EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/46 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Atcelts ar 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/190


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/46

(2018. gada 29. novembris),

ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 30. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) nosaka Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitāla parakstīšanas atslēgas (tālāk tekstā – “kapitāla atslēga”) korekciju saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 29.3. pantu un ar 2019. gada 1. janvāri nosaka jaunos svērumus, kas katrai nacionālajai centrālajai bankai (NCB) piešķirti koriģētajā kapitāla atslēgā (tālāk tekstā – “kapitāla atslēgas svērumi”).

(2)

Ņemot vērā, ka kapitāla atslēgas svērumu korekcijas dēļ mainās NCB daļas parakstītajā ECB kapitālā, ir jākoriģē prasījumi, kas saskaņā ar ECBS Statūtu 30.3. pantu to dalībvalstu NCB, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā – “euro zonas NCB”), ir pret ECB un kas ir ekvivalenti euro zonas NCB ārējo rezervju aktīvu ieguldījumiem ECB pašu kapitālā (tālāk tekstā – “prasījumi”). Tādēļ ikvienai euro zonas NCB, kuras prasījumi palielinās 2019. gada 1. janvārī tās kapitāla atslēgas svēruma palielinājuma dēļ, jāveic kompensējošs pārvedums ECB, savukārt ECB jāveic kompensējošs pārvedums tām euro zonas NCB, kuru prasījumi samazinās to kapitāla atslēgas svēruma samazinājuma dēļ.

(3)

Saskaņā ar ECBS Statūtos ievērotajiem vispārīgajiem godīguma, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskās paļāvības principiem tās euro zonas NCB, kuru relatīvā daļa ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā iepriekšminēto korekciju dēļ palielinās, jāveic kompensējošs pārvedums tām euro zonas NCB, kuru relatīvās daļas samazinās.

(4)

Lai varētu aprēķināt katras euro zonas NCB daļas koriģēto vērtību ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, katras euro zonas NCB attiecīgie kapitāla atslēgas svērumi laikposmam līdz 2018. gada 31. decembrim un laikposmam no 2019. gada 1. janvāra ir jāizsaka kā procentuālā daļa no visu euro zonas NCB parakstītā ECB kapitāla kopsummas.

(5)

Tādēļ jāpieņem jauns ECB lēmums, ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“uzkrātā pašu kapitāla vērtība” ir ECB rezervju, pārvērtēšanas kontu un rezervēm atbilstošo uzkrājumu kopsumma, ko ECB aprēķinājusi 2018. gada 31. decembrī. Neierobežojot termina “uzkrātā pašu kapitāla vērtība” vispārīgo izpratni, ECB rezerves un rezervēm ekvivalentie uzkrājumi ietver vispārīgo rezervju fondu un uzkrājumus valūtas maiņas kursu, procentu likmju un zelta cenas riskiem, kā arī kredītriskam;

b)

“pārveduma diena” ir otrā darba diena pēc tam, kad ECB Padome apstiprināja ECB 2018. finanšu gada finanšu pārskatu.

2. pants

Ieguldījums ECB rezervēs un uzkrājumos

1.   Ja euro zonas NCB daļa uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā palielinās, jo 2019. gada 1. janvārī palielinās tās kapitāla atslēgas svērums, šī euro zonas NCB pārved uz ECB summu, kas aprēķināta pārveduma veikšanas dienā saskaņā ar 3. punktu.

2.   Ja euro zonas NCB daļa uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā samazinās, jo 2019. gada 1. janvārī tās kapitāla atslēgas svērums samazinās, šī euro zonas NCB saņem no ECB summu, kas aprēķināta pārveduma veikšanas dienā saskaņā ar 3. punktu.

3.   Dienā pēc ECB Padomes apstiprinājuma ECB 2018. finanšu gada finanšu pārskatam vai pirms šīs dienas ECB aprēķina un katrai euro zonas NCB paziņo summu, kas šai euro zonas NCB jāpārved uz ECB, ja tiek piemērots 1. punkts, vai, ja tiek piemērots 2. punkts, summu, kas šai euro zonas NCB jāsaņem no ECB. Summas, ko pārved vai attiecīgi saņem, aprēķina, uzkrāto pašu kapitāla vērtību reizinot ar absolūto starpību starp attiecīgās euro zonas NCB kapitāla atslēgas svērumu 2018. gada 31. decembrī un tās kapitāla atslēgas svērumu 2019. gada 1. janvārī un rezultātu dalot ar 100; summas, ko pārved vai attiecīgi saņem, tiek noapaļotas.

