Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1131

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1131 (2017. gada 14. jūnijs) par naudas tirgus fondiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

OJ L 169, 30.6.2017, p. 8–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj

30.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/8


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1131

(2017. gada 14. jūnijs)

par naudas tirgus fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Naudas tirgus fondi (NTF) nodrošina īstermiņa finansējumu finanšu iestādēm, uzņēmumiem un valdībām. Nodrošinot finansējumu minētajām institūcijām, NTF dod ieguldījumu Savienības ekonomikas finansēšanā. Minētās institūcijas izmanto savus ieguldījumus NTF, lai efektīvi izkliedētu kredītrisku un riska darījumus, nevis tikai paļautos uz noguldījumiem bankās.

(2)

Pieprasījuma pusē NTF ir īstermiņa skaidrās naudas pārvaldības instrumenti, kas nodrošina augstu likviditātes līmeni, diversifikāciju un ieguldītās pamatsummas vērtības stabilitāti apvienojumā ar ienesīgumu, kura pamatā ir tirgus nosacījumi. NTF izmanto galvenokārt uzņēmumi, kas vēlas savus brīvos naudas līdzekļus ieguldīt uz īsu laiku. Tādēļ NTF ir būtiska saikne, kas ļauj sastapties īstermiņa naudas līdzekļu pieprasījumam un piedāvājumam.

(3)

Finanšu krīzes laika notikumi ir atklājuši vairākas NTF īpašības, kas padara tos ievainojamus brīdī, kad finanšu tirgi piedzīvo grūtības un kad NTF varētu izplatīt vai daudzkāršot riskus visā finanšu sistēmā. Kad to aktīvu cenas, kuros NTF ir ieguldījis, sāk mazināties, jo īpaši saspringtos tirgus apstākļos, NTF ne vienmēr var izpildīt solījumu ieguldītājiem nekavējoties atpirkt un saglabāt NTF emitētajās akcijās vai ieguldījumu apliecībās ieguldītās pamatsummas vērtību. Minētā situācija, kas saskaņā ar Finanšu stabilitātes padomes (FSP) un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) viedokli var būt īpaši nopietna nemainīgas vai stabilas neto aktīvu vērtības NTF, varētu izraisīt būtiskus un pēkšņus atpakaļpirkšanas pieprasījumus, potenciāli izraisot plašākas makroekonomiskas sekas.

(4)

Lieli atpakaļpirkšanas pieprasījumi varētu likt NTF pārdot daļu savu ieguldījumu aktīvu rūkošā tirgū, potenciāli saasinot likviditātes krīzi. Šādos apstākļos naudas tirgus emitenti var saskarties ar nopietnām finansēšanas grūtībām, ja komerciālo vērtspapīru un citu naudas tirgus instrumentu tirgi izsīkst. Tas savukārt var izraisīt negatīvās ietekmes pārsviešanos uz īstermiņa finansējuma tirgu un radīt tiešas un būtiskas grūtības finanšu iestāžu, uzņēmumu un valdību, un līdz ar to ekonomikas finansēšanai.

(5)

Aktīvu pārvaldnieki, kurus atbalsta sponsori, var lemt par saprātīga atbalsta piešķiršanu, lai uzturētu savu NTF likviditāti un stabilitāti. Sponsoriem bieži nākas atbalstīt to sponsorētos NTF, kuru vērtība zūd, jo pastāv reputācijas risks un bailes, ka panika varētu izplatīties uz citiem sponsoru uzņēmumiem. Atkarībā no NTF lieluma un atpakaļpirkšanas spiediena apmēra sponsora atbalsts var sasniegt proporcijas, kas pārsniedz tiem faktiski pieejamās rezerves. Tādēļ NTF nebūtu jāsaņem ārējs atbalsts.

