Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2055 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm saistībā ar maksājumu iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2055

(2017. gada 23. jūnijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm saistībā ar maksājumu iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 28. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

lai padziļinātu sadarbību starp kompetentajām iestādēm un nodrošinātu konsekventu un efektīvu paziņošanas procesu maksājumu iestādēm, kuras vēlas izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību pārrobežu mērogā, ir nepieciešams noteikt piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbības un informācijas apmaiņas regulējumu, precizējot sadarbības metodi, līdzekļus un sīkākas detaļas, jo īpaši iesniedzamās informācijas jomu un apstrādi, tostarp kopīgu terminoloģiju un standartizētas paziņojumu veidnes.

(2)

Lai nodrošinātu kopīgu terminoloģiju un standartizētas paziņojumu veidnes, ir nepieciešams definēt dažus tehniskus terminus, attiecībā uz maksājumu iestādēm, kas vēlas veikt savas darbības citā dalībvalstīs, skaidri nošķirot pieteikumus filiāles pases saņemšanai, pārstāvja (aģenta) pases saņemšanai un pakalpojumu pases saņemšanai.

(3)

Standarta procedūru izveide attiecībā uz piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo paziņojumu par pieteikumiem atļaujas (pases) saņemšanai saziņas valodu un līdzekļiem sekmē tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošanu un efektivitāti, ar kādu piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes veic attiecīgos uzdevumus un pienākumus.

(4)

Lai nodrošinātu paziņojumu sniegšanas par atļaujām (pasēm) kvalitāti, uz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāattiecas prasībai novērtēt tās informācijas pareizību un pilnīgumu, kuru iesniegušas maksājumu iestādes, kas plāno sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī. Šajā nolūkā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai atvieglotu trūkstošo vai nepareizo elementu noteikšanu, paziņošanu un iesniegšanu, būtu jāinformē maksājumu iestādes par to, kādos konkrētos aspektos pieteikumi atļaujas (pases) saņemšanai tiek uzskatīti par nepilnīgiem vai nepareiziem. Turklāt pilnīguma un pareizības novērtēšanai būtu jānodrošina efektīvs paziņošanas process, skaidri nosakot, ka viena mēneša periods un trīs mēnešu periods, kas minēti attiecīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 2. punkta pirmajā daļā un 3. punkta pirmajā daļā, sākas dienā, kad saņemts pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai, kurā iekļauta informācija, ko piederības valsts kompetentās iestādes novērtējušas kā pilnīgu un pareizu.

(5)

Ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 19. pantu ir uzsākta domstarpību izšķiršanas procedūra starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāinformē maksājumu iestāde par to, ka lēmums par pieteikumiem atļaujas (pases) saņemšanai ir atlikts līdz domstarpību atrisināšanai atbilstīgi minētajam pantam.

(6)

Lai nodrošinātu efektīvu un netraucētu paziņošanas procesu, kas ļauj piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm veikt savus novērtējumus atbilstīgi Direktīvai (ES) 2015/2366, būtu skaidri jānosaka informācija, ar kuru kompetentajām iestādēm jāapmainās saistībā ar pieteikumiem attiecīgi filiāles pases saņemšanai, aģenta pases saņemšanai un pakalpojumu pases saņemšanai. Ir lietderīgi arī noteikt standartizētas veidnes šādas informācijas nosūtīšanai. Šajās veidnēs attiecībā uz juridiskām personām būtu jāiekļauj arī juridiskās personas identifikators, ja tāds ir pieejams.

(7)

Lai atvieglotu tādu maksājumu iestāžu identificēšanu, kuras veic pārrobežu darbību dažādās dalībvalstīs, ir lietderīgi noteikt formātu attiecīgajam unikālajam identifikācijas numuram, ko izmanto katrā dalībvalstī, lai identificētu maksājumu iestādes, to filiāles vai aģentus, kurus maksājumu iestādes izmanto maksājumu pakalpojumu sniegšanai uzņēmējā dalībvalstī.

(8)

Ja maksājumu iestāde, kas veic darbības citā dalībvalstī, maina sākotnējā pieteikumā paziņoto informāciju, piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu atbilstīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 4. punktam jānosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm tikai tā informācija, kuru skar izmaiņas.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (3) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu elektroniskās naudas iestādēm ir tiesības papildus elektroniskās naudas emitēšanai sniegt arī maksājumu pakalpojumus. Turklāt saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 1. punktu elektroniskās naudas iestādēm mutatis mutandis piemēro procedūras maksājumu iestāžu paziņojumu sniegšanai par atļaujām (pasēm). Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 4. punktā arī noteikts, ka elektroniskās naudas iestādēm, kas izplata elektronisko naudu citā dalībvalstī ar fizisku vai juridisku personu starpniecību, kuras darbojas to vārdā, mutatis mutandis piemēro noteikumus maksājumu iestāžu paziņojumu sniegšanai par atļaujām (pasēm). Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 5. punktā noteikts, ka elektroniskās naudas iestādes neemitē elektronisko naudu ar aģentu starpniecību, bet tās drīkst sniegt maksājumu pakalpojumus ar aģentu starpniecību, ja ir izpildīti Direktīvas (ES) 2015/2366 19. pantā paredzētie nosacījumi. Tāpēc paziņojumu sniegšana starp kompetentajām iestādēm būtu jāatvieglo attiecībā uz informāciju saistībā ar pieteikumu atļaujas (pases) saņemšanai, ko iesniedz tāda elektroniskās naudas iestāde, kura plāno izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību – tostarp, iesaistot aģentu maksājumu pakalpojumu sniegšanai vai izplatot un atpērkot elektronisko naudu ar izplatītāju starpniecību, kuri to vārdā darbojas citā dalībvalstī, – saskaņā ar piemērojamo regulējumu darbībām, kuras ir tiesīgas veikt elektroniskās naudas iestādes.

