Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0320

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/320 (2018. gada 28. februāris) par konkrētiem dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem, kas sakarā ar sēnīti Batrachochytrium salamandrivorans piemērojami Savienības iekšējā tirdzniecībā ar salamandrām un šādu dzīvnieku ievešanai Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1208) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1208

OJ L 62, 5.3.2018, p. 18–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/320/oj

5.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/320

(2018. gada 28. februāris)

par konkrētiem dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem, kas sakarā ar sēnīti Batrachochytrium salamandrivorans piemērojami Savienības iekšējā tirdzniecībā ar salamandrām un šādu dzīvnieku ievešanai Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1208)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu Nr. 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 18. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Beļģijā, Vācijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē kopš 2013. gada ir konstatēti jaunas patogēnas salamandru sēnītes Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) gadījumi. Tā skar turēto salamandru un savvaļas salamandru populāciju, un minētajās populācijās var izraisīt būtisku morbiditāti un mirstību. Atsevišķām salamandru sugām Bsal ir letāla, pārējās sugas ir pilnīgi vai daļēji rezistentas, taču tās Bsal var pārnēsāt uz ādas un tādējādi būt gan Bsal uzkrājējs, gan citu salamandru sugu infekcijas vai kontaminācijas avots.

(2)

Saskaņā ar pašreizējo zinātnisko informāciju, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) zinātniskajā atzinumā par Bsal apkopojusi Novērtējumā par dzīvnieku slimību norādīšanu sarakstā un kategorizāciju (3), kurš sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (4), šī sēnīte, kuras prevalence savvaļas salamandru populācijā ir apmēram 3 %, šķiet endēmiska vismaz Japānā, Taizemē un Vjetnamā. Kopumā uzskata, ka tā cēlusies Austrumāzijā un ir tur plaši izplatīta un endēmiska. Tajā pašā laikā trūkst informācijas par tās izplatību citās pasaules daļās. Kopumā arī uzskata, ka Bsal izplatīšanos veicina tirdzniecība ar inficētām vai sēnītes pārnēsātājām salamandrām.

(3)

Pēc pieejamajiem datiem, tirgotas tiek gan rezistentu, gan uzņēmīgu sugu salamandras. Padomes Direktīva 92/65/EEK (5) paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku tirdzniecību un importu Eiropas Savienībā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos tās F pielikumā minētos Savienības tiesību aktos. Patlaban attiecībā uz salamandrām vai to importu Savienībā nedz Savienības dzīvnieku veselības tiesību akti, nedz Direktīva 92/65/EEK nenosaka īpašas veterinārās prasības, kas dzīvnieku veselību rezultatīvi aizsargātu pret Bsal izplatīšanos Savienībā.

(4)

EFSA ziņojumā Scientific and technical assistance concerning the survival, establishment and spread of Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in the EU (Zinātniskā un tehniskā palīdzība attiecībā uz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) izdzīvošanu, ieviešanos un izplatīšanos ES) (6) (“EFSA palīdzība”) novērtēja, kāds ir Bsal potenciāls ietekmēt Savienības savvaļas salamandru un turēto salamandru veselības stāvokli, cik rezultatīvs un praktiski iespējams ir tirgoto salamandru pārvietošanas aizliegums, cik derīgas, drošticamas un robustas ir Bsal konstatēšanai pieejamās diagnostikas metodes, kādi alternatīvi paņēmieni ir iespējami un kādi riska mazināšanas pasākumi – praktiski īstenojami, lai nodrošinātu drošu starptautisko un Savienības iekšējo tirdzniecību ar salamandrām.

(5)

Pēc ziņojuma “EFSA palīdzība”, nozīmīgi riska mazināšanas pasākumi slimības izplatīšanās profilaksē ir salamandru turēšana karantīnā, to testēšana, kurā pierāda, ka dzīvnieki ir brīvi no Bsal infekcijas, salamandru pārvietošanas ierobežošana, higiēnas procedūras, biodrošības pasākumi un salamandru apstrāde pret Bsal.