(6)

Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un stabilitāti, ir jānosaka noteikumi NTF darbībai, jo īpaši par NTF portfeļu struktūru. Minēto noteikumu mērķis ir padarīt NTF noturīgākus un ierobežot negatīvās ietekmes izplatīšanās kanālus. Ir vajadzīgi vienoti noteikumi Savienības mērogā, lai nodrošinātu, ka NTF spēj apmierināt ieguldītāju atpakaļpirkšanas pieprasījumus, jo īpaši saspringtās tirgus situācijās. Vienoti noteikumi par NTF portfeli ir vajadzīgi arī, lai nodrošinātu, ka NTF spēj tikt galā ar būtiskiem un pēkšņiem vērtspapīru atpakaļpirkšanas pieprasījumiem no lielas ieguldītāju grupas.

(7)

Turklāt vienoti noteikumi par NTF ir vajadzīgi, lai nodrošinātu vienmērīgu īstermiņa finansējuma tirgus darbību finanšu iestādēm, korporatīvo īstermiņa parāda vērtspapīru emitentiem un valdībām. Tie tāpat ir vajadzīgi, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret NTF ieguldītājiem un novērstu to, ka personas, kas vēlu iesniedz atpakaļpirkšanas pieprasījumus, būtu neizdevīgākā situācijā, ja atpakaļpirkšana ir uz laiku apturēta vai ja NTF tiek likvidēts.

(8)

Ir jānodrošina prudenciālo prasību saskaņošana saistībā ar NTF, izstrādājot skaidrus noteikumus, kas uzliek NTF un NFF pārvaldniekiem tiešus pienākumus visā Savienībā. Šāda saskaņošana veicinātu NTF kā valdību un korporatīvās nozares īstermiņa finansējuma avota stabilitāti visā Savienībā. Tā arī nodrošinātu, ka NTF aizvien ir uzticams instruments naudas līdzekļu pārvaldības vajadzībām industrijai Savienībā.

(9)

2010. gada 19. maija Vadlīnijas par Eiropas naudas tirgus fondu vienotu definīciju, ko pieņēmusi Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, lai radītu NTF minimālus vienlīdzīgas konkurences apstākļus Savienībā, gadu pēc to stāšanās spēkā tika piemērotas tikai 12 dalībvalstīs, tādējādi parādot, ka joprojām pastāv atšķirīgi valstu noteikumi. Dažādās valstu pieejas nespēj risināt Savienības naudas tirgu ievainojamību un nespēj mazināt negatīvās ietekmes izplatīšanās riskus, tādējādi apdraudot iekšējā tirgus darbību un stabilitāti, kā bija novērojams finanšu krīzes laikā. Tādēļ kopējie noteikumi par NTF, kas noteikti šajā regulā, tiecas sniegt ieguldītājiem augstu aizsardzības līmeni un novērst un mazināt jebkuras potenciālas negatīvās ietekmes izplatīšanās risku, kāds rodas no iespējamas ieguldītāju aizplūšanas no NTF.

(10)

Nepastāvot regulai, ar ko nosaka noteikumus par NTF, valstu līmenī arī turpmāk varētu tikt pieņemti atšķirīgi pasākumi. Šādi pasākumi turpinātu radīt ievērojamus konkurences kropļojumus, ko izraisa nozīmīgas atšķirības būtiskos ieguldījumu aizsardzības standartos. Atšķirīgas prasības attiecībā uz portfeļa sastāvu, atbilstīgiem aktīviem, to termiņu, likviditāti un diversifikāciju, kā arī emitentu un naudas tirgus instrumentu kredītkvalitāti, veido atšķirīgus ieguldītāju aizsardzības līmeņus, jo ar NTF ieguldījumu iespējām saistīti dažāda līmeņa riski. Tādēļ ir būtiski pieņemt vienotu noteikumu kopumu, lai izvairītos no negatīvās ietekmes izplatīšanās īstermiņa finansējuma tirgū, kas pakļautu riskam Savienības finanšu tirgus stabilitāti. Lai mazinātu sistēmisko risku, nemainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fondiem (NNAV NTF) Savienībā būtu jādarbojas tikai kā valsts parāda NNAV NTF.