(10)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(11)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo regulatīvo tehnisko standartu projektu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šajā regulā atbilstīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 28. pantam paredzēti noteikumi par sadarbību un informācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm attiecībā uz paziņojumiem par to, kā maksājumu iestādes izmanto tiesības veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību.

2.   Šo regulu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēji sniegtajiem paziņojumiem par to, kā elektroniskās naudas iestādes izmanto tiesības veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp, ja tās izplata elektronisko naudu, iesaistot fiziskas vai juridiskas personas, atbilstīgi Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 1., 4. un 5. punktam un Direktīvas (ES) 2015/2366 111. pantam.

3.   Informācijas, ar ko kompetentās iestādes apmainās saskaņā ar šajā regulā noteikto sadarbības regulējumu, joma un apstrāde nerada nekādas sekas attiecībā uz piederības un uzņēmēju dalībvalstu iestāžu kompetenci, kas noteikta Direktīvā (ES) 2015/2366.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai” ir pieteikums filiāles pases saņemšanai, pieteikums pakalpojumu pases saņemšanai vai pieteikums aģenta pases saņemšanai;

b)

“pieteikums filiāles pases saņemšanai” ir pieteikums, ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 1. punktu iesniegusi atļauju saņēmusi maksājumu iestāde, kas vēlas izveidot filiāli citā dalībvalstī;

c)

“pieteikums pakalpojumu pases saņemšanai” ir pieteikums, ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 1. punktu iesniegusi atļauju saņēmusi maksājumu iestāde, kas vēlas sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī;

d)

“pieteikums aģenta pases saņemšanai” ir pieteikums, ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 1. punktu iesniegusi atļauju saņēmusi maksājumu iestāde, kas vēlas sniegt maksājumu pakalpojumus citā dalībvalstī, iesaistot aģentu, kā minēts attiecīgās direktīvas 19. panta 5. punktā.

3. pants

Vispārīgas prasības

1.   Paziņojumus, kas minēti 1. panta 1. punktā, nosūta, izmantojot II, III, V un VI pielikumā sniegtās veidnes.

2.   Paziņojumus, kas minēti 1. panta 2. punktā, nosūta, izmantojot II, III, V un VI pielikumā sniegtās veidnes.

3.   Ja elektroniskās naudas iestādes izplata elektronisko naudu, iesaistot fizisku vai juridisku personu, 1. panta 2. punktā minētos paziņojumus nosūta, izmantojot IV un VI pielikumā sniegtās veidnes.

4.   Veidnes, kas minētas 1., 2. un 3. punktā, un tajās ietvertā informācija atbilst šādām prasībām:

a)

tās ir rakstiskā formā un aizpildītas valodā, ko atzīst gan piederības, gan uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;

b)

tās nosūta ar elektroniskiem līdzekļiem – ja šos līdzekļus atzīst uzņēmējas dalībvalsts, kurā maksājumu iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, kompetentās iestādes –, pēc tam elektroniskā veidā saņemot no šīm kompetentajām iestādēm apstiprinājumu par saņemšanu, vai arī pasta sūtījumā ar saņemšanas apstiprinājumu.

5.   Katra kompetentā iestāde citām kompetentajām iestādēm dara pieejamu šādu informāciju:

a)

atzītās valodas saskaņā ar 4. punkta a) apakšpunktu;

b)

e-pasta adrese, uz kuru nosūtāma informācija un veidnes, ja tās iesniedz ar elektroniskiem līdzekļiem, vai adrese, uz kuru nosūtāma informācija un veidnes, ja tās sūta pa pastu.

4. pants

Pilnīguma un pareizības novērtēšana

1.   Saņemot maksājumu iestādes pieteikumu atļaujas (pases) saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes novērtē saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 1. punktu sniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.

2.   Ja pieteikumā ietvertā informācija saskaņā ar 1. punktu ir novērtēta kā nepilnīga vai kļūdaina, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez kavēšanās informē maksājumu iestādi, norādot, kādā ziņā minētā informācija tiek uzskatīta par nepilnīgu vai kļūdainu.

3.   Uzskata, ka Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 2. punkta pirmajā daļā un 28. panta 3. punkta pirmajā daļā minētie periodi ir sākušies dienā, kad saņemts pilnīgs un pareizs pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai.

5. pants

Domstarpību izšķiršana starp kompetentajām iestādēm

Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 27. pantu ir uzsākta domstarpību izšķiršanas procedūra starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm attiecībā uz pieteikumu atļaujas (pases) saņemšanai, ko saskaņā ar minētās direktīvas 28. pantu iesniegusi maksājumu iestāde, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē maksājumu iestādi par to, ka lēmums par pieteikumu ir atlikts līdz domstarpību atrisināšanai atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantam.

