EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2018/1148 (2018. gada 10. augusts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 208/91


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2018/1148

(2018. gada 10. augusts)

par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu (ECB/2018/21)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (1) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni) un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu, Ceturtās daļas I, II, IV, V, VI un VII sadaļu un Sesto daļu,

ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2014/31 (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (2) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu, 6. panta 1. punktu un 8. pantu

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu.

(2)

Standarta kritēriji un kredītkvalitātes sliekšņu obligātās prasības, saskaņā ar kurām nosaka, ka tirgojami aktīvi ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operāciju vajadzībām, noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) un jo īpaši tās 59. pantā un Ceturtās daļas II sadaļā.

(3)

Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 4. punktu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras. Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59. panta 6. punktu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, pamatojoties uz jebkuru informāciju, kuru Eurosistēma uzskata par lietderīgu, lai nodrošinātu pienācīgu riska aizsardzību Eurosistēmai.

(4)

Atkāpjoties no Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām tirgojamiem aktīviem, Pamatnostādnes ECB/2014/31 8. panta 2. punkts nosaka, ka Eurosistēmas kredītkvalitātes sliekšņus nepiemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējušas vai pilnībā garantējušas centrālās valdības euro zonas dalībvalstīs, kas īsteno Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmu, ja vien ECB Padome nenolemj, ka attiecīgā dalībvalsts neievēro finanšu palīdzības un/vai makroekonomikas programmas nosacījumus.

(5)

Pēc iepriekšējās Eiropas Finanšu stabilitātes fonda (EFSF) finanšu atbalsta programmas Grieķijai beigām 2015. gada 19. augustā Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) Valde apstiprināja pašreizējo trīs gadu finanšu palīdzības programmu Grieķijai.

(6)

ECB padome izvērtēja minētās ESM programmas ietekmi uz Grieķiju, tās turpmāko īstenošanu un Grieķijas varas iestāžu izrādīto apņemšanos programmu īstenot pilnībā. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, ECB Padome uzskatīja, ka Grieķijas Republika atbilst programmas nosacījumiem. Tādēļ 2016. gada 22. jūnijā ECB Padome pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), ar kuru tika atjaunota Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstība Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, ar nosacījumu, ka šādiem instrumentiem tiek piemēroti īpaši diskonti un ka Grieķijas Republiku uzskata par euro zonas dalībvalsti, kura atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem.

(7)

Šobrīd Pamatnostādnes ECB/2014/31 1. panta 3. punkts nosaka, ka minētās pamatnostādnes 6. panta 1. punkta un 8. panta nolūkiem Grieķijas Republiku uzskata par euro zonas dalībvalsti, kura atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem. Turklāt minētās pamatnostādnes 8. panta 3. punkts nosaka, ka uz tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējusi vai pilnībā garantējusi Grieķijas Republika, attiecas minētās pamatnostādnes I pielikumā noteiktie īpašie diskonti.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Stabilitātes mehānisma, Grieķijas Republikas, Bank of Greece un Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda 2015. gada 19. augusta Finanšu palīdzības iespējas vienošanās (4) 1. pantu pašreizējās ESM programmas beigu datums ir 2018. gada 20. augusts. Tādēļ no 2018. gada 21. augusta Grieķijas Republiku vairs nevar uzskatīt par euro zonas dalībvalsti, uz kuru attiecas Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programma. Tādēļ no minētās dienas vairs netiks izpildīti nosacījumi Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemēroto Eurosistēmas kredītkvalitātes sliekšņu pagaidu apturēšanai, kas noteikta Pamatnostādnes ECB/2014/31 8. panta 2. punktā.

(9)

Tādēļ ECB Padome nolēmusi, ka no 2018. gada 21. augusta Eurosistēmas standarta kritērijiem un kredītkvalitātes sliekšņiem būtu jāattiecas uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem un ka uz šādiem parāda instrumentiem attieksies Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) noteiktie standarta diskonti (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstība

1.   Pamatnostādnes ECB/2014/31 1. panta 3. punkta, 6. panta 1. punkta un 8. panta nolūkiem Grieķijas Republiku vairs neuzskata par euro zonas dalībvalsti, uz kuru attiecas Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programma.

2.   Uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem attiecas Eurosistēmas obligātās prasības kredītkvalitātes sliekšņiem, kas noteiktas Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) un jo īpaši tās 59. pantā un Ceturtās daļas II sadaļā.

3.   Uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem vairs neattiecas Pamatnostādnes ECB/2014/31 I pielikumā noteiktie īpašie diskonti.

2. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atcelts Lēmums (ES) 2016/1041 (ECB/2016/18).

3. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 21. augustā.

2.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo lēmumu un Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) vai Pamatnostādni ECB/2014/31, kā tās nacionālajā līmenī ieviesušas dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas, noteicošais ir šis lēmums.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 10. augustā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.

(2)  OV L 240, 13.8.2014., 28. lpp.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/1041 (2016. gada 22. jūnijs) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu (ECB/2016/18) (OV L 169, 28.6.2016., 14. lpp.).

(4)  Pieejama ESM interneta vietnē www.esm.europa.eu.

(5)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/65 (2015. gada 18. novembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) (OV L 14, 21.1.2016., 30. lpp.).


Top