES noteikts, ka uz visām tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, jābūt pret viltojumiem drošam drošības elementam, kas sastāv no redzamiem un neredzamiem elementiem un kas paredzēts, lai vieglāk pārliecinātos par tabakas izstrādājumu autentiskumu. Būtu jānosaka drošības elementu sistēmas tehniskie standarti.

(2)

Drošības elementiem un sistēmai, kas nodrošina tabakas izstrādājumu izsekojamību, kā paredzēts Direktīvas 2014/40/ES 15. pantā un noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/574 (2), būtu jānodrošina uzraudzība un efektīvāka kontrole attiecībā uz tabakas izstrādājumu atbilstību Direktīvas 2014/40/ES prasībām.

(3)

Kopīgi noteikumi par drošības elementu standartiem Savienībā ir būtiski, jo atšķirīgas un nepietiekami precīzas nacionālās prasības var apdraudēt centienus uzlabot tabakas izstrādājumu atbilstību Savienības tabakas izstrādājumu regulējumam. Saskaņotākas drošības elementu sistēmas izveidei dalībvalstu starpā arī vajadzētu sekmēt likumīgu tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus darbību.

(4)

Drošības elementu tehniskajos standartos būtu pienācīgi jāņem vērā šajā jomā pastāvošais augstais inovācijas līmenis, vienlaikus ļaujot dalībvalstu kompetentajām iestādēm efektīvā veidā pārliecināties par tabakas izstrādājumu autentiskumu. Katrai dalībvalstij būtu jāļauj noteikt autentiskuma elementu kombināciju vai kombinācijas, kas jāizmanto to drošības elementu izstrādē, kuri tiek pievienoti attiecīgās valsts teritorijā ražotiem vai importētiem tabakas izstrādājumiem. Kombinācijā vai kombinācijās būtu jāietver redzami un neredzami elementi. Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem neredzamos elementus, kas nav tieši uztverami ar cilvēka maņām, var sīkāk definēt, atsaucoties uz tā aprīkojuma sarežģītību, kas nepieciešams autentiskuma pārbaudei. Lai maksimāli palielinātu elementu robustumu, ir lietderīgi prasīt, lai tiktu izmantots vismaz viens neredzamais elements, kura pārbaudei nepieciešams izmantot īpaši izgatavotus instrumentus vai profesionālu laboratorijas aprīkojumu. Vajadzīgais līdzsvars starp elastīgumu un augstu drošības līmeni būtu panākams, iekļaujot drošības elementā vairākus atšķirīgus autentiskuma elementu veidus. Tam būtu arī jādod iespēja dalībvalstīm ņemt vērā jaunus novatoriskus risinājumus, kas var vēl vairāk uzlabot drošības elementu efektivitāti.

(5)

Atšķirīgu autentiskuma elementu kombinācija būtu jānosaka par būtisku priekšnosacījumu, lai garantētu tabakas izstrādājumam pievienotā galīgā drošības elementa integritātes pienācīgu aizsardzību.

(6)

Starptautiski atzītos standartos (3) ir noteikta nepieciešamība nodrošināt drošības elementu sistēmas robustumu. Šajā nolūkā būtu jāparedz papildu aizsardzības pasākumi, kas maksimāli pasargā drošības elementus un to dažādos autentiskuma elementus no iekšējiem un ārējiem draudiem. Tādēļ būtu jānosaka, ka vismaz vienu autentiskuma elementu drošības elementā nodrošina neatkarīgs trešās personas risinājumu sniedzējs, tādējādi samazinot uzbrukumus, ko varētu veikt personas vai struktūras, kas ir tieši vai netieši saistītas ar drošības elementu izstrādē izmantoto autentiskuma elementu ražotāju vai autoru. Turklāt, lai nodrošinātu neatkarības prasības nepārtrauktu ievērošanu, kas ir kritiski svarīgi, nodrošinot un saglabājot drošības elementu integritāti Savienībā, Komisijai būtu periodiski jāpārskata procedūras, ar kurām uzrauga atbilstību šajā lēmumā noteiktajam neatkarības kritērijam. Komisijai būtu jāpublicē pārskatīšanā izdarītie secinājumi, un tiem būtu jābūt daļai no ziņojuma par Direktīvas 2014/40/ES piemērošanu, kā noteikts minētās direktīvas 28. pantā.