2. NODAĻA

PIETEIKUMS FILIĀLES PASES SAŅEMŠANAI

6. pants

Nosūtāmā informācija

1.   Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 2. punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā, ja maksājumu iestāde iesniedz pieteikumu filiāles pases saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

diena, kad no maksājumu iestādes saņemts pilnīgs un pareizs pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai saskaņā ar 4. pantu;

b)

dalībvalsts, kurā maksājumu iestāde plāno darboties;

c)

atļaujas (pases) saņemšanai iesniegtā pieteikuma veids;

d)

maksājumu iestādes nosaukums, adrese un, attiecīgā gadījumā, atļaujas numurs un unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī atbilstīgi I pielikumā noteiktajiem formātiem;

e)

maksājumu iestādes juridiskās personas identifikators, ja tāds ir pieejams;

f)

maksājumu iestādes, kura iesniedz paziņojumu par filiāli, kontaktpersonas identitāte un kontaktinformācija;

g)

filiāles, kuru plānots izveidot uzņēmējā dalībvalstī, adrese;

h)

par filiāles, kuru plānots izveidot uzņēmējā dalībvalstī, vadību atbildīgo personu identitāte un kontaktinformācija;

i)

maksājumu pakalpojumi, ko plānots sniegt uzņēmējā dalībvalstī;

j)

filiāles, kuru plānots izveidot uzņēmējā dalībvalstī, organizatoriskā struktūra;

k)

uzņēmējdarbības plāns, kurā ietverts provizorisks budžeta aprēķins pirmajiem trim finanšu gadiem, kas apliecina to, ka filiāle spēj lietot piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras, lai veiktu stabilu darbību uzņēmējā dalībvalstī;

l)

filiāles pārvaldības pasākumu un iekšējās kontroles mehānismu, tostarp administratīvo procedūru un riska pārvaldības procedūru, apraksts, kas apliecina to, ka šie pārvaldības pasākumi, kontroles mehānismi un procedūras ir samērīgi, piemēroti, pareizi un pietiekami maksājumu pakalpojumu darījumdarbības veikšanai uzņēmējā dalībvalstī un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (4) prasībām, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

2.   Ja maksājumu iestāde ir informējusi piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par savu nodomu maksājumu pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai piesaistīt ārpakalpojumu vienības uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

7. pants

Informācijas nosūtīšana

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 6. pantā minēto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, izmantojot II pielikumā sniegto veidni, un informē maksājumu iestādi, ka ir nosūtījušas minēto informāciju.

2.   Ja ir jādara zināmi vairāki paziņojumi, kompetentās iestādes var sniegt apkopotu informāciju, izmantojot II pielikumā noteiktos laukus.

8. pants

Paziņojums par izmaiņām pieteikumā

1.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 4. punktu maksājumu iestāde paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkādām būtiskām izmaiņām iepriekš iesniegtā pieteikumā, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo šīs būtiskās izmaiņas uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Piemērojot 1. punktu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informāciju par būtiskajām izmaiņām uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta, aizpildot tikai izmaiņu skartās daļas šīs regulas II pielikumā sniegtajā veidnē.

9. pants

Informācija par filiāles darbību uzsākšanu

Piemērojot Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 3. punkta trešo daļu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izmantojot šīs regulas VI pielikumā sniegto veidni, bez liekas kavēšanās paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm dienu, no kuras maksājumu iestāde uzsāk savas darbības attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.

3. NODAĻA

PIETEIKUMS AĢENTA PASES SAŅEMŠANAI

10. pants

Nosūtāmā informācija

1.   Piemērojot Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 2. punkta pirmo daļu, ja maksājumu iestāde iesniedz pieteikumu aģenta pases saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

diena, kad no maksājumu iestādes saņemts pilnīgs un pareizs pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai saskaņā ar 4. pantu;

b)

dalībvalsts, kurā maksājumu iestāde plāno darboties, iesaistot aģentu;

c)

atļaujas (pases) saņemšanai iesniegtā pieteikuma veids;

d)

atļaujas (pases) saņemšanai iesniegtā pieteikuma veids un – ja aģenta izmantošana uzņēmējā dalībvalstī nerada uzņēmējdarbību –, apraksts par to, kādus apstākļus piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ņēmusi vērā savā novērtējumā;

e)

maksājumu iestādes nosaukums, adrese un, attiecīgā gadījumā, atļaujas numurs un unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī atbilstīgi I pielikumā noteiktajiem formātiem;

f)

maksājumu iestādes juridiskās personas identifikators, ja tāds ir pieejams;

g)

maksājumu iestādes, kas iesniedz paziņojumu par aģenta pasi, kontaktpersonas identitāte un kontaktinformācija;

h)

maksājumu iestādes iesaistītā aģenta identitāte un kontaktinformācija;

i)

aģenta unikālais identifikācijas numurs dalībvalstī, kurā tas atrodas (attiecīgā gadījumā), atbilstīgi I pielikumā noteiktajiem formātiem;

j)

attiecīgā gadījumā – par centrālo kontaktpunktu atbildīgo personu identitāte un kontaktinformācija, ja tāds ticis iecelts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu;

k)

maksājumu pakalpojumi, ko plānots sniegt uzņēmējā dalībvalstī, iesaistot aģentu;

l)

apraksts par iekšējās kontroles mehānismiem, ko aģents izmantos, lai ievērotu Direktīvas (ES) 2015/849 prasības, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu;

m)

valdes locekļu un personu, kas atbild par maksājumu pakalpojumu sniegšanai izmantojamā aģenta vadību, identitāte un kontaktinformācija un – attiecībā uz tiem aģentiem, kuri nav maksājumu pakalpojumu sniedzēji, – pierādījumi tam, ka šīs personas ir atbilstīgas un piemērotas.

