EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2361

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2361 (2017. gada 14. septembris) par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu

C/2017/6047

OV L 337, 19.12.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2361/oj

19.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2361

(2017. gada 14. septembris)

par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), un jo īpaši tās 65. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Maksājumu provizoriskā sistēma, kas piemērojama iemaksām Valdes administratīvo izdevumu segšanai un bija noteikta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1310/2014 (2), balstījās uz vienkāršotu metodiku un attiecās tikai uz vienību ierobežotu apakškopu, proti, uz tām vienībām, kuras Eiropas Centrālā banka (ECB) uzskata par nozīmīgām (“nozīmīgās vienības”). Provizoriskā sistēma tika ieviesta, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu Valdes izveidei un līdztekus līdz minimumam samazinātu administratīvo slogu, kas gulstas uz Valdi, kurai tobrīd bija ierobežota struktūra un darbībspēja. Provizorisko sistēmu bija paredzēts piemērot tikmēr, kamēr Komisija pieņemtu galīgo sistēmu administratīvo izdevumu segšanas iemaksu noteikšanai un piesaistei.

(2)

Tā kā Valdei tagad ir stabilāka struktūra un darbībspēja, ir lietderīgi noteikt Valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto ikgadējo iemaksu galīgo sistēmu. Galīgajai sistēmai būtu jāaizstāj provizoriskā sistēma, kas noteikta Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1310/2014.

(3)

Šajā galīgajā sistēmā administratīvo iemaksu noteikšanas un piesaistīšanas kārtība būtu jāparedz ne tikai attiecībā uz nozīmīgajām vienībām, bet uz visām vienībām, uz kurām attiecas vienotais noregulējuma mehānisms. Iemaksas būtu jāaprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī, kāds šīm vienībām ir iesaistītajās dalībvalstīs, jo Valdes lēmumu pieņemšanas pilnvarās attiecībā uz grupu noregulējuma plānu pieņemšanu, grupu noregulējamības novērtējuma veikšanu un grupu noregulējuma lēmumu pieņemšanu ietilpst visi konsolidācijas tvērumā ietilpstošie grupas meitasuzņēmumi. Šo uzdevumu izpilde Valdei rada izdevumus par informācijas un datu vākšanu un analizēšanu attiecībā uz katru konsolidācijas tvērumā ietilpstošo meitasuzņēmumu. Tā kā šie izdevumi izriet no pakalpojumiem, kurus Valde sniedz vienībām, uz kurām attiecas vienotais noregulējuma mehānisms, tie būtu jāsedz šīm vienībām, un tāpēc administratīvās iemaksas būtu jāaprēķina, balstoties uz to konsolidētajiem pārskatiem augstākajā konsolidācijas līmenī, kāds tām ir iesaistītajās dalībvalstīs, un par katru grupu būtu jāaprēķina tikai viena iemaksa.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 65. panta 3. punktu Valdei ir pienākums noteikt iemaksas un piesaistīt tās, kā arī nodrošināt, ka tās tiek veiktas pilnā apmērā un laikus. Lai Valdei dotu iespēju izpildīt minētās prasības, būtu jānodrošina efektīva sistēma administratīvo iemaksu piesaistei no Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minētajām iestādēm un vienībām. Šīm iestādēm un vienībām jau ir piemērojami daudzi Savienības tiesību aktos noteikti pārskatu sniegšanas pienākumi. Konkrētāk, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1163/2014 (3) ECB vāc datus par aktīvu kopsummu un kopējo riska darījumu vērtību, lai aprēķinātu uzraudzības maksas. Datus, kas tiek vākti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014, var efektīvi izmantot Valdei veicamo administratīvo iemaksu aprēķinos. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 30. panta 2. punktu Valdei un ECB ir pienākums cieši sadarboties, pildot to attiecīgos pienākumus saskaņā ar minēto regulu, un jo īpaši savstarpēji sniegt visu informāciju, kas nepieciešama to uzdevumu veikšanai. Ir efektīvāk prasīt, lai ECB pārsūtītu Valdei datus, ko tā saņēmusi un pārbaudījusi, pildot uzdevumus un īstenojot pilnvaras, kas tai uzticēti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (4), nekā attiecīgajām iestādēm un vienībām dubultot pārskatu sniegšanas slogu. Turklāt, ECB un Valdei koplietojot attiecīgos datus, būtu iespējams novērst, ka arī Valdei jāpārbauda šie dati, un tiek ievērots Regulā (ES) Nr. 806/2014 noteiktais pienākums Valdei un ECB cieši sadarboties, pildot to attiecīgos pienākumus. Datu sniegšanas un pārbaudes procedūru dubultošana neizbēgami prasītu vairāk laika iemaksu aprēķināšanai un piesaistei, un attiecīgā sistēma būtu neefektīvāka. No tā izriet, ka atbilstoši sadarbošanās pienākumam būtu jāprasa, lai iemaksu aprēķināšanas nolūkā ECB pārsūtītu Valdei datus, kas saņemti no attiecīgajām iestādēm un vienībām. Valdei būtu pēc iespējas jāizmanto ECB ievāktie dati. Valdei būtu jādod piekļuve minētajiem datiem tādā apjomā, kāds nepieciešams šajā regulā paredzēto uzdevumu izpildei.

