EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1542

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1542 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko attiecībā uz regulamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/3673

OJ L 236, 14.9.2017, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1542/oj

14.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/14


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1542

(2017. gada 8. jūnijs),

ar ko attiecībā uz regulamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1), un jo īpaši tās 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 111. panta 1. punkta b), c) un m) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Investīciju plānā Eiropai galvenā uzmanība tiek pievērsta ieguldījumu šķēršļu likvidēšanai, redzamības un tehniskās palīdzības nodrošināšanai ieguldījumu projektiem, kā arī lietpratīgākai jauno un līdzšinējo finansiālo resursu izmantošanai. Jo īpaši Investīciju plāna trešais pīlārs koncentrējas uz ieguldījumu šķēršļu likvidēšanu un uzlabotas regulējuma prognozējamības nodrošināšanu, lai saglabātu Eiropas pievilcību ieguldījumu veikšanai.

(2)

Viens no Kapitāla tirgu savienības mērķiem ir mobilizēt kapitālu Eiropā un cita starpā virzīt to tiem infrastruktūras projektiem, kam tas nepieciešams, lai paplašinātos un radītu darbvietas. Apdrošināšanas sabiedrības (it īpaši dzīvības apdrošinātāji) pieder pie Eiropas lielākajiem institucionālajiem ieguldītājiem, kas spēj nodrošināt kapitālu un aizdevumu finansēšanu ilgtermiņa infrastruktūrai.

(3)

2016. gada 2. aprīlī stājās spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/467 (2), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (3), izveidojot atsevišķu aktīvu kategoriju infrastruktūras projektiem riska kalibrēšanas nolūkā.

(4)

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) tai sniedza turpmākas tehniskas konsultācijas par jaunas aktīvu kategorijas kritērijiem un kalibrēšanu infrastruktūras komercsubjektiem. Šajās tehniskajās konsultācijās tika ieteiktas arī dažas izmaiņas ar Deleģēto regulu (ES) 2016/467 ieviesto kvalificētu infrastruktūras projektu ieguldījumu kritērijos.

(5)

Lai ietvertu strukturēto projektu finanšu situācijas, kur iesaistītas vairākas sabiedrību grupas sabiedrības, definīcija “infrastruktūras projektu sabiedrība” būtu jāaizstāj un jāpaplašina, lai ietvertu gan atsevišķas sabiedrības, gan sabiedrību grupas. Ieņēmumu kritēriju formulējums būtu jāgroza, lai iekļautu sabiedrības, kas būtisku savu ieņēmumu daļu gūst no infrastruktūras darbībām. Lai novērtētu infrastruktūras sabiedrības ieņēmumu avotus, būtu jāizmanto jaunākais finanšu gads, ja pieejams, vai finansējuma priekšlikums, piemēram, obligāciju prospekts, vai finanšu prognozes aizdevuma pieprasījumā. Infrastruktūras aktīvu definīcijā būtu jāiekļauj fiziskie aktīvi, lai varētu kvalificēties attiecīgās infrastruktūras sabiedrības.

(6)

Lai izvairītos no infrastruktūras sabiedrību, kas nespēj garantēt drošību aizdevumu sniedzējiem visiem aktīviem juridisku vai ar īpašumtiesībām saistītu iemeslu dēļ, tiešas izslēgšanas, būtu jāietver mehānismi, kas atļauj citus drošības mehānismus par labu aizdevumu sniedzējiem.

(7)

Ņemot vērā situācijas, kad valsts tiesību akti neatļauj ķīlu pirms saistību neizpildes, prasība ieķīlāt kapitālu aizdevumu sniedzējiem būtu jāiekļauj citos drošības mehānismos.

(8)

Ja esošo aizdevumu sniedzēju piekrišana attiecīgā dokumenta izpratnē ir netieša (piemēram, maksimālais parādsaistību līmenis), esošajai infrastruktūras sabiedrībai vai sabiedrību grupai būtu jāatļauj turpmāk piešķirt aizdevumus kvalificētiem infrastruktūras ieguldījumiem.

(9)

Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 paredzētajiem kalibrējumiem vajadzētu būt samērīgiem ar iesaistīto risku.