(7)

Vairākas dalībvalstis pieprasa izmantot fiskāliem nolūkiem lietotas nodokļu markas vai valsts identifikācijas zīmes. Būtu jānodrošina, ka šīs dalībvalstis var brīvi atļaut izmantot šīs markas vai zīmes kā drošības elementu, ja tiek ievērotas Direktīvas 2014/40/ES 16. panta un šā lēmuma prasības. Lai novērstu lieku ekonomisko slogu, dalībvalstīm, kuru nodokļu markas vai valsts identifikācijas zīmes neatbilst vienai vai vairākām prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2014/40/ES 16. pantā un šajā lēmumā, būtu jāļauj izmantot nodokļu markas vai valsts identifikācijas zīmes kā daļu no drošības elementa. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji ir informēti par papildu autentiskuma elementiem, kas vajadzīgi, lai izstrādātu visām tiesību aktu prasībām atbilstošu drošības elementu.

(8)

Lai garantētu drošības elementu integritāti un lai tos pasargātu no ārējiem uzbrukumiem, tie ar piestiprināšanu vai apdrukāšanu vai piestiprināšanas un apdrukāšanas kombināciju būtu jāpievieno tā, ka tos nevar aizstāt, atkārtoti izmantot vai jebkādi pārveidot. Turklāt drošības elementiem būtu jānodrošina tabakas izstrādājuma individuālas iepakojuma vienības identifikācija un pārbaude visā laika periodā, kurā tabakas izstrādājums ir laists tirgū.

(9)

Lai varētu pārbaudīt tabakas izstrādājuma autentiskumu un tādējādi pastiprinātu cīņu pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību Savienībā, dalībvalstu un Komisijas rīcībā būtu jānodod izstrādājumu paraugi, kurus var izmantot kā atsauci laboratorijas analīzēs. Turklāt, lai vienas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ļautu pārbaudīt citas dalībvalsts tirgum paredzētu tabakas izstrādājumu autentiskumu, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, daloties ar iegūtajiem atsauces izstrādājumiem, kā arī iespēju robežās nodrošinot pieejamās zināšanas un pieredzi.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 2014/40/ES 25. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā noteikti tehniskie standarti attiecībā uz drošības elementiem, kurus pievieno tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž Savienības tirgū.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā papildus definīcijām, kas noteiktas Direktīvas 2014/40/ES 2. pantā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“autentiskuma elements” ir drošības elementa sastāvdaļa;

b)

“acīmredzams” nozīmē, ka tas ir tieši uztverams ar vienu vai vairākām cilvēka maņām, neizmantojot ārējas ierīces. Standartā ISO 12931:2012 minētos “acīmredzamo elementu” kategorijas autentiskuma risinājumus uzskata par šai definīcijai atbilstošiem;

c)

“daļēji slēpts” nozīmē, ka tas nav tieši uztverams ar cilvēka maņām, bet ir nosakāms ar šīm maņām, izmantojot ārējas ierīces – piemēram, UV lukturīti, īpašu pildspalvu vai marķieri –, kuru lietošanai nav nepieciešamas ekspertu zināšanas vai īpaša apmācība. Ar standarta instrumentiem autentificējamus standartā ISO 12931:2012 minētos “daļēji slēpto elementu” kategorijas autentiskuma risinājumus uzskata par šai definīcijai atbilstošiem;

d)

“slēpts” nozīmē, ka tas nav tieši uztverams ar cilvēka maņām un ir nosakāms tikai ar īpaši izgatavotiem instrumentiem vai profesionālu laboratorijas aprīkojumu. Ar īpaši izgatavotiem instrumentiem un tiesu medicīnas ekspertīzi autentificējamus standartā ISO 12931:2012 minētos “slēpto elementu” kategorijas autentiskuma risinājumus uzskata par šai definīcijai atbilstošiem.

