Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Padomes Regula (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/1


PADOMES REGULA (ES) 2017/1509

(2017. gada 30. augusts)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ANO Drošības padome (“ANO DP”) 2006. gada 14. oktobrī pieņēma Rezolūciju 1718 (2006), kurā nosodīja 2006. gada 9. oktobrī Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (“KTDR”) veikto kodolizmēģinājumu, konstatējot, ka pastāv nepārprotami draudi starptautiskajam mieram un drošībai, un lika visām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm piemērot pret KTDR vairākus ierobežojošus pasākumus. Pēc tam ar ANO DP Rezolūcijām 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) un 2371 (2017) šie ierobežojošie pasākumi tika paplašināti.

(2)

Saskaņā ar šīm ANO DP rezolūcijām Lēmumā (KĀDP) 2016/849 jo īpaši paredzēti ierobežojumi importēt un eksportēt konkrētas preces, pakalpojumus un tehnoloģijas, kas varētu sekmēt ar kodolieročiem, ar ballistiskajām raķetēm vai ar citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītas programmas (masu iznīcināšanas ieroču (MII) programmas) KTDR, kā arī luksuspreču embargo un līdzekļu iesaldēšana attiecībā uz personām, vienībām un struktūrām, kuras ir bijušas saistītas ar MII programmām. Papildu pasākumi ir ieviesti transporta nozarē, tostarp kravu pārbaudes un aizliegumi attiecībā uz KTDR kuģiem un gaisa kuģiem, finanšu nozarē, piemēram, konkrētu finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā, un diplomātiskajā vidē, lai novērstu privilēģiju un imunitāšu ļaunprātīgu izmantošanu.

(3)

Turklāt Padome ir pieņēmusi vairākus papildu ES ierobežojošus pasākumus, kas papildina un pastiprina ANO ierobežojošos pasākumus. Šim nolūkam Padome paplašināja ieroču embargo un importa un eksporta ierobežojumus, paplašināja to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecas aktīvu iesaldēšana, kā arī ieviesa līdzekļu pārvedumu un ieguldījumu aizliegumu.

(4)

Lai minētie ierobežojošie pasākumi stātos spēkā un, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir jāpieņem Savienības līmeņa regula Līguma 215. panta nozīmē.

(5)

Padomes Regula (EK) Nr. 329/2007 ir vairākas reizes grozīta. Ņemot vērā ieviesto grozījumu apjomu, ir lietderīgi konsolidēt visus pasākumus jaunā regulā, ar kuru atceļ un aizstāj Regulu (EK) Nr. 329/2007 (2).

(6)

Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras publicēt preču un tehnoloģiju sarakstu, ko pieņems ANO DP komiteja, kura izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 1718 (2006) 12. punktu (“Sankciju komiteja”), vai ANO DP, un vajadzības gadījumā pievienot nomenklatūras kodus no kombinētās nomenklatūras, kā izklāstīts I pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (3).

(7)

Komisijai arī būtu jāpiešķir pilnvaras vajadzības gadījumā grozīt luksuspreču sarakstu, ņemot vērā definīcijas vai pamatnostādnes, ko Sankciju komiteja var sniegt, lai sekmētu ar luksusprecēm saistīto ierobežojumu īstenošanu, ņemot vērā citās jurisdikcijās sagatavotos luksuspreču sarakstus.

(8)

Ņemot vērā īpašos draudus starptautiskajam mieram un drošībai reģionā, ko rada KTDR, un lai nodrošinātu atbilstību ar Lēmuma (KĀDP) 2016/849 I, II, III IV un V pielikuma grozīšanu un pārskatīšanu, pilnvaras grozīt šīs regulas XIII, XIV, XV XVI un XVII pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(9)

Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras grozīt pakalpojumu sarakstu, ņemot vērā dalībvalstu sniegto informāciju, kā arī jebkādas definīcijas vai pamatnostādnes, ko var izdot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija, vai lai pievienotu atsauces numurus, kas iegūti no Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisijas izdotās Centrālās preču klasifikācijas sistēmas precēm un pakalpojumiem.

(10)

ANO DP Rezolūcijā 2270 (2016) tiek atgādināts, ka Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir aicinājusi valstis piemērot pastiprinātu uzticamības pārbaudi un iedarbīgus pretpasākumus, lai savu jurisdikciju pasargātu no KTDR nelikumīgas finanšu darbības, un ANO dalībvalstis tiek aicinātas piemērot FATF 7. ieteikumu, tā interpretējošo piezīmi un ar to saistītās norādes, lai efektīvi īstenotu mērķtiecīgas ar ieroču izplatīšanu saistītās finanšu sankcijas.

(11)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības uz tiesību efektīvu aizsardzību, taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(12)

Šīs regulas īstenošanas nolūkā un lai radītu iespējami augstāku juridiskās noteiktības līmeni Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru vārdi vai nosaukumi un ar tām saistītā informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi jāiesaldē saskaņā ar šo regulu. Fizisku personu datu apstrādei saskaņā ar šo regulu vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Definīcijas

1. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras inkorporētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, kas pilnībā vai daļēji veikta Savienībā.

2. pants

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

1)

finanšu iestādes vai kredītiestādes “filiāle” ir darījumdarbības vieta, kas ir finanšu iestādes vai kredītiestādes juridiski atkarīga daļa un kas tieši veic visus vai dažus finanšu iestāžu vai kredītiestāžu darījumdarbībai raksturīgus darījumus;

2)

“starpniecības pakalpojumi” ir:

a)

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumus, tirdzniecību vai piegādi, tostarp no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti, vai

b)

preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu tirdzniecība vai iepirkumi, tostarp trešās valstīs esošu, lai tās nodotu citai trešai valstij;

3)

“prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā, saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

a)

prasījumu izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

b)

prasījumu pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

c)

prasījumu par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

d)

pretprasījumu;

e)

prasījumu atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

4)

“kompetentās iestādes” ir kompetentās iestādes, kā norādīts I pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

5)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamajiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kuri noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

6)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (6) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, tostarp tās filiāles, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 17) apakšpunktā, kuras atrodas Savienībā, neatkarīgi no tā, vai kredītiestādes galvenais birojs atrodas Savienībā vai kādā trešā valstī;

7)

“diplomātiskās misijas, konsulārās pārstāvniecības un to locekļi” ir ar to pašu nozīmi kā 1961. gada Vīnes Konvencijā par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem un aptver arī KTDR misijas dalībvalstīs izvietotās starptautiskās organizācijās un KTDR locekļus minētajās misijās;

8)

“saimnieciskie resursi” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami, faktiski vai potenciāli aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp kuģus, piemēram, jūras kuģus;

9)

“finanšu iestāde” ir:

a)

uzņēmums, kas nav kredītiestāde un kas veic vienu vai vairākas darbības, kuras ir uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (7) I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 14. un 15. punktā, tostarp darbības, ko veic valūtas maiņas punkti (bureaux de change);

b)

apdrošināšanas sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (8) 13. panta 1) punktā, ciktāl tā veic minētās direktīvas aptvertās dzīvības apdrošināšanas darbības;

c)

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (9) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

d)

kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas tirgojas ar savām daļām vai ieguldījumu apliecībām;

e)

apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK (10) 2. panta 5) punktā, ja tas veic nodrošina apdrošināšanu vai cita veida ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus, izņemot nolīgtu apdrošināšanas starpnieku, kā definēts minētā panta 7) punktā;

f)

šā punkta a) līdz e) apakšpunktā minēto finanšu iestāžu filiāles, ja tās atrodas Savienībā, neatkarīgi no tā, vai to galvenais birojs atrodas dalībvalstī vai trešā valstī;

10)

“saimniecisku resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

11)

“līdzekļu iesaldēšana” ir tādas naudas līdzekļu pārvešanas, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas un pieejas tiem vai ar tiem veiktu darbību nepieļaušana, kas jebkā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, formu, mērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kā dēļ naudas līdzekļi varētu kļūt izmantojami, ietverot vērtspapīru portfeļa apsaimniekošanu;

12)

“līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un labumi, kas ietver turpmāk minētos, bet neaprobežojas ar tiem:

a)

skaidra nauda, čeki, skaidras naudas prasības, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parādu instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

d)

procentu maksājumi, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

e)

kredīti, tiesības uz atlīdzinājumu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

13)

“apdrošināšana” ir apņemšanās vai saistības, kas paredz pienākumu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kuras saņēmušas maksājumu, riska iestāšanās gadījumā nodrošināt vienai vai vairākām citām personām zaudējumu atlīdzību vai pabalstu, kā nosaka minētā apņemšanās vai saistības;

14)

“ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

a)

rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

b)

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

c)

darījumu veikšana uz sava rēķina;

d)

portfeļa pārvaldība;

e)

ieguldījumu konsultācijas;

f)

finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai un/vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;

g)

finanšu instrumentu izvietošana, nepamatojoties uz stingri noteiktām saistībām;

h)

jebkādi pakalpojumi saistībā ar atļauju saņemšanu tirdzniecībai regulētā tirgū vai tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

15)

“maksājuma saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas ir līdzekļu pārveduma saņēmējs;

16)

“maksātājs” ir persona, kas ir maksājumu konta turētājs un atļauj veikt līdzekļu pārvedumu no minētā maksājumu konta vai, ja maksājumu konta nav, kas dod līdzekļu pārveduma rīkojumu;

17)

“maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu sniedzēju kategorijas, kas sniedz līdzekļu pārveduma pakalpojumus un ir minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/64/EK (11) 1. panta 1. punktā, kā arī fiziskas vai juridiskas personas, kas gūst labumu no atbrīvojuma, ievērojot Direktīvas 2007/64/EK 26. pantu, un juridiskas personas, kas gūst labumu no atbrīvojuma, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (12) 9. pantu;

18)

“pārapdrošināšana” ir darbība, ko veic pārapdrošināšanas uzņēmums, pieņemot cedētos riskus no apdrošināšanas uzņēmuma, cita pārapdrošināšanas uzņēmuma vai Lloyd's apdrošināšanas asociācijas gadījumā – darbība, kura nozīmē Lloyd's dalībnieka cedēto risku pieņemšanu, ko veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmums, kurš nav Lloyd's apdrošināšanas asociācijas loceklis;

19)

“pakalpojumi, kas saistīti ar” ir pakalpojumi, ko par samaksu vai uz līguma pamata sniedz vienības, kuras ir galvenokārt iesaistītas pārvadājamu preču ražošanā, kā arī pakalpojumi, kas parasti saistīti ar šādu preču ražošanu;

20)

“kuģa īpašnieks” ir jūras kuģa reģistrēts īpašnieks vai cita persona, piemēram, berbouta kuģa fraktētājs, kas ir atbildīgs par kuģa darbību;

21)

“tehniska palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, pārbaudi, profilaksi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var būt, piemēram, sagatavošana, konsultācijas, mācības, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi, tostarp mutiska palīdzība;

22)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, arī to gaisa telpa, kur piemēro Līgumu saskaņā ar tā nosacījumiem;

23)

“līdzekļu pārvedums” ir:

a)

jebkurš darījums, ko maksātāja uzdevumā vismaz daļēji elektroniski veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai līdzekļus darītu pieejamus maksājuma saņēmējam ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, neatkarīgi no tā, vai maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati persona, un neatkarīgi no tā, vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir viens un tas pats, tostarp:

i)

kredīta pārvedums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 260/2012 (13) 2. panta 1) punktā;

ii)

tiešā debeta maksājums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 260/2012 2. panta 2) punktā;

iii)

naudas pārvedums, kā definēts Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 13) punktā;

iv)

pārvedums, kas veikts ar maksājumu karti, elektroniskās naudas instrumentu vai mobilo telefonu vai jebkuru citu digitālo vai IT priekšapmaksas vai pēcapmaksas ierīci ar līdzīgām iezīmēm, un

b)

jebkurš darījums, ko veic neelektroniski, piemēram, skaidrā naudā, ar čekiem vai grāmatvedības maksājumu uzdevumiem, lai līdzekļus darītu pieejamus maksājuma saņēmējam, neatkarīgi no tā, vai maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati persona;

24)

“kuģis ar KTDR apkalpi” ir:

a)

kuģis, kura komandas komplektēšanu kontrolē:

i)

fiziska persona ar KTDR valstspiederību; vai

ii)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas inkorporēta vai izveidota saskaņā ar KTDR tiesību aktiem;

b)

kuģis, kura apkalpē ir tikai KTDR valstspiederīgie.

II NODAĻA

Eksporta un importa ierobežojumi

3. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt II pielikumā minētās preces un tehnoloģijas, tostarp programmatūru – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā, – jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR;

b)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz KTDR aviācijas degvielu, kā norādīts III pielikumā, vai pārvadāt aviācijas degvielu ar dalībvalstu karoga kuģiem vai dalībvalstu gaisa kuģiem neatkarīgi no tā, vai tās izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijās;

c)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR II pielikumā minētās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR;

d)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR IV pielikumā minēto zeltu, titāna rūdu, vanādija rūdu un retzemju minerālus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR;

e)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR V pielikumā minētās akmeņogles, dzelzi un dzelzsrūdu neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR;

f)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR VI pielikumā minētos naftas produktus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR, un

g)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR VII pielikumā minēto varu, niķeli, sudrabu un cinku neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

2.   Regulas II pielikuma I daļā ir iekļauti visi izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, tostarp programmatūra, kas ir divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas, kā definēts Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 (14) I pielikumā.

Regulas II pielikuma II daļā ir iekļauti citi izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kuras varētu sekmēt KTDR programmas, kas saistītas ar kodolieročiem, ballistiskām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem.

Regulas II pielikuma III daļā ir iekļauti konkrēti būtiski svarīgi ballistisko raķešu nozares komponenti.

Regulas II pielikuma IV daļā ir iekļauti ar masu iznīcināšanas ieročiem saistīti izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas iekļautas sarakstos, ievērojot ANO DP Rezolūcijas 2270 (2016) 25. punktu.

Regulas II pielikuma V daļā ir iekļauti ar masu iznīcināšanas ieročiem saistīti izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas iekļautas sarakstos, ievērojot ANO DP Rezolūcijas 2321 (2016) 4. punktu.

Regulas III pielikumā ir iekļauta aviācijas degviela, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā.

Regulas IV pielikumā ir iekļauts 1. punkta d) apakšpunktā minētais zelts, titāna rūda, vanādija rūda un retzemju minerāli.

Regulas V pielikumā ir iekļautas 1. punkta e) apakšpunktā minētās akmeņogles, dzelzs un dzelzsrūda.

Regulas VI pielikumā ir iekļauti 1. punkta f) apakšpunktā minētie naftas produkti.

Regulas VII pielikumā ir iekļauts 1. punkta g) apakšpunktā minētais varš, niķelis, sudrabs un cinks.

3.   Aizliegumu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, nepiemēro tādas aviācijas degvielas pārdošanai vai piegādei civilo pasažieru gaisa kuģiem ārpus KTDR, kas paredzēta vienīgi patēriņam lidojuma laikā uz KTDR un atgriežoties izcelsmes lidostā.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut pārdot, piegādāt vai nodot aviācijas degvielu ar noteikumu, ka dalībvalsts ir izņēmuma kārtā katrā atsevišķā gadījumā saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu nosūtīt uz KTDR šādus produktus pārbaudītu būtisku humāno vajadzību apmierināšanai un ievērojot konkrētu kārtību, lai efektīvi uzraudzītu to piegādi un izmantošanu.

2.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut:

a)

importēt, pirkt vai nodot akmeņogles, ja dalībvalstu kompetentās iestādes uz ticamas informācijas pamata ir konstatējušas, ka sūtījuma izcelsme ir ārpus KTDR un tas ir ticis pārvadāts caur KTDR tikai tādēļ, lai to eksportētu no Radžinas (Rasonas) ostas, ka attiecīgā dalībvalsts ir iepriekš paziņojusi Sankciju komitejai par šādiem darījumiem un ka darījumi nav saistīti ar tādu ienākumu gūšanu, kas paredzēti KTDR programmām, kas saistītas ar kodolieročiem, ballistiskām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem un citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), vai ar šo regulu,

b)

darījumus ar dzelzi un dzelzsrūdu, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir paredzēti vienīgi iztikas vajadzībām un nav saistīti ar tādu ienākumu gūšanu, kas paredzēti KTDR programmām, kas saistītas ar kodolieročiem, ballistiskām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem, vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), vai ar šo regulu, un

c)

darījumus akmeņogļu jomā, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir paredzēti vienīgi iztikas vajadzībām, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

i)

darījumi nav saistīti ar tādu ienākumu gūšanu, kas paredzēti KTDR kodolprogrammai vai ballistisko raķešu programmai vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016),

ii)

darījumos nav iesaistītas personas vai vienības, kas ir saistītas ar KTDR kodolprogrammu vai ballistisko raķešu programmu vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), tostarp XIII pielikumā uzskaitītās personas, vienības un struktūras, vai personas vai vienības, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienības, kuras tieši vai netieši ir to īpašumā vai kontrolē, vai personas vai vienības, kas palīdz izvairīties no sankcijām, un

iii)

Sankciju komiteja nav paziņojusi dalībvalstīm, ka ir sasniegta kopīgā gada robežvērtība.