(6)

Ziņojumā “EFSA palīdzība” uzsvērti vairāki trūkumi un neskaidrības pašreizējās zināšanās par Bsal. Īpaši tajā secināts, ka taksonomiskās sarežģītības dēļ un tādēļ, ka trūkst aktuāla pierādījumu materiāla par to, kuras sugas ir pret Bsal uzņēmīgas, noteikumi, kas reglamentē taksonomiskās kārtas līmenī varētu būt lietderīgāki un praktiskāki nekā noteikumi, kas reglamentē sugu līmenī.

(7)

Tāpēc, lai nodrošinātu, ka Savienības iekšējās tirdzniecības ceļā ar taksonomiskās kārtas Caudata dzīvniekiem vai ar šādu dzīvnieku ievešanu Savienībā neizplatās Bsal, dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumus, kas Savienībā piemērojami tirdzniecībai ar salamandru sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai, ir lietderīgi noteikt taksonomiskajai kārtai Caudata. Šajos pasākumos būtu jāņem vērā ziņojumā “EFSA palīdzība” minētie riska mazināšanas pasākumi un jo īpaši jāparedz pienācīga salamandru karantīna, diagnostiskā testēšana un apstrāde, kā arī salamandru veselības statusa sertificēšana salamandru tirdzniecības vajadzībām un to ievešanai Savienībā. Šie pasākumi ir ārkārtas pasākumi, un tie nav uzskatāmi par īpašiem pasākumiem Padomes Direktīvas 92/65/EEK 18. panta 2. punkta nozīmē.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 576/2013 (7) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas nekomerciālai Regulas I pielikumā uzskaitīto lolojumdzīvnieku pārvietošanai; minētajā pielikumā iekļauti arī abinieki. Šajā lēmumā paredzētie dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumi nebūtu jāpiemēro tādu salamandru nekomerciālai pārvietošanai, kuras ir lolojumdzīvnieki un uz kurām pārvietošanas specifikas un par šādu pārvietošanu trūkstošās informācijas dēļ attiecas Regula (ES) Nr. 576/2013.

(9)

Šie pasākumi būtu jāpiemēro neatkarīgi no pārējiem Savienības noteikumiem, kam var būt būtiska nozīme salamandru tirdzniecībā un ievešanā, jo īpaši Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (8).

(10)

No 2017. gada 21. līdz 26. maijam notikušajā 85. ģenerālsēdē Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) inficēšanos ar Bsal iekļāva tās Ūdensdzīvnieku veselības kodeksā. Tomēr sīki izstrādāti starptautiskie standarti vēl nav pieejami, un trūkst informācijas par pasaules veterināro dienestu un laboratoriju tehniskajām iespējām veikt Bsal noteikšanas testus, savukārt attiecībā uz Bsal diagnostiku un drošām manipulācijām ar tirgotajām salamandrām Eiropas Savienībā dažādas ieinteresētās personas ir avangardā. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka lielākā daļa riska mazināšanas pasākumu – jo īpaši karantinēšana attiecīgā objektā, tirgotu un ievestu salamandru testēšana un apstrāde – jāveic tādām kompetentajām veterinārajām iestādēm, operatoriem un laboratorijām, kas atrodas Savienībā.

(11)

Saskaņā ar “EFSA palīdzība” pastāv iespēja, ka Bsal no vienā reģionā mītošas salamandru sugas tiek pārnesta uz citā reģionā mītošu salamandru sugu un ka šķērskontaminācija var notikt dažādos objektos, kuros salamandras audzē, savāc vai izplata. Tā rodas risks, ka tirgotās salamandras ne vien neatkarīgi no izcelsmes vietas, bet arī neatkarīgi no savvaļā pastāvošās situācijas inficēsies ar Bsal. Tāpēc riska mazināšanas pasākumi būtu jāpiemēro visiem salamandru sūtījumiem, kas paredzēti Savienības iekšējai tirdzniecībai vai Savienībā ievesti.