3. pants

Drošības elements

1.   Dalībvalstis nosaka, ka drošības elementu sastāvā jābūt vismaz pieciem autentiskuma elementu veidiem, no kuriem vismaz:

a)

viens ir acīmredzams;

b)

viens ir daļēji slēpts;

c)

viens ir slēpts.

2.   Dalībvalstis nosaka, ka vismaz vienu 1. punktā minēto autentiskuma elementu nodrošina neatkarīgs trešās personas pakalpojumu nodrošinātājs, kas atbilst 8. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Katra dalībvalsts tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem paziņo autentiskuma elementu kombināciju vai kombinācijas, kas jāizmanto drošības elementos, kurus pievieno tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž attiecīgās dalībvalsts tirgū.

Pirmajā daļā minētie autentiskuma elementi var ietvert jebkuru no pielikumā noteiktajiem acīmredzamajiem, daļēji slēptajiem un slēptajiem autentiskuma elementu veidiem.

4.   Šā panta 3. punktā minēto paziņojumu sniedz ne vēlāk kā 2018. gada 20. septembrī. Visas turpmākās izmaiņas autentiskuma elementu kombinācijā vai kombinācijās dalībvalstis dara zināmas tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem vismaz sešus mēnešus pirms izmaiņu plānotās spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Nodokļu marku izmantošana par drošības elementu

1.   Dalībvalstis, kuras drošības elementa izstrādē ļauj izmantot fiskāliem nolūkiem lietotas nodokļu markas vai valsts identifikācijas zīmes, nodrošina, ka galīgais drošības elements atbilst šā lēmuma 3. panta un Direktīvas 2014/40/ES 16. panta prasībām.

2.   Ja fiskāliem nolūkiem lietota nodokļu marka vai valsts identifikācijas zīme, ko plānots izmantot par drošības elementu, neatbilst vienai vai vairākām 1. punktā minētajām prasībām, to izmanto tikai kā daļu no drošības elementa. Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji ir informēti par papildu autentiskuma elementiem, kas vajadzīgi, lai izstrādātu atbilstošu drošības elementu.

3.   Šā panta 2. punktā minēto informāciju ne vēlāk kā 2018. gada 20. septembrī dara pieejamu tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem. Visu turpmāko informāciju saistībā ar izmaiņām fiskāliem nolūkiem lietotā nodokļu markā vai valsts identifikācijas zīmē, ko plānots izmantot par drošības elementu, dara zināmu tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem vismaz sešus mēnešus pirms izmaiņu plānotās spēkā stāšanās dienas ar nosacījumu, ka šī informācija tiem ir nepieciešama atbilstoša drošības elementa izstrādei.

5. pants

Drošības elementu pievienošana iepakojuma vienībām

1.   Dalībvalstis nosaka, ka tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām drošības elementi pievienojami, izmantojot jebkuru no turpmākajām metodēm:

a)

piestiprināšana;

b)

apdrukāšana;

c)

piestiprināšanas un apdrukāšanas kombinācija.

2.   Tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām drošības elementus pievieno tā, lai:

a)

būtu nodrošināta tabakas izstrādājuma individuālas iepakojuma vienības identifikācija un autentiskuma pārbaude visā laika periodā, kurā tabakas izstrādājums ir laists tirgū; un

b)

tos nevarētu aizstāt, atkārtoti izmantot vai jebkādi pārveidot.

6. pants

Drošības elementu integritāte

1.   Dalībvalstis jebkurā laikā var nolemt īstenot vai atcelt drošības elementu rotācijas sistēmas.

2.   Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka ir kompromitēta kāda tās tirgū konkrētā brīdī izmantota drošības elementa jebkura autentiskuma elementa integritāte, tā pieprasa attiecīgā drošības elementa nomaiņu vai izmaiņas. Ja dalībvalsts konstatē kompromitētu drošības elementu, tā piecu darbdienu laikā par to informē attiecīgos ražotājus, importētājus un drošības elementa nodrošinātājus.