(11)

Jaunie NTF noteikumi ir balstīti uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK (4), kas veido tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) veic uzņēmējdarbību, tiek pārvaldīti un tirgoti Savienībā, un arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (5), kas veido tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru alternatīvie ieguldījumu fondi (AIF) veic uzņēmējdarbību, tiek pārvaldīti un tirgoti Savienībā.

(12)

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi Savienībā var darboties kā PVKIU, ko pārvalda PVKIU pārvaldnieki vai PVKIU ieguldījumu uzņēmumi, kuru darbība atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, vai arī kā AIF, ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuru darbība atļauta vai kuri reģistrēti saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Jaunie noteikumi par NTF papildina esošo tiesisko regulējumu, kas izveidots ar minētajām direktīvām, tostarp aktiem, kuri pieņemti to īstenošanai, un tāpēc tie būtu jāpiemēro papildus minētajām direktīvām. Turklāt esošajā tiesiskajā regulējumā noteiktie pārvaldes un tirgošanas noteikumi būtu jāpiemēro NTF atkarībā no tā, vai tie ir PVKIU vai AIF. Tāpat NTF pārrobežu darbībai būtu atbilstīgi jāpiemēro noteikumi par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas paredzēti Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES. Vienlaikus skaidri būtu jānosaka, ka vairāki noteikumi saistībā ar PVKIU ieguldījumu politiku, kas noteikta Direktīvas 2009/65/EK VII nodaļā, nav piemērojami.

(13)

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuru īpašības atbilst ar NTF saistītajām īpašībām, būtu jāpiemēro saskaņoti noteikumi. Attiecībā uz PVKIU un AIF, kuru mērķis ir nodrošināt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm vai saglabāt ieguldījuma vērtību un kuri šos mērķus cenšas sasniegt, ieguldot īstermiņa aktīvos, piemēram, naudas tirgus instrumentos vai noguldījumos, vai slēdzot pirkšanas ar atpārdošanu līgumus vai konkrētus atvasinātu finanšu instrumentu līgumus ar vienīgo nolūku ierobežot riskus, kas piemīt citiem fonda finanšu instrumentiem, atbilstībai jaunajiem noteikumiem par NTF vajadzētu būt obligātai.

(14)

NTF īpašās iezīmes veido aktīvu, kuros tie iegulda, un mērķu, kurus tie cenšas sasniegt, kombinācija. Mērķis piedāvāt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm un mērķis saglabāt ieguldījumu vērtību viens otru neizslēdz. Naudas tirgus fondam var būt viens no šiem mērķiem vai abi mērķi vienlaikus.

(15)

Mērķis piedāvāt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm ir jāsaprot plašākā nozīmē. Gaidāmajiem ieņēmumiem nav jābūt precīzi saistītiem ar EONIA, Libor, Euribor vai jebkuru citu attiecīgu naudas tirgus likmi. Nebūtu jāuzskata, ka jauno vienoto noteikumu darbības joma neattiecas uz PVKIU vai AIF tādēļ, ka to mērķis ir censties nodrošināt darbības rezultātus, kuri ar nelielu starpību pārsniedz naudas tirgus likmi.

(16)

Mērķis saglabāt ieguldījumu vērtību nav jāsaprot kā NTF apsolīta kapitāla garantija. Tas ir jāsaprot kā mērķis, ko PVKIU vai AIF cenšas sasniegt. Ieguldījumu vērtības samazināšanās nenozīmē, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir mainījis savu mērķi saglabāt ieguldījumu vērtību.