(12)

Lai panāktu biodrošību, būtu jānosaka minimālās prasības par to, kādi objekti ir piemēroti salamandru karantinēšanai, savukārt ar salamandrām, kas minētajos objektos nobeidzas, būtu jārīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Dzīvnieku blakusproduktu regulas (9) noteikumiem.

(13)

Kas attiecas uz karantīnā turētu epidemioloģisko vienību lielumu, būtu jānosaka minimālais lielums vienībām, kurām ir tiesības saņemt sertifikātu par negatīvu diagnostikas testa rezultātu, jo labākā pieejamā reāllaika kvantitatīvās polimerāzes ķēdes reakcijas (qPCR) testa jutība ir ierobežota, tāpēc pietiekami uzticams tas ir tikai tad, ja epidemioloģiskajā vienībā ir vismaz 62 salamandras.

(14)

Salamandras, kurām pēc turēšanas karantīnā ir negatīvi testa rezultāti vai Savienībā veikta apmierinoša apstrāde, nebūtu vēlreiz jākarantinē vai jātestē, ja vien tās attiecīgā objektā turētas izolēti no salamandrām ar atšķirīgu veselības statusu.

(15)

Kas attiecas uz apstrādi, tā – kā uzsvērts ziņojumā “EFSA palīdzība” – būtu jāspecificē un tai būtu jāsaskan ar zinātnieku recenzētās zinātniskajās publikācijās aprakstītiem vai līdzvērtīgiem protokoliem.

(16)

Būtu jāizveido saraksts ar trešajām valstīm, kam atļauts izsniegt dzīvnieku veselības sertifikātus salamandru sūtījumu ievešanai Savienībā, un sarakstā būtu jāiekļauj tikai valstis, no kurām jau saņemtas pietiekamas un vismaz Padomes Direktīvas 96/93/EEK (10) nodrošinājumam līdzvērtīgas garantijas izsniegt sertifikātus, kuri nepieļautu maldinošu sertificēšanu vai krāpšanu sertificēšanas jomā. Tādēļ ir lietderīgi atsaukties uz jau pieejamiem sarakstiem, kas pastāv saistībā ar citu preču ievešanu Savienībā. Šādas trešās valstis ir uzskaitītas Komisijas Lēmuma 2004/211/EK (11) I pielikumā, Komisijas Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā (12), Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 (13) I pielikumā, Komisijas Regulas (EK) Nr. 119/2009 (14) I pielikuma 1. daļā, Komisijas Regulas (ES) Nr. 206/2010 (15) II pielikuma 1. daļā un Komisijas Regulas (ES) Nr. 605/2010 (16) I pielikumā.

(17)

Savienībā salamandru sūtījumi būtu jāieved tikai tad, ja ir izpildītas ne tikai visas prasības, bet arī ievešanas robežkontroles punkta kompetentā veterinārā iestāde var apliecināt, ka operators, kas atbildīgs par attiecīgu galamērķa objektu, sūtījumus pieņems pienācīgai turēšanai karantīnā.

(18)

Lai ievešanas robežkontroles punkta kompetento veterināro iestādi varētu drošticami informēt par salamandru sūtījumu ierašanos, tādu salamandru sūtījumu faktiskā ierašanās Savienībā esošā karantīnas vietā, kuri Savienībā ievesti no trešajām valstīm, būtu jāreģistrē Komisijas Regulas (EK) Nr. 282/2004 (17) I pielikumā dotā kopējā veterinārā ieviešanas dokumenta elektroniskajā versijā un jāpārvalda ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu TRACES.

(19)

Ar šo lēmumu būtu jāparedz pārejas laiks, kurā dalībvalstis varētu ieviest procedūras, kas tām vajadzīgas ar šo lēmumu pieņemto noteikumu izpildei. Pārejas laikam būtu jāilgst tikai daži mēneši. Savukārt vajadzētu jau tikt piemērotiem riska mazināšanas pasākumiem, kuri izriet no galamērķa dalībvalstīs nodrošināmā aizsardzības līmeņa.