3.   Lai novērstu, atklātu un mazinātu drošības elementu un tos veidojošo autentiskuma elementu nelikumīgu ražošanu, izplatīšanu vai zādzības, kā arī lai atturētu no šādām darbībām, dalībvalstis var noteikt ražošanas un izplatīšanas procedūru drošuma oficiālas vadlīnijas vai prasības, piemēram, attiecībā uz drošu iekārtu un citu drošu komponentu izmantošanu, revīzijām, ražošanas apjomu uzraudzības rīkiem un drošu pārvadāšanu.

7. pants

Tabakas izstrādājumu autentiskuma pārbaude

1.   Lai noteiktu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību autentiskumu, dalībvalstis nodrošina, ka tām ir nepieciešamie līdzekļi, lai analizētu jebkuru autentiskuma elementu kombināciju, ko tās atļauj izmantot drošības elementu izstrādē atbilstīgi šā lēmuma 3. un 4. pantam. Analīze veicama saskaņā ar starptautiski atzītiem veiktspējas kritērijiem un vērtēšanas metodiku, kā noteikts, piemēram, standartā ISO 12931:2012.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji, kas atrodas to teritorijā, pēc rakstiska pieprasījuma iesniedz tabakas izstrādājumu paraugus, kas konkrētā brīdī ir laisti tirgū. Paraugus iesniedz iepakojuma vienības formā, un tajos ietver pievienoto drošības elementu. Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai saņemto tabakas izstrādājumu paraugus.

3.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma citām dalībvalstīm palīdz pārbaudīt citas dalībvalsts tirgum paredzētu tabakas izstrādājumu autentiskumu, tostarp apmainoties ar visiem paraugiem, kuri iegūti saskaņā ar 2. punktu.

8. pants

Autentiskuma elementu nodrošinātāju neatkarība

1.   Šīs regulas 3. panta 2. punkta vajadzībām autentiskuma elementu nodrošinātāju, kā arī, attiecīgā gadījumā, tā apakšuzņēmējus, uzskata par neatkarīgiem, ja ir ievēroti šādi kritēriji:

a)

neatkarība no tabakas nozares – juridiskās formas, organizācijas un lēmumu pieņemšanas izpratnē. Jo īpaši novērtē, vai uzņēmums vai uzņēmumu grupa nav tiešā vai netiešā tabakas nozares kontrolē, tostarp nav mazākuma akciju turētāja;

b)

neatkarība no tabakas nozares – finansiālā ziņā, kas tiks pieņemta, ja pirms funkciju uzņemšanās uzņēmums vai uzņēmumu grupa ģenerē mazāk nekā 10 % no ikgadējā apgrozījuma visā pasaulē, izņemot PVN un citus netiešos nodokļus, no precēm un pakalpojumiem, kuri piegādāti tabakas nozarei pēdējos divos kalendārajos gados, kas var būt noteikts, ņemot vērā pēdējos apstiprinātos pārskatus. Katrā nākamajā kalendārajā gadā gada apgrozījums visā pasaulē, izņemot PVN un citus netiešos nodokļus, no precēm un pakalpojumiem, kas piegādāti tabakas nozarei, nepārsniedz 20 procentus;

c)

personām, kas ir atbildīgas par uzņēmuma vai uzņēmumu grupas vadību, tostarp valdes locekļiem vai citām pārvaldes institūcijām, nav interešu konflikta ar tabakas nozari. Jo īpaši tie:

i)

pēdējos piecos gados nav piedalījušies tabakas nozares uzņēmuma struktūrās;

ii)

rīkojas neatkarīgi no finansiālām vai morālām interesēm, kas saistītas ar tabakas nozari, tostarp neatkarīgi no to dzīvesbiedru, laulāto vai tiešo radinieku augšupejošā vai lejupejošā līnijā turētām akcijām, dalības privāto pensiju programmās vai piederošām līdzdalības daļām.

