EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1770

Padomes Regula (ES) 2017/1770 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

OJ L 251, 29.9.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj

29.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/1


PADOMES REGULA (ES) 2017/1770

(2017. gada 28. septembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 28. septembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (ANO DPR) 2374 (2017). Šie pasākumi paredz tādu konkrētu personu ceļošanas ierobežojumus un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, par kurām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“Drošības padome”) vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Sankciju komiteja uzskata, ka tās ir tieši vai netieši atbildīgas, līdzatbildīgas vai iesaistījušās darbībās vai politikā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mali. Minētās personas ir ietvertas Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 pielikumā esošajā sarakstā.

(2)

Konkrēti pasākumi, kas paredzēti ANO DPR 2374 (2017), ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(3)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, īpaši tiesības uz tiesību efektīvu aizsardzību, taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4)

Ņemot vērā īpašos draudus starptautiskajam mieram un drošībai reģionā, ko rada situācija Mali, un lai nodrošinātu atbilstību ar Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 pielikuma grozīšanu un pārskatīšanu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumā ietvertos sarakstus būtu jāīsteno Padomei.

(5)

Šīs regulas īstenošanas nolūkā un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru vārdi vai nosaukumi un ar tām saistītā informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi būtu jāiesaldē saskaņā ar šo regulu. Jebkuru fizisku personu datu apstrādei būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (3).

(6)

Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpšanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

a)

“prasījums” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i)

prasījumu izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii)

prasījumu pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii)

prasījumu par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasījumu;

v)

prasību atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; minētajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d)

“saimnieciski resursi” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e)

“saimniecisku resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

f)

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g)

“līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un labumi, kas ietver turpmāk minētos, bet neaprobežojas ar tiem:

i)

nauda, čeki, naudas prasījumi, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

iii)

publiski tirgojami vai privāti tirgojami vērtspapīri un parādu instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

iv)

procentu maksājumi, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

v)

kredīti, tiesības uz atlīdzinājumu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; kā arī

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h)

“Sankciju komiteja” ir Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 2374 (2017) 9. punktu;

i)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp to gaisa telpa.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru tiešā vai netiešā īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai to interesēs.

3.   Regulas I pielikumā iekļauj fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, un personas un vienības, kuras darbojas minēto personu vārdā vai vadībā, tiem pieder vai atrodas to kontrolē, kuras Drošības padome vai Sankciju komiteja ir identificējusi kā tādas, kas:

a)

iesaistās karadarbībā, pārkāpjot Nolīgumu par mieru un izlīgumu Mali (“nolīgums”);

b)

veic darbības, kas traucē vai kas traucē ilgtermiņā, vai kas varētu būt par šķērsli nolīguma īstenošanai;

c)

rīkojas iepriekš a) un b) apakšpunktā minēto personu un vienību vārdā vai uzdevumā, vai norīkojumā vai citādi atbalsta vai finansē minētās personas vai vienības, tostarp ar ienākumiem, kas iegūti organizētajā noziedzībā, tostarp narkotisko vielu un to prekursoru, kuru izcelsme ir Mali vai kuri šķērso Mali, ražošanā un nelegālā tirdzniecībā, cilvēku tirdzniecībā un migrantu kontrabandā, ieroču kontrabandā un nelegālā tirdzniecībā, kā arī kultūras priekšmetu nelegālā tirdzniecībā;

d)

ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret:

i)

dažādajām nolīgumā minētajām vienībām, tostarp vietējām, reģionālām un valsts iestādēm, kopīgām patruļām un Mali drošības un aizsardzības spēkiem;

ii)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Mali (MINUSMA) miera uzturētājiem un citu ANO un saistītu personālu, tostarp ekspertu grupas locekļiem;

iii)

starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), Eiropas Savienības misijām un Francijas spēkiem;

e)

kavē humānās palīdzības sniegšanu Mali vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Mali;

f)

plāno, vada vai veic Mali tādus aktus, ar ko attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus, tostarp vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem, veicot vardarbības aktus (tostarp nogalinot, kropļojot, spīdzinot vai izvarojot, vai veicot citus seksuālas vardarbības aktus), personu nolaupīšana, piespiedu pazušana, piespiedu pārvietošana vai uzbrukumi skolām, slimnīcām, reliģiskām vietām vai vietām, kur civiliedzīvotāji meklē patvērumu;

g)

iesaista vai izmanto bērnus bruņotās grupās vai bruņotajos spēkos, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības, saistībā ar bruņoto konfliktu Mali;

h)

apzināti veicina sarakstā iekļautas personas ceļošanu, pārkāpjot ceļošanas ierobežojumus.

4.   Regulas I pielikumā ietver pamatojumu attiecīgo personu, vienību un struktūru ietveršanai sarakstā.

5.   Regulas I pielikumā, ja iespējams, iekļauj informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā minēto fizisko personu un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde ir paziņojusi Sankciju komitejai par šo konstatējumu un par savu nodomu piešķirt atļauju un ka piecu dienu laikā pēc paziņošanas nav saņemts Sankciju komitejas negatīvs lēmums.

2.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu darīšanu pieejamu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, un ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde par šo konstatējumu ir paziņojusi Sankciju komitejai un ka minētā komiteja to ir atļāvusi.

3.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu darīšanu pieejamu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ar noteikumu, ka Sankciju komiteja, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, ir konstatējusi, ka šāda atkāpe sekmētu miera un nacionālā izlīguma panākšanu Mali un stabilitāti reģionā.

4.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms tās dienas, kad 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva I pielikuma sarakstā, vai tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas apgrūtinājums, kas ir pieņemts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar a) apakšpunktā minēto nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums vai apgrūtinājums nav pieņemts kādas I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā;

d)

šāda nolēmuma vai apgrūtinājuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; kā arī

e)

dalībvalsts ir ziņojusi par nolēmumu vai apgrūtinājumu Sankciju komitejai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kuras attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

b)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam; kā arī

c)

attiecīgā dalībvalsts par nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi Sankciju komitejai desmit darbdienas iepriekš.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā minētu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus ar noteikumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestādes vai kredītiestādes nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi par ikvienu šādu darījumu.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro iesaldētajos kontos ieskaitītiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgtas vai radušās pirms datuma, kurā 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā;

ar noteikumu, ka visi šie procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. pantu.

7. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kura varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurās tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai; kā arī

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

8. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

9. pants

1.   Naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums tiem piekļūt, kas izdarīts labticīgi, pamatojoties uz to, ka tāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nav par pamatu nekādai šādu darbību īstenotāju – fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru vai to vadītāju vai darbinieku – saukšanai pie atbildības, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

10. pants

1.   Prasījumi saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasījumi par atlīdzinājuma saņemšanu vai citi šāda veida prasījumi, piemēram, prasījumi par kompensāciju vai garantijas nodrošināti prasījumi, īpaši prasījumi pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, pagarinājumu vai samaksu, neizpilda, ja tās iesniedz:

a)

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā.

2.   Jebkurā tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka prasījuma apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētā prasījuma izpildi.

3.   Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saskaņā ar šo regulu.

11. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a)

līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu;

b)

pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt efektīvu šīs regulas īstenošanu.

12. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome šo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļauj I pielikumā.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Ja ANO nolemj no saraksta svītrot fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru vai grozīt identifikācijas datus par fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

5.   Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

13. pants

1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpšanu, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis par minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šajā regulā ir prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras inkorporētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, kas pilnībā vai daļēji veikta Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 23. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru saraksts


II PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Komisijai

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top