(20)

Sagaidāms, ka tuvāko gadu laikā zinātniski avoti un dalībvalstu veikto oficiālo kontroļu rezultāti sniegs vairāk informācijas par Bsal, tādējādi papildinot pašreizējās zināšanas par šo slimību. Tāpēc šajā lēmumā noteiktie dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumi būtu jāievieš uz laiku. Tomēr tie būtu jāpiemēro vismaz līdz 2019. gada 31. decembrim, tādējādi dalībvalstīm to īstenošanai, kā arī gada pārskata sagatavošanai un apspriešanai dodot gadu laika, kurā, balstoties uz jauno Regulu (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām, var noteikt pastāvīgus ES dzīvnieku veselības noteikumus, kas piemērojami no dienas, kad minētā regula stājas spēkā.

(21)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo lēmumu nosaka dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumus, kas piemērojami Savienības iekšējai tirdzniecībai ar salamandru sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai Savienībā.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“salamandras” ir visi Caudata kārtas abinieki;

b)

Bsal” ir sēnīte Batrachochytrium salamandrivorans (sēņu valsts, Phylum Chytridiomycota, Rhizophydiales kārta);

c)

“epidemioloģiskā vienība” ir tādu salamandru grupa, kurām ir vienāda varbūtība tikt eksponētām sēnītei Bsal;

d)

“karantīna” ir tāda salamandru turēšana izolācijā bez tiešas vai netiešas saskares ar salamandrām ārpus to epidemioloģiskās vienības, kuras nolūks ir nodrošināt, ka izolēto dzīvnieku novērošanas, testēšanas un, attiecīgā gadījumā, apstrādes laikā neizplatās Bsal;

e)

“operators” ir jebkura par salamandrām (arī ierobežotu laiku) atbildīga fiziska vai juridiska persona, izņemot lolojumdzīvnieku turētājus;

f)

“attiecīgs objekts” ir telpas:

i)

kurās salamandras karantīnā tur pirms nosūtīšanas uz citu dalībvalsti vai pēc to ievešanas Savienībā un

ii)

kuras pirms karantīnas sākšanas dienas reģistrējusi kompetentā iestāde;

g)

“attiecīgs diagnostikas tests” ir reāllaika kvantitatīvās polimerāzes ķēdes reakcijas (qPCR) tests, kurā ietilpst tādi sugām specifiski praimeri STerF un STerR, kas amplificē 119 nukleotīdu garu Bsal DNS fragmentu;

h)

“kopējais veterinārais ievešanas dokuments” jeb “KVID” ir dokuments, ar kuru paziņo par dzīvnieku ierašanos Savienībā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr 282/2004 1. pantā, un kurš izstrādāts saskaņā ar minētās regulas I pielikumā doto paraugu un pārvaldīts ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu TRACES.

i)

“apstiprināts Bsal gadījums” ir gadījums, kurā ar attiecīgu diagnostikas testu apstiprināta Bsal vai tās ģenētiskā materiāla atrašanās uz salamandru audiem vai salamandru audos.

3. pants

Dzīvnieku veselības prasības Savienības iekšējai tirdzniecībai ar salamandrām

1.   Dalībvalstis aizliedz salamandru sūtījumus nosūtīt uz citu dalībvalsti, izņemot gadījumus, kuros sūtījumi atbilst šādām dzīvnieku veselības prasībām:

a)

tiem līdzi dots dzīvnieku veselības sertifikāts, kurš atbilst I pielikuma A daļā dotā dzīvnieku veselības sertifikāta paraugam;

b)

salamandrām nedrīkst būt Bsal klīnisko pazīmju, jo īpaši tām oficiālā veterinārārsta veiktas izmeklēšanas brīdī nedrīkst būt ādas bojājumu un čūlu; izmeklēšana jāveic 24 stundu laikā pirms sūtījuma nosūtīšanas uz galamērķa dalībvalsti;

c)