(5)

Iemaksu sadalei būtu jāatspoguļo atšķirības darba slodzē un saistītajos izdevumos attiecībā uz vienībām, kuras ir Valdes tiešās atbildības jomā, salīdzinājumā ar tām vienībām, kuras ir valstu noregulējuma iestāžu atbildības jomā. Tālab šajā regulā būtu jānosaka, kā iemaksas būtu jāsadala starp abām minētajām vienību grupām. Abu minēto grupu ietvaros galīgajai sistēmai, kas noteikta šajā regulā, būtu jāparedz, ka vienības to iemaksas veic proporcionāli resursu vajadzībām, ko katra no tām rada Valdei, atbilstoši novērojamo datu aproksimācijai.

(6)

Lai gan Valdei, gan attiecīgajām vienībām nodrošinātu noteiktību attiecībā uz to, kā individuālās ikgadējās iemaksas jākoriģē aprēķinu kļūdas vai bāzes datu izmaiņu gadījumā, šajā regulā būtu jānosaka konkrēti noteikumi šajā jautājumā. Ja Valde ikgadējās iemaksas aprēķinā pieļauj kļūdu, tai vajadzētu būt pienākumam izlabot šo kļūdu. Šim pienākumam būtu jāattiecas uz kļūdām, kas radušās tāpēc, ka Valde ir nepareizi piemērojusi individuālo ikgadējo iemaksu aprēķina metodiku. Šādos gadījumos būtu jāgroza visas iemaksas. Turpretī gadījumi, kad individuālo ikgadējo iemaksu aprēķinā izmantotie ievaddati nav pareizi vai tiek mainīti pēc aprēķina veikšanas, nebūtu jāuzskata par aprēķina kļūdām, un tāpēc to gadījumā būtu jārīkojas citādi. Šādos gadījumos būtu jāgroza tikai to vienību iemaksas, kuru dati nebija pareizi vai tika mainīti.

(7)

Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1 (5) 3. pantu iemaksas paziņojumam un visai turpmākajai Valdes saziņai vajadzētu būt tās dalībvalsts valodā, kurā iestāde, kas ir adresāte, veic uzņēmējdarbību.

(8)

Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek veiktas pilnā apmērā un laikus, ikgadējo iemaksu maksājumiem vajadzētu būt piedzenamiem un gadījumā, ja maksājums ir daļējs vai nav veikts vai ja nav ievēroti iemaksas paziņojumā norādītie nosacījumi, būtu jāpiemēro kavējuma procenti.

