EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1798

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1798 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

OJ L 259, 7.10.2017, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj

7.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1798

(2017. gada 2. jūnijs),

ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punkta a), c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 96/8/EK (2) nosaka saskaņotus noteikumus par pārtikas produktiem, kurus paredzēts lietot svara samazināšanas diētās ar samazinātu enerģētisko vērtību, un tās darbības jomā ir produkti, kas Regulā (ES) Nr. 609/2013 ir definēti kā pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei.

(2)

Regula (ES) Nr. 609/2013 atceļ Direktīvu 96/8/EK un paredz vispārīgas sastāva un informācijas prasības dažādām pārtikas kategorijām, tostarp produktiem, kas definēti kā pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei. Lai Komisija varētu izpildīt pienākumu pieņemt īpašas prasības par svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju (“pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei”) sastāvu un informāciju, ir lietderīgi par pamatu izmantot Direktīvas 96/8/EK noteikumus, jo tie ir garantējuši pietiekami brīvu tādu pārtikas produktu apriti, kurus piedāvā kā svara kontrolei paredzētus pilnīgus uztura aizstājējus, turklāt nodrošinādami augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni.

(3)

Svara kontrolei paredzēts pilnīgs uztura aizstājējs ir komplekss produkts, kas speciāli izstrādāts tiem pieaugušajiem ar palielinātu ķermeņa svaru vai aptaukošanos, kuri vēlas svaru samazināt. Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pamatsastāvam jābūt tādam, lai svara samazināšanas diētas ar samazinātu enerģētisko vērtību, kas paredzētas pieaugušajiem ar labu veselību, kuriem ir liekais svars vai aptaukošanās, apmierinātu vispāratzītos zinātniskajos datos pierādītās ikdienas uztura vajadzības.

(4)

Lai garantētu svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju nekaitīgumu un piemērotību, būtu jānosaka izvērstas prasības par to sastāvu, tostarp par enerģētisko vērtību un makroelementu un mikroelementu saturu. Minēto prasību pamatā vajadzētu būt jaunākajiem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) zinātniskajiem ieteikumiem (3) šajā jautājumā.

(5)

Lai pieļautu inovāciju un jaunu produktu izstrādi, būtu jāatstāj iespēja svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju sastāvam pēc brīvas izvēles pievienot šīs regulas īpašo prasību neaptvertas sastāvdaļas, it sevišķi šķiedrvielas. Visām sastāvdaļām, kuras izmantotas svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju ražošanā, vajadzētu būt piemērotām veseliem pieaugušajiem, kuriem ir liekais svars vai aptaukošanās, un šai piemērotībai vajadzības gadījumā būtu jābūt pierādītai attiecīgos pētījumos. Šādas piemērotības pierādīšana ir pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju pienākums, savukārt valstu kompetento iestāžu pienākums ir katrā gadījumā atsevišķi izvērtēt, vai sastāvdaļa ir piemērota.

(6)

Svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 (4) prasībām. Ņemot vērā svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju specifiku, attiecīgā gadījumā būtu jāparedz minēto vispārīgo noteikumu papildinājumi un izņēmumi.

(7)

Lai būtu garantēts, ka svara kontrolei paredzētos uztura aizstājējus pareizi izmanto gan to lietotāji veselie pieaugušie ar lieko svaru vai aptaukošanos, gan veselības aprūpes speciālisti, kas noteiktos gadījumos var konsultēt par to piemērotību, ir būtiski, lai tiktu deklarēta to uzturvērtība. Tāpēc, lai sniegtu pilnīgāku informāciju, uzturvērtības deklarācijā (“paziņojums par uzturvērtību”) būtu jāietver sīkākas ziņas, nekā prasīts Regulā (ES) Nr. 1169/2011. Turklāt pienākums deklarēt uzturvērtību būtu jānosaka par obligātu attiecībā uz visiem svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem neatkarīgi no iepakojuma vai taras lieluma, tāpēc nebūtu jāpiemēro Regulas (ES) Nr. 1169/2011 V pielikuma 18. punktā paredzētais atbrīvojums.