salamandrām jānāk no populācijas, kurā nav bijuši Bsal izraisīti miršanas gadījumi un kurai nav Bsal klīnisko pazīmju, jo īpaši nedrīkst būt operatora novērotu ādas bojājumus un čūlas;

d)

sūtījumam jāsastāv no:

i)

vismaz 62 salamandrām, kas vismaz sešas nedēļas tieši pirms datuma, kurā izsniegts I pielikuma A daļā dotais dzīvnieku veselības sertifikāts, kā viena epidemioloģiskā vienība atradušās karantīnā attiecīgā objektā, kurš atbilst II pielikumā izklāstītajām minimālajām prasībām, kā arī no tādu sūtījumā esošu salamandru ādas uztriepes paraugiem, kurām jābūt piektajā karantīnas nedēļā ar attiecīgu diagnostikas testu testētām uz Bsal un kuru testa rezultāts ir negatīvs; parauga lielumam jāatbilst III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā dotajiem paraugu lielumiem, vai

ii)

salamandrām, kas atbilstoši kompetentās iestādes prasībām apstrādātas pret Bsal saskaņā ar III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu.

2.   Ja salamandru sūtījumi Savienībā ievesti no trešās valsts un ja tie attiecīgā galamērķa objektā jau saskaņā ar 6. pantu bijuši karantīnā, tad dalībvalstis tos nosūtīt uz citu dalībvalsti atļauj tikai tad, ja sūtījumi atbilst šādām prasībām:

a)

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām,

b)

attiecīgajā objektā, kas atbilst II pielikumā izklāstītajām obligātajām prasībām, salamandras karantīnā turētas no brīža, kad tām beidzas Savienības pēcievešanas karantīna, līdz brīdim, kad tiek izsniegts I pielikuma A daļā dotā parauga dzīvnieku veselības sertifikāts.

4. pants

Dzīvnieku veselības prasības salamandru sūtījumu ievešanai Savienībā

Dalībvalstis aizliedz Savienībā ievest salamandru sūtījumus no trešām valstīm, izņemot gadījumus, kuros sūtījumi atbilst šādām prasībām:

a)

tās nāk no kādā no šiem avotiem minētām trešām valstīm:

i)

Lēmuma 2004/211/EK I pielikums;

ii)

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļa;

iii)

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikums;

iv)

Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikuma 1. daļa;

v)

Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļa;

vai

vi)

Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikums;

b)

tiem līdzi dots dzīvnieku veselības sertifikāts, kurš atbilst I pielikuma B daļā dotajam dzīvnieku veselības sertifikāta paraugam;

c)

salamandrām nedrīkst būt Bsal klīnisko pazīmju, jo īpaši tām oficiālā veterinārārsta veiktas izmeklēšanas brīdī nedrīkst būt ādas bojājumu un čūlu; un izmeklēšana veikta 24 stundu laikā pirms sūtījuma nosūtīšanas uz Savienību;

d)

pirms izsniedz b) apakšpunktā minēto dzīvnieku veselības sertifikātu, epidemioloģiskā vienība, kura sastāv no sūtījumā esošām salamandrām, vēlākais dzīvnieku veselības sertifikāta izsniegšanas vajadzībām veiktas izmeklēšanas brīdī jāizolē no citām salamandrām un kopš izmeklēšanas brīža tās nedrīkst būt bijušas saskarē ar citām salamandrām.

5. pants

Attiecīgā galamērķa objekta apliecinājums

Dalībvalstis nodrošina, ka robežkontroles punkts salamandru sūtījumus Savienībā ievest ļauj tikai gadījumos, kur importētāji vai to aģenti iesniedz par attiecīgu galamērķa objektu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas parakstītu rakstisku apliecinājumu, kas sastādīts tās dalībvalsts oficiālajā valodā, caur kuras robežkontroles punktu salamandras ieved Savienībā, un kur norādīts:

a)

attiecīgā galamērķa objekta nosaukums un adrese;

b)

ka attiecīgais galamērķa objekts atbilst II pielikumā izklāstītajām minimālajām prasībām;

c)

ka salamandru sūtījumu pieņems karantīnā.