3.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

5. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz KTDR jebkādu izstrādājumu, izņemot pārtiku vai zāles, ja eksportētājs zina vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

a)

izstrādājums ir tieši vai netieši paredzēts KTDR bruņotajiem spēkiem vai

b)

izstrādājuma eksports varētu sekmēt vai stiprināt kādas citas valsts, kas nav KTDR, bruņoto spēku operatīvās spējas.

2.   Ir aizliegts importēt, pirkt vai pārvadāt no KTDR izstrādājumus, kas minēti 1. punktā, ja importētājs vai pārvadātājs zina vai tam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pastāv kāds no 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētajiem pamatojumiem.

6. pants

1.   Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz KTDR vai importēt, pirkt vai pārvadāt no KTDR kādu izstrādājumu, ja:

a)

izstrādājums nav saistīts ar militāro preču ražošanu, izstrādi, apkopi vai izmantošanu vai militārpersonu attīstību vai nodarbināšanu un kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka izstrādājums tieši neveicinātu KTDR bruņoto spēku operatīvo spēju attīstību, vai eksportu, ar kuru tiek sekmētas vai uzlabotas kādas trešās valsts, kas nav KTDR, bruņoto spēku operatīvās spējas;

b)

Sankciju komiteja ir konstatējusi, ka konkrētā piegāde, pārdošana vai nodošana nav pretrunā mērķiem, kas izvirzīti ANO DP Rezolūcijās 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016); vai

c)

dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka darbība ir tikai humānu vai iztikas vajadzību nolūkos, ko KTDR personas, vienības vai struktūras neizmantos ienākumu gūšanai un kas nav saistīta ar nekādu darbību, kura ir aizliegta ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), ja dalībvalsts iepriekš paziņo Sankciju komitejai par šādu apņemšanos un informē Sankciju komiteju par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu izstrādājuma novirzīšanu jebkādam aizliegtam nolūkam.

2.   Attiecīgā dalībvalsts vismaz vienu nedēļu pirms atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar šo pantu.

7. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību un starpniecības pakalpojumus saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā minēto preču nodrošināšanu, izgatavošanu, uzturēšanu un lietošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR;

b)

tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu atbalstu saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, jo īpaši ietverot dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādai tādu izstrādājumu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR;

c)

tieši vai netieši saņemt tehnisku palīdzību no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras KTDR vai izmantošanai KTDR saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā minēto preču nodrošināšanu, izgatavošanu, uzturēšanu un lietošanu;

d)

no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras KTDR vai izmantošanai KTDR tieši vai netieši saņemt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, jo īpaši ietverot dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai tādu izstrādājumu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

2.   Šā panta 1. punktā ietvertais aizliegums neattiecas uz militāriem mērķiem neizmantojamiem transportlīdzekļiem, kas ir izgatavoti ar materiāliem, kuri nodrošina ballistisku aizsardzību, vai uz kā uzstādīti tādi materiāli un kas ir paredzēti tikai Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzībai KTDR.

8. pants

1.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un 7. panta 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, tieši vai netieši piegādāt, pārdot, nodot vai eksportēt izstrādājumus un tehnoloģijas, tostarp programmatūru, kā minēts 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, vai palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, kā minēts 7. panta 1. punktā, ja minētās preces un tehnoloģijas, palīdzība vai starpniecības pakalpojumi ir paredzēti pārtikas nodrošināšanas, lauksaimniecības, medicīnas vai citiem humāniem nolūkiem.

2.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut tur minētos darījumus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja ANO DP ir apstiprinājusi pieprasījumu.

3.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visiem atļauju pieprasījumiem, ko tā saskaņā ar 3. punktu ir iesniegusi ANO DP.

4.   Attiecīgā dalībvalsts četru nedēļu laikā paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par atļaujām, kas piešķirtas, ievērojot šo pantu.

9. pants

1.   Papildus pienākumam pirms ievešanas vai izvešanas sniegt kompetentajiem muitas dienestiem informāciju, kā paredzēts attiecīgajos Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (15), Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (16) un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (17) noteikumos par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, kā arī par muitas deklarācijām, persona, kas sniedz 2. punktā minēto informāciju, deklarē to, vai uz precēm attiecas ES Kopējais militārā ekipējuma saraksts vai šī regula, un, ja to eksportam ir vajadzīga atļauja, konkrēti norāda preces un tehnoloģijas, uz kurām attiecas piešķirtā eksporta licence.

2.   Vajadzīgo papildu informāciju attiecīgi sniedz, izmantojot elektronisku muitas deklarāciju, vai, ja šāda deklarācija nav pieejama, attiecīgi jebkurā citā elektroniskā vai rakstiskā veidā.

10. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

uz KTDR tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt vai tai nodot un uz to eksportēt VIII pielikumā uzskaitītās luksuspreces;

b)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR luksuspreces, kas uzskaitītas VIII pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais aizliegums neattiecas uz ceļotāju personisko mantu vai nekomerciālām precēm ceļotāju personīgai lietošanai, kuras atrodas viņu bagāžā.

3.   Aizliegumi, kas minēti 1. punktā, neattiecas uz precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās KTDR vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personīgajām mantām.

4.   Dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut darījumu ar VIII pielikuma 17. punktā minētajām precēm, ja preces ir paredzētas humāniem nolūkiem.

11. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt KTDR valdībai, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām, KTDR Centrālajai bankai, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai, kura pieder iepriekšminētajiem vai kuru tie kontrolē, IX pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus un dimantus neatkarīgi no tā, vai tiem ir Savienības izcelsme;

b)

tieši vai netieši importēt, pirkt vai transportēt no KTDR valdības, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām, KTDR Centrālās bankas un jebkuras personas, vienības vai struktūras, kas darbojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkuras vienības vai struktūras, kura pieder iepriekšminētajiem vai kuru tie kontrolē, IX pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus un dimantus neatkarīgi no tā, vai tiem ir KTDR izcelsme;

c)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar a) un b) punktā minētajām precēm KTDR valdībai, tās publiskajām struktūrām, korporācijām un aģentūrām, KTDR Centrālajai bankai un jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas darbojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai, kura pieder iepriekšminētajiem vai kuru tie kontrolē.

12. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt KTDR Centrālajai bankai vai tās interesēs no jauna drukātas vai kaltas vai līdz šim neemitētas denominētas KTDR naudaszīmes un monētas.

13. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR X pielikumā minētās statujas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

14. pants

Atkāpjoties no 13. pantā noteiktā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut importu, pirkšanu vai nodošanu ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

15. pants

Ir aizliegts uz KTDR tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt vai tai nodot un uz to eksportēt XI pielikumā uzskaitītos helikopterus un kuģus.

16. pants

Atkāpjoties no 15. pantā noteiktā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu ar noteikumu, ka dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

III NODAĻA

Konkrētas komercdarbības ierobežojumi

17. pants

1.   Ir aizliegts Savienības teritorijā pieņemt vai apstiprināt ieguldījumus jebkādā komercdarbībā, ja ieguldījumus veic:

a)

KTDR valdības fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras;

b)

Korejas Darbaļaužu partija;

c)

KTDR valstspiederīgie;

d)

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas inkorporētas vai izveidotas saskaņā ar KTDR tiesību aktiem;

e)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas a) līdz d) apakšpunktā minēto personu, vienību vai struktūru vārdā vai uzdevumā, un

f)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas pieder a) līdz d) apakšpunktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai ko tās kontrolē.

2.   Ir aizliegts:

a)

izveidot kopuzņēmumu vai saņemt vai palielināt īpašumtiesību daļu, tostarp pilnībā iegūstot savā īpašumā vai iegādājoties akcijas un citus ar līdzdalību saistītus vērtspapīrus, jebkurā fiziskā vai juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas minēta 1. punktā un ir iesaistīta KTDR ar kodolmateriāliem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītās darbībās vai programmās vai darbībās ieguves rūpniecības, rafinēšanas, ķīmisko vielu ražošanas, metalurģijas un metālapstrādes sektoros un kosmiskās aviācijas vai ar parastajiem ieročiem saistītās rūpniecības nozarēs;

b)

piešķirt finansējumu vai finansiālu atbalstu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas minēta 1. punkta d) līdz f) apakšpunktā, vai dokumentētā nolūkā finansēt šādas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras;

c)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši vai netieši saistīti ar šā punkta a) un b) apakšpunktā minētajām darbībām, un

d)

tieši vai netieši piedalīties kopuzņēmumos vai jebkuros citos darījumdarbības pasākumos ar vienībām, kas uzskaitītas XIII pielikumā, kā arī ar fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai uzdevumā.

18. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt jebkādus XII pielikuma A daļā minētos pakalpojumus, kas saistīti ar ieguvi, vai jebkādus pakalpojumus, kas saistīti ar ražošanu ķīmijas, ieguves un rafinēšanas rūpniecībā, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR un

b)

tieši vai netieši sniegt XII pielikuma B daļā minētos datorpakalpojumus un ar tiem saistītus pakalpojumus jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto aizliegumu nepiemēro attiecībā uz datorpakalpojumiem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem, ciktāl šādi pakalpojumi ir paredzēti izmantošanai vienīgi tādas diplomātiskas vai konsulāras pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas oficiāliem mērķiem, kurai KTDR ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto aizliegumu nepiemēro attiecībā uz datorpakalpojumiem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem, ko sniedz publiskas struktūras vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras saņem publisko finansējumu no Savienības vai dalībvalstīm, lai sniegtu šos pakalpojumus attīstības mērķiem, kas tieši pievēršas civiliedzīvotāju vajadzībām vai ar ko veicina atteikšanos no kodolieročiem.

19. pants

1.   Atkāpjoties no 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut sniegt pakalpojumus saistībā ar ieguves nozari un sniegt pakalpojumus saistībā ar ražošanu ķīmijas, ieguves un rafinēšanas rūpniecībā tiktāl, ciktāl šādus pakalpojumus paredzēts izmantot vienīgi attīstības mērķiem, kas tieši pievēršas civiliedzīvotāju vajadzībām vai ar ko veicina atteikšanos no kodolieročiem.

2.   Gadījumos, uz kuriem 18. panta 3. punkts neattiecas, un atkāpjoties no 18. panta 1. punkta b) apakšpunkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut sniegt datorpakalpojumus un ar tiem saistītus pakalpojumus, ciktāl minētie pakalpojumi ir paredzēti izmantošanai vienīgi attīstības mērķiem, kuri tieši pievēršas civiliedzīvotāju vajadzībām vai ar kuriem veicina atteikšanos no kodolieročiem.

20. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši iznomāt vai citādi darīt pieejamu nekustamo īpašumu KTDR valdības personām, vienībām vai struktūrām jebkādam citam nolūkam kā vienīgi diplomātiskām vai konsulārām darbībām, ievērojot 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem;

b)

tieši vai netieši iznomāt nekustamo īpašumu no KTDR valdības personām, vienībām vai struktūrām; un

c)

iesaistīties jebkādās darbībās, kuras saistītas ar tāda nekustamā īpašuma izmantošanu, kas pieder KTDR valdības personām, vienībām vai struktūrām vai ko tās iznomā vai ir citādi tiesīgas izmantot, izņemot tādu preču un pakalpojumu nodrošināšanu, kas:

i)

ir būtiski diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību darbībai, ievērojot 1961. gada un 1963. gada Vīnes konvencijas, un

ii)

nevar tikt izmantoti, lai tieši vai netieši radītu ienākumus vai peļņu KTDR valdībai.

2.   Šajā pantā “nekustamais īpašums” ir zeme, ēkas un to daļas, kas atrodas ārpus KTDR teritorijas.

IV NODAĻA

Ierobežojumi veikt līdzekļu pārvedumus un sniegt finanšu pakalpojumus

21. pants

1.   Ir aizliegts pārvest līdzekļus uz KTDR un no tās.

2.   Kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir aizliegts iesaistīties vai turpināt piedalīties jebkādos darījumos ar:

a)

kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils ir KTDR;

b)

kredītiestāžu un finanšu iestāžu, kuru domicils ir KTDR, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz ko attiecas 1. panta darbības joma;

c)

kredītiestāžu un finanšu iestāžu, kuru domicils ir KTDR, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz ko neattiecas 1. panta darbības joma;

d)

kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils nav KTDR un uz kurām attiecas 1. panta darbības joma, un kuras kontrolē personas, vienības un struktūras, kā domicils ir KTDR;

e)

kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils nav KTDR vai uz kurām neattiecas 1. panta darbības joma, bet kuras kontrolē personas, vienības un struktūras, kā domicils ir KTDR.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz līdzekļu pārvedumu vai darījumu, kas ir nepieciešams oficiāliem mērķiem dalībvalstu diplomātiskām vai konsulārām pārstāvniecībām KTDR vai starptautiskām organizācijām, kam ir imunitāte KTDR saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

4.   Aizliegumi, kas minēti 1. un 2. punktā, neattiecas uz nevienu no turpmāk minētajiem darījumiem, ja tie ietver līdzekļu pārvedumu par summām, kas atbilst EUR 15 000 vai ir mazākas:

a)

darījumi, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem nolūkiem;

b)

darījumi, kas attiecas uz personīgiem naudas pārvedumiem;

c)

darījumi, kas attiecas uz šajā regulā paredzēto izņēmumu izpildi;

d)

darījumi, kas saistīti ar konkrētu tirdzniecības līgumu, kurš nav aizliegts ar šo regulu;

e)

darījumi, kas vajadzīgi vienīgi tādu projektu īstenošanai, kurus finansē Savienība vai tās dalībvalstis attīstības mērķiem un kuri tieši pievēršas civiliedzīvotāju vajadzībām vai veicina atteikšanos no kodolieročiem, un

f)

darījumi attiecībā uz diplomātisku vai konsulāru pārstāvniecību vai starptautisku organizāciju, kam ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ciktāl šie darījumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

22. pants

1.   Atkāpjoties no aizliegumiem 21. panta 1. un 2. punktā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut darījumus, kas minēti 21. panta 4. punkta a) līdz f) apakšpunktā un kā vērtība atbilst vairāk nekā EUR 15 000.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto prasību saņemt atļauju piemēro neatkarīgi no tā, vai līdzekļu pārvedums ir veikts kā viena operācija vai kā vairākas šķietami saistītas operācijas. Šajā regulā “šķietami saistītas operācijas” ietver:

a)

tādus vairākus secīgus pārvedumus vienai un tai pašai kredītiestādei vai finanšu iestādei vai no vienas un tās pašas kredītiestādes vai finanšu iestādes, uz ko attiecas 21. panta 2. punkta darbības joma, vai no vienas un tās pašas KTDR personas, vienības vai struktūras vai vienai un tai pašai KTDR personai, vienībai vai struktūrai, kuri tiek veikti saistībā ar vienu un to pašu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu, ja katrs atsevišķais pārvedums ir mazāks par EUR 15 000, bet visi kopā tie atbilst kritērijiem par atļaujas saņemšanu, un

b)

pārvedumu virkni, kura saistīta ar vienu un to pašu pienākumu veikt līdzekļu pārvedumu un kurā iesaistīti dažādi maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai fiziskās vai juridiskās personas.