(8)

Lai sniegtu attiecīgu informāciju un atvieglotu produktu salīdzināšanu, uzturvērtības deklarācijā svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtība jānorāda porcijai un/vai patēriņa vienībai, kā arī kopējai dienas devai. Turklāt šādai informācijai būtu jāattiecas uz lietošanai gatavo produktu, kas sagatavots atbilstoši ražotāja norādēm.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 30. panta 2. punktā ir minēts ierobežots skaits uzturvielu, kuras pārtikas uzturvērtības deklarācijā var norādīt pēc izvēles. Regulas (ES) Nr. 609/2013 pielikumā ir norādīta virkne vielu, kuras var pievienot svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem un no kurām dažas Regulas (ES) Nr. 1169/2011 30. panta 2. punktā nav minētas. Lai panāktu juridisko skaidrību, būtu skaidri jānosaka, ka šādas vielas drīkst iekļaut svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības deklarācijā. Turklāt noteiktos gadījumos patērētājiem un veselības aprūpes speciālistiem varētu noderēt sīkāka informācija par produkta sastāvā esošajiem ogļhidrātiem un taukiem. Tāpēc pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem būtu jāļauj brīvprātīgi sniegt šādu informāciju.

(10)

Veseliem pieaugušajiem, kam ir liekais svars vai aptaukošanās, uzturvajadzības var būt citādākas nekā pārējiem cilvēkiem. Turklāt svara kontrolei paredzēts pilnīgs uztura aizstājējs ir pārtikas produkts, kas pilnīgi aizstāj ikdienas uzturu. Tālab svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības informācijas, proti, enerģētiskās vērtības un uzturvielu daudzuma, izteikšana procentos no ieteicamajām dienas devām, kas noteiktas iedzīvotājiem Regulā (ES) Nr. 1169/2011, patērētājus maldinātu un tātad nebūtu jāatļauj.

(11)

Norādes, ka svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem ir “ļoti zems” vai “zems” kaloriju saturs, patērētājiem var sniegt noderīgu informāciju. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt noteikumus par šādām brīvprātīgām norādēm.

(12)

Uzturvērtības un veselīguma norādes ir reklāmas līdzekļi, ko pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji brīvprātīgi izmanto komerciālajā saziņā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 (5) noteikumiem. Ņemot vērā svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju specifisko lomu to lietotāju uzturā, nebūtu jāatļauj uz šādiem produktiem izmantot uzturvērtības un veselīguma norādes. Taču patērētājiem var noderēt informācija par šķiedrvielu klātbūtni svara kontrolei paredzētos pilnīgos uztura aizstājējos, tāpēc būtu jāparedz noteikums, ka ar dažiem nosacījumiem drīkst izmantot uzturvērtības norādes par pievienotajām šķiedrvielām.

(13)

Direktīva 96/8/EK noteica, ka svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem jāpievieno šķiedrvielas. Tā kā saistībā ar tām trūkst zinātnisku pierādījumu, Iestāde savā jaunākajā atzinumā nevarēja noteikt, kādam jābūt šķiedrvielu minimālajam saturam. Tālab, ja svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem ir pievienotas šķiedrvielas, par šķiedrvielu minimālo daudzumu ir lietderīgi saglabāt Direktīvā 96/8/EK noteikto minimālo daudzumu.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (6) 17. panta 2. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis gādā par pārtikas aprites tiesību aktu izpildi un uzrauga un pārbauda, vai šīs prasības visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos pilda uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas un barības apritē. Šajā kontekstā, lai atvieglotu svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju efektīvu oficiālo uzraudzību, uzņēmējiem, kas šādus produktus laiž tirgū, būtu valsts kompetentajām iestādēm jāiesniedz izmantotās etiķetes paraugs un visa attiecīgā informācija, kuru šīs iestādes uzskata par vajadzīgu, lai verificētu atbilstību šai regulai, ja vien dalībvalstīm nav citas efektīvas pārraudzības sistēmas.