(10)

Pamatojoties uz EAAPI tehnisko konsultāciju grozīt esošo pieeju kvalificētiem infrastruktūras projektu ieguldījumiem, būtu jāgroza esošie noteikumi infrastruktūras projektiem.

(11)

EAAPI tehniskās konsultācijas un papildinošās liecības apstiprina, ka kvalificēti infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumi var būt drošāki nekā ar infrastruktūru nesaistīti ieguldījumi. Deleģētā regula (ES) 2015/35 būtu jāgroza, lai iekļautu jaunos riska kalibrējumus aizdevumu ieguldījumiem kvalificētos infrastruktūras komercsubjektos nolūkā nošķirt šos ieguldījumus no ieguldījumiem, kas nav saistīti ar infrastruktūru.

(12)

Piemērotām definīcijām un kvalificēšanas kritērijiem būtu jānodrošina piesardzīga apdrošināšanas sabiedrību darbība ieguldījumu jomā. Šīm definīcijām un kritērijiem būtu jānodrošina, ka tikai drošāki ieguldījumi gūst labumu no zemākiem kalibrējumiem.

(13)

Ieņēmumu dažādošana ne vienmēr var būt iespējama infrastruktūras sabiedrībām, kas nodrošina pamata infrastruktūras aktīvus vai pakalpojumus citiem infrastruktūras uzņēmumiem. Šajās situācijās obligātas samaksas (take-or-pay) līgumi būtu jāatļauj ieņēmumu prognozējamības novērtējumā.

(14)

Stresa testos kā daļā no ieguldījumu risku pārvaldības būtu jāapsver riski, ko rada ar infrastruktūru nesaistītas darbības. Tomēr, lai piesardzīgi novērtētu ieguldījumu risku, šo darbību radītie ieņēmumi nebūtu jāņem vērā, nosakot, vai iespējams izpildīt finanšu saistības.

(15)

Pēc jaunas kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu aktīvu kategorijas ieviešanas būtu atbilstoši jāsaskaņo citi Deleģētās regulas (ES) 2015/35 noteikumi, piemēram, maksātspējas kapitāla prasības formula un atbilstības pārbaudes prasības, kas ir būtiskas apdrošināšanas sabiedrību piesardzīgiem ieguldījumu lēmumiem.

(16)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2015/35 būtu attiecīgi jāgroza.

(17)

Lai atļautu tūlītējus ieguldījumus šajā ilgtermiņa infrastruktūras aktīvu kategorijā, ir svarīgi nodrošināt, ka šī regula stājas spēkā pēc iespējas drīzāk, nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 55.a un 55.b punktu aizstāj ar šādiem:

“55.a.

“infrastruktūras aktīvi” ir fiziski aktīvi, struktūras vai iekārtas, sistēmas un tīkli, kas sniedz svarīgus sabiedriskos pakalpojumus un nodrošina tiem atbalstu;

55.b.

“infrastruktūras sabiedrība” ir sabiedrība vai sabiedrību grupa, kur šīs sabiedrības vai grupas pēdējā finanšu gadā, par ko ir pieejami dati, vai finansējuma priekšlikumā būtiski lielākā daļa no tās ieņēmumiem tiek gūta no infrastruktūras aktīvu īpašuma, finansēšanas, attīstīšanas vai darbības ar tiem;”;

2)

regulas 164.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šajā regulā kvalificēti infrastruktūras ieguldījumi ietver ieguldījumus infrastruktūras sabiedrībā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

infrastruktūras aktīvu radītās naudas plūsmas ļauj izpildīt visas finansiālās saistības, ilgstoši izturot stresus, kas ietekmē projekta riskus;

b)

naudas plūsmas, ko infrastruktūras sabiedrība rada aizdevumu sniedzējiem un kapitāla vērtspapīru ieguldītājiem, ir paredzamas;

c)

infrastruktūras aktīvus un infrastruktūras sabiedrību reglamentē regulējuma vai līgumiska sistēma, kas aizdevumu sniedzējiem un kapitāla vērtspapīru ieguldītājiem nodrošina augstu aizsardzības līmeni, kas ietver šādus elementus:

a)

līgumiskā sistēma ietver noteikumus, kas efektīvi aizsargā aizdevumu sniedzējus un kapitāla vērtspapīru ieguldītājus pret zaudējumiem, kas rastos gadījumā, ja projektu izbeidz puse, kas ir vienojusies pirkt preces vai pakalpojumus, ko sniedz infrastruktūras projekts, ja vien netiek nodrošināta atbilstība vienam no šādiem nosacījumiem:

i)

infrastruktūras sabiedrības ieņēmumi ir finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem; vai

ii)

uz ieņēmumiem attiecas peļņas normas regulējums;

b)

infrastruktūras sabiedrībai ir pietiekami liels rezerves fonds vai citi finanšu mehānismi neparedzēto izdevumu finansējuma un apgrozāmā kapitāla prasību segšanai.