(9)

To nozīmīgo vienību iemaksas, uz kurām attiecās provizoriskā sistēma, būtu jāpārskata, ņemot vērā summas, kuras tās samaksājušas saskaņā ar provizorisko sistēmu. Starpība starp maksājumiem, kas veikti, balstoties uz provizorisko sistēmu, un iemaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar galīgo sistēmu, būtu jāizlīdzina, kad tiek aprēķinātas iemaksas, kas vajadzīgas Valdes administratīvo izdevumu segšanai nākamajā gadā pēc provizoriskā perioda noslēguma.

(10)

Tā kā ar šo regulu tiek ieviesta Valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgā sistēma, regula par provizorisko sistēmu vairs nav nepieciešama un būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, ar kuriem nosaka:

1)

galīgo sistēmu, atbilstoši kurai aprēķina Vienotās noregulējuma valdes (turpmāk “Valde”) administratīvo izdevumu segšanai paredzētās iemaksas, kas jāveic Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minētajām vienībām;

2)

veidu, kādā notiek iemaksu samaksa;

3)

reģistrācijas, grāmatvedības, ziņošanas un citus noteikumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek veiktas pilnā apmērā un laikus;

4)

par provizorisko periodu veicamo iemaksu pārrēķina un koriģēšanas metodiku.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir piemērojamas Regulā (ES) Nr. 1163/2014 sniegtās definīcijas. Ir piemērojamas arī šādas definīcijas:

1)

“Valdes administratīvie izdevumi” ir Regulas (ES) Nr. 806/2014 59. panta 2. punktā minētie Valdes budžeta I daļas izdevumi;

2)

“ikgadējā iemaksa” ir iemaksa, kuru Valde konkrētā finanšu gadā iekasē saskaņā ar šo regulu, lai segtu Valdes administratīvos izdevumus;

3)

“iemaksu veicējs” ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 4. pantu uzraudzības maksas iekasēšanas nolūkā noteikts maksājuma veicējs, uz kuru attiecas Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pants;

4)

“provizoriskais periods” ir periods, kas sākas 2014. gada 19. augustā un beidzas 2017. gada 31. decembrī.

3. pants

Piesaistāmo ikgadējo iemaksu kopsummas noteikšana

Konkrētā finanšu gadā piesaistāmo ikgadējo iemaksu kopsummu aprēķina, balstoties uz budžeta I daļu, ko Valde attiecīgajam finanšu gadam pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 61. pantu, un to koriģē, ņemot vērā budžeta rezultātu pēdējā finanšu gadā, par kuru saskaņā ar minētās regulas 63. panta 7. punktu ir publicēti galīgie pārskati.

Valde ikgadējo iemaksu kopsummu nosaka tā, lai Valdes budžeta I daļa būtu līdzsvarota.

4. pants

Ikgadējo iemaksu kopsummas sadalījums

1.   Piesaistāmo kopsummu, kas noteikta saskaņā ar 3. pantu, sadala šādi:

a)

95 % – no šādām vienībām un grupām:

i)

vienības un grupas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 806/2014 7. panta 2. punktā;

ii)

vienības un grupas, attiecībā uz kurām Valde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 7. panta 4. punkta b) apakšpunktu ir nolēmusi īstenot minētajā regulā paredzētās pilnvaras;

iii)

vienības un grupas, attiecībā uz kurām iesaistītās dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 7. panta 5. punktu ir nolēmušas, ka minētajā regulā noteiktās pilnvaras un pienākumus īsteno Valde;

b)

5 % – no vienībām un grupām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 806/2014 7. panta 3. punktā.

2.   Neskarot 7. pantu, Valde iedala vienības un grupas vienā no abām 1. punktā noteiktajām kategorijām, balstoties uz datiem, kurus ECB nodrošinājusi Valdei saskaņā ar 6. panta 1. punktu vai attiecīgā gadījumā 11. pantu.

3.   Ja vienība ietilpst 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanas jomā, tajā pašā kategorijā iedala visas vienības, kas pieder pie tās pašas grupas.

4.   Valde, ņemot vērā abu vienību un grupu kategoriju sastāva izmaiņas, ik gadu ziņo Komisijai par 1. punktā noteiktā sadalījuma piemērotību.