(15)

Lai pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu pielāgoties jaunajām prasībām, kuru dēļ var būt tehniski jāpielāgo attiecīgo produktu ražošanas process, šī regula būtu jāsāk piemērot no dienas, kurā aprit pieci gadi kopš tās stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula attiecībā uz svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem nosaka šādas īpašas prasības:

a)

prasības attiecībā uz sastāvu;

b)

prasības attiecībā uz marķējumu, noformējumu un reklāmu;

c)

ziņošanas prasības attiecībā uz produktu laišanu tirgū.

2. pants

Laišana tirgū

1.   Nosaukums, ar kādu tirgo pārtikas produktu, uz kuru attiecas Regulas (ES) Nr. 609/2013 2. panta 2. punkta h) apakšpunkts, ir “svara kontrolei paredzēts pilnīgs uztura aizstājējs”.

2.   Svara kontrolei paredzētus pilnīgus uztura aizstājējus tirgū laist drīkst tikai tad, ja tie atbilst šīs regulas prasībām.

3. pants

Sastāva prasības

1.   Svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem jāatbilst I pielikumā izklāstītajām prasībām attiecībā uz sastāvu, ņemot vērā II pielikumā norādītās specifikācijas.

2.   Regulas I pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz sastāvu attiecas uz lietošanai gatavu pārtiku, ko tirgo kā gatavu lietošanai vai kas ir gatava lietošanai pēc sagatavošanas atbilstoši ražotāja norādēm.

3.   Svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji citas sastāvdaļas, kas nav I pielikumā norādītās vielas, drīkst saturēt tikai tad, ja ar vispāratzītiem zinātniskajiem datiem ir pierādīta to piemērotība.

4. pants

Īpašas prasības attiecībā uz pārtikas produktu informāciju

1.   Papildus obligātajām ziņām, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 1169/2011 9. panta 1. punktā, svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju gadījumā obligāti sniedzamas arī šādas ziņas:

a)

norāde, ka produkts ir paredzēts vienīgi veseliem pieaugušajiem, kuriem ir liekais svars vai aptaukošanās un kuri vēlas svaru samazināt;

b)

norādījums grūtniecības un krūtsbarošanas laikā, pusaudžiem vai personām ar veselības traucējumiem produktu lietot tikai, konsultējoties ar veselības aprūpes speciālistu;

c)

norāde par to, cik svarīgi ir dienā uzņemt pietiekamu šķidruma daudzumu;

d)

norāde, ka produkts, ja lietots atbilstoši lietošanas pamācībai, nodrošina visas ikdienai nepieciešamās pamata uzturvielas pietiekamā daudzumā;

e)

norādījums veseliem pieaugušajiem, kuriem ir liekais svars vai aptaukošanās, produktu bez konsultēšanās ar veselības aprūpes speciālistu nelietot ilgāk kā astoņas nedēļas vai vairākus par astoņām nedēļām īsākus periodus;

f)

ja vajadzīgs, pareizas sagatavošanas pamācība un norāde, ka šo pamācību ir svarīgi ievērot;

g)

ja ar produktu, lietotu atbilstoši ražotāja norādēm, dienā uzņemto poliolu daudzums pārsniedz 20 g, – norāde, ka produktam iespējama laksatīva iedarbība;

h)

ja produktam nav pievienotas šķiedrvielas, – norāde, ka jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu par šķiedrvielu uzņemšanu papildus produktam.

2.   Uz iepakojuma vai tam piestiprinātā etiķetē 1. punktā prasītās obligātās ziņas norādāmas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1169/2011 13. panta 2. un 3. punkta prasībām.

3.   Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju marķējumā, noformējumā un reklāmā nemin, cik ātri vai par cik kilogramiem, lietojot šo produktu, var samazināt svaru.

5. pants

Īpašas prasības attiecībā uz uzturvērtības deklarāciju

1.   Papildus informācijai, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1169/2011 30. panta 1. punktā, svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības obligātajā deklarācijā norāda, cik daudz produktā ir katras minerālvielas un katra vitamīna, kas minēti šīs regulas I pielikumā.

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības obligātajā deklarācijā ietver arī holīna un šķiedrvielu (ja pievienotas) daudzumu, ko produkts satur.

