EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1475 (2017. gada 26. janvāris) par standartā EN 1304 noteikto māla dakstiņu ekspluatācijas īpašību klasificēšanu pēc to salizturības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/0315

OJ L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1475

(2017. gada 26. janvāris)

par standartā EN 1304 noteikto māla dakstiņu ekspluatācijas īpašību klasificēšanu pēc to salizturības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ja Komisija nav noteikusi ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz būvizstrādājumu būtiskiem raksturlielumiem, tad saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 27. panta 2. punktu tās var noteikt Eiropas standartizācijas iestādes, taču tikai pamatojoties uz pārskatītu mandātu.

(2)

Eiropas izstrādājumu standarts EN 1304 “Māla dakstiņi un veidgabali jumtu segumiem” ir standarts, kas kopš 2005. gada ir saskaņots atbilstīgi Padomes Direktīvai 89/106/EEK (2).

(3)

Attiecībā uz māla dakstiņiem, uz kuriem attiecas standarts EN 1304 un kuri paredzēti lietošanai ārpus telpām, minētā standarta jaunajā versijā ir iekļauta ekspluatācijas īpašību jauna klasifikācija pēc to salizturības. Šīs klasifikācijas pamatā ir saskaņotu novērtēšanas metožu pakāpeniska izstrāde, un tādējādi tas ir vēl viens solis ceļā uz konkrēto izstrādājumu iekšējā tirgus konsolidāciju.

(4)

Attiecībā uz šo jauno klasifikāciju pārskatīts mandāts nav izdots.

(5)

Tādēļ būtu jāizveido jauna klasifikācijas sistēma, kas izmantojama attiecībā uz izstrādājumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 1304 un kuri paredzēti lietošanai ārpus telpām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Lietošanai ārpus telpām paredzētu māla dakstiņu ekspluatācijas īpašības saistībā ar to būtisko raksturlielumu “salizturība” klasificē saskaņā ar klasifikācijas sistēmu, kas izklāstīta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Attiecībā uz izstrādājumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 1304 “Māla dakstiņi un veidgabali jumtu segumiem – izstrādājumu definīcijas un specifikācijas” un kuri paredzēti lietošanai ārpus telpām, ir noteikta jauna klasifikācija saistībā ar minēto izstrādājumu būtisko raksturlielumu “salizturība”.

 

1. klase (150 cikli): vismaz 150 cikli. Ja pēc 150 cikliem nevienam no dakstiņiem nav konstatēts kāds no bojājumiem, kas uzskatāmi par nepieņemamiem atbilstīgi standartam EN 539-2:2013, 1. tabula.

 

2. klase (90 cikli): 90—149 cikli. Ja pēc 90 cikliem nevienam no dakstiņiem nav konstatēts kāds no bojājumiem, kas uzskatāmi par nepieņemamiem atbilstīgi standartam EN 539-2:2013, 1. tabula.

 

3. klase (30 cikli): 30—89 cikli. Ja pēc 30 cikliem nevienam no dakstiņiem nav konstatēts kāds no bojājumiem, kas uzskatāmi par nepieņemamiem atbilstīgi standartam EN 539-2:2013, 1. tabula.


Top