4.   Šī panta 3. punktā minētās summas izsaka euro, un to pārvešanas termiņš ir 2019. gada 1. janvāris, tomēr faktiski tās pārved pārveduma dienā.

5.   Pārveduma dienā ikviena euro zonas NCB vai ECB, kurai ir jāveic pārvedumi saskaņā ar 1. vai 2. punktu, atsevišķi pārved arī jebkādus procentus, kas uzkrāti par laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz pārveduma dienai par ikvienu summu, kas ir jāpārved šai euro zonas NCB un ECB. Šo procentu maksātāji un saņēmēji ir to summu maksātāji vai attiecīgi saņēmēji, par kurām šie procenti ir uzkrājušies.

6.   Ja uzkrātā pašu kapitāla vērtība ir mazāka par nulli, tad ikvienu summu, kas jāpārved vai jāsaņem saskaņā ar 3. punktu un 5. punktu, pārved virzienā, kas ir pretējs 3. punktā un 5. punktā norādītajam virzienam.

3. pants

Pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu korekcija

1.   Euro zonas NCB prasījumus 2019. gada 1. janvārī koriģē atbilstoši to attiecīgajiem koriģētajiem kapitāla atslēgas svērumiem. Euro zonas NCB prasījumu vērtība 2019. gada 1. janvārī ir norādīta šā lēmuma pielikuma tabulas trešajā ailē.

2.   Pamatojoties uz šo normu un nepiemērojot citas formalitātes vai tiesību aktus, ir uzskatāms, ka 2019. gada 1. janvārī ikviena euro zonas NCB ir nodevusi vai attiecīgi saņēmusi prasījuma absolūto vērtību euro izteiksmē, kas norādīta šā lēmuma pielikuma tabulas ceturtajā ailē, iepretim tās nosaukumam; “–” norāda uz prasījumu, ko attiecīgā euro zonas NCB pārved ECB, savukārt “+” norāda uz prasījumu, ko ECB pārved attiecīgajai euro zonas NCB.

3.   Katra iesaistītā NCB pirmajā Eiropas Automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas (TARGET2) darba dienā pēc 2019. gada 1. janvāra pārved vai saņem euro izteiktu galīgo summu, kas pretī tās nosaukumam norādīta šī lēmuma pielikuma tabulas ceturtajā ailē, kurā “+” nozīmē summu, ko iesaistītā NCB pārved ECB, un “–” nozīmē summu, ko ECB pārved iesaistītajai NCB.

4.   Pirmajā TARGET2 darba dienā pēc 2019. gada 1. janvāra ECB un tās euro zonas NCB, uz kurām attiecas pienākums pārvest summas saskaņā ar 3. punktu, atsevišķi pārved arī procentu maksājumus par laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz pārveduma dienai par summām, kas jāpārved ECB un šīm euro zonas NCB. Šo procentu maksātāji un saņēmēji ir to summu maksātāji vai attiecīgi saņēmēji, par kurām šie procenti ir uzkrājušies.

4. pants

Vispārīgie noteikumi

1.   Saskaņā ar 2. panta 5. punktu un 3. panta 4. punktu uzkrātos procentus aprēķina par katru dienu, izmantojot aprēķināšanas metodi, saskaņā ar kuru faktisko dienu skaitu dala ar 360, un piemērojot likmi, kas atbilst jaunākajai Eurosistēmas rīkotajās galveno refinansēšanas operāciju izsolēs lietotajai procentu robežlikmei.

2.   Pārvedumus saskaņā ar 2. panta 1., 2. un 5. punktu un 3. panta 3. un 4. punktu katru atsevišķi veic, izmantojot TARGET2.

3.   ECB un euro zonas NCB, kurām ir pienākums veikt jebkuru no 2. punktā minētajiem pārvedumiem, laikus dod norādījumus, kas vajadzīgi, lai šos pārvedumus veiktu savlaicīgi.

5. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

2.   Ar šo no 2019. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/2013/26.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2013/26 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 29. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 178. lappusi).

(2)  Lēmums ECB/2013/26 (2013. gada 29. augusts), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai (OV L 16, 21.1.2014., 47. lpp.).


PIELIKUMS

PRASĪJUMI, KAS EKVIVALENTI UZ ECB PĀRVESTAJIEM ĀRĒJO REZERVJU AKTĪVIEM

Euro zonas NCB

Uz ECB pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalents prasījums 2018. gada 31. decembrī

(EUR)

Uz ECB pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalents prasījums 2019. gada 1. janvārī

(EUR)

Pārveduma summa

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Kopā  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Noapaļošanas dēļ kopsumma var neatbilst visu norādīto skaitļu summai.


Top