2.   Papildus informācijai, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1169/2011 30. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktā, svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības deklarāciju var papildināt ar:

a)

tauku un ogļhidrātu sastāvdaļu daudzumu;

b)

jebkuras Regulas (ES) Nr. 609/2013 pielikumā minētās vielas daudzumu, ja šāda norāde nav paredzēta šā panta 1. punktā;

c)

jebkuras tādas vielas daudzumu, kas produktam pievienota saskaņā ar 3. panta 3. punktu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1169/2011 30. panta 3. punkta, informāciju, kas jau ietverta svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības obligātajā deklarācijā, marķējumā neatkārto.

4.   Uzturvērtības deklarācija obligāti jānorāda uz visiem svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem neatkarīgi no iepakojuma vai taras lielākās virsmas izmēra.

5.   Visas svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības deklarācijā minētās uzturvielas atbilst Regulas (ES) Nr. 1169/2011 31.–35. panta prasībām.

6.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1169/2011 31. panta 3. punkta, 32. panta 2. punkta un 33. panta 1. punkta, svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu norāda lietošanai gatavā produkta (pēc sagatavošanas atbilstoši ražotāja norādēm) kopējai dienas devai, kā arī porcijai un/vai patēriņa vienībai. Attiecīgā gadījumā informācijā var papildus atsaukties uz 100 g vai 100 ml produkta tādā veidā, kādā tas tiek tirgots.

7.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1169/2011 32. panta 3. un 4. punkta, svara kontrolei paredzētu pilnīgu pārtikas aizstājēju enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu neizsaka procentos no minētās regulas XIII pielikumā noteiktajām ieteicamajām devām.

8.   Regulas (ES) Nr. 1169/2011 XV pielikumā neparedzētas ziņas, ko ietver svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju uzturvērtības deklarācijā, sniedz aiz būtiskākā no minētajā pielikumā paredzētajiem ierakstiem, pie kura tās pieder vai kura elements tās ir.

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 XV pielikumā neparedzētas ziņas, kas nepieder pie minētajā pielikumā paredzētajiem ierakstiem un nav to elementi, uzturvērtības deklarācijā sniedz aiz ieraksta, kas minētajā pielikumā paredzēts pēdējais.

Nātrija daudzumu norāda kopā ar pārējām minerālvielām un blakus norādei par sāls saturu var norādīt atkārtoti, proti: “Sāls: X g (tostarp nātrijs: Y mg)”.

9.   Svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem norādi “uzturs ar ļoti mazu kaloriju daudzumu” drīkst izmantot ar noteikumu, ka produkta enerģētiskā vērtība ir zemāka nekā 3 360 kJ dienā (800 kcal dienā).

10.   Svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem norādi “uzturs ar mazu kaloriju daudzumu” drīkst izmantot ar noteikumu, ka produkta enerģētiskā vērtība ir no 3 360 kJ dienā (800 kcal dienā) līdz 5 040 kJ dienā (1 200 kcal dienā).

6. pants

Uzturvērtības un veselīguma norādes

1.   Svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem uzturvērtības un veselīguma norādes neizmanto.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem uzturvērtības norādi “pievienotas šķiedrvielas” drīkst izmantot ar noteikumu, ka produkts satur vismaz 10 g šķiedrvielu.

7. pants

Paziņošana

Laižot tirgū svara kontrolei paredzētus pilnīgus uztura aizstājējus, pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ikvienas tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā attiecīgo produktu paredzēts tirgot, nosūtot produktam izmantotās etiķetes paraugu, paziņo marķējumā norādīto informāciju un jebkādu citu informāciju, ko kompetentā iestāde var pamatoti pieprasīt, lai konstatētu atbilstību šai regulai, ja vien kāda dalībvalsts pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju no šā pienākuma neatbrīvo saskaņā ar kādu nacionālu sistēmu, kas nodrošina attiecīgā produkta efektīvu oficiālo uzraudzību.

8. pants

Atsauces uz Direktīvu 96/8/EK

Atsauces uz Direktīvu 96/8/EK citos aktos uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 27. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.