Ja ieguldījumi ir obligācijās vai aizdevumos, šī līgumiskā sistēma ietver arī šādus elementus:

i)

aizdevumu sniedzējiem to iespēju robežās, ko paredz piemērojamie tiesību akti, ir drošība vai drošības priekšrocība attiecībā uz visiem aktīviem un līgumiem, kas vajadzīgi darbā ar projektu;

ii)

neto pamatdarbības naudas plūsmas pēc projekta obligātajiem maksājumiem, kuru mērķis ir cits, izņemot aizdevuma apkalpošanu, ir ierobežotas;

iii)

ierobežojumi attiecībā uz darbībām, kas var kaitēt aizdevumu sniedzējiem, ieskaitot to, ka jauns aizdevums nevar tikt izsniegts bez pašreizējo aizdevumu sniedzēju piekrišanas ar tiem saskaņotajā formā, ja vien šo jauno aizdevumu izsniegšana nav atļauta saskaņā ar esošā aizdevuma dokumentiem.

Neatkarīgi no otrās daļas i) punkta, ja uzņēmumi var pierādīt, ka visu aktīvu un līgumu nodrošinājumam nav būtiskas nozīmes aizdevumu sniedzējiem, lai tie efektīvi aizsargātu vai atgūtu savu ieguldījumu būtiski lielāko daļu, ieguldījumiem obligācijās vai aizdevumos ir iespējams izmantot citus drošības mehānismus. Šajā gadījumā šiem citiem drošības mehānismiem ir jāietver vismaz viens no šādiem elementiem:

i)

akciju ķīla;

ii)

iesaistīšanās tiesības;

iii)

tiesības apķīlāt bankas kontus;

iv)

naudas plūsmu kontrole;

v)

noteikumi līgumu nodošanai;

d)

ja ieguldījumi ir obligācijās vai aizdevumos, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var pierādīt uzraudzības iestādei savu spēju turēt ieguldījumu līdz termiņa beigām;

e)

ja ieguldījumi ir obligācijās vai aizdevumos, par ko nav pieejams kredītnovērtējums, ko veikusi norīkota ĀKNI, ieguldījumu instruments un citi pari passu instrumenti ir prioritāri attiecībā pret visām pārējām prasībām, izņemot statūtos noteiktās prasības un likviditātes līgumu sniedzēju, pilnvaroto un atvasināto instrumentu darījumu partneru prasības;

f)

ja ieguldījumi ir kapitāla vērtspapīros, obligācijās vai aizdevumos, par ko nav pieejams kredītnovērtējums, ko veikusi norīkota ĀKNI, ir ievēroti šādi kritēriji:

i)

infrastruktūras aktīvi un infrastruktūras sabiedrība atrodas EEZ vai ESAO;

ii)

ja infrastruktūras projekts ir būvniecības fāzē, kapitāla vērtspapīru ieguldītājs, vai, ja ir vairāk par vienu kapitāla vērtspapīru ieguldītāju, kapitāla vērtspapīru ieguldītāju grupa kopumā ievēro šādus kritērijus:

kapitāla vērtspapīru ieguldītāji iepriekš ir sekmīgi pārraudzījuši infrastruktūras projektus, un viņiem ir attiecīgas zināšanas un pieredze,

kapitāla vērtspapīru ieguldītāju saistību neizpildes risks ir zems, vai infrastruktūras sabiedrībai ir zems materiālo zaudējumu risks saistību neizpildes gadījumā,

kapitāla vērtspapīru ieguldītāji tiek stimulēti aizsargāt ieguldītāju intereses;

iii)

ja pastāv būvniecības riski, ir izveidotas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu;

iv)

ja ir būtiski darbības riski, tie tiek atbilstoši pārvaldīti;

v)

infrastruktūras sabiedrība izmanto pārbaudītu tehnoloģiju un dizainu;

vi)

infrastruktūras sabiedrības kapitāla struktūra ļauj tai apkalpot savu aizdevumu;

vii)

infrastruktūras sabiedrībai ir zems refinansēšanas risks;

viii)

infrastruktūras sabiedrība izmanto atvasinātos instrumentus tikai riska mazināšanai.”;