2.   Ja autentiskuma elementu nodrošinātāji piesaista apakšuzņēmējus, tie saglabā atbildību par to, ka apakšuzņēmēji atbilst 1. punktā noteiktajiem neatkarības kritērijiem.

3.   Dalībvalstis un Komisija var pieprasīt, lai autentiskuma elementu nodrošinātāji, tostarp attiecīgā gadījumā to apakšuzņēmēji, iesniedz dokumentus, kas nepieciešami, lai novērtētu atbilstību 1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Šādi dokumenti var ietvert gada atbilstības deklarācijas attiecībā uz 1. punktā noteiktajiem neatkarības kritērijiem. Dalībvalstis un Komisija var pieprasīt, lai gada deklarācijās būtu norādīti visi pakalpojumi, kas sniegti tabakas nozarei pēdējā kalendārā gada laikā, kā arī individuālas deklarācijas par finansiālo neatkarību no tabakas nozares, ko sniedz visi neatkarīgā pakalpojumu sniedzēja vadības locekļi.

4.   Par jebkādām izmaiņām apstākļos, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem kritērijiem un kas varētu ietekmēt autentiskuma elementu nodrošinātāja (tostarp attiecīgā gadījumā tā apakšuzņēmēju) neatkarību, un kas ilgst vairāk par diviem kalendārajiem gadiem pēc kārtas, nekavējoties paziņo attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai.

5.   Ja saskaņā ar 3. punktu saņemta informācija vai 4. punktā minētais paziņojums atklāj, ka autentiskuma elementu nodrošinātājs (tostarp attiecīgā gadījumā tā apakšuzņēmēji) vairs neatbilst 1. punktā minētajām prasībām, tad saprātīgā laikposmā, bet ne vēlāk kā līdz tā kalendārā gada beigām, kas seko kalendārajam gadam, kurā ir saņemta informācija vai paziņojums, dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

6.   Autentiskuma elementu nodrošinātāji nekavējoties informē attiecīgās dalībvalstis un Komisiju par draudiem vai citiem neatļautas ietekmēšanas mēģinājumiem, kas var faktiski vai potenciāli apdraudēt to neatkarību.

7.   Uzskata, ka valsts iestādes un uzņēmumi, kas ir publisko tiesību subjekti, kā arī to apakšuzņēmēji ir neatkarīgi no tabakas nozares.

8.   Komisija periodiski pārskata procedūras, kas regulē uzraudzību pār to, kā tiek pildīti 1. punktā noteiktie neatkarības kritēriji, ar mērķi novērtēt to atbilstību šā lēmuma prasībām. Pārskatīšanā izdarītos secinājumus publicē, un tie ir daļa no ziņojuma par Direktīvas 2014/40/ES piemērošanu, kā noteikts minētās direktīvas 28. pantā.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi, kas ražoti vai importēti Savienībā pirms 2019. gada 20. maija un kuriem nav pievienots drošības elements saskaņā ar šo lēmumu, var palikt brīvā apritē līdz 2020. gada 20. maijam.

2.   Tabakas izstrādājumi, kuri nav cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumi, kuri ražoti vai importēti Savienībā pirms 2024. gada 20. maija un kuriem nav pievienots drošības elements saskaņā ar šo lēmumu, var palikt brīvā apritē līdz 2026. gada 20. maijam.

10. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/574 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidi un darbību (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 7. lappusi).

(3)  ISO 12931: 2012 (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods (Preču viltošanas apkarošanā izmantoto autentiskuma risinājumu veiktspējas kritēriji)).


PIELIKUMS

AUTENTISKUMA ELEMENTU VEIDI

Acīmredzami

Daļēji slēpti

Slēpti

Gijoša

Dekoratīvs raksts, kurā savijas divas vai vairāk joslas, kas iespiestas vairākās nestandarta krāsās.

Lāzerattēls

Attēls, ko cilvēka acs var saskatīt tikai tad, ja uz to spīdina noteikta viļņa garuma gaismu, piemēram, ar lāzera rādītāju.