(17)

Ir svarīgi, lai PVKIU un AIF, kam piemīt NTF raksturīgās pazīmes, tiktu uzskatīti par NTF un lai to spēja izpildīt jaunos vienotos NTF noteikumus tiktu pastāvīgi pārbaudīta. Minētajā nolūkā kompetentajām iestādēm būtu jāizsniedz NTF darbības atļauja. Attiecībā uz PVKIU atļauju darboties kā NTF tam būtu jāizsniedz PVKIU atļauja piešķiršanas procesā saskaņā ar saskaņotajām procedūrām, kas ir saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK. Tā kā attiecībā uz AIF saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES nepiemēro saskaņotas darbības atļauju piešķiršanas un uzraudzības procedūras, ir jāizveido vienoti pamatnoteikumi par darbības atļauju piešķiršanu, kas būtu tādi paši kā spēkā esošie PVKIU saskaņotie noteikumi. Šādām procedūrām būtu jānodrošina, ka pārvaldnieks AIF, kuram piešķirta NTF darbības atļauja, ir AIFP, kurš saņēmis darbības atļauju saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(18)

Lai nodrošinātu, ka visiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kam piemīt NTF raksturīgās pazīmes, tiek piemēroti jaunie vienotie noteikumi par NTF, būtu jāaizliedz izmantot nosaukumu “NTF” vai jebkuru citu terminu, kas varētu ļaut secināt, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir NTF raksturīgās pazīmes, ja vien attiecīgajam uzņēmumam nav izsniegta NTF darbības atļauja saskaņā ar šo regulu. Lai novērstu šīs regulas noteikumu apiešanu, kompetentajām iestādēm būtu jāuzrauga to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbība tirgū, kas veic uzņēmējdarbību vai tiek tirgoti to jurisdikcijā, lai pārliecinātos, ka tie ļaunprātīgi neizmanto NTF nosaukumu vai neļauj secināt, ka tie ir NTF, nenodrošinot atbilstību jaunajam tiesiskajam regulējumam.

(19)

Tā kā PVKIU un AIF var būt veidoti dažādās juridiskās formās, kuras ne vienmēr piešķir tiem juridiskas personas statusu, šīs regulas noteikumi, kas paredz, ka NTF jārīkojas, ir jāsaprot kā atsauce uz NTF pārvaldnieku gadījumos, kad NTF ir veidots kā PVKIU vai AIF, kas nevar pats rīkoties, jo tam nav juridiskas personas statusa.

(20)

Noteikumos par NTF portfeli būtu skaidri jānosaka aktīvu kategorijas, kuras ir atbilstīgas NTF ieguldījumu veikšanai, un nosacījumi, ar kādiem tās ir atbilstīgas. Lai nodrošinātu NTF integritāti, būtu jāaizliedz NTF iesaistīties dažos finanšu darījumos, kas apdraudētu to ieguldījumu stratēģiju un mērķus.

(21)

Naudas tirgus instrumenti ir pārvedami instrumenti, kurus parasti tirgo naudas tirgū, un tie ietver valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes, vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, noguldījumu sertifikātus, komerciālus vērtspapīrus, bankas pārvedu vekseļus un vidēja termiņa vai īstermiņa parādzīmes. Naudas tirgus instrumentiem vajadzētu būt atbilstīgiem NTF ieguldījumu veikšanai vienīgi tad, ja tie atbilst termiņu ierobežojumiem un ja NTF uzskata, ka tiem ir augsta kredītkvalitāte.

(22)

Papildus gadījumam, kad NTF saskaņā ar fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem iegulda noguldījumos bankās, vajadzētu būt iespējai atļaut NTF turēt papildu likvīdus aktīvus, piemēram, naudas līdzekļus bankas kontā, kas ir pieejami jebkurā laikā. Šādu papildu likvīdu aktīvu turēšana varētu būt pamatota, inter alia, lai segtu kārtējos vai ārkārtas maksājumus, pārdošanas gadījumā – uz laiku, kas nepieciešams, lai no jauna ieguldītu atbilstīgos aktīvos.