6. pants

Savienībā ievestu salamandru sūtījumu karantīnas noteikumi

Dalībvalstis gādā, ka:

1)

par attiecīgu galamērķa objektu atbildīgais oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts salamandru sūtījumu, kas Savienībā ievests no trešās valsts, reģistrē kopējā veterinārā ieviešanas dokumenta elektroniskās versijas 3. daļas 45. ailē;

2)

oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts nodrošina, ka attiecīgajā galamērķa objektā operators salamandru sūtījumu karantīnā tur kā vienu epidemioloģisko vienību;

3)

oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts attiecīgajā galamērķa objektā inspicē ikviena salamandru sūtījuma karantīnas apstākļus, tostarp pārbauda mirstības uzskaites dokumentus un salamandras klīniski apskata, jo īpaši meklējot ādas bojājumus un čūlas;

4)

ja sūtījumā ir 62 vai vairāk salamandru: kad salamandru sūtījums ieradies attiecīgā galamērķa objektā, oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts izmeklēšanu, paraugošanu, testēšanu un apstrādi attiecībā uz Bsal veic saskaņā ar III pielikuma 1. un 2. punktā minētajām procedūrām;

5)

ja sūtījumā ir mazāk par 62 salamandrām: oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts nodrošina, ka atbilstoši kompetentās iestādes prasībām sūtījumu pret Bsal apstrādā saskaņā ar III pielikuma 3. punktu;

6)

no attiecīgā galamērķa objekta oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts salamandru sūtījumu ar rakstisku atļauju atbrīvo:

a)

ja veikta III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā minētā testēšana un ja vien kopš karantīnas sākuma pagājušas sešas nedēļas, taču ne pirms saņemti negatīvi testa rezultāti – atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks; vai

b)

ja veikta III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētā apstrāde – tikai pēc tam, kad apstrāde pabeigta.

7. pants

Pasākumi, kas veicami, ja attiecīgā galamērķa objektā apstiprināts Bsal gadījums

1.   Ja karantīnas laikā apstiprināts, ka vismaz viena epidemioloģiskās vienības salamandra ir inficēta ar Bsal, dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajā galamērķa objektā tiek veikti šādi pasākumi:

a)

visas vienas epidemioloģiskās vienības salamandras vai nu

i)

tiek atbilstoši kompetentās iestādes prasībām apstrādātas pret Bsal saskaņā ar III pielikuma 3. punktu, vai

ii)

tiek nokautas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 12. pantu likvidētas kā dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti;

b)

pēc a) apakšpunktā minēto pasākumu veikšanas attiecīgā galamērķa objekta teritorija, kurā epidemioloģiskā vienība turēta, tiek atbilstoši kompetentās iestādes prasībām iztīrīta un izdezinficēta.

2.   Kompetentā iestāde var pieprasīt apstrādātās salamandras testēt, lai verificētu 1. punkta a) apakšpunkta i) ievilkumā minētās apstrādes iedarbīgumu, un attiecīgā gadījumā var pieprasīt atkārtotu apstrādi, lai nepieļautu Bsal izplatīšanos.

8. pants

Izmaksas

Dalībvalstis nodrošina, ka visas karantīnas izmaksas, testēšanas izmaksas un, ja vajadzīgs, riska mazināšanas pasākumu un apstrādes izmaksas sedz operators vai importētājs.

9. pants

Gada pārskata prasības

Sākot no 2019. gada, vēlākais katra gada 30. jūnijā dalībvalstis, kuras iepriekšējā gadā rīkojušās ar salamandru sūtījumiem, Komisijai par iepriekšējo gadu iesniedz šādu informāciju, turklāt informāciju par Savienības iekšējo tirdzniecību sniedz atsevišķi no informācijas par salamandru sūtījumu ievešanu Savienībā:

a)

cik epidemioloģiskajās vienībās ir vismaz viens apstiprināts Bsal gadījums;

b)

cik epidemioloģisko vienību apstrādāts bez apstiprinātiem gadījumiem;

c)

jebkāda papildu informācija, kuru tās uzskata par būtisku gan attiecībā uz sūtījumu testēšanu, apstrādi un rīkošanos ar tiem, gan attiecībā uz šā lēmuma īstenošanu.

10. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pārējas laikā līdz 2018. gada 6. septembrim galamērķa dalībvalstis tādus salamandru sūtījumus, kas nāk no citām dalībvalstīm un neatbilst ar 3. pantu noteiktajām dzīvnieku veselības stāvokļa prasībām, savā teritorijā var pieņemt, ja ir izpildītas attiecīgas riska mazināšanas prasības, kuras kompetentā iestāde nosaka pēc apspriešanās ar operatoriem un – ja vajadzīgs – ar izcelsmes dalībvalsti.

2.   Pārejas laikā līdz 2018. gada 6. septembrim galamērķa dalībvalstis tādus salamandru sūtījumus, kas Savienībā ievesti no trešās valsts un neatbilst ar 4. pantu noteiktajām dzīvnieku veselības stāvokļa prasībām, savā teritorijā var pieņemt, ja ar sūtījumiem rīkojušies saskaņā ar 5. līdz 7. pantu.

11. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro līdz 2019. gada 31. decembrim.

12. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 28. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(11):5071.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(2):4739.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.).

(8)  Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

(10)  Padomes 1996. gada 17. decembra Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un dzīvnieku produktu sertificēšanu (OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.).

(11)  Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmums 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(13)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(14)  Komisijas 2009. gada 9. februāra Regula (EK) Nr. 119/2009, ar ko nosaka trešo valstu vai to daļu sarakstu un veterinārās sertifikācijas prasības savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībās audzētu trušu gaļas importam Kopienā vai tranzītam caur to (OV L 39, 10.2.2009., 12. lpp.).

(15)  Komisijas 2010. gada 12. marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).

(16)  Komisijas 2010. gada 2. jūlija Regula (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.).

(17)  Komisijas 2004. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 282/2004, ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentu (OV L 49, 19.2.2004., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

A DAĻA

VETERINĀRAIS SERTIFIKĀTS

Savienības iekšējai tirdzniecībai ar salamandrām

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

B DAĻA

VETERINĀRAIS SERTIFIKĀTS

salamandru sūtījumu ievešanai Eiropas Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS ATTIECĪGAM GALAMĒRĶA OBJEKTAM

1)

Attiecīgais galamērķa objekts:

a)

izmanto salamandru pilnvērtīgas uzraudzības sistēmu;

b)

atrodas oficiāla vai apstiprināta veterinārārsta uzraudzībā;

c)

tiek tīrīts un dezinficēts saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

2)

Attiecīgā objekta operators nodrošina, ka

a)

konteinerus, būrus un pārējos salamandru transportam izmantotos materiālus – izņemot bojātos – tīra un dezinficē ar paņēmieniem, kas novērš Bsal izplatīšanos;

b)

atkritumus un notekūdeņus regulāri savāc, glabā un pēcāk apstrādā ar paņēmieniem, kas pasargā no Bsal izplatīšanās;

c)

karantinētu salamandru liemeņus pārbauda kompetentās iestādes norādītā laboratorijā;

d)

nepieciešamos testus un salamandru apstrādi veic pēc apspriešanās ar oficiālo vai apstiprināto veterinārārstu un viņa uzraudzībā.

3)

Attiecīgā galamērķa objekta operators oficiālo vai apstiprināto veterinārārstu informē par salamandru slimības un nāves gadījumiem karantīnas laikā.

4)

Attiecīgā galamērķa objekta operators reģistrē:

a)

attiecībā uz katru ienākošo un izejošo sūtījumu – datumu, salamandru skaitu un sugu;

b)

salamandru sūtījumiem līdzi doto veterināro sertifikātu un kopējo veterināro ievešanas dokumentu kopijas,

c)

katru dienu – slimības un nāves gadījumu skaitu;

d)

testēšanas datumus un rezultātus;

e)

apstrādes veidu un datumu, apstrādāto dzīvnieku skaitu.