5. pants

Individuālo ikgadējo iemaksu aprēķins

1.   Valde individuālās ikgadējās iemaksas, kas jāmaksā par katru finanšu gadu, aprēķina, balstoties uz datiem, kuri saņemti saskaņā ar 6. pantu, un ikgadējo iemaksu kopsummu, kura noteikta saskaņā ar 3. pantu.

2.   Aprēķinot individuālās ikgadējās iemaksas, Valde piemēro Regulas (ES) Nr. 1163/2014 10. panta 1., 2. un 3. punktu un 10. panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktu.

3.   Piemērojot 2. punktā minētos noteikumus:

a)

ar “gada uzraudzības maksu” saprot individuālo ikgadējo iemaksu;

b)

ar “nozīmīgu uzraudzīto iestādi” vai “nozīmīgu uzraudzīto grupu” saprot 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto vienību vai grupu;

c)

ar “mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi” vai “mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu” saprot 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto vienību vai grupu;

d)

ar “uzraudzīto iestādi” vai “uzraudzīto grupu” saprot jebkuru vienību vai grupu;

e)

ar “maksājuma veicēju” saprot iemaksu veicēju.

4.   Ikgadējo iemaksu, kas jāmaksā Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minētajām vienībām, kuras pieder pie vienas un tās pašas grupas, aprēķina kā vienu vienotu iemaksu.

5.   Ja Valde individuālās ikgadējās iemaksas aprēķinā pieļauj kļūdu, tā izlabo šo kļūdu, pārrēķinot katras skartās vienības individuālo ikgadējo iemaksu. Valde starpību starp samaksāto individuālo ikgadējo iemaksu un pārrēķināto summu izlīdzina, attiecīgi palielinot vai samazinot individuālo ikgadējo iemaksu, kas aprēķināta par finanšu gadu, kurš seko pārrēķinam.

Tomēr pārrēķinu neveic, ja Valde konstatē kļūdu vairāk nekā piecus gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā kļūda pieļauta.

6. pants

Individuālo ikgadējo iemaksu aprēķinam nepieciešamie dati

1.   ECB ik gadu piecu darbdienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 12. panta 1. punktu izdoti uzraudzības maksas paziņojumi, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā tā gada 31. decembrī, par kuru tiek izdoti uzraudzības maksas paziņojumi, Valdei par katru iemaksu veicēju nodrošina datus, ko ECB minētajā gadā ievākusi un izmantojusi uzraudzības maksu noteikšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014.

2.   Šie dati ietver vismaz šādus elementus:

a)

katra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 4. pantu uzraudzības maksu vajadzībām noteiktā iemaksu veicēja identitāte un kontaktinformācija;

b)

maksu noteicošie faktori, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 10. pantu;

c)

vai iemaksu veicējs ir nozīmīgs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu un vai tas ir vienība vai grupa, attiecībā uz kuru ECB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 5. punktu b) apakšpunktu nolēmusi pati nepastarpināti īstenot visas attiecīgās pilnvaras;

d)

dati, kurus ECB noteikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 10. panta 5. punktu, jo iemaksu veicējs nav sniedzis pārskatu;

e)

derīguma datums, kas ir pamatā katra iemaksu veicēja maksas aprēķinam un pēc kura nosaka to, cik ilgi iemaksu veicējam ir bijusi piemērojama uzraudzības maksa, un visas attiecīgajā maksas periodā notikušās statusa izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 7. panta 2. punktu.

3.   Piemērojot 2. punkta a) apakšpunktu, katra iemaksu veicēja identitāte un kontaktinformācija ietver personas datus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (6) nozīmē, kurus ECB vāc, lai pildītu tās uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014, un kuri ir nepieciešami šajā regulā paredzēto Valdes uzdevumu izpildei.