(23)

Vērtspapīrošanas un ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri (ABKV) būtu jāuzskata par atbilstīgiem, ciktāl tie atbilst dažām prasībām. Tā kā finanšu krīzes laikā daži vērtspapīrošanas gadījumi bija īpaši nestabili, būtu jānosaka zināmi kvalitātes kritēriji vērtspapīrošanai un ABKV, lai par atbilstīgiem atzītu tikai tādu vērtspapīrošanu un ABKV, kuru darbība ir sekmīga. Kamēr Eiropas Parlamenta un Padomes regula par vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vērtspapīrošanu, kura ir ierosināta (ierosinātā regula par VPS vērtspapīrošanu), vēl nav pieņemta un piemērojama, piemērojot šo regulu, būtu jāļauj NTF ieguldīt vērtspapīrošanā un ABKV apmērā, kas nepārsniedz 15 % no to aktīviem. Komisijai būtu jāpieņem deleģētais akts, lai nodrošinātu, ka, piemērojot šo regulu, ir jāpiemēro kritēriji VPS vērtspapīrošanas noteikšanai. Kad sāk piemērot minēto deleģēto aktu, būtu jāļauj NTF ieguldīt vērtspapīrošanā un ABKV tādā apmērā, kas nepārsniedz 20 % no to aktīviem, savukārt līdz 15 % no aktīviem vajadzētu būt atļautam ieguldīt vērtspapīrošanā un ABKV, kas nav VPS.

(24)

NTF būtu jāļauj ieguldīt noguldījumos tādā mērā, ka tas jebkurā laikā var izņemt savu ieguldījumu. Reālā iespēja izņemt ieguldījumu tiktu mazināta, ja sodanaudas, kas saistītas ar pirmstermiņa izņemšanu, būtu tik lielas, ka pārsniegtu pirms ieguldījumu izņemšanas uzkrātos procentus. Šā iemesla dēļ NTF būtu pienācīgi jāraugās, lai neveiktu noguldījumus kredītiestādēs, kuru piemērotās sodanaudas ir virs vidējā līmeņa, vai neveiktu pārāk ilga termiņa noguldījumus, ja rezultātā ir jāmaksā pārāk liela sodanauda.

(25)

Lai ņemtu vērā banku nozares struktūru atšķirības Savienībā, jo īpaši mazākās dalībvalstīs vai dalībvalstīs, kurās banku nozare ir ļoti koncentrēta un kurās NTF būtu neekonomiski izmantot kredītiestādes pakalpojumus citā dalībvalstī, piemēram, ja tas ietvertu valūtas maiņu un visas ar to saistītās izmaksas un riskus, būtu jāpieļauj zināma elastība diversifikācijas prasībās attiecībā uz noguldījumiem vienā un tajā pašā kredītiestādē.

(26)

Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri ir atbilstīgi NTF ieguldījumiem, būtu jākalpo tikai procentu likmes riska un valūtas riska ierobežošanai, un to pamatā esošajiem instrumentiem vajadzētu būt tikai procentu likmēm, ārvalstu valūtas likmēm, valūtām vai indeksiem, kas pārstāv minētās kategorijas. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana jebkādiem citiem mērķiem vai saistībā ar citiem pamatā esošiem aktīviem būtu jāaizliedz. Atvasinātie finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai kā papildinājums NTF stratēģijai, nevis kā galvenais rīks NTF mērķu sasniegšanai. Ja NTF veic ieguldījumus aktīvos, kas izteikti no NTF valūtas atšķirīgā valūtā, no NTF pārvaldītāja tiek sagaidīts, ka tiks pilnībā ierobežots valūtas maiņas kursa risks, tostarp – izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus. NTF vajadzētu būt tiesīgiem ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, ja minētos instrumentus tirgo regulētā tirgū, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, vai ja tos tirgo ārpus biržas, ar noteikumu, ka ir ievēroti daži nosacījumi.