III PIELIKUMS

ATTIECĪBĀ UZ BSAL VEIKTĀS PĀRBAUDES, PARAUGOŠANAS, TESTĒŠANAS UN APSTRĀDES PROCEDŪRAS

1)

Karantīnas laikā ar salamandrām veic šādas procedūras:

a)

ja epidemioloģiskā vienība ir 62 salamandras vai lielāka un ja vien operators nav izvēlējies saskaņā ar b) apakšpunktu veikt apstrādi, piektajā nedēļā pēc salamandru ierašanās attiecīgajā objektā karantinētu salamandru ādas uztriepes paraugiem atbilstoši informatīvajā tabulā norādītajam paraugu skaitam oficiālā vai apstiprinātā veterinārārsta uzraudzībā veic attiecīgu diagnostikas testu;

Atsauces tabula (1)

Epidemioloģiskās vienības lielums

62

186

200

250

300

350

400

450

Paraugu skaits

62

96

98

102

106

108

110

111

b)

ja operators izvēlas kādu no 3) punktā norādītajiem apstrādes veidiem vai ja visos gadījumos epidemioloģiskā vienība ir mazāka par 62 salamandrām, operatoram visas sūtījumā esošās salamandras oficiālā vai apstiprinātā veterinārārsta uzraudzībā atbilstoši kompetentās iestādes prasībām jāapstrādā pret Bsal;

c)

b) apakšpunktā minētajos gadījumos oficiālais vai apstiprinātais veterinārārsts, lai monitorētu Bsal klātbūtni vai verificētu Bsal neesību pēc apstrādes, var pieprasīt, lai epidemioloģiskajai vienībai pirms apstrādes veic attiecīgu diagnostikas testu, nodrošinot reprezentativitāti;

d)

nobeigušos vai klīniski slimu salamandru ādas uztriepes paraugi, jo īpaši no tādām salamandrām, kurām ir ādas bojājumi, oficiālā vai apstiprinātā veterinārārsta uzraudzībā ar attiecīgu diagnostikas testu jāpārbauda vai nu brīdī, kad salamandrām konstatēti ādas bojājumi vai citas klīniskas pazīmes, vai nāves brīdī – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk;

e)

visām salamandrām, kuras attiecīgajā objektā nobeidzas, oficiālā vai apstiprinātā veterinārārsta uzraudzībā jāveic pēcnāves veterinārā pārbaude, jo īpaši, lai pārbaudītu, vai ir Bsal pazīmes, kas – ciktāl tas iespējams – apstiprinātu vai izslēgtu, ka nāve cēlonis ir Bsal.

2)

Visi karantīnas laikā paņemtie paraugi jātestē un pēcnāves veterinārās pārbaudes jāveic oficiālā vai apstiprinātā veterinārārsta norādītās laboratorijās.

3)

Par apmierinošu uzskata šādu apstrādi:

a)

salamandras ne mazāk kā 12 dienas tur vismaz 25 °C temperatūrā,

b)

salamandras ne mazāk kā 10 dienas tur vismaz 20 °C temperatūrā, to kombinējot ar apstrādi, kura paredz divreiz dienā veiktu 10 minūšu ilgu iegremdēšanu polymyxin E (2 000 IV/ml) vannā, kam seko apsmidzināšana ar vorikonazolu (12,5 μg/ml),

c)

jebkura cita apstrāde, kas ar līdzvērtīgiem pasākumiem iznīcina Bsal un par kuru rakstīts zinātnieku recenzētā rakstā, kas publicēts zinātniskā žurnālā.


(1)  Pieņemot, ka Bsal prevalence epidemioloģiskajā vienībā ir 3 %, un ar attiecīgu diagnostikas testu, kura aprēķinātā jutība ir 80 %, nodrošinot Bsal konstatēšanu ar 95 % ticamību.


Top