2.   Ja maksājumu iestāde ir informējusi piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par savu nodomu maksājumu pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai piesaistīt ārpakalpojumu vienības uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

11. pants

Informācijas nosūtīšana

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 10. pantā minēto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, izmantojot III pielikumā sniegto veidni, un informē maksājumu iestādi, ka ir nosūtījušas minēto informāciju.

2.   Ja ir jādara zināmi vairāki paziņojumi, kompetentās iestādes var sniegt apkopotu informāciju, izmantojot III pielikumā noteiktos laukus.

12. pants

Paziņojums par izmaiņām pieteikumā

1.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 4. punktu maksājumu iestāde paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkādām būtiskām izmaiņām iepriekš iesniegtā pieteikumā aģenta pases saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo šīs būtiskās izmaiņas uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Piemērojot 1. punktu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta informāciju par būtiskajām izmaiņām uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, aizpildot tikai izmaiņu skartās daļas III pielikumā sniegtajā veidnē.

13. pants

Informācija par aģenta darbību uzsākšanu

Piemērojot Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 3. punkta trešo daļu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izmantojot šīs regulas VI pielikumā sniegto veidni, bez liekas kavēšanās paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm dienu, no kuras maksājumu iestāde ar aģenta starpniecību uzsāk savas darbības attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.

4. NODAĻA

PIETEIKUMS PAKALPOJUMU PASES SAŅEMŠANAI

14. pants

Nosūtāmā informācija

1.   Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 2. punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā, ja maksājumu iestāde iesniedz pieteikumu pakalpojumu pases saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

diena, kad no maksājumu iestādes saņemts pilnīgs un pareizs pieteikums atļaujas (pases) saņemšanai saskaņā ar 4. pantu;

b)

dalībvalsts, kurā maksājumu iestāde plāno sniegt pakalpojumus;

c)

atļaujas (pases) saņemšanai iesniegtā pieteikuma veids;

d)

maksājumu iestādes nosaukums, adrese un, attiecīgā gadījumā, atļaujas numurs un unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī atbilstīgi I pielikumā noteiktajiem formātiem;

e)

maksājumu iestādes juridiskās personas identifikators, ja tāds ir pieejams;

f)

maksājumu iestādes, kas iesniedz pieteikumu pakalpojumu pases saņemšanai, kontaktpersonas identitāte un kontaktinformācija;

g)

diena, kad paredzēts sākt pakalpojumu sniegšanu uzņēmējā dalībvalstī;

h)

maksājumu pakalpojums(-i), ko plānots sniegt uzņēmējā dalībvalstī.

2.   Ja maksājumu iestāde ir informējusi piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par savu nodomu maksājumu pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai piesaistīt ārpakalpojumu vienības uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

15. pants

Informācijas nosūtīšana

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 14. pantā minēto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, izmantojot V pielikumā sniegto veidni, un informē maksājumu iestādi, ka ir nosūtījušas minēto informāciju.

2.   Ja ir jādara zināmi vairāki paziņojumi, kompetentās iestādes var sniegt apkopotu informāciju, izmantojot V pielikumā noteiktos laukus.

16. pants

Paziņojums par izmaiņām pieteikumā pakalpojumu pases saņemšanai

1.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 4. punktu maksājumu iestāde paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkādām būtiskām izmaiņām iepriekš iesniegtā pieteikumā pakalpojumu pases saņemšanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo šīs būtiskās izmaiņas uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Piemērojot 1. punktu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta informāciju par būtiskajām izmaiņām uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, aizpildot tikai izmaiņu skartās daļas V pielikumā sniegtajā veidnē.

5. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).


I PIELIKUMS

Katrā dalībvalstī izmantotā unikālā identifikācijas numura formāts

Dalībvalsts

Juridiska persona

Fiziska persona

Identifikācijas numura veids

Identifikācijas numura formāts

Identifikācijas numura veids

Identifikācijas numura formāts

Austrija

Ja reģistrēts:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maksimālais garums: seši cipari un viens kontrolburts

Ja nav reģistrēts:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Beļģija

KBO/BCE numurs (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + PVN numurs (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE numurs (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 cipari (0 + 9 ciparu PVN numurs)

Bulgārija

Vienots identifikācijas kods, kā reglamentēts Bulgārijas Uzņēmējsabiedrību reģistra akta 23. panta 1. punktā.

9 cipari

Vienots identifikācijas kods, kā reglamentēts Bulgārijas Uzņēmējsabiedrību reģistra akta 23. panta 1. punktā.

9 cipari

Horvātija

OIB

(nodokļu maksātāja numurs; Osobni identifikacijski broj – personas identifikācijas numurs)

11 cipari

(10 nejauši izraudzīti cipari + 1 kontrolcipars)

OIB

(nodokļu maksātāja numurs; Osobni identifikacijski broj – personas identifikācijas numurs)

11 cipari

(10 nejauši izraudzīti cipari + 1 kontrolcipars)

Kipra

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (NMIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cipari un 1 burts (piemēram, 99999999L)

Nodokļa maksātāja identifikācijas kods (NMIK)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cipari un 1 burts (pirmais cipars vienmēr ir nulle)

Čehija

Personas identifikācijas numurs (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cipari (piemēram, 12345678)

Personas identifikācijas numurs (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cipari (piemēram, 12345678)

Dānija

Sabiedrības reģistrācijas numurs (CVR numurs)

8 ciparu numurs (piemēram, 12345678)

Personas reģistrācijas numurs (CPR numurs)

10 ciparu numurs formātā “123456-7890”

Igaunija

Sabiedrības reģistrācijas numurs, kas pieejams Uzņēmējsabiedrību reģistra tīmekļa vietnē. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8 ciparu numurs