3.   Dalībvalstis paziņo cita citai un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas, ievērojot 1. punktu.

4.   Atkāpjoties no 21. panta 1. un 2. punktā izklāstītajiem aizliegumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut darījumus, kuri attiecas uz maksājumiem, ko veic, lai segtu prasījumus pret KTDR, tās valstspiederīgajiem, juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas inkorporētas vai izveidotas saskaņā ar KTDR tiesību aktiem, un līdzīga rakstura darījumus, kuri neveicina ar šo regulu aizliegtās darbības, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un tad, ja attiecīgā dalībvalsts vismaz 10 dienas pirms atļaujas piešķiršanas par to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

23. pants

1.   Kredītiestādes un finanšu iestādes savās darbībās ar 21. panta 2. punktā minētajām kredītiestādēm un finanšu iestādēm:

a)

piemēro klienta uzticamības pārbaudes pasākumus, kas noteikti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (18) 13. un 14. pantu;

b)

nodrošina atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un teroristu finansēšanas novēršanas procedūrām, kas noteiktas, ievērojot Direktīvu (ES) 2015/849 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/847 (19);

c)

prasa, lai līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija par maksātājiem un maksājuma saņēmējiem tiek sniegta, kā noteikts Regulā (ES) 2015/847, un atsakās apstrādāt darījumu, ja šīs informācijas trūkst vai tā ir nepilnīga;

d)

glabā darījumu dokumentāciju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 40. panta b) punktu;

e)

ja ir pamatoti iemesli aizdomām, ka līdzekļi varētu veicināt KTDR ar kodolmateriāliem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītas programmas vai darbības (“ieroču izplatīšanas finansēšana”), nekavējoties paziņo kompetentajai finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU), kas definēta Direktīvā (ES) 2015/849, vai jebkurai citai kompetentajai iestādei, kuru izraudzījusies attiecīgā dalībvalsts, neskarot šīs regulas 7. panta 1. punktu vai 33. pantu;

f)

nekavējoties ziņo par visiem aizdomīgajiem darījumiem, tostarp darījumu mēģinājumiem,

g)

kamēr tās nav pabeigušas vajadzīgo rīcību saskaņā ar e) apakšpunktu un izpildījušas visus rīkojumus, ko sniegusi attiecīgā FIU vai kompetentā iestāde, atturas no tādu darījumu veikšanas, par kuriem tām pastāv pamatotas aizdomas, ka šie darījumi varētu būt saistīti ar ieroču izplatīšanas finansēšanu.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkos FIU vai cita kompetentā iestāde, kura pilda valsts mēroga centra funkcijas, saņemot un analizējot informāciju par aizdomīgiem darījumiem, saņem ziņojumus par iespējamu ieroču izplatīšanas finansēšanu, un tai laikus tiek nodrošināta tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tai nepieciešami, lai pienācīgi veiktu šo uzdevumu, tostarp aizdomīgo darījumu ziņojumu analīzi.

24. pants

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir aizliegts:

a)

atvērt kontu kredītiestādē vai finanšu iestādē, kas minēta 21. panta 2. punktā;

b)

veidot korespondētājbankas attiecības ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 21. panta 2. punktā;

c)

atvērt pārstāvniecības KTDR vai izveidot jaunu filiāli vai meitasuzņēmumu KTDR un

d)

iegūt īpašumtiesību daļu kredītiestādē vai finanšu iestādē, kas minēta 21. panta 2. punktā, vai izveidot ar tām kopuzņēmumu.

25. pants

1.   Atkāpjoties no 24. panta b) un d) punktā paredzētajiem aizliegumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut darījumus, ja tos iepriekš ir apstiprinājusi Sankciju komiteja.

2.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām saskaņā ar 1. punktu.

26. pants

Saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2270 (2016) prasībām kredītiestādes un finanšu iestādes vēlākais 2016. gada 31. maijā:

a)

slēdz kontus kredītiestādē vai finanšu iestādē, kas minēta 21. panta 2. punktā;

b)

pārtrauc korespondētājbankas attiecības ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 21. panta 2. punktā;

c)

slēdz pārstāvniecības, filiāles un meitasuzņēmumus KTDR;

d)

slēdz kopuzņēmumus ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 21. panta 2. punktā, un

e)

atsakās no īpašumtiesību daļas kredītiestādē vai finanšu iestādē, kas minēta 21. panta 2. punktā.

27. pants

1.   Atkāpjoties no 26. panta a) un c) punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētām pārstāvniecībām, meitasuzņēmumiem vai kontiem turpināt darboties, ja Sankciju komiteja ir katrā atsevišķā gadījumā noteikusi, ka šīs pārstāvniecības, meitasuzņēmumi vai konti ir nepieciešami, lai veiktu humānās darbības vai veiktu diplomātisko misiju darbības KTDR vai ANO vai tās specializēto aģentūru vai saistītu organizāciju darbības, vai jebkurā citā nolūkā, kas atbilst ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) vai 2371 (2017).

2.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

28. pants

1.   Kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir aizliegts atvērt kontu KTDR diplomātiskajām misijām vai konsulārajām pārstāvniecībām un to KTDR locekļiem.

2.   Vēlākais 2017. gada 11. aprīlī kredītiestādes un finanšu iestādes slēdz jebkuru kontu, kas ir KTDR diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības un to KTDR locekļu turējumā vai kontrolē.

29. pants

1.   Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes pēc KTDR diplomātiskās misijas, konsulārās pārstāvniecības vai kāda to locekļa lūguma var atļaut atvērt vienu kontu katrai misijai, pārstāvniecībai un loceklim, ja misija vai pārstāvniecība ir izvietota minētajā dalībvalstī vai misijas vai pārstāvniecības loceklis ir akreditēts minētajā dalībvalstī.

2.   Atkāpjoties no 28. panta 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut saglabāt atvērtu kontu pēc kādas KTDR misijas, pārstāvniecības vai locekļa pieprasījuma, ja attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka:

i)

misija vai pārstāvniecība atrodas šajā dalībvalstī vai ka minētās misijas vai pārstāvniecības loceklis ir akreditēts šajā dalībvalstī un

ii)

misijai, pārstāvniecībai vai tās loceklim nav cita konta šajā dalībvalstī.

Ja misijai, pārstāvniecībai vai to KTDR loceklim minētajā dalībvalstī ir vairāk nekā viens konts, misija, pārstāvniecība vai loceklis var norādīt, kuru kontu saglabāt.

3.   Ievērojot piemērojamos 1961. gada Vīnes Konvencijas par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvencijas par konsulārajiem sakariem noteikumus, dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkura attiecīgajā dalībvalstī akreditēta KTDR diplomātiskās misijas un konsulārās pārstāvniecības locekļa vārdu un identifikācijas informāciju vēlākais 2017. gada 13. martā un par turpmākiem atjauninājumiem – vienas nedēļas laikā.

4.   Dalībvalstu kompetentās iestādes var informēt kredītiestādes un finanšu iestādes attiecīgā dalībvalstī par jebkura tajā vai jebkurā citā dalībvalstī akreditēta KTDR diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības locekļa identitāti.

5.   Dalībvalstis paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

30. pants

Ir aizliegts:

a)

atļaut Savienībā atvērt 21. panta 2. punktā minēto kredītiestāžu vai finanšu iestāžu pārstāvniecību, filiāli vai meitasuzņēmumu;

b)

slēgt nolīgumus par 21. panta 2. punktā minētas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecības atvēršanu vai filiāles vai meitasuzņēmuma izveidi Savienībā, vai šādu kredītiestāžu vai finanšu iestāžu vārdā;

c)

piešķirt atļauju sākt vai veikt kredītiestādes darbību vai jebkādu citu darījumdarbību, kam nepieciešama iepriekšēja atļauja, 21. panta 2. punktā minētas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecībai, filiālei vai meitasuzņēmumam, ja šāda pārstāvniecība, filiāle vai meitasuzņēmums nav sācis darbību līdz 2013. gada 19. februārim;

d)

kredītiestādēm vai finanšu iestādēm, kas minētas 21. panta 2. punktā, iegūt vai palielināt līdzdalību vai iegūt cita veida īpašumtiesību daļu kredītiestādē vai finanšu iestādē, uz kuru attiecas 1. panta darbības joma, un

e)

veikt vai sekmēt 21. panta 2. punktā minētas kredītiestādes vai finanšu iestādes pārstāvniecības, filiāles vai meitasuzņēmuma darbību.

31. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot vai pirkt no turpmāk norādītajām vienībām valsts un valsts garantētas obligācijas, kas emitētas pēc 2013. gada 19. februāra:

i)

KTDR vai tās valdība un tās publiskās struktūras, uzņēmumi un aģentūras;

ii)

KTDR Centrālā banka;

iii)

kredītiestāde vai finanšu iestāde, kas minēta 21. panta 2. punktā;

iv)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas i) vai ii) apakšpunktā minētas juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai uzdevumā;

v)

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras pieder i), ii) vai iii) apakšpunktā minētai personai, vienībai vai struktūrai vai kuras tā kontrolē;

b)

sniegt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai starpniecības pakalpojumus attiecībā uz valsts vai valsts garantētām obligācijām, kas emitētas pēc 2013. gada 19. februāra;

c)

palīdzēt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai emitēt valsts vai valsts garantētas obligācijas, sniedzot starpniecības pakalpojumus, reklamējot vai sniedzot jebkurus citus pakalpojumus saistībā ar šādām obligācijām.

32. pants

Ir aizliegts sniegt finansējumu vai finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR, cita starpā piešķirot eksporta kredītus, garantijas vai apdrošināšanu fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā.

33. pants

1.   Atkāpjoties no 32. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut šādu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR ar noteikumu, ka dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

V NODAĻA

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana

34. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir XIII, XV, XVI un XVII pielikumā uzskaitīto personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Tiek konfiscēti visi XIV pielikumā uzskaitītie kuģi.

3.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus XIII, XV, XVI un XVII pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

4.   Regulas XIII pielikumā iekļauj personas, vienības un struktūras, kuras sarakstā iekļāvusi Sankciju komiteja vai ANO DP saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 1718 (2006) 8. punkta d) apakšpunktu un ANO DP Rezolūcijas 2094 (2013) 8. punktu.

Regulas XIV pielikumā iekļauj kuģus, kurus sarakstā iekļāvusi Sankciju komiteja saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2321 (2016) 12. punktu.

Regulas XV pielikumā iekļauj tādas personas, vienības un struktūras, kuras nav uzskaitītas XIII un XIV pielikumā un kuras Padome saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2016/849 27. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai līdzvērtīgiem turpmākiem noteikumiem ir norādījusi kā tādas, kas:

a)

ir atbildīgas par KTDR programmām, kas ir saistītas ar kodolieročiem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem, cita starpā atbalstot vai sekmējot tās, vai personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai personas, vienības vai struktūras, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp ar nelikumīgiem līdzekļiem;

b)

uz Savienības teritoriju, caur to vai no tās, vai iesaistot dalībvalstu valstspiederīgos vai saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotas vienības, vai Savienības teritorijā esošas personas vai finanšu iestādes, sniedz finanšu pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus, kas varētu sekmēt ar kodolieročiem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītas KTDR programmas, vai personas, vienības vai struktūras, kuras rīkojas to vārdā vai vadībā, vai personas, vienības vai struktūras, kas ir to īpašumā vai kontrolē, vai

c)

ir iesaistītas, cita starpā sniedzot finanšu pakalpojumus, ieroču un ar tiem saistītu visu veidu materiālu vai tādu izstrādājumu, materiālu, ekipējuma, preču un tehnoloģiju piegādē KTDR vai no tās, kas varētu sekmēt KTDR ar kodolieročiem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītas programmas.

5.   Regulas XVI pielikumā iekļauj personas, vienības vai struktūras, kas nav ietvertas XIII, XIV vai XV pielikumā un kas darbojas XIII, XIV vai XV pielikumā uzskaitītas personas, vienības vai struktūras vārdā vai vadībā, vai personas, kuras palīdz izvairīties no sankcijām vai pārkāpj šīs regulas noteikumus.

6.   Regulas XVII pielikumā iekļauj KTDR valdības vai Korejas Darbaļaužu partijas vienības vai struktūras, kā arī personas, vienības vai struktūras, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, un vienības vai struktūras, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, ir saistītas ar KTDR kodolprogrammu vai ballistisko raķešu programmām, vai ar citām darbībām, kas aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) vai 2371 (2017), un uz kurām neattiecas XIII, XIV, XV vai XVI pielikums.

7.   Regulas XV, XVI un XVII pielikumu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.

8.   XIII, XV, XVI un XVII pielikumā ietver iekļaušanas pamatojumu attiecīgajām iekļautajām personām, vienībām, struktūrām un kuģiem.

9.   XIII,XIV, XV, XVI un XVII pielikumā iekļauj, ja pieejama, informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identifikācijai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

10.   Ja 1. un 3. punktā paredzētais aizliegums attiecas uz XVII pielikumā uzskaitītajām personām, vienībām vai struktūrām, to nepiemēro, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu KTDR misiju darbību ANO un tās specializētajās aģentūrās un ar tām saistītajās organizācijās vai citu KTDR diplomātisko un konsulāro misiju darbību, vai ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir katrā atsevišķā gadījumā saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu, ka minētie līdzekļi, finanšu aktīvi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi humānās palīdzības sniegšanai, saistībā ar atteikšanos no kodolieročiem vai jebkurā citā nolūkā, kas atbilst ANO DP Rezolūcijas 2270 (2016) mērķiem.

11.   Šā panta 3. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, ja šādi tiek saņemti līdzekļi, ko sarakstā iekļautās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras kontā ieskaita trešās personas, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestādes vai kredītiestādes nekavējoties paziņo kompetentajām iestādēm par minētajiem darījumiem.

12.   Ar noteikumu, ka visus šādus procentus vai citus ieņēmumus un maksājumus iesaldē saskaņā ar 1. punktu, 3. punktu papildus nepiemēro šādiem iesaldētiem kontiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem un

b)

maksājumiem saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgtas vai radušās pirms datuma, kurā šajā pantā minētās personas, vienības vai struktūras iekļautas sarakstā,

35. pants

1.   Atkāpjoties no 34. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai segtu XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā uzskaitīto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, kā arī nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus, kā arī maksājumus, kas paredzēti vienīgi šādiem nolūkiem:

i)

samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridisku pakalpojumu sniegšanu vai

ii)

komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu un

b)

gadījumā, ja atļauja attiecas uz XIII pielikumā uzskaitītu personu, vienību vai struktūru, attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un par nodomu piešķirt atļauju un Sankciju komiteja piecu darbdienu laikā pēc paziņošanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

2.   Atkāpjoties no 34. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka:

a)

gadījumā, ja atļauja attiecas uz XIII pielikuma sarakstā iekļautu personu, vienību vai struktūru, attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu ir paziņojusi Sankciju komitejai un šī komiteja minēto konstatējumu ir apstiprinājusi;

b)

gadījumā, ja atļauja attiecas uz XV, XVI vai XVII pielikumā uzskaitītu personu, vienību vai struktūru, attiecīgā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

3.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

36. pants

1.   Atkāpjoties no 34. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvas iestādes vai šķīrējtiesas lēmums, kas pieņemts pirms dienas, kad 34. pantā minētā persona, vienība vai struktūra iekļauta sarakstā, vai tiesas, administratīvas iestādes vai šķīrējtiesas apgrūtinājums, kurš noteikts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi tiks izmantoti vienīgi tādēļ, lai izpildītu prasījumus, ko nodrošina šis lēmums vai ko atzīst par spēkā esošiem šāda apgrūtinājuma gadījumā, ievērojot ierobežojumus, kuri paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

lēmums vai apgrūtinājums nav XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā minētas personas, vienības vai struktūras interesēs;

d)

lēmuma vai apgrūtinājuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;

e)

attiecīgā dalībvalsts par lēmumu vai apgrūtinājumu attiecībā uz XIII pielikumā minētajām personām, vienībām un struktūrām ir paziņojusi Sankciju komitejai.

2.   Atkāpjoties no 34. panta un ar nosacījumu, ka XV, XVI vai XVII pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kuras attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

līgums nav saistīts ne ar vienu no izstrādājumiem, darbībām, pakalpojumiem vai darījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 3. punktā vai 7. pantā, un

b)

maksājumu tieši vai netieši nesaņem persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta XV, XVI vai XVII pielikumā.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vismaz 10 dienas pirms katras atļaujas piešķiršanas, kas tiek veikta saskaņā ar 2. punktu, paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par minēto konstatējumu un tās nodomu piešķirt atļauju.

37. pants

Aizliegumus, kas ir minēti 34. panta 1. un 3. punktā, nepiemēro līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kuri pieder vai ir darīti pieejami Foreign Trade Bank vai Korea Foreign Insurance Company (KNIC), ja šādi līdzekļi un saimnieciskie resursi ir paredzēti tikai oficiāliem kādas diplomātiskas vai konsulāras pārstāvniecības mērķiem KTDR vai humānās palīdzības darbībām, kuras veic ANO vai kuras tiek veiktas sadarbībā ar ANO.

VI NODAĻA

Transportēšanas ierobežojumi

38. pants

1.   Kravām, tostarp personīgajai bagāžai un reģistrētajai bagāžai, ko pārvadā Savienībā vai tranzītā caur Savienību, tostarp lidostās, ostās un brīvajās zonās, kā minēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 243.–249. pantā, veic pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tajās nav izstrādājumu, kas aizliegti ar ANO DP Rezolūciju 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) vai ar šo regulu, ja:

a)

kravas izcelsme ir KTDR;

b)

kravas galamērķis ir KTDR;

c)

kravas starpnieks vai organizētājs ir KTDR vai tās valstspiederīgie vai tās personas vai vienības, kas darbojas to vārdā vai vadībā, vai arī vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē;

d)

kravas starpnieki vai organizētāji ir XIII pielikumā minētās personas, vienības vai struktūras;

e)

krava tiek pārvadāta ar KTDR karoga kuģiem vai gaisa kuģiem, kas ir reģistrēti KTDR, vai ar kuģiem vai gaisa kuģiem bez valstspiederības.

