EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Komisijas Regula (ES) 2017/1978 (2017. gada 31. oktobris), ar kuru attiecībā uz ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktiem adatādaiņiem groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1978

(2017. gada 31. oktobris),

ar kuru attiecībā uz ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktiem adatādaiņiem groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši higiēnas noteikumi, kas pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāievēro attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Tajā cita starpā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki dzīvnieku izcelsmes produktus var laist tirgū vienīgi tad, ja tie ir sagatavoti un apstrādāti tikai tādos uzņēmumos, kuri atbilst noteiktām prasībām, tostarp attiecīgajām minētās regulas III pielikuma prasībām.

(2)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļā ir precizēts, ka minētā sadaļa attiecas uz dzīvām gliemenēm un, izņemot noteikumus par attīrīšanu, tā attiecas arī uz dzīviem adatādaiņiem, dzīviem tunikātiem un dzīviem jūras vēderkājiem [gliemežiem]. Tajā arī noteikts, ka ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktām ķemmīšgliemenēm un jūras gliemežiem, kas nav filtrētāji, piemēro īpašas prasības.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2) paredz īpašus noteikumus par dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu. Saskaņā ar regulu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka dzīvu gliemeņu, dzīvu adatādaiņu, dzīvu tunikātu un dzīvu jūras gliemežu ražošanai un laišanai tirgū veic oficiālās kontroles, kā noteikts II pielikumā. Regulas (EK) Nr. 854/2004 II pielikuma II nodaļā ir noteikts, ka ražošanas apgabalus klasificē atkarībā no fekālā piesārņojuma līmeņa. Filtrētāji, piemēram, gliemenes, var uzkrāt mikroorganismus, kas rada risku sabiedrības veselībai.

(4)

Adatādaiņi parasti nav filtrētāji. Tāpēc risks, ka šādi dzīvnieki var uzkrāt ar fekālo piesārņojumu saistītus mikroorganismus, ir maznozīmīgs. Turklāt nav sniegta epidemioloģiska informācija, kas ļautu noteikt saikni starp Regulas (EK) Nr. 854/2004 II pielikuma noteikumiem par ražošanas teritoriju [apgabalu] klasifikāciju un sabiedrības veselības riskiem, kas saistīti ar adatādaiņiem, kuri nav filtrētāji. Tāpēc šādi adatādaiņi būtu jāizslēdz arī no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļas II nodaļas noteikumiem par ražošanas apgabalu klasifikāciju.

(5)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļas IX nodaļā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktām ķemmīšgliemenēm un dzīviem jūras gliemežiem, kas nav filtrētāji. Šādas prasības būtu jāpiemēro arī adatādaiņiem, kas nav filtrētāji.

(6)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļa būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļu groza šādi:

1)

ievaddaļā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Šī sadaļa attiecas uz dzīvām gliemenēm. Izņemot noteikumus par attīrīšanu, tā attiecas arī uz dzīviem adatādaiņiem, dzīviem tunikātiem un dzīviem jūras gliemežiem. Šīs sadaļas II nodaļas A daļā paredzētos noteikumus par ražošanas apgabalu klasifikāciju nepiemēro jūras gliemežiem un adatādaiņiem, kas nav filtrētāji.”;

2)

IX nodaļu aizstāj ar šādu:

“IX NODAĻA:   ĪPAŠAS PRASĪBAS ĀRPUS KLASIFICĒTIEM RAŽOŠANAS APGABALIEM IEVĀKTĀM ĶEMMĪŠGLIEMENĒM, JŪRAS GLIEMEŽIEM UN ADATĀDAIŅIEM, KAS NAV FILTRĒTĀJI

Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas ievāc ķemmīšgliemenes, jūras gliemežus un adatādaiņus, kuri nav filtrētāji, ārpus klasificētajiem ražošanas apgabaliem vai apstrādā šādas ķemmīšgliemenes un/vai šādus jūras gliemežus un/vai adatādaiņus, ir jāievēro turpmāk norādītās prasības.

1.

Ķemmīšgliemenes, jūras gliemežus un adatādaiņus, kas nav filtrētāji, nedrīkst laist tirgū, izņemot tad, ja tie ir ievākti un apstrādāti saskaņā ar II nodaļas B daļu un atbilst V nodaļā noteiktajiem standartiem, ko pierāda, izmantojot pašpārbaužu sistēmu.

2.

Papildus 1. punktam, ja kompetentā iestāde var, ņemot vērā oficiālu uzraudzības programmu datus un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, klasificēt zvejas vietas, ķemmīšgliemenēm pēc analoģijas piemēro II nodaļas A daļas noteikumus.

3.

Ķemmīšgliemenes, jūras gliemežus un adatādaiņus, kas nav filtrētāji, nedrīkst laist tirgū lietošanai pārtikā citādi kā vien ar zivju izsoles, nosūtīšanas centra vai pārstrādes uzņēmuma starpniecību. Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, ja tie apstrādā ķemmīšgliemenes un/vai šādus jūras gliemežus un/vai adatādaiņus, ir jāinformē kompetentā iestāde un attiecībā uz nosūtīšanas centriem – jānodrošina atbilstība III un IV nodaļas attiecīgajām prasībām.

4.

Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas apstrādā ķemmīšgliemenes, dzīvus jūras gliemežus un dzīvus adatādaiņus, kas nav filtrētāji, ir jāievēro šādas prasības:

a)

attiecīgā gadījumā – dokumentācijas prasības, kas minētas I nodaļas 3.–7. punktā. Šādā gadījumā reģistrācijas dokumentā skaidri jānorāda tā apgabala atrašanās vieta, kur ķemmīšgliemenes un/vai dzīvi jūras gliemeži un/vai dzīvi adatādaiņi ir ievākti; vai

b)

VI nodaļas 2. punkta prasības attiecībā uz tādu dzīvu ķemmīšgliemeņu, dzīvu jūras gliemežu un dzīvu adatādaiņu iepakojumu noslēgšanu, ko nosūta mazumtirdzniecībai, un VII nodaļas prasības attiecībā uz identifikācijas marķējumu un etiķetēšanu.”


Top