3)

regulā iekļauj šādu 164.b pantu:

“164.b pants

Kvalificēti infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumi

Šajā regulā kvalificēts infrastruktūras komercsubjektu ieguldījums ietver ieguldījumu infrastruktūras sabiedrībā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1)

ievērojami lielākā daļa infrastruktūras sabiedrības ieņēmumu ir gūta no infrastruktūras aktīvu, kas atrodas EEZ vai ESAO, īpašuma, finansēšanas, attīstīšanas vai darbības ar tiem;

2)

infrastruktūras aktīvu radītie ieņēmumi atbilst vienam no 164.a panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

3)

ja infrastruktūras sabiedrības ieņēmumi nav finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem, puse, kas ir vienojusies pirkt preces vai pakalpojumus, ko sniedz infrastruktūras sabiedrība, ir viena no 164.a panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām sabiedrībām;

4)

ieņēmumi ir dažādoti attiecībā uz darbībām, atrašanās vietu vai maksātājiem, ja vien uz ieņēmumiem neattiecas peļņas normas regulējums saskaņā ar 164.a panta 1. punkta c) apakšpunkta a) daļas ii) sadaļu vai obligātas samaksas līgums vai ieņēmumi nebalstās uz pieejamību;

5)

ja ieguldījumi ir obligācijās vai aizdevumos, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var pierādīt uzraudzības iestādei savu spēju turēt ieguldījumu līdz termiņa beigām;

6)

infrastruktūras sabiedrībai nav pieejams kredītnovērtējums, ko veikusi norīkota ĀKNI:

a)

infrastruktūras komercsubjekta kapitāla struktūra ļauj tai apkalpot visu savu aizdevumu atbilstoši piesardzīgiem ieņēmumiem, pamatojoties uz attiecīgo finanšu rādītāju analīzi;

b)

infrastruktūras sabiedrībai ir jābūt aktīvai vismaz pēdējos trīs gadus, vai – iegūta uzņēmuma gadījumā – tai jādarbojas vismaz pēdējos trīs gadus;

7)

ja infrastruktūras sabiedrībai ir pieejams kredītnovērtējums, ko veikusi norīkota ĀKNI, šim kredītnovērtējumam ir kredītkvalitāte ar pakāpi no 0 līdz 3.”;

4)

regulas 168. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulis, kas minēts Direktīvas 2009/138/EK 105. panta 5. punkta otrās daļas b) apakšpunktā, ietver 1. tipa kapitāla vērtspapīru riska apakšmoduli, 2. tipa kapitāla vērtspapīru riska apakšmoduli, kvalificētu infrastruktūras kapitāla vērstpapīru apakšriska moduli un kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīru apakšriska moduli.”;

b)

iekļauj šādu 3.b punktu:

“3.b.   Kvalificēti infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīri ietver kapitāla vērtspapīru ieguldījumus infrastruktūras sabiedrībās, kuras atbilst 164.b pantā noteiktajiem kritērijiem.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Kapitāla vērtspapīru riskam kapitāla prasību aprēķina šādi:

Formula

kur:

a)

SCRequ1 apzīmē kapitāla prasību 1. tipa kapitāla vērtspapīriem;

b)

SCRequ2 apzīmē kapitāla prasību 2. tipa kapitāla vērtspapīriem;

c)

SCRquinf apzīmē kapitāla prasību kvalificētiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem;

d)