2.   Ja 1. punkta darbības joma neattiecas uz kravu Savienībā vai kravu, ko pārvadā tranzītā caur Savienību, tostarp lidostās, ostās un brīvajās zonās, tā ir jāpārbauda, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tā satur izstrādājumus, kuru pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ar šo regulu ir aizliegti, šādos gadījumos:

a)

kravas izcelsme ir KTDR;

b)

kravas galamērķis ir KTDR vai

c)

kravas starpnieks vai organizētājs ir KTDR vai tās valstspiederīgie, vai personas vai vienības, kas darbojas to vārdā.

3.   Šā panta 1. un 2. punkts neskar diplomātiskā un konsulārā pasta neaizskaramību un aizsardzību, kas paredzēta 1961. gada Vīnes Konvencijā par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem.

4.   Ja vien pakalpojumu sniegšana nav vajadzīga humāniem nolūkiem, ir aizliegts KTDR kuģiem nodrošināt degvielas uzpildīšanu vai kuģu apgādes pakalpojumus, vai jebkādus citus kuģiem sniegtus pakalpojumus, ja šo pakalpojumu sniedzēju rīcībā ir informācija, kas cita starpā saņemta no kompetentajiem muitas dienestiem, pamatojoties uz pirms ievešanas vai izvešanas sniegto informāciju, kura minēta 9. panta 1. punktā, dodot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kuģi pārvadā izstrādājumus, kā piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts ar šo regulu.

39. pants

1.   Ir aizliegts sniegt piekļuvi ostām Savienības teritorijā jebkuram kuģim:

a)

kurš ir KTDR īpašumā vai ekspluatācijā vai kura apkalpe ir izveidota no KTDR valstspiederīgajiem;

b)

kurš kuģo ar KTDR karogu,

c)

ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tas ir XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā minētas personas vai vienības tiešā vai netiešā īpašumā vai kontrolē;

d)

ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka uz tā atrodas izstrādājumi, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta ar šo regulu;

e)

kurš ir noraidījis pārbaudi pēc tam, kad šādu pārbaudi ir atļāvusi kuģa karoga valsts vai reģistrācijas valsts,

f)

kurš ir kuģis bez valstspiederības un ir noraidījis pārbaudi, kas veicama saskaņā ar 38. panta 1. punktu, vai

g)

ir iekļauts XIV pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro:

a)

ārkārtas situācijā;

b)

ja kuģis atgriežas izbraukšanas ostā;

c)

kuģim, kas iebrauc ostā uz pārbaudi, ja tas attiecas uz 1. punkta a) līdz e) apakšpunkta aptvertu kuģi.

40. pants

1.   Atkāpjoties no 39. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma, ja tas attiecas uz a) līdz e) apakšpunkta aptvertu kuģi, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut kuģim iebraukt ostā, ja:

a)

Sankciju komiteja ir iepriekš konstatējusi, ka tas ir vajadzīgs humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst ANO DP Rezolūcijas 2270 (2016) mērķiem, vai

b)

dalībvalsts ir iepriekš konstatējusi, ka tas ir vajadzīgs humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst šīs regulas mērķiem.

2.   Atkāpjoties no 39. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut kuģim iebraukt ostā, ja to ir noteikusi Sankciju komiteja.

41. pants

1.   Jebkuram gaisa kuģim, kuru ekspluatē KTDR pārvadātāji vai kura izcelsme ir KTDR, ir aizliegts pacelties no Savienības teritorijas, nolaisties tajā vai pārlidot to.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro:

a)

ja gaisa kuģis ir nolaidies uz pārbaudi;

b)

ārkārtas nolaišanās situācijā.

42. pants

Atkāpjoties no 41. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut gaisa kuģim pacelties no Savienības teritorijas, nolaisties tajā vai pārlidot to, ja minētās kompetentās iestādes ir iepriekš konstatējušas, ka tas ir vajadzīgs humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst šīs regulas mērķiem.

43. pants

Ir aizliegts:

a)

iznomāt vai fraktēt kuģus vai gaisa kuģus vai sniegt apkalpes pakalpojumus KTDR, personām vai vienībām, kas minētas XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā, jebkurām citām KTDR vienībām, jebkurām citām personām vai vienībām, kuras ir palīdzējušas pārkāpt ANO DP Rezolūciju 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) vai 2371 (2017) noteikumus, vai jebkurai personai vai vienībai, kas rīkojas jebkuras šādas personas vai vienības vārdā vai uzdevumā, kā arī vienībām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē;

b)

iepirkt kuģu vai gaisa kuģu apkalpes pakalpojumus no KTDR;

c)

iegādāties, izīrēt, ekspluatēt, apdrošināt vai sniegt kuģu klasificēšanas pakalpojumus vai saistītus pakalpojumus jebkuram KTDR karoga kuģim;

d)

reģistrēt vai reģistrā saglabāt jebkuru kuģi, kurš ir KTDR vai KTDR valstspiederīgo īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, vai kuru kāda cita valsts ir svītrojusi no reģistra, ievērojot 24. punktu ANO DP Rezolūcijā 2321 (2016), vai

e)

sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus kuģiem, kas ir KTDR īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā.

44. pants

1.   Atkāpjoties no 43. panta a) punktā noteiktā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut nomāšanu, fraktēšanu un apkalpes pakalpojumu sniegšanu ar noteikumu, ka dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

2.   Atkāpjoties no 43. panta b) un c) punktā paredzētajiem aizliegumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut iegādāties, iznomāt, ekspluatēt jebkuru KTDR karoga kuģi vai sniegt kuģu klasificēšanas pakalpojumus vai saistītos pakalpojumus jebkuram KTDR karoga kuģim, vai reģistrēt vai reģistrā saglabāt jebkuru kuģi, kas ir KTDR vai KTDR valstspiederīgo īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, ar noteikumu, ka dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

3.   Atkāpjoties no 43. panta e) punktā paredzētā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus ar noteikumu, ka Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā ir iepriekš noteikusi, ka kuģis ir iesaistīts darbībās, kas ir paredzētas vienīgi iztikas vajadzībām un ko KTDR personas vai vienības neizmantos, lai gūtu ienākumus, vai kas tiek veiktas vienīgi humānos nolūkos.

4.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu.

VII NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

45. pants

Atkāpjoties no aizliegumiem, kas izriet no ANO DP Rezolūcijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) 2321 (2016), 2356 (2016) vai 2371 (2017) dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut jebkuras darbības, ja Sankciju komiteja katrā gadījumā atsevišķi ir noteikusi, ka tās ir nepieciešamas, lai atvieglotu tādu starptautisko un nevalstisko organizāciju darbu, kuras KTDR veic palīdzības un glābšanas darbības KTDR civiliedzīvotāju labā, ievērojot ANO DP Rezolūcijas 2321 (2016) 46. punktu.

46. pants

Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

b)

grozīt II pielikuma II, III, IV un V daļu un VI, VII, IX, X un XI pielikumu, pamatojoties uz Sankciju komitejas vai ANO DP konstatējumiem, un atjaunināt nomenklatūras kodus, kas ņemti no kombinētās nomenklatūras, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā;

c)

grozīt VIII pielikumu, lai sīkāk izstrādātu vai pielāgotu tajā ietverto preču sarakstu, ņemot vērā definīcijas vai pamatnostādnes, ko Sankciju komiteja varētu izdot, vai lai atjauninātu nomenklatūras kodus, kas ņemti no kombinētās nomenklatūras, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā;

d)

grozīt III, IV un V pielikumu, pamatojoties uz konstatējumiem, ko veikusi Sankciju komiteja vai ANO DP, vai lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz minētajiem pielikumiem Lēmumā (KĀDP) 2016/849;

e)

grozīt XII pielikumu, lai sīkāk izstrādātu vai pielāgotu tajā ietverto pakalpojumu sarakstu, ņemot vērā dalībvalstu sniegto informāciju, kā arī jebkādas definīcijas vai pamatnostādnes, ko var izdot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija, vai lai pievienotu atsauces numurus, kuri iegūti no Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisijas izdotās Centrālās preču klasifikācijas sistēmas precēm un pakalpojumiem.

47. pants

1.   Ja ANO Drošības padome sarakstā iekļauj fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome šo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļauj XIII un XIV pielikumā.

2.   Ja Padome izlemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru attiecināt 34. panta 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza XV, XVI un XVII pielikumu.

3.   Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. un 2. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

4.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē 1. un 2. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

5.   Ja ANO nolemj no saraksta svītrot fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, vai grozīt identifikācijas datus par fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza XIII vai XIV pielikumu.

48. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties paziņo cita citai par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo visu citu attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informējot par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu spriedumiem.

49. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās I pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs vai ar šo tīmekļa vietņu starpniecību.

2.   Dalībvalstis savas kompetentās iestādes dara zināmas Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo Komisijai par jebkādām turpmākām izmaiņām.

50. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kura varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 34. pantu, to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar attiecīgo dalībvalstu starpniecību tūlīt nodod šo informāciju Komisijai, un

b)

sadarbojas ar kompetentajām iestādēm saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, tūlīt dara pieejamu attiecīgajai dalībvalstij.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

51. pants

Komisija apstrādā personas datus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem.

52. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet šajā regulā iekļautos aizliegumus vai kuru rezultātā tie tiek apieti.

53. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, pagarinājumu vai samaksu, neizpilda, ja tās iesniedz:

a)

šīs regulas XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā minētās sarakstā iekļautās personas, vienības vai struktūras, vai XIV pielikumā minēto kuģu īpašnieki;

b)

jebkura cita KTDR persona, vienība vai struktūra, tostarp KTDR valdība un tās publiskās struktūras, uzņēmumi un aģentūras;

c)

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) un b) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.   Uzskata, ka līguma vai darījuma izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti ar šo regulu, ja prasības pastāvēšana vai saturs tieši vai netieši izriet no minētajiem pasākumiem.

3.   Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.

4.   Šis pants neierobežo 1. punktā minēto personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

54. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums tiem piekļūt, kas izdarīts labticīgi, pamatojoties uz to, ka tāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nav par pamatu nekādai šādu darbību īstenotāju – fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru vai to vadītāju vai darbinieku – saukšanai pie atbildības, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, tām nerada nekādu atbildību, ja tās nav zinājušas un tām nav bijis pamatotu iemeslu uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā noteiktie pasākumi.

55. pants

1.   Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

2.   Dalībvalstis paziņo šos noteikumus Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkuriem turpmākiem šo noteikumu grozījumiem.

56. pants

Regula (EK) Nr. 329/2007 ar šo tiek atcelta. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

57. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 30. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 329/2007 (2007. gada 27. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris)a par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris)a par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris)a par apdrošināšanas starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris)a par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

(14)  Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris)a, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(16)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(17)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 141, 5.6.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par 2., 4., 6., 8., 14., 16., 19., 22., 25., 27., 29., 33., 34., 35., 36., 37., 40., 42., 44., 45., 49. un 50. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


II PIELIKUMS

Regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 7. pantā minētās preces un tehnoloģijas

I DAĻA

Visas preces un tehnoloģijas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

II DAĻA

Citi izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu sekmēt ar kodolieročiem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem saistītas KTDR programmas.

Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kuri lietoti turpmāk ailē 'Apraksts', norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

Atsauces numurs turpmāk ailē 'Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā' nozīmē, ka ailē 'Apraksts' raksturotās preces vai tehnoloģijas īpašības neiekļaujas parametros, kuri izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

Vienpēdiņās esošu terminu definīcijas ir sniegtas tehniskajās piezīmēs par katru attiecīgo preci.

Pēdiņās esošu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

Šajā pielikumā paredzētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

N.B.! Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, iesaistītās speciālās zināšanas un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

Šajā pielikumā minētās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (GTN)

(Skatīt saistībā ar C daļu)

Saskaņā ar B daļas noteikumiem aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt "tehnoloģijas", kas "vajadzīgas" to preču "izstrādei', 'ražošanai' vai 'lietošanai', kuras aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt atbilstīgi A daļai (Preces).

"Tehnoloģijām"', kuras "vajadzīgas" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", aizliegumu piemēro arī gadījumos, kad tās lieto precēm, uz kurām aizliegums neattiecas.

Aizliegumus neattiecina uz tām "tehnoloģijām", kas ir obligāti vajadzīgas to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, kuras nav aizliegtas.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

A.   PRECES

KODOLMATERIĀLI, IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS

II.A0.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A0.001

Šādas dobas katoda lampas:

a.

dobas joda katoda lampas ar tīra silīcija vai kvarca logiem;

b.

dobas urāna katoda lampas.

 

II.A0.002

Faradeja izolatori viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.003

Optiskie režģi viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.004

Optiskās šķiedras viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm, kas pārklātas ar neatstarojošiem slāņiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm un kā vidus diametrs ir lielāks par 0,4 mm, bet nepārsniedz 2 mm.

 

II.A0.005

Šādi kodolreaktoru korpusu komponenti un izmēģinājumu iekārtas, izņemot pozīcijā 0A001 minētos:

a.

blīvslēgi;

b.

iekšējie komponenti;

c.

blīvēšanas, izmēģinājumu un mērīšanas iekārtas.

0A001

II.A0.006

Radioloģiskas detektoru sistēmas, izņemot pozīcijā 0A001.j vai 1A004.c, radioaktīvu materiālu un radioloģiskas izcelsmes starojuma atklāšanai, identifikācijai vai daudzuma noteikšanai, kā arī šādām sistēmām īpaši konstruēti komponenti.

NB! Individuālām ierīcēm skatīt tālāk I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

No alumīnija sakausējuma vai nerūsošā tērauda izgatavoti 304, 304L vai 316L tipa vārsti ar silfonu blīvslēgu, izņemot pozīcijā 0B001.c.6., 2A226 vai 2B350 minētos.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Lāzeru spoguļi, izņemot pozīcijā 6A005.e. minētos, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir 10-6 K-1 vai mazāks (piem., kausēts kvarcs vai safīrs).

Šī pozīcija neattiecas uz optiskajām sistēmām, kas īpaši paredzētas izmantošanai astronomijā, izņemot, ja spoguļi satur kausētu kvarcu.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lāzeru lēcas, izņemot pozīcijā 6A005.e.2 minētās, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir 10-6 K-1 vai mazāks (piem., kausēts kvarcs).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Caurules, cauruļvadi, atloki, armatūra, kas izgatavota no niķeļa vai niķeļa sakausējuma, kurā vairāk par 40 svara % ir niķelis, vai kas izoderēta ar šādu niķeli vai niķeļa sakausējumu, izņemot pozīcijā 2B350.h.1 minēto.

2B350

II.A0.011

Šādi vakuumsūkņi, izņemot pozīcijā 0B002.f.2. vai 2B231 minētos:

a.

turbomolekulāri sūkņi ar plūsmas ātrumu 400 l/s vai vairāk;

b.

Rutsa tipa priekšvakuuma sūkņi ar volumetrisko atsūknēšanas plūsmas ātrumu vairāk par 200 m3/h;

c.

kompresori ar silfonu blīvslēgiem, spirāles kompresori, sausie kompresori un vakuumsūkņi ar silfonu blīvslēgiem, spirāles vakuumsūkņi, sausie vakuumsūkņi.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Norobežotas kameras darbībām ar radioaktīvajām vielām, to uzglabāšanai un apstrādei (karstās kameras).

0B006

II.A0.013

'Dabīgais urāns' vai 'noplicināts urāns' vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem, izņemot pozīcijā 0C001 minētos.

0C001

II.A0.014

Detonācijas kameras, kuru eksplozijas absorbcijas jauda ir lielāka par 2,5 kg TNT ekvivalentu.

 

ĪPAŠI MATERIĀLI UN SAISTĪTS APRĪKOJUMS

II.A1.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforskābes (HDEHP vai D2HPA) (Chemical Abstract Number (CAS): [CAS 298-07-7] šķīdinātājs jebkurā daudzumā, tīrāks par 90 %.

 

II.A1.002

Fluora gāze (CAS): [7782-41-4], tīrāka par 95 %.

 

II.A1.003

Gredzenveida blīvslēgi un starplikas ar iekšējo diametru 400 mm vai lielāku, kas izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk β-kristālisko struktūru;

b.

fluorēti poliimīdi, kas satur 10 svara % vai vairāk saistītā fluora;

c.

fluorēti fosfazēna elastomēri, kas satur 30 svara % vai vairāk saistītā fluora;

d.

polihlortrifluoretilēns (PHTFE, piem., Kel-F ®);

e.

fluorelastomēri (piem., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilēns (PTFE).