4.   Ja Valdei šīs regulas mērķiem ir nepieciešams noteikt, vai kāda vienība pieder pie grupas, kas ir nominējusi noteiktu iemaksu veicēju, ECB, valstu noregulējuma iestādes un valstu kompetentās iestādes palīdz Valdei ar visu attiecīgo informāciju.

5.   Ja ECB izdod papildu rēķinus vai pārrēķina gada uzraudzības maksu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 7. pantu, ECB jaunos datus Valdei paziņo piecu dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojumu izdošanas.

6.   Lai aprēķinātu individuālās ikgadējās iemaksas, kas jāiekasē konkrētā finanšu gadā, Valde izmanto datus, ko ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014 ir ievākusi iepriekšējā finanšu gadā un kas Valdei nodrošināti saskaņā ar šo pantu vai attiecīgā gadījumā 11. pantu.

7.   Ja ikgadējo iemaksu aprēķināšanai nepieciešamos datus ECB konkrētā finanšu gadā Valdei nav nodrošinājusi šajā pantā noteiktajos termiņos, Valde minētajam aprēķinam var izmantot jaunākos pieejamos datus, kurus tai nodrošinājusi ECB.

8.   Ja ECB nodrošinātu datu nav, attiecīgā valsts kompetentā iestāde pēc pieprasījuma nodrošina Valdei tās rīcībā esošos datus.

9.   Ja valsts kompetentās iestādes nodrošinātu datu nav, iemaksu veicējs pēc pieprasījuma nodrošina Valdei nepieciešamos datus Valdes noteiktā termiņā. Ja iemaksu veicējs Valdes noteiktajā termiņā nav atbildējis, Valde attiecīgos datus var noteikt, balstoties uz pamatotiem pieņēmumiem.

10.   Šajā pantā norādītos datus Valde izmanto vienīgi šīs regulas mērķiem un saskaņā ar to.

7. pants

Piemērošanas jomas, statusa vai citu datu izmaiņas

1.   Ja vienība vai grupa ietilpst Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. panta piemērošanas jomā tikai daļu no finanšu gada, tās individuālo ikgadējo iemaksu attiecīgajā finanšu gadā aprēķina atbilstoši to pilno mēnešu skaitam, kuru laikā tā ietilpst minētā panta piemērošanas jomā.

2.   Ja vienības vai grupas statuss finanšu gada laikā no vienas 4. panta 1. punktā norādītās kategorijas mainās uz citu, tās individuālo ikgadējo iemaksu attiecīgajā finanšu gadā aprēķina atbilstoši to mēnešu skaitam, kuros attiecīgā vienība vai grupa piederēja pie attiecīgās kategorijas mēneša pēdējā dienā.

3.   Ja notiek citas izmaiņas vienības vai grupas datos, kas tika izmantoti finanšu gada individuālās ikgadējās iemaksas aprēķinam, šīs vienības vai grupas individuālo ikgadējo iemaksu attiecīgajā finanšu gadā aprēķina atbilstoši atjauninātajiem datiem.

4.   Ja par 1. un 2. punktā minētajām izmaiņām ir paziņojusi ECB vai ir notikušas 3. punktā minētās izmaiņas, Valde individuālo ikgadējo iemaksu par attiecīgajiem finanšu gadiem pārrēķina tikai attiecībā uz konkrēto vienību vai grupu. Ja 1., 2. vai 3. punktā minētās izmaiņas vienā un tajā pašā finanšu gadā ir skārušas vairākas vienības vai grupas, Valde konkrētas vienības vai grupas individuālās ikgadējās iemaksas pārrēķinā ņem vērā tikai tās izmaiņas, kas skārušas šo atsevišķo vienību vai grupu.