Personas identifikācijas kods (ID kods)

Personas identifikācijas kods (ID kods)

Somija

Vietējā uzņēmuma identifikators (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

vai

starptautiskais PVN numurs

Vietējā uzņēmuma identifikators: 7 cipari, defise un kontrolzīme, piemēram, 1234567-8

PVN numurs: 8 cipari – piemēram, FI12345678

Francija

SIREN

9 cipari

SIREN

9 cipari

Vācija

Ja reģistrēts:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (Uzņēmējsabiedrību reģistra numurs; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), ietver arī reģistrācijas vietu

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Izvēlēties piemērojamo formātu atkarībā no (juridiskās) personas veida, kam seko atšķirīga garuma numurs

Ja nav reģistrēts:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(PVN numurs)

DExxxxxxxxx

seko no 9 cipariem sastāvošs numurs

Grieķija

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (NMIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cipari

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (NMIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cipari

Ungārija

Sabiedrības reģistrācijas numurs

Numuri (##-##-######)

Privātu uzņēmēju reģistrācijas numurs

Sabiedrības reģistrācijas numurs viena dalībnieka sabiedrībām

Numuri (########);

Numuri (##-##-######)

Islande

Īrija

Sabiedrības reģistrācijas numurs

https://www.cro.ie/

6 cipari

Itālija

Reģistrācijas numurs

5 cipari

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kas pieejams OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi) tīmekļa vietnē:

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Burtciparu kods, ko veido 16 zīmes (“SP”, kam seko cipari)

Latvija

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 cipari

Personas kods (XXXXXX-XXXXX) vai, ja persona ir nodokļu maksātājs, – individuāla uzņēmēja nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 11 cipari

Lihtenšteina

Ja ir pieejams, juridiskās personas identifikators vai, ja tas nav pieejams:

Uzņēmējsabiedrību reģistra numurs (Handelsregister-Nummer)

Prefikss FL + 11 cipari (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (personas identifikācijas numurs)

Maksimāli 12 cipari

Lietuva

Sabiedrības kods Lietuvas Republikas Reģistru centra pārvaldītajā Juridisko personu reģistrā (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

vai

9 cipari (līdz 2004. gadam – 7 cipari)

Nodokļu maksātāja kods – vārds un uzvārds (nodokļu maksātāja kods ir identisks personas kodam, tomēr datu aizsardzības dēļ to parasti neatklāj) vai

vārds un uzvārds (burti)

Luksemburga

Sabiedrības reģistrācijas numurs

Burts “B”, kam seko 6 cipari (piemēram, B 123456)

Sociālās apdrošināšanas numurs

13 cipari (pirmie 8 cipari ir personas dzimšanas datums: GGGGMMDD)

Malta

Uzņēmuma reģistrācijas numurs:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Burts “C”, kam seko 5 cipari – piemēram, C 28938

Identitātes kartes numurs VAI pases numurs:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 cipari un viens lielais burts – piemēram, 034976M

VAI

6 cipari – piemēram,728349

Nīderlande

Tirdzniecības kameras (KvK) numurs

8 cipari

Tirdzniecības kameras (KvK) numurs

8 cipari

Norvēģija

Uzņēmējsabiedrību reģistra numurs (organizācijas numurs)

9 cipari (piemēram, 981 276 957)

Valsts piešķirtais identifikācijas numurs/D numurs

11 cipari (pirmie 6 cipari ir personas dzimšanas datums: DD.MM.GG.)

Polija

Polijas NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Polijas NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugāle

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 cipari

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 cipari

Rumānija

Slovākija

Identifikačné číslo organizácie/Uzņēmuma reģistrācijas numurs (IČO)

8 cipari

IČO – 00 000 000

Uzņēmuma reģistrācijas numuru (IČO) piešķir juridiskām personām un uzņēmējiem

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 cipari

IČO – 00 000 000

Slovēnija

Identifikācijas (reģistrācijas) numurs, ko piešķīrusi Slovēnijas Republikas Valsts juridisko dokumentu un saistīto pakalpojumu aģentūra (www.ajpes.si)

10 cipari

Identifikācijas (reģistrācijas) numurs, ko piešķīrusi Slovēnijas Republikas Valsts juridisko dokumentu un saistīto pakalpojumu aģentūra (www.ajpes.si)

10 cipari

Spānija

LEI kods

Ja tāda nav –

NIF (“Número de Identificación Fiscal”) jeb nodokļa maksātāja identifikācijas numurs.

Papildu informācija par nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūru ir pieejama šādās saitēs:

NIF (juridiskām personām):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

To veido 20 zīmes:

1.-4. zīme: Unikāls 4 zīmju prefikss, ko piešķir katrai LOU (Local Operating Unit – vietējā operatīvā vienība).

5.–6. zīme: 2 rezervētas zīmes, kas ir nulle.

7.–18. zīme: Koda daļa, kas ir uzņēmumam specifiska un ko ģenerē un piešķir vietējās operatīvās vienības, ievērojot pārredzamu, stabilu un noturīgu piešķiršanas politiku.

19.–20. zīme: Divi kontrolcipari, kā aprakstīts ISO 17442 standartā.

To veido 9 zīmes:

a)

burts, kas sniedz informāciju par juridisko formu:

A.

akciju sabiedrības;

B.

sabiedrības ar ierobežotu atbildību;

C.

pilnsabiedrības;

D.

komandītsabiedrības;

E.

līdzatbildības un mantošana situācijās, kad vēl nav noteikts īpašnieks

F.

kooperatīvi;

G.

apvienības;

H.

mājokļu īpašnieku apvienības;

J.

civilās korporācijas;

N.