1A001

II.A1.004

Individuālas ierīces radioloģiskas izcelsmes starojuma noteikšanai, izņemot pozīcijā 1A004.c. minētās, tostarp individuālie dozimetri.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, izņemot pozīcijā 1B225 minētās, kuru ražība ir lielāka par 100 g fluora stundā.

1B225

II.A1.006

Katalizatori, izņemot pozīcijā 1A225 vai 1B231 minētos, kas satur platīnu, palādiju vai rodiju un kurus var izmantot ūdeņraža izotopu apmaiņas reakciju paātrināšanai starp ūdeņradi un ūdeni, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.

1A225

1B231

II.A1.007

Alumīnijs un tā sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C002.b.4. vai 1C202.a minētos, neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

galīgās stiepes izturības 'spēja' 293 K (20 °C) temperatūrā ir 460 MPa vai augstāka vai

b.

stiepes izturība 298 K (25 °C) temperatūrā ir 415 MPa vai augstāka.

Sakausējumu 'spēja' attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Visu veidu un jebkuras formas magnētiskie metāli, izņemot pozīcijā 1C003.a. minētos, kuru 'sākotnējā relatīvā caurlaides spēja' ir 120 000 vai lielāka un biezums ir no 0,05 līdz 0,1 mm.

'Sākotnējās relatīvās caurlaidības' mērījumi jāveic pilnīgi atlaidinātiem materiāliem.

1C003.a.

II.A1.009

'Šķiedru vai pavedienu materiāli' vai iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas nav minētas 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. vai 1C210.b. pozīcijā:

a.

aramīda 'šķiedru vai pavedienu materiāli', kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

'īpatnējais modulis' ir lielāks par 10 × 106 m vai

2.

'īpatnējā stiepes izturība' ir lielāka par 17 × 104 m;

b.

stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāli', kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

'īpatnējais modulis' ir lielāks par 3,18 × 106 m vai

2.

'īpatnējā stiepes izturība' ir lielāka par 76,2 × 103 m;

c.

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas 'dzijas', 'paralēlu šķiedru kūļi', 'tauvas' vai 'lentes' ar platumu 15 mm vai mazāk (iepriekš piesūcinātas šķiedras), kas izgatavotas no oglekļa vai stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāliem', izņemot turpmāk pozīcijā I.A1.010.a. minētos;

d.

oglekļa 'šķiedru vai pavedienu materiāli';

e.

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas 'dzijas', 'paralēlu šķiedru kūļi', 'tauvas' vai 'lentes', kas izgatavotas no oglekļa 'šķiedru vai pavedienu materiāliem';

f.

poliakrilnitrila (PAN) nepārtrauktas 'dzijas', 'paralēlu šķiedru kūļi', 'tauvas' vai 'lentes';

g.

aramīdveida 'šķiedru vai pavedienu materiāli' (Kevlar® un citi Kevlar® pielīdzināmi materiāli).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Šādas ar sveķiem vai darvu impregnētas šķiedras (iepriekš piesūcinātas šķiedras), ar metālu vai oglekli pārklātas šķiedras (sagataves) vai 'oglekļa šķiedru sagataves':

a.

izgatavotas no iepriekš pozīcijā IA1.009 minētajiem 'šķiedru vai pavedienu materiāliem';

b.

ar epoksīdsveķu 'matricu' impregnēti oglekļa 'šķiedru vai pavedienu materiāli' (piesūcinātas šķiedras), kas minēti pozīcijā 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c., lidaparātu konstrukciju vai laminātu remontam, ja atsevišķu plākšņu izmēri nepārsniedz 50 cm × 90 cm;

c.

pozīcijā 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. minētas iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas impregnētas ar fenola vai epoksīdu sveķiem, kuru stiklošanās temperatūra (Tg) ir zemāka par 433 K (160 °C) un sacietēšanas temperatūra ir zemāka par stiklošanās temperatūru.

1C010

1C210

II.A1.011

Pastiprināti silīcija karbīda keramiskie kompozīti, ko var izmantot priekšgala smailēm, atgriešanās moduļiem, sprauslu aizvariem, ko var izmantot 'raķetēm', izņemot pozīcijā 1C107 minētos.

1C107

II.A1.012

Nav izmantots

 

II.A1.013

Tantals, tantala karbīds, volframs, volframa karbīds un to sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C226 minētos, kam ir abas šīs īpašības:

a.

izveidoti dobu simetrisku cilindrisku vai sfērisku formu veidā (tostarp cilindru segmenti) ar iekšējo diametru no 50 mm līdz 300 mm un

b.

masa ir lielāka par 5 kg.

1C226

II.A1.014

Kobalta, neodīma vai samārija 'metāliski pulveri atsevišķu elementu veidā' vai to sakausējumi, vai maisījumi, kuros ir vismaz 20 svara % kobalta, neodīma vai samārija; daļiņu izmērs ir mazāks par 200 μm.

'Metālisks pulveris atsevišķa elementa veidā' ir viena elementa augstas tīrības pakāpes pulveris.

 

II.A1.015

Tīrs tributilfosfāts (TBP) [CAS No 126-73-8] vai jebkurš maisījums, kurā TBP saturs pārsniedz 5 svara %.

 

II.A1.016

Martensīta tēraudi, izņemot pozīcijā 1C116 vai 1C216 minētos.

1.

Martensīta tērauda 'spēja' attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc termiskās apstrādes.

2.

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un rūdījumu.

1C116

1C216

II.A1.017

Šādi metāli, metālu pulveri un materiāli:

a.

volframs un volframa sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C117 minētos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm (mikrometru) diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % volframa vai vairāk;

b.

molibdēns un molibdēna sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C117 minētos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % molibdēna vai vairāk;

c.

volframa materiāli cietā stāvoklī, izņemot pozīcijā 1C226 minētos, ar šādu materiālu sastāvu:

1.

volframs un tā sakausējumi ar 97 svara % volframa vai vairāk;

2.

ar varu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk vai

3.

ar sudrabu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk.

1C117

1C226

II.A1.018

Mīkstie magnētiskie sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C003 minētos, ar šādu ķīmisko sastāvu:

a.

dzelzs saturs no 30 % līdz 60 % un

b.

kobalta saturs no 40 % līdz 60 %.

1C003

II.A1.019

Nav izmantots

 

II.A1.020

Grafīts, kas izstrādāts vai paredzēts izmantošanai elektriskā loka izlādes mehāniskās apstrādes (EDM) mašīnās, izņemot pozīcijā 0C004 vai 1C107.a minēto.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Tērauda sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuriem piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a.

tērauda sakausējumi, kuru galīgās stiepes izturības 'spēja' 293 K (20 °C) temperatūrā ir 1 200 MPa vai augstāka, vai

b.

ar slāpekli stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds.

Piezīme. Sakausējumu 'spēja' attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

Tehniska piezīme. 'Ar slāpekli stabilizētam dupleksa nerūsošajam tēraudam' ir divfāžu mikrostruktūra, ko veido ferīta un austenīta tērauda graudi, kam pievienots slāpeklis, lai stabilizētu mikrostruktūru.

1C116

1C216

II.A1.022

Oglekļa-oglekļa kompozītu materiāli.

1A002.b.1

II.A1.023

Niķeļa sakausējumi neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kas satur 60 svara % niķeļa vai vairāk.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titāna sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuru galīgās stiepes izturības 'spēja' 293 K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka.

Piezīme. Sakausējumu 'spēja' attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C002.b.3

II.A1.025

Tantāla sakausējumi, kas nav minēti pozīcijās 1C002 un 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Cirkonijs un cirkonija sakausējumi, kas nav minēti pozīcijās 1C011, 1C111 un 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Sprāgstvielas, kas nav minētas pozīcijā 1C239 militāro preču sarakstā, vai vielas vai maisījumi, kuros šādu sprāgstvielu ir vairāk nekā 2 % no svara, kuru kristāliskais blīvums ir lielāks par 1,5 g/cm3 un kuru detonācijas ātrums ir lielāks par 5 000 m/s.

1C239

MATERIĀLU APSTRĀDE UN PĀRSTRĀDE

II.A2.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A2.001

Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un to komponenti, izņemot pozīcijā 2B116 minētos:

a.

vibrāciju pārbaudes sistēmas, kuras izmanto atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehniku un kurās iekļautas digitālas kontroliekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 0,1 g (vid. ģeometr.) vai lielāks diapazonā no 0,1 Hz līdz 2 kHz, un attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai ielāks par to, mērot uz 'tukšā galda';

b.

ciparu vadības ierīces kombinācijā ar speciālu 'programmatūru' vibrācijas pārbaudei 'reālā laika kontroles frekvenču diapazonā', kas lielāks par 5 kHz, izmantošanai a. pozīcijā norādītajās vibrācijas pārbaudes sistēmās;

'Reālā laika kontroles frekvenču diapazonu' definē kā maksimālo ātrumu, kādā vadības bloks var veikt pilnīgus datu diskretizācijas, apstrādes un kontrolsignālu nosūtīšanas ciklus.

c.

vibrokratītāji (vibratoru mezgli) ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz 'tukša galda', kurus var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās;

d.

pārbaudāmās detaļas atbalsta konstrukcijas un elektroniskas ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz 'tukša galda', un kuras var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju sistēmās.

'tukšs galds' ir plakans galds vai virsma bez jelkādiem stiprinājumiem vai armatūras.

2B116

II.A2.002

Darbgaldi, kuri nav minēti pozīcijā 2B001 vai 2B201, un jebkādas to kombinācijas, un kuri paredzēti metālu, keramikas vai 'kompozītu' materiālu noņemšanai (vai griešanai), un kurus saskaņā ar ražotāja dotajām tehniskajām specifikācijām var aprīkot ar elektroniskām 'ciparu vadības' ierīcēm, un kuru pozicionēšanas precizitāte ir 30 μm vai mazāk (labāk) pa jebkuru lineāro asi saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (1) vai līdzvērtīgu valsts standartu.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponenti un digitālas vadības ierīces, kas īpaši konstruētas pozīcijās 2B001, 2B201 vai iepriekš pozīcijā I.A2.002 minētajiem darbgaldiem.

 

II.A2.003

Šādas balansēšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas:

a.

balansēšanas mašīnas, kas konstruētas vai modificētas zobārstniecības vai citādām medicīniskām iekārtām un kam ir visas šīs īpašības:

1.

nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa ir lielāka par 3 kg;

2.

var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500  apgr./min.;

3.

var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs un

4.

var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g × mm uz 1 kg rotora masas;

b.

indikatoru galviņas, kas konstruētas vai modificētas lietošanai a. pozīcijā norādītajās mašīnās.

'Indikatoru galviņas' dažkārt sauc par balansēšanas instrumentiem.

2B119

II.A2.004

Tālvadības manipulatori, ko var izmantot no attāluma vadāmām darbībām radioķīmiskā separācijā vai karstajās kamerās, kas nav minēti pozīcijā 2B225 un kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

spēj izkļūt cauri 0,3 m biezai vai biezākai karstās kameras sienai (operācija caur sienu) vai

b.

spēj sniegties pāri 0,3 m biezas vai biezākas karstās kameras sienas augšējai malai (operācija pāri sienai).

Tālvadības manipulatori nodrošina operatora-cilvēka darbību pārsūtīšanu uz attāli vadāmu sviru un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc t.s. vedējsekotājsistēmas principa vai būt darbināmi ar kursorsviru vai papildtastatūru.

2B225

II.A2.005

Kontrolētas atmosfēras karstās apstrādes krāsnis vai oksidācijas krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400 °C.

Šī pozīcija neattiecas uz tuneļkrāsnīm ar veltņu vai vagonešu padevi, tuneļkrāsnīm ar lentes transportieri, šahtu krāsnīm vai krāsnīm ar izbīdāmu grīdu, kas īpaši konstruētas stikla vai keramikas trauku vai keramikas konstrukciju ražošanai

2B226

2B227

II.A2.006

Nav izmantots

 

II.A2.007

'Spiediena sensori', izņemot pozīcijā 2B230 minētos, kas spēj mērīt absolūto spiedienu jebkurā punktā diapazonā no 0 līdz 200 kPa un kam ir abas šīs īpašības:

a.

spiediena sensoru jutīgie elementi, izgatavoti no 'urāna heksafluorīda (UF6) korozijizturīgiem materiāliem' vai ar tiem aizsargāti un

b.

kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

pilna skala ir mazāka par 200 kPa un 'precizitāte' augstāka par ± 1 % no pilnas skalas vērtības vai

2.

pilna skala ir 200 kPa vai lielāka un 'precizitāte' augstāka par 2 kPa.

2B230 pozīcijas nolūkā 'precizitāte' ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību apkārtējā temperatūrā.

2B230

II.A2.008

Šķidruma-šķidruma kontaktēšanas iekārtas (maisītāji-separatori, pulsējošās kolonnas, virzuļkolonnas, centrifugālie kontaktori); un šādām iekārtām konstruēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

b.

fluorpolimēriem;

c.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

d.

grafīta vai 'oglekļa grafīta';

e.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

f.

tantala vai tantala sakausējumiem;

g.

titāna vai titāna sakausējumiem;

h.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem vai

i.

nerūsošā tērauda.

'Oglekļa grafīts' ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kurā ir vismaz 8 svara % grafīta.

2B350.e

II.A2.009

Šādas rūpnieciskās iekārtas un komponenti, izņemot pozīcijā 2B350.d minētos.

Siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,05 m2 un mazāk par 30 m2, kā arī caurules, plāksnes, tinumi vai bloki (serdeņi), kas konstruēti šādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem un kuru visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar šķidrumu(-iem), ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

b.

fluorpolimēriem;

c.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

d.

grafīta vai 'oglekļa grafīta';

e.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

f.

tantala vai tantala sakausējumiem;

g.

titāna vai titāna sakausējumiem;

h.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

i.

silīcija karbīda;

j.

titāna karbīda vai

k.

nerūsošā tērauda.

Šī pozīcija neattiecas uz transportlīdzekļu radiatoriem.

Materiāli, ko izmanto starplikām un blīvslēgiem, un citām blīvēšanas funkcijām, nenosaka siltummaiņa kontroles režīmu.

2B350.d.

II.A2.010

Daudzblīvslēgu un bezblīvslēgu sūkņi, izņemot pozīcijā 2B350.i minētos, kas piemēroti korozīviem šķidrumiem, vai vakuumsūkņi un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņriteņi, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

b.

keramikas;

c.

ferosilīcija;

d.

fluorpolimēriem;

e.

stikla (ietverot stiklveida vai emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

f.

grafīta vai 'oglekļa grafīta';

g.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

h.

tantala vai tantala sakausējumiem;

i.

titāna vai titāna sakausējumiem;

j.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

k.

niobija (kolumbija) vai niobija sakausējumiem;

l.

nerūsošā tērauda;

m.

alumīnija sakausējumiem;

n.

gumijas.

Materiāli, ko izmanto starplikām un blīvslēgiem un citām blīvēšanas funkcijām, nenosaka sūkņa kontroles režīmu. Termins 'gumija' ietver visu veidu dabīgās un sintētiskās gumijas.

2B350.i

II.A2.011

'Nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatori', izņemot pozīcijā 2B352.c. minētos, ar pretaerosolu sistēmām, kas ir izgatavoti no:

a.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

b.

fluorpolimēriem;

c.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

d.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

e.

tantala vai tantala sakausējumiem;

f.

titāna vai titāna sakausējumiem vai

g.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem.

Pie nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatoriem pieder dekantētāji.

2B352.c.

II.A2.012

Metālkeramiskie filtri no niķeļa vai niķeļa sakausējuma ar niķeļa saturu 40 svara % vai vairāk, izņemot pozīcijā 2B352.d. minētos.

2B352.d.

II.A2.013

Vērpes formēšanas mašīnas un plūsmas formēšanas mašīnas, izņemot pozīcijā 2B009, 2B109 vai 2B209 minētās, un tām īpaši konstruēti komponenti.

Piemērojot šo pozīciju, mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Šādas iekārtas un reaģenti, izņemot pozīcijā 2B350 vai 2B352 minētos:

a.

fermentatori, kuros var kultivēt patogēnus 'mikroorganismus', vīrusus vai toksīnus bez aerosolu veidošanas, ar kopējo tilpumu 10 litri vai vairāk;

b.

maisītāji vai fermentatori, kas minēti a. punktā;

Fermentatori ir arī bioreaktori, hemostati un nepārtrauktās plūsmas (caurplūdes) sistēmas.

c.

laboratorijas iekārtas, proti:

1.

polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) iekārtas,

2.

ģenētiskās sekvencēšanas iekārtas,

3.

ģenētiskie sintezētāji,

4.

elektroporācijas iekārtas,

5.