5.   Ja samaksātās individuālās ikgadējās iemaksas summa ir lielāka nekā summa, kas iegūta pārrēķinā saskaņā ar 4. punktu, Valde attiecīgo starpību atmaksā konkrētajai vienībai vai grupai. Ja samaksātās individuālās ikgadējās iemaksas summa ir mazāka nekā summa, kas iegūta pārrēķinā saskaņā ar 4. punktu, konkrētā vienība vai grupa attiecīgo starpību samaksā Valdei. Lai atmaksātu vai iekasētu saskaņā ar šo punktu maksājamo summu, Valde attiecīgi samazina vai palielina konkrētās vienības vai grupas individuālo ikgadējo iemaksu tajā finanšu gadā, kas seko pārrēķinam saskaņā ar 4. punktu.

6.   To vienību vai grupu individuālās ikgadējās iemaksas, kuras nav skārušas 1., 2. vai 3. punktā minētās izmaiņas, nekoriģē.

7.   Kopējo pārpalikumu vai iztrūkumu, kas izriet no visām saskaņā ar 5. punktu veiktajām korekcijām, Valde ņem vērā saskaņā ar 3. pantu nosakāmajā ikgadējo iemaksu kopsummā attiecībā uz to finanšu gadu, kurš seko korekciju veikšanas finanšu gadam.

8.   Valde atbilstoši pareizas budžeta pārvaldības principam pieņem lēmumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem šajā pantā paredzēto noteikumu īstenošanai, tostarp attiecībā uz laiku, kad Valde atmaksā summas un no vienībām iekasē papildu maksājumus.

8. pants

Iemaksu paziņojumi, saziņa, maksājumi un kavējuma procenti

1.   Valde iemaksu veicējiem izdod iemaksu paziņojumus.

2.   Valde iemaksu paziņojumus paziņo kādā no šiem veidiem:

a)

elektroniski vai ar citiem līdzīgiem saziņas līdzekļiem;

b)

pa faksu;

c)

ar kurjerpastu;

d)

ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu;

e)

ar personīgu piegādi.

Iemaksas paziņojums ir derīgs bez paraksta.

3.   Iemaksas paziņojumā norāda ikgadējās iemaksas summu un tās samaksas veidu. Tajā sniedz pienācīgu pamatojumu attiecībā uz individuālās iemaksas lēmuma faktiskajiem un juridiskajiem aspektiem.

4.   Jebkādu citu saziņu saistībā ar ikgadējo iemaksu, tostarp izlīdzināšanas lēmumus saskaņā ar 10. panta 8. punktu, Valde adresē iemaksu veicējam.

5.   Iemaksas maksā euro.

6.   Iemaksu veicējs ikgadējās iemaksas summu samaksā 35 kalendāro dienu laikā no iemaksas paziņojuma izdošanas. Iemaksu veicējs ievēro prasības, kas iemaksas paziņojumā noteiktas attiecībā uz ikgadējās iemaksas samaksu. Samaksas datums ir datums, kurā kreditēts Valdes konts.

7.   Ikgadējo iemaksu, kas jāmaksā Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minētajām vienībām, kuras pieder pie vienas un tās pašas grupas, iekasē no šīs grupas iemaksu veicēja.

8.   Neskarot citus Valdei pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, gadījumā, ja maksājums ir daļējs vai nav veikts vai ja nav ievēroti iemaksas paziņojumā norādītie nosacījumi, nesamaksātajai ikgadējās iemaksas summai par katru dienu, kas pagājusi kopš maksājuma termiņa, piemēro procentus pēc procentu likmes, kas ir ECB galveno refinansēšanas operāciju likme plus astoņi procentpunkti.

9.   Gadījumā, ja iemaksas veicēja maksājums ir daļējs vai nav veikts vai ja nav ievēroti iemaksas paziņojumā norādītie nosacījumi, Valde informē tās iesaistītās dalībvalsts noregulējuma iestādi, kurā šis iemaksas veicējs veic uzņēmējdarbību.

9. pants

Piedziņa

1.   Ikgadējās iemaksas, kurām iestājies termiņš, un kavējuma procentus saskaņā ar 8. panta 8. punktu piedzen.

2.   Piedziņu reglamentē tās iesaistītās dalībvalsts piemērojamie procedurālie noteikumi, kuras teritorijā notiek piedziņa.