(2)  Komisijas 1996. gada 26. februāra Direktīva 96/8/EK par pārtikas produktiem, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību (OV L 55, 6.3.1996., 22. lpp.).

(3)  EFSA NDA speciālistu grupa (EFSA Diētisko produktu, uztura un alerģiju speciālistu grupa), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control, EFSA Journal 2015; 13(1):3957, un EFSA NDA speciālistu grupa (EFSA Diētisko produktu, uztura un alerģiju speciālistu grupa), 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline, EFSA Journal 2016; 14(8):4484.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētās prasības attiecībā uz sastāvu

1.   ENERĢIJA

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva nodrošina ne mazāk kā 2 510 kJ (600 kcal) un ne vairāk kā 5 020 kJ (1 200 kcal) enerģijas.

2.   OLBALTUMVIELAS

2.1.   Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva satur ne mazāk kā 75 g un ne vairāk kā 105 g olbaltumvielu.

2.2.   Šā pielikuma 2.1. punktā par “olbaltumvielām” uzskatāmas tādas olbaltumvielas, kuru proteīna sagremojamības labotā aminoskābju skala salīdzinājumā ar II pielikumā norādītajām atsauces olbaltumvielām ir 1,0.

2.3.   Pievienot aminoskābes atļauts tikai tādēļ, lai uzlabotu svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju sastāvā esošo olbaltumvielu uzturvērtību, un tikai šim nolūkam vajadzīgajās attiecībās.

3.   HOLĪNS

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva satur ne mazāk kā 400 mg holīna.

4.   LIPĪDI

4.1.   Linolskābe

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva satur ne mazāk kā 11 g linolskābes.

4.2.   Alfa-linolēnskābe

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva satur ne mazāk kā 1,4 g alfa-linolēnskābes.

5.   OGĻHIDRĀTI

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva satur ne mazāk kā 30 g ogļhidrātu.

6.   VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

Svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva nodrošina vismaz 1. tabulā precizētos vitamīnu un minerālvielu daudzumus.

Pilnīgu uztura aizstājēju pilna dienas deva nesatur vairāk kā 250 mg magnija.

1. tabula

A vitamīns

(μg RE (1))

700

D vitamīns

(μg)

10

E vitamīns (2)

(mg)

10

C vitamīns

(mg)

110

K vitamīns

(μg)

70

Tiamīns

(mg)

0,8

Riboflavīns

(mg)

1,6

Niacīns

(mg-NE (3))

17

B6 vitamīns

(mg)

1,6

Folijskābe

(μg-DFE (4))

330

B12 vitamīns

(μg)

3

Biotīns

(μg)

40

Pantotēnskābe

(mg)

5

Kalcijs

(mg)

950

Fosfors

(mg)

730

Kālijs

(g)

3,1

Dzelzs

(mg)

9

Cinks

(mg)

9,4

Varš

(mg)

1,1

Jods

(μg)

150

Molibdēns

(μg)

65

Selēns

(μg)

70

Nātrijs

(mg)

575

Magnijs

(mg)

150

Mangāns

(mg)

3

Hlorīds

(mg)

830


(1)  Retinola ekvivalenti.

(2)  RRR α-tokoferola E vitamīns.

(3)  Niacīna ekvivalenti.

(4)  Uzturā lietojama folāta ekvivalenti: 1 μg DFE = 1 μg pārtikas folāta = 0,6 μg folijskābes no svara kontrolei paredzēta pilnīga uztura aizstājēja.


II PIELIKUMS

Attiecībā uz aminoskābēm izvirzīto prasību paraugs  (1)

 

g/100 g olbaltumvielu

Cistīns + metionīns

2,2

Histidīns

1,5

Izoleicīns

3,0

Leicīns

5,9

Lizīns

4,5

Fenilalanīns + tirozīns

3,8

Treonīns

2,3

Triptofāns

0,6

Valīns

3,9


(1)  Pasaules Veselības organizācija / Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija / Apvienoto Nāciju Organizācijas Universitāte, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Apvienotās PVO/FAO/ANO Universitātes ekspertu sanāksmes ziņojums. (PVO Tehnisko ziņojumu sērija, 935., 284. lpp.)


Top