īpaši reaģenti, kas saistīti ar iepriekš pozīcijā I.A2.014.c 1. līdz 4. punktā minētajām iekārtām;

d.

filtri, mikrofiltri, nanofiltri vai ultrafiltri, kas izmantojami rūpnieciskajā vai laboratoriskajā bioloģijā nepārtrauktai filtrēšanai, izņemot filtrus, kuri ir īpaši konstruēti vai pārveidoti medicīniskiem vai tīra ūdens ieguves mērķiem un kurus paredzēts lietot ES un ANO oficiāli atbalstītos projektos;

e.

ultracentrifūgas, ultracentrifūgu rotori un adapteri;

f.

liofilizācijas iekārtas.

2B350

2B352

II.A2.015

Iekārtas, izņemot pozīcijā 2B005, 2B105 vai 3B001.d minētās, metāla pārklājumu uzklāšanai un to speciālie komponenti un palīgierīces:

a.

ķīmiskās gāzu uzklāšanas (CVD) iekārtas;

b.

fizikālās tvaiku kondensācijas pārklāšanas (PVD) iekārtas;

c.

iekārtas uzklāšanai, izmantojot indukcijas vai pretestības termisko apstrādi.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Vaļējas tvertnes, konteineri ar vai bez maisītājiem ar kopējo iekšējo (ģeometrisko) tilpumu, kas lielāks par 0,5 m3 (500 l), kuriem visas virsmas, kas tieši saskaras ar tajos esošām vai apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

a.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

b.

fluorpolimēriem;

c.

stikla (ietverot stiklveida vai emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu);

d.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

e.

tantala vai tantala sakausējumiem;

f.

titāna vai titāna sakausējumiem

g.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

h.

niobija (kolumbija) vai niobija sakausējumiem;

i.

nerūsošā tērauda;

j.

koka vai

k.

gumijas.

Termins 'gumija' ietver visu veidu dabīgās un sintētiskās gumijas.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A3.001

Augstsprieguma līdzstrāvas avoti, izņemot pozīcijā 0B001.j.5. vai 3A227 minētos, kam ir abi šie raksturlielumi:

a.

bez pārtraukuma 8 stundas spēj nodrošināt 10 kV vai lielāku spriegumu ar 5 kW vai lielāku izejas jaudu ar izvērsi vai bez tās un

b.

četru stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Šādi masspektrometri, izņemot pozīcijā 0B002.g vai 3A233 minētos, kas spēj reģistrēt jonus ar masu 200 atommasas vienības vai vairāk un kuru izšķirtspēja ir labāka par 2 daļām uz 200, kā arī tiem paredzēti jonu avoti:

a.

induktīvi saistītas plazmas masas spektrometri (ICP/MS);

b.

aukstās jonizācijas mirdzizlādes masas spektrometri (GDMS);

c.

termiskās jonizācijas masspektrometri (TIMS);

d.

elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no 'urāna heksafluorīda UF6 korozijizturīgiem materiāliem' vai ar tiem oderēta vai pārklāta;

e.

molekulārā staru kūļa masspektrometri, kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

starojuma avota kamera ir izgatavota no nerūsošā tērauda vai molibdēna vai ar šiem materiāliem oderēta vai pārklāta, un tai ir aukstā uztvērējkamera, ko iespējams atdzesēt līdz 193 K (– 80°C) vai zemākai temperatūrai, vai

2.

starojuma avota kamera ir izgatavota no materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju, vai ir ar tiem oderēta vai pārklāta;

f.

masspektrometri ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kurā paredzēts izmantot aktinīdus vai aktinīdu fluorīdus.

0B002.g

3A233

II.A3.003

Frekvenču pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot pozīcijā 0B001.b.13 vai 3A225 minētos, kam ir tiem īpaši konstruēti komponenti un programmatūra un visi šie raksturlielumi:

a.

daudzfāzu izeja ar jaudu 40 W vai vairāk;

b.

var darboties frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz;

c.

frekvences regulēšanas precizitāte ir labāka (mazāka) par 0,1 %.

1.

Frekvenču pārveidotājus dēvē arī par konvertoriem, invertoriem, ģeneratoriem, elektroniskām testa iekārtām, maiņstrāvas enerģijas avotiem, mainīga ātruma motoru piedziņām un mainīgas frekvences piedziņām.

2.

Te norādīto funkcionalitāti var nodrošināt arī aprīkojums, kuru pārdod ar šādiem nosaukumiem: elektroniskas testēšanas ierīces, maiņstrāvas enerģijas avoti, regulējama ātruma pievadiekārtas vai maināmas frekvences pievadiekārtas.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometri un difraktometri, kas paredzēti metālu vai sakausējumu elementu sastāva indikatīvajam testam vai kvantitatīvajai analīzei, ķīmiski nesadalot materiālu.

 

SENSORI UN LĀZERI

II.A6.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A6.001

Itrija alumīnija granāta (YAG) stieņi.

 

II.A6.002

Šādas optiskās iekārtas un to komponenti, kas nav minēti pozīcijā 6A002 vai 6A004.b:

Infrasarkanā optika ar viļņa garumu diapazonu 9 μm – 17 μm un tās komponenti, tostarp kadmija telurīda (CdTe) komponenti.

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Viļņa frontes korekcijas sistēmas, kas paredzētas lietošanai ar lāzera staru, kura diametrs ir lielāks par 4 mm, un tām īpaši paredzēti komponenti, tostarp vadības sistēmas, fāzes frontes sensori un 'deformējamie spoguļi', tostarp bimorfie spoguļi, izņemot pozīcijā 6A004.a, 6A005.e vai 6A005.f. minētos spoguļus.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argona jonu 'lāzeri' kuru vidējā izejas jauda ir 5 W vai lielāka, izņemot pozīcijā 0B001.g.5., 6A005.a.6. un/vai 6A205.a. minētos.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Šādi pusvadītāju 'lāzeri', izņemot pozīcijā 0B001.g.5., 0B001.h.6. vai 6A005.b. minētos, un to komponenti:

a.

atsevišķi pusvadītāju 'lāzeri' ar izejas jaudu, kas lielāka par 200 mW katram, daudzumos vairāk par 100;

b.

pusvadītāju 'lāzeru' bloki ar izejas jaudu, kas lielāka par 20 W.

1.

Pusvadītāju 'lāzerus' parasti sauc par 'lāzeru' diodēm.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz 'lāzeru' diodēm ar viļņa garumu diapazonu 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Noskaņojamie pusvadītāju 'lāzeri' un noskaņojamo pusvadītāju 'lāzeru' bloki, izņemot pozīcijā 0B001.h.6. vai 6A005.b. minētos, ar viļņa garumu no 9 μm līdz 17 μm, kā arī pusvadītāju 'lāzeru' bloku kopumi, kuros ir vismaz viens noskaņojamo pusvadītāju 'lāzeru bloks' ar minēto viļņa garumu.

Pusvadītāju 'lāzerus' parasti sauc par 'lāzeru' diodēm.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Šādi cietvielu 'noskaņojamie''lāzeri', izņemot pozīcijā 0B001.g.5., 0B001.h.6. vai 6A005.c.1. minētos, un tiem īpaši konstruēti komponenti:

a.

titāna-safīra lāzeri,

b.

aleksandrīta lāzeri.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Ar neodīmu leģēti (izņemot stikla) 'lāzeri' ar ģenerētā viļņa garumu, kas pārsniedz 1,0 μm, bet nepārsniedz 1,1 μm, un izejas enerģiju, kas pārsniedz 10 J impulsā, izņemot pozīcijā 6A005.c.2.b. minētos.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Šādi akustiskās optikas komponenti:

a.

kadrēšanas lampas un cietvielu attēlveidošanas iekārtas ar atkārtošanās frekvenci 1 kHz vai vairāk;

b.

atkārtošanās frekvences piederumi;

c.

Pokela elementi.

6A203.b.4.

II.A6.010

Pret radiāciju izturīgas kameras vai to objektīvi, izņemot pozīcijā 6A203.c. minētos, kas ir īpaši konstruēti vai atzīti par tādiem, kas spēj bez darbības traucējumiem izturēt kopēju apstarojuma devu, kura lielāka par 50 × 103 Gy(silīcijs) (5 × 106 rad (silīcijs)).

Termins Gy (silīcijs) nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē jonizējošam starojumam pakļauts neekranēts silīcija paraugs.

6A203.c.

II.A6.011

Noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātāji un oscilatori, izņemot pozīcijā 0B001.g.5, 6A005 un/vai 6A205.c. minētos, kam ir visas šīs īpašības:

a.

darbojas pie viļņu garuma no 300 nm līdz 800 nm;

b.

vidējā izejas jauda pārsniedz 10 W, bet nepārsniedz 30 W;

c.

atkārtošanās ātrums ir lielāks par 1 kHz un

d.

impulsa ilgums ir mazāks par 100 ns.

Šī pozīcija neattiecas uz viena režīma oscilatoriem.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Oglekļa dioksīda impulsu 'lāzeri', izņemot pozīcijā 0B001.h.6., 6A005.d. vai 6A205.d. minētos, kam ir visas šīs īpašības:

a.

darbojas pie viļņu garuma no 9 μm līdz 11 μm;

b.

atkārtošanās ātrums ir lielāks par 250 Hz;

c.

vidējā izejas jauda pārsniedz 100 W, bet nepārsniedz 500 W, un

d.

impulsa ilgums ir mazāks par 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lāzeri, kas nav minēti pozīcijā 6A005 vai 6A205.

6A005

6A205

NAVIGĀCIJA UN AVIOELEKTRONIKA

II.A7.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A7.001

Šādas inerciālas navigācijas sistēmas un tām īpaši konstruēti komponenti:

a.

šādas inerciālas navigācijas sistēmas, ko Vasenāras Nolīguma dalībvalstu civilās iestādes sertificējušas izmantošanai 'civilajos lidaparātos', un tām īpaši konstruēti komponenti:

1.

1. inerciālas navigācijas sistēmas (INS) (kardānu vai lenšu) un inerciālas iekārtas, kas paredzētas 'lidaparātu', sauszemes spēkratu un ūdens (arī zemūdens) transportlīdzekļu vai 'kosmosa kuģu' orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, un tām īpaši konstruēti komponenti, kam piemīt kādi no šiem raksturlielumiem:

a.

navigācijas kļūda (brīvi inerciāla) pēc normālas pielīdzināšanas – 'varbūtējā cirkulārā kļūda' (CEP) – ir 0,8 jūras jūdzes stundā (nm/hr) vai mazāk (labāk);

b.

paredzētas darbībai pie lineārā paātrinājuma līmeņiem, kas pārsniedz 10 g;

2.

hibrīdas inerciālas navigācijas sistēmas, kurās iestrādāta(-as) globālās navigācijas satelītsistēma(-as) (GNSS) vai 'uz datiem pamatotas atsauces navigācijas' (DBRN) sistēma(-as) orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, kurām pēc normālas pielīdzināšanas INS navigācijas pozīcijas precizitāte pēc GNSS vai DBRN zuduma uz laiku līdz četrām minūtēm ir mazāk (labāk) nekā 10 metri 'varbūtējās cirkulārās kļūdas' (CEP);

3.

inerciālas iekārtas azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanai un īpaši konstruēti to komponenti, kam piemīt kāds no šādiem raksturlielumiem:

a.

konstruēti tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45. platuma grādos tiem būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk);

b.

izstrādāti tā, lai pārtrauktu darboties, ja tiek pakļauti vismaz 900 g triecieniem vismaz 1 ms.

b.

teodolītu sistēmas, kurās ietilpst inerciālas iekārtas, kas speciāli izstrādātas civilās mērīšanas nolūkiem un izstrādātas tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45 platuma grādos tām būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk), kā arī speciāli izstrādāti to komponenti.

c.

inerciālas vai citādas iekārtas, kurās izmanto pozīcijā 7A001 vai 7A101 minētos akselerometrus, ja šādi akselerometri ir speciāli izstrādāti un veidoti kā MWD (Measurement While Drilling – mērīšana urbšanas laikā) sensori darbībām vertikālajās akās.

Pozīcijā a.1. un a.2. minētie parametri ir piemērojami jebkuros no šādiem vides apstākļiem:

1.

ieejas nejaušo vibrāciju vidējā ģeometriskā vērtība pirmajā pusstundā ir 7,7 g, un kopējais izmēģinājumu laiks ir pusotra stunda uz katru no trim perpendikulārajām asīm, ja nejaušās vibrācijas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a.

pastāvīgs jaudas spektrālais blīvums (PSD) ir 0,04 g2/Hz frekvenču intervālā no 15 līdz 1 000 Hz;

b.

PSD saskaņots ar frekvenci no 0,04 g2/Hz līdz 0,01 g2/Hz frekvenču intervālā no 1 000 līdz 2 000 Hz;

2.

šūpošanās un zvalstīšanās ātrums līdzinās 2,62 rad/s (150 grādi/s) vai ir lielāks par to; vai

3.

saskaņā ar valsts standartiem, kas līdzvērtīgi 1. un 2. punktā minētajiem.

1.

Pozīcija a.2. attiecas uz sistēmām, kurās INS un citi neatkarīgi navigācijas līdzekļi ir iebūvēti vienā kopējā vienībā (iegulti), lai sasniegtu uzlabotus snieguma rādītājus.

2.

Varbūtējā cirkulārā kļūda' (CEP) – normālā cirkulārā sadalē tāda apļa rādiuss, kas satur 50 procentus veikto atsevišķo mērījumu, vai tāda apļa rādiuss, kura iekšpusē ir 50 procentu liela atrašanās varbūtība.

7A001

7A003

7A101

7A103

KOSMISKĀ AVIĀCIJA UN VILCES DZINĒJU SISTĒMAS

II.A9.

Preces

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.A9.001

Eksplozijas skrūves.

 

II.A9.002

Iekšdedzes dzinēji (proti, aksiālā vai rotācijas tipa virzuļdzinēji), kas konstruēti vai pārveidoti 'lidaparātu' vai 'par gaisu vieglāku lidaparātu' piedziņai, un tiem īpaši konstruēti komponenti.

 

II.A9.003

Kravas automobiļi, izņemot pozīcijā 9A115 minētos, kam ir vairāk par vienu motorizētu asi un kuru celtspēja pārsniedz 5 tonnas.

Šī pozīcija ietver platformas tipa piekabes, puspiekabes un citas piekabes.

9A115

B.   PROGRAMMATŪRA

Nr.

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.B.001

Tehnoloģijas, kas vajadzīgas A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

 

C.   TEHNOLOĢIJAS

Nr.

Apraksts Izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā

II.C.001

Tehnoloģijas, kas vajadzīgas A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

 

III DAĻA

Konkrēti būtiski svarīgi ballistisko raķešu nozares komponenti.

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes

7604

Alumīnija stieņi un profili

7605

Alumīnija stieples

7606

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

7608

Alumīnija caurules un caurulītes

7609

Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

7614

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

IV DAĻA

Ar masu iznīcināšanas ieročiem saistīti izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas noteiktas un iekļautas sarakstos, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūcijas 2270 (2016) 25. punktu.

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

a)   Izstrādājumi, kas izmantojami kodolieročos un raķetēs

1)   Gredzenmagnēti

Pastāvīga magnēta materiāli, kam ir abi šādi raksturlielumi:

i.

gredzenveida formas magnēts, kuram attiecība starp ārējo un iekšējo diametru ir mazāka vai vienāda ar 1,6:1, un

ii.

izgatavoti no jebkura turpmāk minētā magnētiskā materiāla: aluminīnijs-niķelis-kobalts, ferīti, samārijs-kobalts vai neodīmijs-dzelzs-bors.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Martensīta tērauds.

Martensīta tērauds, kam ir abi šādi raksturlielumi:

i.

galīgās stiepes izturības “spēja” 293 K (20 °C) temperatūrā ir 1 500 MPa vai augstāka,

ii.

stienīša vai caurules forma ar ārējo diametru 75 mm vai vairāk.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnētiski sakausējumu materiāli plāksnes vai plānas sloksnes formā, kuriem ir abi šādi raksturlielumi:

a)

biezums 0,05 mm vai mazāk vai augstums 25 mm vai mazāk un

b)

izgatavoti no jebkura turpmāk minētā magnētiskā sakausējuma materiāla: dzelzs-hroms-kobalts, dzelzs-kobalts-vanādijs, dzelzs-hroms-kobalts-vanādijs vai dzelzs-hroms.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Frekvenču pārveidotāji (tos dēvē arī par konvertoriem vai invertoriem)

Frekvenču pārveidotāji, izņemot II pielikuma pozīcijā 0B001.b.13 vai 3A225 minētos, kam ir tiem īpaši konstruēta programmatūra un visi šie raksturlielumi:

i.

daudzfāzu frekvences jauda;

ii.

var sasniegt jaudu 40 W vai vairāk un

iii.

spēja darboties jebkur (vienā vai vairākos punktos) frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz.