SCRquinfc apzīmē kapitāla prasību kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem.”;

d)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

šā punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

kapitāla vērtspapīri, izņemot kvalificētus infrastruktūras kapitāla vērtspapīrus vai kvalificētus infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīrus, kas tiek turēti kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri ir kvalificēti sociālās uzņēmējdarbības fondi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 346/2013 (*1) 3. panta b) punktā, ja attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem ir iespējama šīs regulas 84. pantā paredzētā caurskatīšanas pieeja, vai minēto fondu ieguldījumu daļas vai apliecības, ja caurskatīšanas pieeja nav iespējama attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem;

b)

kapitāla vērtspapīri, izņemot kvalificētus infrastruktūras kapitāla vērtspapīrus vai kvalificētus infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīrus, kas tiek turēti kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri ir kvalificēti riska kapitāla fondi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 345/2013 (*2) 3. panta b) punktā, ja attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem ir iespējama šīs regulas 84. pantā paredzētā caurskatīšanas pieeja, vai minēto fondu ieguldījumu daļas vai apliecības, ja caurskatīšanas pieeja nav iespējama attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).”;"

ii)

šā punkta c) apakšpunktā i) daļu aizstāj ar šādu:

“i)

kapitāla vērtspapīri, izņemot kvalificētus infrastruktūras kapitāla vērtspapīrus vai kvalificētus infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīrus, kas tiek turēti šādos fondos, ja attiecībā uz visiem attiecīgā alternatīvo ieguldījumu fonda riska darījumiem ir iespējama šīs regulas 84. pantā paredzētā caurskatīšanas pieeja;”;

iii)

šā punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

kapitāla vērtspapīri, izņemot kvalificētus infrastruktūras kapitāla vērtspapīrus vai kvalificētus infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīrus, kas tiek turēti kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuriem ir piešķirta atļauja darboties Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu statusā saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760, ja attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem ir iespējama šīs regulas 84. pantā paredzētā caurskatīšanas pieeja, vai minēto fondu ieguldījumu daļas vai apliecības, ja caurskatīšanas pieeja nav iespējama attiecībā uz visiem attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma riska darījumiem.”;

5)

regulas 169. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Šīs regulas 168. pantā minētajiem kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem kapitāla prasība ir vienāda ar pamata pašu kapitāla zudumu, ko radītu šādi tūlītēji samazinājumi:

a)

tūlītējs vērtības samazinājums 22 % apmērā kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīru ieguldījumiem saistītās sabiedrībās Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta nozīmē, ja šiem ieguldījumiem ir stratēģisks raksturs;

b)

tūlītējs vērtības samazinājums, kas vienāds ar summu, ko veido 36 % un 92 % no šīs regulas 172. pantā minētās simetriskās korekcijas, kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem, kuri nav a) apakšpunktā minētie kvalificētie infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīri.”;

6)

regulas 170. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu piemērot Direktīvas 2009/138/EK 304. panta noteikumus, kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem kapitāla prasība ir vienāda ar pamata pašu kapitāla zudumu, ko radītu šāds tūlītējs vērtības samazinājums:

a)

22 % apmērā kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem par darījumiem, kas minēti Direktīvas 2009/138/EK 304. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā;

b)

22 % apmērā kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīru ieguldījumiem saistītās sabiedrībās Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta nozīmē, ja šiem ieguldījumiem ir stratēģisks raksturs;

c)

kas vienāds ar summu, ko veido 36 % un 92 % no šīs regulas 172. pantā minētās simetriskās korekcijas, kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīriem, kuri nav a) vai b) apakšpunktā minētie kvalificētie infrastruktūras komercsubjektu kapitāla vērtspapīri.”;

7)

regulas 171. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Stratēģiska rakstura kapitāla vērtspapīru ieguldījumi 169. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 2. punkta a) apakšpunktā, 3. punkta a) apakšpunktā un 4. punkta a) apakšpunktā un 170. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 2. punkta b) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta b) apakšpunktā ir kapitāla vērtspapīru ieguldījumi, attiecībā uz kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība pierāda, ka:”;

8)

regulas 180. pantā pievieno šādu 14., 15. un 16. punktu:

“14.   Riska darījumiem obligāciju un aizdevumu veidā, kuri atbilst 15. punktā noteiktajiem kritērijiem, riska koeficientu stressi nosaka atkarībā no riska darījuma kredītkvalitātes pakāpes un ilguma saskaņā ar šadu tabulu:

Kredītkvalitātes pakāpe

0

1

2

3

Ilgums

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Līdz 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