3.   Katras iesaistītās dalībvalsts valdība norīko un Valdei un Eiropas Savienības Tiesai paziņo iestādi, kas ir pilnvarota pārbaudīt individuālo iemaksu lēmumu autentiskumu.

4.   Katram individuālās iemaksas lēmumam pievieno piedziņas rīkojumu. Piedziņai nepiemēro nekādas formalitātes, izņemot lēmuma autentiskuma pārbaudi, ko veic saskaņā ar 3. punktu norīkotā iestāde.

5.   Valstu noregulējuma iestādes palīdz Valdei piedziņas procedūrā, kuru reglamentē iesaistītās dalībvalsts piemērojamie procedurālie noteikumi.

10. pants

Par provizorisko periodu veicamo iemaksu pārrēķins un izlīdzināšana

1.   Pārrēķinot un izlīdzinot par provizorisko periodu veicamās iemaksas, uzskata, ka 2014. gada novembris un decembris pieder pie 2015. finanšu gada.

2.   Valde attiecībā uz katru Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minēto vienību saskaņā ar šīs regulas noteikumiem pārrēķina to iemaksu summu, kas bija jāveic Valdes administratīvo izdevumu segšanai provizoriskajā periodā.

3.   Neskarot 6. panta 4. punktu, to iemaksu summas pārrēķinā, kuras katrai vienībai bija jāveic provizoriskā perioda finanšu gados, Valde izmanto datus, ko ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014 ir ievākusi minētajos finanšu gados un kas Valdei nodrošināti saskaņā ar 11. pantu.

4.   Starpību starp maksājumiem, kurus nozīmīgās vienības veikušas, balstoties uz Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1310/2014 noteikto provizorisko sistēmu, un iemaksām, kuras minētas 2. punktā, izlīdzina, kad tiek aprēķinātas ikgadējās iemaksas, kas jāveic par nākamo finanšu gadu pēc provizoriskā perioda noslēguma. Šo izlīdzināšanu veic, attiecīgi samazinot vai palielinot ikgadējās iemaksas, kas jāveic par minēto finanšu gadu.

5.   Regulas (ES) Nr. 806/2014 2. pantā minētās vienības, attiecībā uz kurām provizoriskajā periodā iemaksu aprēķināšana un iekasēšana bija atlikta, samaksā iemaksas, kas saskaņā ar 2. punktu aprēķinātas par provizoriskā perioda gadiem. Minētās iemaksas pieskaita ikgadējām iemaksām, kas jāveic par nākamo finanšu gadu pēc provizoriskā perioda noslēguma.

6.   Šā panta 4. punktā “nozīmīgas vienības” ir vienības, kurām ECB augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs ir paziņojusi par ECB lēmumu uzskatīt tās par nozīmīgām Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punkta nozīmē un saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (7) 147. panta 1. punktu un kuras minētas sarakstā, kas publicēts ECB tīmekļa vietnē 2014. gada 4. septembrī, taču izņemot nozīmīgās vienības, kas ir tādas grupas meitassabiedrības, kura jau ir ņemta vērā šajā definīcijā, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiāles, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

7.   Ja 4. punktā minētā starpība vai 5. punktā minētās iemaksas par provizoriskā perioda gadiem pārsniedz iemaksas, kas jāveic par nākamo finanšu gadu pēc provizoriskā perioda noslēguma, korekciju turpina nākamajos finanšu gados.

8.   Ja izlīdzināšana saskaņā ar 4. vai 5. punktu attiecas uz vienas grupas divām vai vairākām vienībām, Valde var attiecībā uz šīs grupas vienībām savstarpēji kompensēt maksājamās iemaksas un atmaksājumus.

11. pants

Dati, kas nepieciešami iemaksu pārrēķināšanai par provizoriskā perioda finanšu gadiem

ECB 30 dienu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā nodrošina Valdei 6. pantā norādītos datus, ko ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014 ir ievākusi provizoriskā perioda finanšu gados.