Tehniska piezīme.

1)

Frekvenču pārveidotājus dēvē arī par konvertoriem vai invertoriem.

2)

Te norādīto funkcionalitāti var nodrošināt noteikts aprīkojums, kuru apraksta vai pārdod ar šādiem nosaukumiem: elektroniskas testa iekārtas, maiņstrāvas enerģijas avoti, mainīga ātruma motoru piedziņas vai mainīgas frekvences piedziņas.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Augstas stiprības alumīnija sakausējumi

Alumīnija sakausējumi, kam piemīt abi šie raksturlielumi:

i.

galīgās stiepes izturības "spēja" 293 K (20 °C) temperatūrā ir 415 MPa vai augstāka un

ii.

stienīša vai caurules forma ar ārējo diametru 75 mm vai vairāk.

Tehniska piezīme.

Sakausējumu "spēja" attiecas uz alumīnija sakausējumu gan pirms, gan pēc termiskās apstrādes.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Šķiedru vai pavedienu materiāli

Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai piesūcinātas šķiedras:

i.

oglekļa, aramīda vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt abi šie raksturlielumi:

1)

"īpatnējais modulis" ir lielāks par 3,18 × 106 m un

2)

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 76,2 × 103 m;

ii.

piesūcinātas šķiedras: ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 30 mm vai mazāk, kas izgatavotas no iepriekš a) punktā kontrolētajiem oglekļa, aramīda vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāliem".

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Pavedienu uztīšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas

Šādas pavedienu uztīšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas:

i.

pavedienu uztīšanas mašīnas, kurām ir visi šie raksturlielumi:

1)

pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm;

2)

speciāli konstruētas kompozītu stuktūru vai laminātu ražošanai no "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem" un

3)

spēja tīt cilindriskas caurules ar diametru 75 mm vai vairāk;

ii.

koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas iepriekš a) punktā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām;

iii.

serdeņi iepriekš a) punktā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Plūsmas formēšanas mašīnas

Kā aprakstīts INFCIRC/254/Rev.9/Part2 un S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Lāzermetināšanas iekārtas

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4 un 5 asu CNC darbgaldi

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plazmas griešanas iekārtas

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metālhidrīdi, piemēram, cirkonija hidrīds

ex 2850 00 20

b)   Izstrādājumi, kas izmantojami ķīmiskajos / bioloģiskajos ieročos

1)

Papildu ķīmiskas vielas, ko var izmantot ķīmisko kaujas vielu ražošanai

Ražojuma apraksts

 

KN kods

Metālisks nātrijs (7440-23-5)

 

2805 11 00

Sēra trioksīds (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Alumīnija hlorīds (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kālija bromīds (7758-02-3)

 

2827 51 00

Nātrija bromīds (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dihlormetāns (75-09-2)

 

2903 12 00

Izopropilbromīds (75-26-3)

ex

2903 39 19

Izopropilēteris (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropilamīns (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilamīns (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilamīns (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilamīns (121-44-8)

ex

2921 19 99

N, N- dimetilanilīns (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridīns (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reakcijas tilpnes, reaktori, maisītāji, siltummaiņi, kondensatori, sūkņi, ventiļi, uzglabāšanas tvertnes, konteineri, trauki un destilācijas vai absorbcijas kolonnas, kas atbilst S/2006/853 un S/2006/853/corr.1 aprakstītajiem snieguma parametriem.

viena blīvslēga sūkņi, kam ražotāja norādītais maksimālais plūsmas ātrums pārsniedz 0,6 m3/h, un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņriteņi, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a)

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa;

b)

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma;

c)

fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

d)

stikls vai stikla odere (tostarp stiklveida vai emaljas pārklājumi);

e)

grafīta vai oglekļa grafīta;

f)

tantala vai tantala sakausējumiem;

g)

titāna vai titāna sakausējumiem;

h)

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

i)

keramika;

j)

ferosilīcijs (dzelzs sakausējumi ar augstu silīcija saturu) vai

k)

niobija (kolumbija) vai niobija sakausējumiem;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Konvencionālas vai turbulentas gaisa plūsmas sterilie boksi un autonomi ventilatoru – HEPA filtru bloki, ko var izmantot P3 vai P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) noslēgtās laboratorijās.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

V DAĻA

Ar masu iznīcināšanas ieročiem saistīti izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas noteiktas un iekļautas sarakstos, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūcijas 2321 (2016) 4. punktu.

SKAIDROJUMS

Atsauces numurs ailē Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā vai šīs regulas II pielikuma II daļā (preces un tehnoloģijas), nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces vai tehnoloģijas īpašības neiekļaujas parametros, kuri izklāstīti atsaucē norādītās preces vai tehnoloģijas aprakstā.

Izstrādājumi, kas izmantojami kodolieročos un raķetēs

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā vai šīs regulas II pielikuma II daļā

Izocianāti (TDI (toluola di-izocianāts), MDI (metilēna bis (fenilizocianāts)), IPDI (izoforona diiozocianāts), HNMDI jeb HDI (heksametilēna diizocianāts) un DDI (dimerildiizocianāts) un aprīkojums to ražošanai.

 

Amonija nitrāts, ķīmiski tīrs vai stabilizēts (PSAN).

 

Nedestruktīvu testu kameras ar 1 m vai lielāku kritisko iekšējo dimensiju.

 

Turbosūkņi šķidrās degvielas vai hibrīdiem raķešu dzinējiem

9A006

Polimēri (hidroksilterminēts poliēteris (HTPE), hidroksilterminēts kaprolaktonēteris (HTCE), polipropilēnglikols (PPG), polidietilēnglikola adipāts (PGA) un polietilēnglikols (PEG)).

 

Pretpasākumu apakšsistēmas un ielaušanās līdzekļi (piem., traucētāji, dipola atstarotāji, mānekļi), kuru mērķis ir ielauzties pretraķešu aizsardzībā, maldināt to vai izvairīties no tās.

 

Mangāna metāla lodēšanas folija.

 

Hidroformēšanas mašīnas.

 

Termiskās apstrādes krāsnis, kur temperatūra > 850 °C un viena dimensija > 1m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Elektriskā loka izlādes mašīnas (EDM)

2B001.d

Mašīnas metināšanai ar berzi.

 

Modelēšanas un projektēšanas programmatūras, kas saistītas ar raķešu vai bezpilota lidaparātu sistēmu aerodinamiskās un termodinamiskās analīzes modelēšanu.

 

Ātrgaitas attēlveidošanas kameras, izņemot tās, ko izmanto medicīniskās attēlveidošanas sistēmās

6A003.a.2

Kravas transportlīdzekļu šasijas ar 6 vai vairāk asīm

9A115 un II.A9.003

Izstrādājumi, kas izmantojami ķīmiskajos / bioloģiskajos ieročos

Apraksts

Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā vai II pielikuma II daļā

1.

Grīdā iebūvēti vilkmes skapji (walk-in-style), kuru minimālais nominālais platums ir 2,5 metri.

2B352

2.

Diskrētas darbības centrifūgas ar rotora jaudu 4 l vai vairāk, kas izmantojamas ar bioloģiskajiem materiāliem

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentatori ar iekšējo tilpumu 10–20 l (0,01-0,02 kubikmetri), kas izmantojami ar bioloģiskajiem materiāliem

2B352 un II.A2.014.a.


(1)  Ja ražotāji aprēķina pozicionēšanas precizitāti saskaņā ar ISO 230/2 (1997), viņiem par to jāapspriežas ar kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā viņi veic uzņēmējdarbību.


III PIELIKUMS

Aviācijas degviela, kas minēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

Kods

Apraksts

No 2710 12 31 līdz 2710 12 59

Benzīns

2710 12 70

Ligroīna tipa reaktīvo dzinēju degviela

2710 19 21

Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela

2710 19 25

Petrolejas tipa raķešu degviela


IV PIELIKUMS

Zelts, titāna rūda, vanādija rūda un retzemju minerāli, kā minēts 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

Kods

Apraksts

ex ex 2530 90 00

Retzemju metālu rūdas

ex ex 26 12

Monacīts un citas rūdas, kuras izmanto tikai vai galvenokārt urāna vai torija ieguvei

ex ex 2614 00 00

Titāna rūda

ex ex 2615 90 00

Vanādija rūda

2616 90 00 10

Zelta rūdas un koncentrāti


V PIELIKUMS

Akmeņogles, dzelzs un dzelzsrūda, kā minēts 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

Kods

Apraksts

ex ex 26 01

Dzelzsrūda

2701

Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

2702

Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli

2703

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni)

2704 00 10

Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

7201

Neapstrādāts čuguns un spoguļčuguns lietņos, veidņos un citās primārās formās

7202

Ferosakausējumi

7203

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un citi porainie feroprodukti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo masas saturu 99,94 % gabalos, granulās un tamlīdzīgās formās

7204 10 00

Čuguna atkritumi un lūžņi

ex ex 7204 30 00

Alvotas dzelzs vai tērauda atkritumi un lūžņi

ex ex 7204 41

Citādi atgriezumi un lūžņi: virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas, slīpēšanas daļiņas, apgriešanas un štancēšanas atgriezumi, sapakoti vai nesapakoti saišķos

ex ex 7204 49

Citādi atgriezumi un lūžņi: Citādi

ex ex 7204 50 00

Citādi atgriezumi un lūžņi: Lietņi lūžņu pārliešanai

ex ex 7205 10 00

Granulas

ex ex 7205 29 00

Pulveri, kas nav tērauda sakausējumi

ex ex 7206 10 00

Lietņi

ex ex 7206 90 00

Citādi

ex ex 72 07

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

ex ex 72 08

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

ex ex 72 09

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma:

ex ex 72 10

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

ex ex 72 11

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

ex ex 72 12

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

ex ex 72 14

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus

ex ex 72 15

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi

ex ex 72 16

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

ex ex 72 17

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples


VI PIELIKUMS

Naftas produkti, kā minēts 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

 

2707

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru

 

2709

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

 

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti pārstrādes produkti, kas satur 70 svara % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

 

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

 

2712 10

vazelīns

 

2712 20

parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks par 0,75 % no kopējās masas

ex

2712 90

Citādi

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi

ex

2714

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži

ex

2715

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

 

 

līdzekļi, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenmateriāliem

 

3403 11

– –

tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu materiālu apstrādes līdzekļi

 

3403 19

– –

Citādi

 

 

Citādi

ex

3403 91

– –

tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu materiālu apstrādes līdzekļi

ex

3403 99

– –

Citādi

 

 

– – – – –

ķīmiskie produkti vai preparāti, kas galvenokārt sastāv no organiskajiem savienojumiem, kuri nav minēti vai iekļauti citur

ex

3824 99 92

– – – – – –

šķidrā veidā 20 °C temperatūrā

ex

3824 99 93

– – – – – –

Citādi

ex

3824 99 96

– – – – –

Citādi

 

3826 00 10

taukskābju monoalkilesteri, kas satur 96,5 tilp.% vai vairāk esteru (FAMAE)

 

3826 00 90

Citādi


VII PIELIKUMS

Varš, niķelis, sudrabs un cinks, kas minēts 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

Varš

 

2603

Vara rūdas un koncentrāti

 

74

Varš un tā izstrādājumi

 

8536 90 95 30

Kniežu kontakti

no vara

pārklāti ar sudraba un niķeļa sakausējumu AgNi10 vai sudrabu, kas no masas satur 11,2 % (± 1,0 %) alvas oksīda un indija oksīda kopā

ar pārklājuma biezumu 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Vara daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8535 , 8536 vai 8537 minētajām iekārtām

 

8544 11

Vadi tinumiem no vara

 

 

citādi elektrības vadītāji no vara, spriegumam ne vairāk kā 1 000  V:

ex

8544 42

– –

aprīkoti ar savienotājiem

ex

8544 49

– –

Citādi

 

 

citādi elektrības vadītāji, spriegumam vairāk nekā 1 000  V

 

8544 60 10

– –

ar vara dzīslām

Niķelis

 

2604

Niķeļa rūdas un koncentrāti

 

 

Ferosakausējumi:

 

7202 60

feroniķelis

 

 

Nerūsējošā tērauda stieple:

 

7223 00 11

– –

ar niķeļa masas saturu 28 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 31 %, un hroma masas saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 %

 

75

Niķelis un tā izstrādājumi

 

8105 90 00 10

Kobalta sakausējuma stieņi vai stieples ar masas saturu:

35 % (± 2 %) kobalta,

25 % (± 1 %) niķeļa,

19 % (± 1 %) hroma un

7 % (± 2 %) dzelzs,

kas atbilst materiālu specifikācijām AMS 5842, izmantošanai kosmiskās aviācijas rūpniecībā

Sudrabs

 

2616 10

Sudraba rūdas un koncentrāti

Cinks

 

2608

Cinka rūdas un koncentrāti

 

79

Cinks un tā izstrādājumi


VIII PIELIKUMS

Luksuspreces, kas minētas 10. pantā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

1)   Tīršķirnes zirgi

 

0101 21 00

Tīršķirnes vaislas lopi

ex

0101 29 90

Citādi

2)   Kaviārs un kaviāra aizstājēji

 

1604 31 00

Kaviārs

 

1604 32 00

Kaviāra aizstājēji

3)   Trifeles un to izstrādājumi

 

0709 59 50

Trifeles

ex

0710 80 69

Citādi

ex

0711 59 00

Citādi

ex

0712 39 00

Citādi

ex

2001 90 97

Citādi

 

2003 90 10

Trifeles

ex

2103 90 90

Citādi

ex

2104 10 00

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

ex

2104 20 00

Homogenizēti jaukti pārtikas produkti

ex

2106 00 00

Pārtikas izstrādājumi, kas nav norādīti vai iekļauti citur

4)   Kvalitatīvi vīni (tostarp dzirkstoši vīni), stipri alkoholiski dzērieni un citi alkoholiski dzērieni

 

2204 10 11

Šampanietis

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Citādi

ex

2204 10 94

Vīni ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

ex

2204 10 96

Citi vienas vīnogu šķirnes vīni

ex

2204 10 98

Citādi

ex

2204 21 00

Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

ex

2204 29 00

Citādi

ex

2205 00 00

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

ex

2206 00 00

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas nav norādīti vai iekļauti citur

ex

2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

ex

2208 00 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stipri alkoholiski dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

5)   Kvalitatīvi cigāri un cigarilli

ex

2402 10 00

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku

ex

2402 90 00

Citādi

6)   Luksusa smaržas, odekoloni un kosmētika, arī skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas produkti

ex

3303 00 00

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi

ex

3304 00 00

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), tostarp pretiedeguma vai iedeguma līdzekļi; manikīra vai pedikīra līdzekļi

ex

3305 00 00

Matu kopšanas līdzekļi

ex

3307 00 00

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas nav norādīti vai iekļauti citur; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām

ex

6704 00 00

Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlīdzīgi darinājumi no cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku matiem, kas nav norādīti vai iekļauti citur

7)   Kvalitatīvi ādas izstrādājumi, zirglietas un ceļojumu piederumi, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi

ex

4201 00 00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (tostarp atsaites, pavadas, ceļsargi, uzpurņi, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgi izstrādājumi) no jebkāda materiāla

ex

4202 00 00

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

ex

4205 00 90

Citādi

ex

9605 00 00

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskajai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

8)   Kvalitatīvi apģērbi, apģērbu piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla)

ex

4203 00 00

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas

ex

4303 00 00

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

ex

6101 00 00

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6103 minētos

ex

6102 00 00

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6104 minētos

ex

6103 00 00

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no trikotāžas

ex

6104 00 00

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas

ex

6105 00 00

Vīriešu vai zēnu virskrekli no trikotāžas

ex

6106 00 00

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

ex

6107 00 00

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex

6108 00 00

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex

6109 00 00

T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli no trikotāžas

ex

6110 00 00

Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

ex

6111 00 00

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no trikotāžas

ex

6112 11 00

No kokvilnas

ex

6112 12 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6112 19 00

No citiem tekstilmateriāliem

 

6112 20 00

Slēpošanas kostīmi

 

6112 31 00

No sintētiskajām šķiedrām

 

6112 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

 

6112 41 00

No sintētiskajām šķiedrām

 

6112 49 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6113 00 10

No pozīcijā 5906 minētajām trikotāžas drānām

ex

6113 00 90

Citādi

ex

6114 00 00

Citādi apģērba gabali no trikotāžas

ex

6115 00 00

Trikotāžas zeķubikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazolēm

ex

6116 00 00

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex

6117 00 00

Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu trikotāžas daļas

ex

6201 00 00

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos

ex

6202 00 00

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6204 minētos

ex

6203 00 00

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses)

ex

6204 00 00

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus)

ex

6205 00 00

Vīriešu vai zēnu virskrekli

ex

6206 00 00

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes

ex

6207 00 00

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6208 00 00

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6209 00 00

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi

ex

6210 10 00

No pozīcijā 5602 vai 5603 minētā auduma

 