DNS iezīmētāji

Tiesu medicīnas marķieri, kuros izmanto kombinatoriskās matemātikas principus, lai noteiktu nukleotīdu sekvences.

Īrisspiede

Divu vai vairāk krāsu kombinācija un pakāpeniska sapludināšana, panākot pakāpenisku krāsu maiņu (līdzīgi varavīksnei).

Polarizēts attēls

Attēls, ko cilvēka acs var saskatīt tikai, novietojot virs tā īpašu polarizācijas filtru.

Molekulārie iezīmētāji

Ķīmiski marķieri, kuri bieži vien iestrādāti tā priekšmeta pamatmateriālā, kuram tie pievienoti, un kuri ļauj atklāt atšķaidījuma pakāpi un maisījuma pakāpi materiālos. Unikāli kodēti un iestrādāti mikroskopiskā līmenī.

Slēpts (latents) attēls

Dobspiedē iespiests līniju raksts, kas, pagriežot slīpi priekšmetu, uz kura tas ir iespiests, atklāj citu attēlu. Var būt kombinācijā ar optiski mainīgu iespiedkrāsu.

UV neatstarojošs papīrs

Īpašs papīrs, kas neatstaro ultravioleto gaismu. Piemērots drukāšanai ar ultravioletajām (UV) iespiedkrāsām, kas saskatāmas, izmantojot īpašas UV spuldzes.

Aizsargšķiedras (slēpts elements)

Uz piemērota papīra nejaušā rakstā izvietotas neredzamas fluorescējošas šķiedras. Tās nevar ieskenēt vai nokopēt, un tās ir redzamas tikai īpašu UV spuldžu gaismā.

Optiski mainīga iespiedkrāsa

Aplūkojot no dažādiem leņķiem, mainās krāsa.

Aizsargšķiedras (daļēji slēpts elements)

Redzamas fluorescējošas šķiedras, kas pilnībā vai daļēji iestrādātas nejaušā rakstā, kurš ir neatkārtojams. Var būt dažādās krāsās un formās. Maina krāsu UV gaismā.

Magnētiski elementi

Magnētisko elementu sistēma, kas ģenerē ar īpašām identifikācijas ierīcēm attālināti uztveramu signālu vai signālu virkni.

Taustāmi raksti

Ar dobspiedes paņēmienu veidots izvirzīts, taustāms reljefs, kuru var autentificēt slīpi krītošā gaismā. Var tikt kombinēts ar slēptu (latentu) attēlu.

Mikrodruka

Druka, kurā izmanto ārkārtīgi mazus burtus un ciparus, kas ar neapbruņotu aci top redzami, izmantojot palielinājumu.

Anti-stokes (jeb progresīvās) iespiedkrāsas

Iespiedkrāsas ar anti-stokes īpašībām, kuras var aplūkot, izmantojot video spektra salīdzinātāju (VSC instrumentus).

Hologramma

Gaismas lauka pilnīgs trīsdimensionāls fotogrāfiskā ieraksta attēlojums (noteiktā) skata leņķī.

Termohroma iespiedkrāsa

Siltumjutīga iespiedkrāsa, kas reaģē uz temperatūras izmaiņām. Pakļaujot iespiedkrāsu temperatūras izmaiņām, tā maina krāsu vai pazūd.

Reaģējošas iespiedkrāsas (slēpts elements)

Bezkrāsainas vai caurspīdīgas iespiedkrāsas, kas kļūst redzamas pēc reakcijas ar īpašu šķīdinātāju, ko uzklāj laboratorijas apstākļos, izmantojot šim nolūkam izgatavotus instrumentus.

 

Reaģējošas iespiedkrāsas (daļēji slēpts elements)

Bezkrāsainas vai caurspīdīgas iespiedkrāsas, kas kļūst redzamas pēc reakcijas ar īpašu šķīdinātāju, ko uzklāj ar īpašu pildspalvu vai marķieri.

 


Top