(27)

NTF būtu jāvar izmantot pirkšanas ar atpārdošanu līgumus kā līdzekli, lai ieguldītu brīvos naudas līdzekļus uz ļoti īsu termiņu, ar noteikumu, ka pozīcija ir pilnībā nodrošināta. Lai aizsargātu ieguldītājus, ir jānodrošina, ka pirkšanas ar atpārdošanu līgumu gadījumā sniegtais nodrošinājums ir augstas kvalitātes un neuzrāda lielu korelāciju ar darījumu partnera darbības rezultātiem, lai izvairītos no negatīvas ietekmes darījuma partnera saistību nepildīšanas gadījumā. Turklāt būtu jāatļauj NTF ieguldīt pārdošanas ar atpirkšanu līgumos apmērā, kas nepārsniedz 10 % no tā aktīviem. Citi efektīvi portfeļa pārvaldības paņēmieni, tostarp vērtspapīru aizdošana un aizņemšanās, NTF nebūtu jāizmanto, jo tie var apdraudēt NTF ieguldījumu mērķu sasniegšanu.

(28)

Lai ierobežotu risku, ko NTF uzņemas, ir būtiski samazināt darījumu partnera risku, piemērojot NTF portfelim skaidri noteiktas diversifikācijas prasības. Šajā nolūkā pirkšanas ar atpārdošanu līgumi būtu pilnībā jānodrošina un, lai ierobežotu operacionālo risku, viena pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījumu partnerim nebūtu jāveido vairāk par 15 % no NTF aktīviem. Uz visiem ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem būtu jāattiecina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (6).

(29)

Prudenciālu apsvērumu dēļ un lai izvairītos no tā, ka NTF īsteno nozīmīgu ietekmi uz emitenta pārvaldību, būtu jāizvairās no NTF ieguldījumu pārmērīgas koncentrācijas viena un tā pašā emitenta emitētos ieguldījumos.

(30)

NTF, kuri darbojas vienīgi kā darbinieku uzkrājumu shēmas, būtu jāspēj atkāpties no dažām prasībām, ko piemēro ieguldījumiem citos NTF, ciktāl uz šādu shēmu dalībniekiem, kas ir fiziskas personas, attiecas ierobežojoši atpakaļpirkšanas nosacījumi, kas nav saistīti ar tirgus tendencēm, bet gan ar konkrētiem un iepriekš paredzamiem dzīves notikumiem, tādiem kā pensionēšanās, un citiem īpašiem apstākļiem, tostarp, bet ne tikai galvenās dzīvesvietas iegādi, šķiršanos, slimību vai bezdarbu. Ir svarīgi, lai darbiniekiem būtu atļauts ieguldīt NTF, kas tiek uzskatīti par vienu no drošākajiem īstermiņa ieguldījumiem. Šāda atkāpe neapdraud šīs regulas mērķi nodrošināt finanšu stabilitāti, jo darbinieki, kas iegulda NTF ar savu darbinieku uzkrājumu shēmu starpniecību, nevar atpirkt savus ieguldījumus pēc pieprasījuma. Atpakaļpirkšana ir iespējama vienīgi gadījumā, ja notiek konkrēts iepriekš paredzams dzīves notikums. Tāpēc darbinieki nevarēs atpirkt savus ieguldījumus NTF pat saspringtās tirgus situācijās.

(31)

NTF vajadzētu būt pienākumam veikt ieguldījumus augstas kvalitātes atbilstīgos aktīvos. Tādēļ NTF būtu jāizveido prudenciāla iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūra to naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu un ABKV kredītkvalitātes noteikšanai, kuros tas plāno ieguldīt. Saskaņā ar Savienības tiesībām, ar kurām ierobežo pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, ir svarīgi, lai NTF izvairītos no mehāniskas un pārmērīgas paļaušanās uz reitingiem, ko izsniegušas kredītreitingu aģentūras. NTF būtu jāspēj izmantot reitingus kā papildinājumu pašu veiktajam atbilstīgo aktīvu kvalitātes novērtējumam. NTF pārvaldniekiem būtu jāveic jauns naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu un ABKV novērtējums ik reizi, kad notiek būtiskas izmaiņas, jo īpaši, ja NTF pārvaldnieks uzzina, ka kāda naudas tirgus instrumenta, vērtspapīrošanas vai ABKV reitings pazemināts zem diviem augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem, ko sniegusi jebkura kredītreitinga aģentūra, kas regulēta un sertificēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 (7). Šajā nolūkā NTF pārvaldniekiem būtu jāspēj izveidot iekšējo procedūru, lai atlasītu konkrētajam NTF ieguldījumu portfelim piemērotas kredītreitingu aģentūras un noteiktu, cik bieži NTF būtu jāuzrauga šo aģentūru sniegtie reitingi. Kredītreitingu aģentūru atlasei vajadzētu būt konsekventai laika gaitā.