No 5 līdz 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

No 10 līdz 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

No 15 līdz 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Vairāk par 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Kritēriji riska darījumiem, kuriem ir noteikts riska koeficients saskaņā ar 14. punktu, ir šādi:

a)

riska darījums attiecas uz kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumu, kas atbilst 164.b pantā minētajiem kritērijiem;

b)

riska darījums nav aktīvs, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tas tiek piešķirts atbilstības korekcijas portfelim saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 2. punktu,

tam ir piešķirta kredītkvalitātes pakāpe no 0 līdz 2;

c)

infrastruktūras sabiedrībai ir pieejams kredītnovērtējums, ko veikusi norīkota ĀKNI;

d)

riska darījumam ir piešķirta kredītkvalitātes pakāpe no 0 līdz 3.

16.   Riska darījumiem obligāciju un aizdevumu veidā, kuri atbilst 15. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, bet neatbilst 15. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, riska koeficientu stressi nosaka vienādu ar riska darījuma kredītkvalitātes 3. pakāpi un ilgumu saskaņā ar 14. punktā doto tabulu.”;

9)

regulas 181. panta b) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tiem piešķirtā portfeļa aktīviem, par kuriem nav pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, un tiem kvalificētiem infrastruktūras aktīviem un kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu aktīviem, kuriem ir piešķirta kredītkvalitātes 3. pakāpe, samazinājuma koeficients ir 100 %.”;

10)

regulas 261.a pantu aizstāj ar šādu:

“261.a pants

Riska pārvaldība kvalificētiem infrastruktūras ieguldījumiem vai kvalificētiem infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumiem

1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības pirms kvalificēta infrastruktūras ieguldījuma vai kvalificēta infrastruktūras komercsubjekta ieguldījuma veikšanas īsteno pienācīgu atbilstības pārbaudi, kas ietver visus turpmāk minētos elementus:

a)

ar dokumentiem pamatotu novērtējumu par to, kā infrastruktūras sabiedrība atbilst 164.a vai 164.b pantā minētajiem kritērijiem, attiecībā uz kuru ir īstenots apstiprināšanas process, ko veikušas personas, kuras nav ietekmējušās no personām, kas atbild par kritēriju novērtējumu, un kuras nav iespējamos interešu konfliktos ar minētajām personām;

b)

apstiprinājumu par to, ka attiecībā uz ikvienu infrastruktūras sabiedrības naudas plūsmas finanšu modeli ir īstenots apstiprināšanas process, ko veikušas personas, kuras nav ietekmējušās no personām, kas atbild par finanšu modeļa izstrādi, un kuras nav iespējamos interešu konfliktos ar minētajām personām.

2.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kurām ir kvalificēts infrastruktūras ieguldījums vai kvalificēts infrastruktūras komercsubjekta ieguldījums, regulāri uzrauga un veic stresa testus naudas plūsmām un nodrošinājuma vērtībām, ar ko atbalsta infrastruktūras sabiedrību. Stresa testi atbilst infrastruktūras projekta riska specifikai, apjomam un sarežģītībai.

3.   Stresa testos jāievēro riski, ko rada ar infrastruktūru nesaistītas darbības, tomēr šo darbību radītie ieņēmumi nav jāņem vērā, nosakot, vai infrastruktūras sabiedrība spēj izpildīt savas finanšu saistības.

4.   Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām ir būtiski kvalificēti infrastruktūras ieguldījumi vai kvalificēti infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumi, nosakot Direktīvas 2009/138/EK 41. panta 3. punktā minētās rakstiskās nostādnes, tās tajās iekļauj noteikumus par šo ieguldījumu aktīvu uzraudzību būvniecības fāzē un par maksimāli lielas summas atgūšanu no šiem ieguldījumiem glābšanas scenārija gadījumā.

5.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ar kvalificētu infrastruktūras ieguldījumu vai kvalificētu infrastruktūras komercsubjektu ieguldījumu obligācijās vai aizdevumos izveido savu aktīvu un pasīvu pārvaldību, lai nodrošinātu to, ka tās pastāvīgi var turēt ieguldījumu līdz termiņa beigām.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/467, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 attiecībā uz to, kā aprēķināt reglamentējošas kapitāla prasības vairākām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību turēto aktīvu kategorijām (OV L 85, 1.4.2016., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).


Top