12. pants

Ārpakalpojumi

1.   Valde var nolemt šajā regulā paredzēto konkrēto uzdevumu izpildei pilnībā vai daļēji izmantot ārpakalpojumus.

2.   Valde iespējamos ārpakalpojumus izmanto vienīgi tehniskiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar iemaksu piesaisti un neattiecas uz Valdes pilnvaru īstenošanu iemaksu noteikšanā.

3.   Pilnvarās, kas pakalpojumu sniedzējam tiek dotas nolūkā uzdevumu izpildei izmantot ārpakalpojumus, skaidri norāda pilnvaru ilgumu un konkrētos uzdevumus, kuriem izmanto ārpakalpojumus, un nosaka kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs sniedz regulārus ziņojumus Valdei.

4.   Līgumā, ko noslēdz starp Valdi un pakalpojumu sniedzēju nolūkā uzdevumu izpildei izmantot ārpakalpojumus saskaņā ar 1. punktu, iekļauj klauzulas par Valdes tiesībām atcelt līgumu, tiesībām saistībā ar apakšlīgumu slēgšanu un par pakalpojumu sniedzēja saistību neizpildi.

5.   Ja Valde saskaņā ar 1. punktu uzdevumu izpildei pilnībā vai daļēji izmanto ārpakalpojumus, tā joprojām ir pilnībā atbildīga par visu savu pienākumu izpildi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 un šo regulu.

6.   Ja Valde saskaņā ar 1. punktu uzdevumu izpildei pilnībā vai daļēji izmanto ārpakalpojumus, tā pastāvīgi nodrošina, ka:

a)

līgumos, kas noslēgti nolūkā izmantot ārpakalpojumus, nav paredzēta Valdes atbildības deleģēšana;

b)

līgumos, kas noslēgti nolūkā izmantot ārpakalpojumus, nav paredzēts izslēgt Valdes pārskatatbildību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 45. pantu un 46. panta 1. punktu un Valdes neatkarību saskaņā ar minētās regulas 47. pantu;

c)

ārpakalpojumu izmantošanas rezultātā Valde nezaudē tās risku pārvaldībai nepieciešamās sistēmas un kontroles pasākumus;

d)

pakalpojumu sniedzējs īsteno darbības nepārtrauktības pasākumus, kas ir līdzvērtīgi Valdes īstenotajiem pasākumiem;

e)

Valde patur speciālās zināšanas un resursus, kas ir nepieciešami, lai novērtētu pakalpojumu sniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitāti un organizācijas atbilstību; Valde pastāvīgi un efektīvi pārrauga ārpakalpojumu sniedzējiem nodotās funkcijas un pārvalda ar ārpakalpojumiem saistītos riskus;

f)

Valdei ir tieša piekļuve attiecīgajai informācijai, kas tai dod iespēju veikt nepieciešamās kontroles attiecībā uz uzdevumiem, kuru izpildei izmanto ārpakalpojumus.

7.   Ja Valde saskaņā ar 1. punktu uzdevumu izpildei pilnībā vai daļēji izmanto ārpakalpojumus, tā nodrošina, ka attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ievērot Valdes iekšējās juridiskās prasības un principus drošības un konfidencialitātes jomā. Jebkādu konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz Valdi un ir pieejama pakalpojumu sniedzējam, izmanto tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Valdes doto pilnvaru izpildei.

8.   Pirms lēmuma pieņemšanas par ārpakalpojumu izmantošanu Valde iegūst ECB piekrišanu dalīties ar pakalpojumu sniedzēju datos, ko nodrošinājusi ECB, saskaņā ar piemērojamajiem konfidencialitātes noteikumiem.

13. pants

Valstu noregulējuma iestāžu palīdzība

Valde var valstu noregulējuma iestādēm lūgt palīdzību iemaksu piesaistīšanā, ja šādu lūgumu attaisno konkrētā gadījuma apstākļi.

14. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1310/2014 atceļ.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1310/2014 par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (OV L 354, 11.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.).

(4)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(5)  Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).


Top