(32)

Ņemot vērā tādu starptautisko organizāciju kā IOSCO un FSP paveikto darbu, kā arī Savienības tiesības, tostarp Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/14/ES (8), nav lietderīgi – nolūkā novērst ieguldītāja pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem – aizliegt kādu produktu, tostarp NTF pasūtīt vai finansēt ārēju kredītreitingu.

(33)

Lai nodrošinātu, ka NTF pārvaldnieki neizmanto atšķirīgus novērtējuma kritērijus naudas tirgus instrumenta, vērtspapīrošanas vai ABKV kredītkvalitātes novērtēšanai un tādējādi piešķir atšķirīgu riska raksturojumu vienam un tam pašam instrumentam, ir svarīgi, lai NTF pārvaldnieki izmantotu vienādus kritērijus. Šajā nolūkā būtu jāsaskaņo naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu un ABKV novērtēšanas kritēriju minimums. Iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas kritēriju piemēri ir instrumenta emitenta kvantitatīvi mērījumi, piemēram, finanšu rādītāji, bilances dinamika un pelnītspējas vadlīnijas, no kuriem katrs tiek novērtēts un salīdzināts ar līdzīgiem nozares un grupas uzņēmumiem, un instrumenta emitenta kvalitatīvi mērījumi, piemēram, pārvaldes efektivitāte un korporatīvā stratēģija, no kuriem katru analizē ar mērķi noteikt, vai emitenta vispārējā stratēģija neapdraud tā kredītkvalitāti nākotnē. Labvēlīgam iekšējās kredītkvalitātes novērtēšanas rezultātam būtu jāatspoguļo tas, ka instrumentu emitenta kredītspēja un instrumentu kredītkvalitāte ir pietiekama.

(34)

Lai izstrādātu pārredzamu un saskaņotu iekšējās kredītkvalitātes novērtējuma procedūru, NTF pārvaldniekam būtu jādokumentē procedūra un kredītkvalitātes novērtējumi. Šai prasībai būtu jānodrošina, ka procedūrā tiek ievērots skaidrs noteikumu kopums, ko iespējams uzraudzīt, un ka izmantotās metodes saskaņā ar šo regulu pēc pieprasījuma tiek paziņotas ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm.

(35)

Lai samazinātu NTF portfeļa risku, ir svarīgi noteikt termiņu ierobežojumus, nosakot maksimālo pieļaujamo vidējo svērto termiņu (Weighted Average MaturityWAM) un vidējo svērto darbības laiku (Weighted Average Life – WAL).

(36)

WAM izmanto, lai noteiktu NTF jutīgumu pret mainīgajām naudas tirgus procentu likmēm. Nosakot WAM, pārvaldniekiem būtu jāņem vērā atvasināto finanšu instrumentu, noguldījumu, pārdošanas ar atpirkšanu līgumu un pirkšanas ar atpārdošanu līgumu ietekme un jāatspoguļo to ietekme NTF procentu likmes riskā. Ja NTF iesaistās mijmaiņas darījumā, lai izveidotu riska pozīciju fiksētas likmes instrumentā, nevis mainīgas likmes instrumentā, nosakot WAM, tas būtu jāņem vērā.

