EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Atcelts ar 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/183


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/45

(2018. gada 29. novembris),

ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 28.5. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) nosaka katrai nacionālajai centrālajai bankai (NCB) piešķirto Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitāla parakstīšanas atslēgas svērumu korekciju (tālāk tekstā attiecīgi – “kapitāla atslēga” un “kapitāla atslēgas svērumi”). Šīs korekcijas dēļ ECB Padomei jānosaka noteikumi un nosacījumi kapitāla daļu pārvedumiem Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieču nacionālo centrālo banku starpā 2018. gada 31. decembrī, lai nodrošinātu, ka šo daļu sadalījums atbilst veiktajām korekcijām. Tādēļ jāpieņem jauns lēmums, ar kuru no 2019. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (2).

(2)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) nosaka, kādā veidā un kādā apmērā to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā – “euro zonas NCB”) ir pienākums apmaksāt ECB kapitālu, ņemot vērā koriģēto kapitāla atslēgu. Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) nosaka procentuālo daļu, ko 2019. gada 1. janvārī ir pienākums apmaksāt to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta nav euro (tālāk tekstā – “ārpus euro zonas NCB”), ņemot vērā koriģēto kapitāla atslēgu.

(3)

Ņemot vērā, ka ikviena euro zonas NCB jau ir pilnā apmērā apmaksājusi savu daļu ECB parakstītajā kapitālā, kas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu ECB/2013/30 (5), bet attiecībā uz Lietuvos bankas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/287 (ECB/2014/61) (6) 2. pantu saistībā ar Lēmumu ECB/2013/31 (7) ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim, ikviena no tām pārved uz ECB tādu papildu summu vai attiecīgi saņem atpakaļ no ECB tādu summu, lai rezultāts atbilstu Lēmuma (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) 1. panta tabulā norādītajām summām.

(4)

Tāpat ņemot vērā, ka ārpus euro zonas NCB jau ir apmaksājušas procentuālo daļu no savām daļām ECB parakstītajā kapitālā, kas saskaņā ar Lēmumu ECB/2013/31 ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim, ikviena no tām pārved uz ECB tādu papildu summu vai attiecīgi saņem atpakaļ no ECB tādu summu, lai rezultāts atbilstu Lēmuma (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) 1. panta tabulas trešajā ailē norādītajām summām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kapitāla daļu pārvedums

Ņemot vērā ECB kapitāla daļu, kuru ikviena NCB būs parakstījusi 2018. gada 31. decembrī, un ECB kapitāla daļu, kuru ikviena NCB 2019. gada 1. janvārī parakstīs atbilstoši kapitāla atslēgas svērumu korekcijai, kas noteikta Lēmuma (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) 2. pantā, NCB nodod kapitāla daļas viena otrai, izmantojot pārvedumus uz ECB un no ECB, lai nodrošinātu, ka kapitāla daļu sadalījums 2019. gada 1. janvārī atbilst koriģētajiem svērumiem. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka ikviena NCB, pamatojoties uz šo pantu un nepiemērojot citas formalitātes vai tiesību aktus, 2019. gada 1. janvārī pārved vai attiecīgi saņem ECB parakstītā kapitāla daļu, kas norādīta šā lēmuma I pielikuma tabulas ceturtajā ailē, iepretim tās nosaukumam; “+” norāda uz kapitāla daļu, ko ECB pārved uz attiecīgo NCB, savukārt “–” norāda uz kapitāla daļu, ko attiecīgā NCB pārved uz ECB.

2. pants

Apmaksātā kapitāla korekcija

1.   Ņemot vērā ECB kapitālu, ko katra NCB jau ir apmaksājusi, un ECB kapitālu, ko katra NCB apmaksā 2019. gada 1. janvārī, kā tas attiecībā uz euro zonas NCB izklāstīts Lēmuma (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) 1. pantā, bet attiecībā uz ārpus euro zonas NCB – Lēmuma (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) 1. pantā, katra NCB pirmajā Eiropas Automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas (TARGET2) darba dienā pēc 2019. gada 1. janvāra pārved vai saņem neto summu, kas pretī tās nosaukumam norādīta šī lēmuma II pielikuma tabulas ceturtajā ailē, kurā “+” nozīmē summu, ko NCB pārved ECB, bet “–” nozīmē summu, ko ECB pārved šai NCB.

2.   Pirmajā TARGET2 darba dienā pēc 2019. gada 1. janvāra ECB un tās NCB, uz kurām attiecas pienākums pārvest summas saskaņā ar 1. punktu, katra atsevišķi pārved laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz pārveduma dienai uzkrājušos procentu maksājumus par attiecīgajām summām, kas tām jāpārved. Šo procentu maksātāji un saņēmēji ir to summu maksātāji vai attiecīgi saņēmēji, par kurām šie procenti ir uzkrājušies.

3. pants

Vispārīgie noteikumi

1.   Pārvedumus, kas norādīti 2. pantā, veic, izmantojot TARGET2.

2.   Ja NCB nav pieejas TARGET2, 2. pantā minētās summas pārved uz kontu, ko pienācīgā laikā norāda ECB vai NCB.

3.   Saskaņā ar 2. panta 2. punktu uzkrātos procentus aprēķina par katru dienu, izmantojot faktisko vairāk nekā 360 dienu aprēķināšanas metodi un likmi, kas atbilst Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju izsoles procedūrās lietotajai robežlikmei.

4.   ECB un tās NCB, uz kurām attiecas pienākums veikt pārvedumus saskaņā ar 2. pantu, dod pienācīgus norādījumus, kas vajadzīgi, lai pārvedumus veiktu laikus.

4. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

2.   Ar šo no 2019. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/2013/29.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2013/29 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 29. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 178. lappusi).

(2)  Lēmums ECB/2013/29 (2013. gada 29. augusts), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (OV L 16, 21.1.2014., 55. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/44 (2018. gada 29. novembris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, kā arī par Lēmuma ECB/2014/61 grozīšanu un Lēmuma ECB/2013/30 atcelšanu (ECB/2018/28) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 180. lappusi).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu (ECB/2018/32) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 196. lappusi).

(5)  Lēmums ECB/2013/30 (2013. gada 29. augusts) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu (OV L 16, 21.1.2014., 61. lpp.).

(6)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/287 (2014. gada 31. decembris) par to, kā Lietuvos bankas apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas Eiropas Centrālās bankas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2014/61) (OV L 50, 21.2.2015., 44. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2013/31 (2013. gada 30. augusts) par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu (OV L 16, 21.1.2014., 63. lpp.).


I PIELIKUMS

NCB PARAKSTĪTAIS KAPITĀLS

 

Parakstītā daļa 2018. gada 31. decembrī

(EUR)

Parakstītā daļa no 2019. gada 1. janvāra

(EUR)

Pārvedamā daļa

(EUR)

Euro zonas NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Ārpus euro zonas NCB

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Kopā  (1) :

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Noapaļošanas dēļ kopsumma var neatbilst visu norādīto skaitļu summai.


II PIELIKUMS

NCB APMAKSĀTAIS KAPITĀLS

 

Apmaksātā daļa 2018. gada 31. decembrī

(EUR)

Apmaksātā daļa no 2019. gada 1. janvāra

(EUR)

Pārveduma summa

(EUR)

Euro zonas NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Ārpus euro zonas NCB

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Kopā  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Noapaļošanas dēļ kopsumma var neatbilst visu norādīto skaitļu summai.


Top