ārvalstu vienības;

P.

vietējā valdība;

Q.

publiskas struktūras;

R.

reliģiskās draudzes un institūcijas;

S.

centrālā valdība un autonomo reģionu struktūras;

U.

kopuzņēmumi ar juridiskas personas statusu;

V.

citi, kas nav noteikti iepriekš šajā sarakstā;

W.

pastāvīgas iestādes, ko izveidojušas nerezidentu vienības;

b)

nejauši izvēlēts numurs, kas sastāv no 7 cipariem;

c)

burts vai cipars atkarībā no juridiskās formas (kontrolzīme).

NIF (“Número de Identificación Fiscal”) jeb nodokļa maksātāja identifikācijas numurs.

Spānijas privātpersonām nerezidentiem, Spānijas privātpersonām, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, un ārvalstu privātpersonām nerezidentiem, kas veic nodokļu ziņā būtiskus darījumus:

ārvalstu privātpersonām – NIE (“Número de Identidad de Extranjero”).

Papildu informācija par nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūru ir pieejama šādās saitēs:

NIF (privātpersonām) un NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

To veido 9 zīmes:

8 cipari un beigās pēdējais burts kā kontrolzīme.

To veido burts (“L” Spānijas nerezidentiem, “K” personām, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, un “M” ārvalstu nerezidentiem);

7 burtciparu zīmes un viens burts (kontrolzīme)

To veido 9 zīmes: tas sākas ar burtu “X”, kam seko 7 cipari un beigās viens burts kā kontrolzīme.

Kad burtam “X” pievienojamo ciparu izmantojums ir izsmelts, sekvence turpinās alfabēta secībā (vispirms ar “Y” un tad ar “Z”).

Zviedrija

Reģistrācijas numurs (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Sociālās apdrošināšanas numurs

GGMMDD-XXXX

Apvienotā Karaliste

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (NMIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (NMIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


II PIELIKUMS

Paziņojumu veidne informācijas apmaiņai saistībā ar pieteikumiem filiāles pases saņemšanai, ko iesniedz maksājumu iestādes un e-naudas iestādes

1.

Piederības dalībvalsts

 

2.

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums

 

3.

Diena, kad piederības dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi no maksājumu iestādes / e-naudas iestādes pilnīgu un pareizu pieteikumu

DD/MM/GG

4.

Dalībvalsts, kurā plānots izveidot filiāli

 

5.

Pieteikuma veids

☐ Pirmais pieteikums

☐ Izmaiņas iepriekš iesniegtā pieteikumā

☐ Darījumdarbības izbeigšana/pārtraukšana

6.

Iestādes veids

☐ Maksājumu iestāde

☐ E-naudas iestāde

7.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes nosaukums

 

8.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

9.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

 

10.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

11.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

12.

Kontaktpersona maksājumu iestādē / e-naudas iestādē

 

13.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas e-pasta adrese

 

14.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas tālruņa numurs

 

15.

Filiāles adrese

 

16.

Par filiāles vadību atbildīgo personu identitāte

 

17.

Par filiāles vadību atbildīgo personu e-pasta adreses

 

18.

Par filiāles vadību atbildīgo personu tālruņa numuri

 

19.

Maksājumu pakalpojumi, kurus plānots sniegt

1.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

3.

Maksājumu darījumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

4.

Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

5.

☐ Maksājumu instrumentu emitēšana

☐ Maksājumu darījumu pieņemšana

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

6.

☐ Naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

20.

Elektroniskās naudas pakalpojumi, kurus plānots sniegt (attiecas tikai uz e-naudas iestādēm)

☐ Elektroniskās naudas emitēšana

☐ Elektroniskās naudas izplatīšana un/vai atpirkšana

21.

Filiāles organizatoriskās struktūras apraksts

 

22.

Uzņēmējdarbības plāns, kas apliecina to, ka filiāle spēj lietot piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras, lai veiktu stabilu darbību uzņēmējā dalībvalstī, tostarp:

a)

filiāles galvenie mērķi un darījumdarbības stratēģija un skaidrojums par to, kā filiāle veicinās iestādes un – attiecīgā gadījumā – grupas stratēģiju;

b)

provizorisks budžeta aprēķins pirmajiem trim pilnajiem finanšu gadiem.

 

23.

Pārvaldības pasākumi un iekšējās kontroles mehānismi, tostarp šāda informācija:

a)

filiāles pārvaldības struktūras apraksts, tostarp par funkcionālo un juridisko pārskatu sniegšanas kārtību un filiāles statusu un lomu iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas korporatīvajā struktūrā;

b)

filiāles iekšējās kontroles mehānismu apraksts, tostarp šāda informācija:

i)

filiāles iekšējās riska kontroles procedūras, saikne ar maksājumu iestādes / e-naudas iestādes un, attiecīgā gadījumā, ar tās grupas iekšējās riska kontroles procedūru;

ii)

informācija par filiāles iekšējās revīzijas kartību;

iii)

informācija par procedūrām, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849, kuras filiāle pieņems uzņēmējā dalībvalstī.

 

24.

Ja maksājumu/e-naudas pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai izmanto ārpakalpojumus:

a)

vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, nosaukums un adrese;

b)

vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, kontaktpersonas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs);

c)

pamatdarbības funkciju, kuru nodrošināšanai izmantos ārpakalpojumus, veids un izsmeļošs apraksts.