6210 20 00

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6201 11 –6201 19

 

6210 30 00

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6202 11 –6202 19

ex

6210 40 00

Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex

6210 50 00

Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

 

6211 11 00

Vīriešu vai zēnu

 

6211 12 00

Sieviešu vai meiteņu

 

6211 20 00

Slēpošanas kostīmi

ex

6211 32 00

No kokvilnas

ex

6211 33 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6211 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6211 42 00

No kokvilnas

ex

6211 43 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6211 49 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6212 00 00

Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas

ex

6213 00 00

Kabatlakati

ex

6214 00 00

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6215 00 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates

ex

6216 00 00

Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex

6217 00 00

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

ex

6401 00 00

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi

ex

6402 20 00

Apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinātas pie zoles ar tapām

ex

6402 91 00

Kas nosedz potīti

ex

6402 99 00

Citādi

ex

6403 19 00

Citādi

ex

6403 20 00

Apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver īkšķi

ex

6403 40 00

Citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

ex

6403 51 00

Kas nosedz potīti

ex

6403 59 00

Citādi

ex

6403 91 00

Kas nosedz potīti

ex

6403 99 00

Citādi

ex

6404 19 10

Čības un citi telpās valkājami apavi

ex

6404 20 00

Apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli

ex

6405 00 00

Citādi apavi

ex

6504 00 00

Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares

ex

6505 00 10

No kažokādas filca vai vilnas un kažokādas filca, no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501 00 00

ex

6505 00 30

Naģenes

ex

6505 00 90

Citādi

ex

6506 99 00

No citiem materiāliem

ex

6601 91 00

Ar sabīdāmu kātu

ex

6601 99 00

Citādi

ex

6602 00 00

Spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

9619 00 81

Salvetes un zīdaiņu autiņi

9)   Paklāji, grīdsegas un gobelēni, neatkarīgi no tā, vai tie darināti ar rokām, kuru vērtība pārsniedz 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Paklāji un citādas tekstilmaterālu grīdsegas ar sietiem mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5702 10 00

Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba paklāji

ex

5702 20 00

Grīdsegas no kokosšķiedrām

ex

5702 31 80

Citādi

ex

5702 32 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

5702 41 90

Citādi

ex

5702 42 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 50 00

Citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

ex

5702 91 00

No vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

ex

5702 92 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 99 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

5703 00 00

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūksnām, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5704 00 00

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5705 00 00

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5805 00 00

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

10)   Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, pērļu izstrādājumi, juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi

 

7101 00 00

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabiskās vai kultivētās pērles, nešķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

 

7102 00 00

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti

 

7103 00 00

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtākai transportēšanai

 

7104 20 00

Citādi, neapstrādāti vai tikai sazāģēti vai rupji apstrādāti

 

7104 90 00

Citādi

 

7105 00 00

Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris

 

7106 00 00

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

 

7107 00 00

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

 

7108 00 00

Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

 

7109 00 00

Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

 

7110 11 00

Neapstrādāts vai pulvera veidā

 

7110 19 00

Citādi

 

7110 21 00

Neapstrādāts vai pulvera veidā

 

7110 29 00

Citādi

 

7110 31 00

Neapstrādāts vai pulvera veidā

 

7110 39 00

Citādi

 

7110 41 00

Neapstrādāts vai pulvera veidā

 

7110 49 00

Citādi

 

7111 00 00

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

 

7113 00 00

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla

 

7114 00 00

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

 

7115 00 00

Citi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

 

7116 00 00

Izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

11)   Banknotes un monētas, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi

ex

4907 00 30

Banknotes

 

7118 10 00

Monētas (izņemot zelta monētas), kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis

ex

7118 90 00

Citādi

12)   Dārgmetālu vai ar dārgmetāliem pārklātu vai plaķētu metālu galda piederumi

 

7114 00 00

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

 

7115 00 00

Citi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex

8214 00 00

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (tostarp nagu vīles)

ex

8215 00 00

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves vai galda piederumi

ex

9307 00 00

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to daļas, makstis un pārvalki

13)   Porcelāna, keramikas, akmens vai fajansa vai smalkkeramikas trauki, kuru vērtība pārsniedz 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no porcelāna

ex

6912 00 23

Akmensmasas

ex

6912 00 25

Fajansa vai smalkkeramikas

ex

6912 00 83

Akmensmasas

ex

6912 00 85

Fajansa vai smalkkeramikas

ex

6914 10 00

No porcelāna

ex

6914 90 00

Citādi

14)   Izstrādājumi no svina kristāla

ex

7009 91 00

Neierāmēti

ex

7009 92 00

Ierāmēti

ex

7010 00 00

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

 

7013 22 00

No svina kristāla

 

7013 33 00

No svina kristāla

 

7013 41 00

No svina kristāla

 

7013 91 00

No svina kristāla

ex

7018 10 00

Stikla lodītes, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi

ex

7018 90 00

Citādi

ex

7020 00 80

Citādi

ex

9405 10 50

No stikla

ex

9405 20 50

No stikla

ex

9405 50 00

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

ex

9405 91 00

No stikla

15)   Elektroniskas augstākās kvalitātes mājsaimniecības preces

ex

8414 51 00

Galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W

ex

8414 59 00

Citādi

ex

8414 60 00

Velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm

ex

8415 10 00

Sienas vai loga, autonomās vai sadalītās (divbloku) sistēmas

ex

8418 10 00

Kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm

ex

8418 21 00

Kompresijas tipa

ex

8418 29 00

Citādi

ex

8418 30 00

Skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l

ex

8418 40 00

Vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l

ex

8419 81 00

Karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai

ex

8422 11 00

Mājsaimniecības

ex

8423 10 00

Svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu svarus; mājsaimniecības svari

ex

8443 12 00

Ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa (izmantojot loksnes, kurām viena puse nepārsniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā veidā)

ex

8443 31 00

Mašīnas, kas veic divas vai vairākas iespiešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex

8443 32 00

Citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex

8443 39 00

Citādi

ex

8450 11 00

Pilnīgi automātiskas mašīnas

ex

8450 12 00

Citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu

ex

8450 19 00

Citādi

ex

8451 21 00

Ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

ex

8452 10 00

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

ex

8470 10 00

Elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja barošanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai

ex

8470 21 00

Ar iebūvētu iespiedierīci

ex

8470 29 00

Citādi

ex

8470 30 00

Citādi kalkulatori

ex

8471 00 00

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur

ex

8472 90 40

Teksta apstrādes mašīnas

ex

8472 90 90

Citādi

ex

8479 60 00

Gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

ex

8508 11 00

Nepārsniedz 1 500  W jaudu un ietver putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz 20 l

ex

8508 19 00

Citādi

ex

8508 60 00

Citādi putekļsūcēji

ex

8509 40 00

Pārtikas produktu smalcinātāji un mikseri; augļu un dārzeņu sulu spiedes

ex

8509 80 00

Citādas ierīces

ex

8516 31 00

Matu žāvētāji

ex

8516 50 00

Mikroviļņu krāsnis

ex

8516 60 10

Plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu)

ex

8516 71 00

Ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai

ex

8516 72 00

Tosteri

ex

8516 79 00

Citādi

ex

8517 11 00

Līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

ex

8517 12 00

Telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem

ex

8517 18 00

Citādi

ex

8517 61 00

Bāzes stacijas

ex

8517 62 00

Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, tostarp komutācijas un maršrutēšanas aparāti

ex

8517 69 00

Citādi

ex

8526 91 00

Radionavigācijas aparatūra

ex

8529 10 31

Satelītantenas

ex

8529 10 39

Citādi

ex

8529 10 65

Radio un televizoru istabas antenas, arī iebūvētās

ex

8529 10 69

Citādi

ex

8531 10 00

Ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas

ex

8543 70 10

Elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

ex

8543 70 30

Antenu pastiprinātāji

ex

8543 70 50

Sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi

ex

8543 70 90

Citādi

 

9504 50 00

Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

 

9504 90 80

Citādi

16)   Augstākās kvalitātes elektriska/elektroniska vai optiska skaņas vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra

ex

8519 00 00

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti

ex

8521 00 00

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

ex

8525 80 30

Digitālās fotokameras

ex

8525 80 91

Kas spēj ierakstīt tikai ar televīzijas kameru uzņemtu skaņu un attēlus

ex

8525 80 99

Citādi

ex

8527 00 00

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

ex

8528 71 00

Aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns

ex

8528 72 00

Citādi, krāsu

ex

9006 00 00

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); Zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes

ex

9007 00 00

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām

17)   Luksusa transportlīdzekļi cilvēku pārvadāšanai pa zemi, gaisu vai jūru, tostarp trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji, funikulieru vilces mehānismi, kā arī to piederumi un rezerves daļas

ex

4011 10 00

Vieglajiem automobiļiem (tostarp kravas pasažieru autofurgoniem un sacīkšu automobiļiem)

ex

4011 20 00

Autobusiem vai kravas automobiļiem

ex

4011 30 00

Izmantojamas aviācijā

ex

4011 40 00

Motocikliem

ex

4011 90 00

Citādi

ex

7009 10 00

Transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

ex

8407 00 00

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

ex

8408 00 00

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi vai pusdīzeļi)

ex

8409 00 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

 

8428 60 00

Trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji; funikulieru vilces mehānismi

ex

8431 39 00

Trošu ceļu, pacēlējkrēslu, slēpotāju pacēlāju, funikulieru vilces mehānismu piederumi un rezerves daļas

ex

8483 00 00

Transmisijas vārpstas (tostarp sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, tostarp hidrotransformatori; spararati un trīši, tostarp polispasti; sajūgi un vārpstu sakabes (tostarp kardāna savienojumi)

ex

8511 00 00

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos

ex

8512 20 00

Citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīkojums

ex

8512 30 10

Pretzagļu signalizācijas ierīces izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos

ex

8512 30 90

Citādi

ex

8512 40 00

Priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces

ex

8544 30 00

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai spēkratos, gaisa kuģos un kuģos

ex

8603 00 00

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un autodrezīnas, izņemot pozīcijā 8604 minētās

ex

8605 00 00

Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni, kas nav pašgājēji; Bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav pašgājēji (izņemot pozīcijā 8604 minētos)

ex

8607 00 00

Dzelzceļa vai tramvaja lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas

ex

8702 00 00

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku, tostarp vadītāja, pārvadāšanai

ex

8703 00 00

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), tostarp autofurgoni un sacīkšu automobiļi, tostarp sniega motocikli, kuru vērtība pārsniedz 1 782 EUR (3)

ex

8706 00 00

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8707 00 00

Virsbūves (tostarp kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8708 00 00

Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8711 00 00

Motocikli (tostarp mopēdi) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

ex

8712 00 00

Divriteņi un citādi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi), bez motora

ex

8714 00 00

Daļas un piederumi pozīcijā 8711 –8713 minētajiem transportlīdzekļiem

ex

8716 10 00

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni, dzīvošanai vai izbraukumiem (treileri)

ex

8716 40 00

Citas piekabes un puspiekabes

ex

8716 90 00

Daļas

ex

8801 00 00

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora gaisa kuģi

ex

8802 11 00

Kuru pašsvars nepārsniedz 2 000  kg

ex

8802 12 00

Kuru pašsvars pārsniedz 2 000  kg

ex

8802 20 00

Lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašsvaru līdz 2 000  kg

ex

8802 30 00

Lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars pārsniedz 2 000  kg, bet nepārsniedz 15 000  kg

ex

8802 40 00

Lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars pārsniedz 15 000  kg

ex

8803 10 00

Propelleri, rotori un to daļas

ex

8803 20 00

Šasijas un to daļas

ex

8803 30 00

Citādas lidmašīnu vai helikopteru daļas

ex

8803 90 10

Daļas pūķiem

ex

8803 90 90

Citādi

ex

8805 10 00

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai un to daļas; ierīces gaisa kuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums

ex

8901 10 00

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

ex

8901 90 00

Citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

ex

8903 00 00

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas

18)   Luksusa pulksteņi un rokas pulksteņi un to daļas

 

9101 00 00

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, tostarp hronometri, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex

9102 00 00

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, tostarp hronometri, izņemot pozīcijā 9101 minētos

ex

9103 00 00

Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijā 9104 minētos pulksteņus

ex

9104 00 00

Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem

ex

9105 00 00

Citādi pulksteņi

ex

9108 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti

ex

9109 00 00

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti

ex

9110 00 00

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi (mehānismu komplekti); nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves

ex

9111 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas

ex

9112 00 00

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šīs nodaļas izstrādājumiem, un to daļas

ex

9113 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to daļas

ex

9114 00 00

Citādas pulksteņu daļas

19)   Kvalitatīvi mūzikas instrumenti

ex

9201 00 00

Klavieres, tostarp mehāniskās klavieres; klavesīni un citādi stīgu taustiņinstrumenti

ex

9202 00 00

Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas)

ex

9205 00 00

Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, taustiņērģeles ar stabulēm, akordeoni, klarnetes, trompetes, dūdas), izņemot orķestrionus un leijerkastes

ex

9206 00 00

Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, cimboles, kastaņetes, marakasi)

ex

9207 00 00

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni)

20)   Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

 

9700 00 00

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

21)   Sporta izstrādājumi un piederumi, tostarp izstrādājumi un piederumi slēpošanai, golfam, niršanai un ūdenssportam

ex

4015 19 00

Citādi

ex

4015 90 00

Citādi

ex

6210 40 00

Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex

6210 50 00

Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

 

6211 11 00

Vīriešu vai zēnu

 

6211 12 00

Sieviešu vai meiteņu

 

6211 20 00

Slēpošanas kostīmi

ex

6216 00 00

Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

 

6402 12 00

Slaloma zābaki, distanču slēpjzābaki un sniegadēļa zābaki

ex

6402 19 00

Citādi

 

6403 12 00

Slaloma zābaki, distanču slēpjzābaki un sniegadēļa zābaki

 

6403 19 00

Citādi

 

6404 11 00

Sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola kurpes, vingrošanas apavi, treniņapavi un tamlīdzīgi

 

6404 19 90

Citādi

ex

9004 90 00

Citādi

ex

9020 00 00

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un maināmiem filtriem

 

9506 11 00

Slēpes

 

9506 12 00

Slēpju stiprinājumi

 

9506 19 00

Citādi

 

9506 21 00

Vējdēļi

 

9506 29 00

Citādi

 

9506 31 00

Nūju komplekti

 

9506 32 00

Bumbiņas

 

9506 39 00

Citādi

 

9506 40 00

Galda tenisa galds un inventārs

 

9506 51 00

Tenisa raketes, arī bez stīgām

 

9506 59 00

Citādi

 

9506 61 00

Tenisa bumbiņas

 

9506 69 10

Kriketa bumbiņas un polo bumbas

 

9506 69 90

Citādi

 

9506 70

Slidas un skrituļslidas, tostarp slidzābaki ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām

 

9506 91

Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un inventārs

 

9506 99 10

Kriketa un polo inventārs, izņemot bumbas

 

9506 99 90

Citādi

 

9507 00 00

Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki; zivju tīkliņi, tīkli taureņu ķeršanai un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi putnu atlējumu veidā (izņemot pozīcijā 9208 vai 9705 minētos) un tamlīdzīgi medību vai šaušanas piederumi

22)   Izstrādājumi un piederumi biljardam, automātiskajam boulingam, kazino spēlēm un spēļu aparātiem, kuros izmanto monētas vai banknotes

 

9504 20 00

Izstrādājumi un piederumi visu veidu biljardam

 

9504 30 00

Citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot automātiskas ķegļu iekārtas

 

9504 40 00

Spēļu kārtis

 

9504 50 00

Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

 

9504 90 80

Citādi


(1)  500 USD aptuvens ekvivalents 2016. gada 30. novembrī (ANO DPR 2321 (2016))

(2)  100 USD aptuvens ekvivalents 2016. gada 30. novembrī (ANO DPR 2321 (2016))

(3)  2 000 USD aptuvens ekvivalents 2016. gada 2. martā (ANO DPR 2270 (2016))


IX PIELIKUMS

Regulas 11. pantā minētā zelta, dārgmetālu un dimantu saraksts

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

HS kods

Apraksts

7102

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti

7106

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7108

Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

ex ex 7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plakētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai


X PIELIKUMS

Statujas, kas minētas 13. pantā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kā izklāstīts tās I pielikumā, kura ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī un mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

ex

4420 10

Statujas un statuetes no koka

 

 

statujas un statuetes no akmens

ex

6802 91