 


III PIELIKUMS

Paziņojumu veidne informācijas apmaiņai saistībā ar pieteikumiem atļaujas (pases) saņemšanai, ko iesniedz maksājumu iestādes un e-naudas iestādes, kas izmanto aģentus

1.

Piederības dalībvalsts

 

2.

Uzņēmēja dalībvalsts, kurā aģents sniegs maksājumu pakalpojumus

 

3.

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums

 

4.

Diena, kad piederības dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi no maksājumu iestādes / e-naudas iestādes pilnīgu un pareizu pieteikumu

DD/MM/GG

5.

Pieteikuma veids

☐ Pirmais pieteikums

☐ Izmaiņas iepriekš iesniegtā pieteikumā

☐ Papildu aģenti

☐ Aģenta darbības apturēšana

6.

Pieteikuma būtība (piederības dalībvalsts kompetentās iestādes novērtējums)

☐ Tiesības veikt uzņēmējdarbību

☐ Pakalpojumu sniegšanas brīvība, pamatojoties uz šādiem apstākļiem:

7.

Iestādes veids

☐ Maksājumu iestāde

☐ E-naudas iestāde

8.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes nosaukums

 

9.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

10.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

 

11.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

12.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

13.

Kontaktpersona maksājumu iestādē / e-naudas iestādē

 

14.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas e-pasta adrese

 

15.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas tālruņa numurs

 

16.

Informācija par aģentu:

a)

Juridiskas personas gadījumā:

i)

Nosaukums

ii)

Juridiskā adrese(-es)

iii)

Unikālais identifikācijas numurs aģenta atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

iv)

Aģenta juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

v)

Tālruņa numurs

vi)

E-pasts

vii)

Likumīgo pārstāvju vārds un uzvārds, dzimšanas vieta un datums

b)

Fiziskas personas gadījumā:

i)

Vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta

ii)

Reģistrētā darījumdarbības adrese(-es)

iii)

Unikālais identifikācijas numurs aģenta atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

iv)

Tālruņa numurs

v)

E-pasts

 

17.

Izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību – centrālais kontaktpunkts, ja tāds jau ticis iecelts un/vai ja uzņēmējas dalībvalsts iestādes tādu pieprasījušas iecelt saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu:

a)

Pārstāvja vārds, uzvārds

b)

Adrese

c)

Tālruņa numurs

d)

E-pasts

 

18.

Maksājumu pakalpojumi, kurus sniegs aģents

1.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

3.

Maksājumu darījumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

4.

Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

5.

☐ Maksājumu instrumentu emitēšana

☐ Maksājumu darījumu pieņemšana

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

6.

☐ Naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

19.

Apraksts par iekšējās kontroles mehānismiem, ko maksājumu iestāde/e-naudas iestāde/aģents izmantos, lai ievērotu prasības, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849

 

20.

Valdes locekļu un personu, kas atbild par iesaistītā aģenta vadību, identitāte un kontaktinformācija

 

21.

Aģentiem, kas nav maksājumu pakalpojumu sniedzēji, – kritēriji, kas uzskatāmi par drošu pierādījumu tam, ka valdes locekļi un personas, kas atbild par maksājumu pakalpojumu sniegšanai izmantojamā aģenta vadību, ir atbilstīgi un piemēroti.

a)

☐ Maksājumu iestādes apkopotie pierādījumi tam, ka valdes locekļi un personas, kas atbild par maksājumu pakalpojumu sniegšanai izmantojamā aģenta vadību, ir atbilstīgi un piemēroti.

b)

☐ Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atbilstīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 19. panta 3. punktam veiktās darbības, lai pārbaudītu maksājumu iestādes sniegto informāciju.

22.

Ja maksājumu / e-naudas pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai izmanto ārpakalpojumus:

a)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, nosaukums un adrese

b)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, kontaktpersonas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)

c)

Pamatdarbības funkciju, kuru nodrošināšanai izmantos ārpakalpojumus, veids un izsmeļošs apraksts

 


IV PIELIKUMS

Paziņojumu veidne informācijas apmaiņai saistībā ar pieteikumiem atļaujas (pases) saņemšanai, ko iesniedz e-naudas iestādes, kas izmanto izplatītājus

1.

Piederības dalībvalsts

 

2.

Uzņēmēja dalībvalsts, kurā plānots sniegt e-naudas pakalpojumus

 

3.

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums

 

4.

Diena, kad piederības dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi no e-naudas iestādes pilnīgu un pareizu pieteikumu

DD/MM/GG

5.

Pieteikuma veids

☐ Pirmais pieteikums

☐ Izmaiņas iepriekš iesniegtā pieteikumā

☐ Papildu izplatītāji

☐ Izplatītāja darbības apturēšana

6.

Pieteikuma būtība (piederības dalībvalsts kompetentās iestādes novērtējums)

☐ Tiesības veikt uzņēmējdarbību

☐ Pakalpojumu sniegšanas brīvība, pamatojoties uz šādiem apstākļiem:

7.

E-naudas iestādes nosaukums

 

8.

E-naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

9.

E-naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

 

10.

E-naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

11.

E-naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

12.

Kontaktpersona e-naudas iestādē

 

13.

E-naudas iestādes kontaktpersonas e-pasta adrese

 

14.

E-naudas iestādes kontaktpersonas tālruņa numurs

 

15.

Informācija par izplatītāju:

a)

Juridiskas personas gadījumā:

i)

Nosaukums

ii)

Juridiskā adrese(-es)

iii)

Unikālais identifikācijas numurs izplatītāja atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

iv)

Izplatītāja juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

v)

Tālruņa numurs

vi)

E-pasts

vii)

Likumīgo pārstāvju vārds un uzvārds, dzimšanas vieta un datums

b)

Fiziskas personas gadījumā:

i)

Vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta

ii)

Reģistrētā darījumdarbības adrese(-es)

iii)

Unikālais identifikācijas numurs izplatītāja atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

iv)

Tālruņa numurs

v)

E-pasts

 

16.

Elektroniskās naudas pakalpojumi, kurus sniegs izplatītājs

☐ Izplatīšana

☐ Elektroniskās naudas atpirkšana

17.

Apraksts par iekšējās kontroles mehānismiem, ko e-naudas iestāde/izplatītājs izmantos, lai ievērotu prasības, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

 

18.

Ja e-naudas pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai izmanto ārpakalpojumus:

a)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, nosaukums un adrese

b)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, kontaktpersonas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)

c)

Pamatdarbības funkciju, kuru nodrošināšanai izmantos ārpakalpojumus, veids un izsmeļošs apraksts

 


V PIELIKUMS

Paziņojumu veidne informācijas apmaiņai saistībā ar pieteikumiem, lai varētu izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvību, neizmantojot aģentus vai izplatītājus

1.

Piederības dalībvalsts

 

2.

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums

 

3.

Diena, kad piederības dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi no maksājumu iestādes / e-naudas iestādes pilnīgu un pareizu pieteikumu

DD/MM/GG

4.

Dalībvalsts, kurā plānots sniegt pakalpojumus

 

5.

Pieteikuma veids

☐ Pirmais pieteikums

☐ Izmaiņas iepriekš iesniegtā pieteikumā

☐ Darījumdarbības izbeigšana/pārtraukšana

6.

Iestādes veids

☐ Maksājumu iestāde

☐ E-naudas iestāde

7.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes nosaukums

 

8.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

9.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

 

10.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

11.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

12.

Kontaktpersona maksājumu iestādē / e-naudas iestādē

 

13.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas e-pasta adrese

 

14.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes kontaktpersonas tālruņa numurs

 

15.

Diena, kad paredzēts sākt sniegt maksājumu / e-naudas pakalpojumus (kas nav pirms piederības dalībvalsts kompetentās iestādes lēmuma paziņošanas, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 3. punktā)

DD/MM/GGGG

16.

Maksājumu pakalpojumi, kurus plānots sniegt

1.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

2.

☐ Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī veikt visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai

3.

Maksājumu darījumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

4.

Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:

a)

tieša debeta maksājumu, arī vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde ☐

b)

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm ☐

c)

kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde ☐

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

5.

☐ Maksājumu instrumentu emitēšana

☐ Maksājumu darījumu pieņemšana

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu: ☐ Jā ☐ Nē

6.

☐ Naudas pārvedumi

7.

☐ Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

8.

☐ Konta informācijas pakalpojumi

17.

E-naudas pakalpojumi, kurus plānots sniegt (attiecas tikai uz e-naudas iestādēm)

☐ Elektroniskās naudas emitēšana

☐ Elektroniskās naudas izplatīšana un/vai atpirkšana

18.

Ja maksājumu/e-naudas pakalpojumu pamatdarbības funkciju veikšanai izmanto ārpakalpojumus:

a)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, nosaukums un adrese

b)

Vienības, kura veiks pamatdarbības funkciju nodrošināšanas ārpakalpojumus, kontaktpersonas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)

c)

Pamatdarbības funkciju, kuru nodrošināšanai izmantos ārpakalpojumus, veids un izsmeļošs apraksts

 


VI PIELIKUMS

Paziņojumu veidne maksājumu iestāžu un e-naudas iestāžu veiktajai informācijas apmaiņai saistībā ar filiāles/aģenta/izplatītāja pases darbību uzsākšanu

Darbību uzsākšana

1.

Piederības dalībvalsts

 

2.

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums

 

3.

Sākotnējā pieteikuma datums saskaņā ar II vai III, vai IV pielikumu.

 

4.

Dalībvalsts, kurā plānots uzsākt filiāles/aģenta/izplatītāja darbības

 

5.

Iestādes veids

☐ Maksājumu iestāde

☐ E-naudas iestāde

6.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes nosaukums

 

7.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

8.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

 

9.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

10.

Maksājumu iestādes / e-naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

11.

Atļaujas (pases) veids

☐ Filiāle

☐ Aģents

☐ Izplatītājs

12.

Aģentiem/izplatītājiem –

a)

Juridiskas personas gadījumā:

i)

Nosaukums

ii)

Unikālais identifikācijas numurs aģenta/izplatītāja atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

iii)

Aģenta/izplatītāja juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

iv)

Tālruņa numurs

b)

Fiziskas personas gadījumā:

i)

Vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta

ii)

Unikālais identifikācijas numurs aģenta/izplatītāja atrašanās vietas dalībvalstī izmantotajā formātā, kā noteikts I pielikumā (ja piemērojams)

13.

Aģentiem un filiālēm – reģistrēšanas datums piederības dalībvalsts kompetento iestāžu reģistrā

DD/MM/GGGG

14.

Filiāles/aģenta/izplatītāja darbību uzsākšanas diena (aģentiem un filiālēm – šis datums nav pirms aģenta/filiāles reģistrēšanas datuma piederības dalībvalsts reģistrā, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/2366 28. panta 3. punktā)

DD/MM/GGGG


Top