(37)

WAL izmanto NTF portfeļa kredītriska noteikšanai, ņemot vērā to, ka, jo ilgāk tiek atlikta pamatsummas atmaksa, jo augstāks ir kredītrisks. WAL izmanto arī NTF portfeļa likviditātes riska ierobežošanai. Pretēji WAM aprēķināšanai, aprēķinot WAL mainīgas likmes vērtspapīriem un strukturētiem finanšu instrumentiem, nevar izmantot dienu, kurā pārskatītas procentu likmes, un tā vietā izmanto tikai finanšu instrumenta noteikto galīgo termiņu. Termiņš, ko izmanto, aprēķinot WAL, ir atlikušais termiņš līdz oficiālajai atpakaļpirkšanai, jo tas ir vienīgais datums, par kuru pārvaldītājsabiedrība var pamatoti sagaidīt, ka tajā instruments tiks dzēsts. Ņemot vērā atsevišķu vērtspapīrošanu un ABKV pamatā esošo aktīvu raksturīgās īpašības, amortizējamu instrumentu gadījumā vajadzētu būt iespējamam balstīt WAL uz amortizējamu instrumentu termiņu aprēķinu, pamatojoties vai nu uz šādu instrumentu līgumisko amortizācijas profilu, vai uz tādu pamatā esošo aktīvu amortizācijas profilu, kuri veido naudas plūsmas šādu instrumentu atpakaļpirkšanai.

(38)

Lai stiprinātu NTF spēju apmierināt atpakaļpirkšanas pieprasījumus un novērstu situāciju, ka NTF aktīvi jālikvidē ar ļoti diskontētām cenām, NTF rīcībā pastāvīgi vajadzētu būt minimālam daudzumam likvīdu aktīvu, kuru termiņš ir diena vai nedēļa. Aktīvos, kuru termiņš ir diena, būtu jāietver tādi aktīvi kā naudas līdzekļi, vērtspapīri, kuru termiņš ir viena darbdiena, un pirkšanas ar atpārdošanu līgumi. Aktīvos, kuru termiņš ir nedēļa, būtu jāietver tādi aktīvi kā naudas līdzekļi, vērtspapīri, kuru termiņš ir viena nedēļa, un pirkšanas ar atpārdošanu līgumi. Valsts parāda NNAV NTF un zema svārstīguma neto aktīvu vērtības NTF (ZSNAV NTF) gadījumā iknedēļas likviditātes prasībās ierobežotā procentuālā apmērā būtu jāiekļauj arī valdības vērtspapīri, kuru atlikušais termiņš ir 190 dienas un kurus var realizēt vienā darbdienā. Mainīgas neto aktīvu vērtības NTF (MNAV NTF) gadījumā iknedēļas likviditātes prasībās ierobežotā procentuālā apmērā būtu jāiekļauj arī naudas tirgus instrumenti vai atbilstīgo NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības ar noteikumu, ka tās var realizēt piecās darbdienās. Lai aprēķinātu tādu aktīvu īpatsvaru, kuru termiņš ir diena vai nedēļa, būtu jāizmanto aktīva oficiālais termiņš. Var ņemt vērā to, ka NTF pārvaldnieks var izbeigt līgumu īsā termiņā. Piemēram, ja pirkšanas ar atpārdošanu līgumu var izbeigt, par to vienu darbdienu iepriekš brīdinot, tas būtu jāuzskata par aktīvu, kura termiņš ir diena. Ja pārvaldniekam ir iespēja atsaukt naudu no noguldījuma konta, par to vienu darbdienu iepriekš brīdinot, tas būtu jāuzskata par aktīvu, kura termiņš ir diena. Ja finanšu instruments ietver pārdošanas iespējas līgumu un minēto pārdošanu var brīvi veikt ik dienu vai piecu darbdienu laikā, un pārdošanas norunas cena ir tuva sagaidāmajai instrumenta vērtībai, minētais instruments būtu jāuzskata attiecīgi par aktīvu, kura termiņš ir diena vai nedēļa.

(39)

Tā kā NTF var ieguldīt aktīvos ar dažādiem termiņu intervāliem, ir svarīgi, lai ieguldītāji spētu izšķirt dažādu kategoriju NTF. Tādēļ NTF būtu jāklasificē vai nu kā īstermiņa NTF, vai kā standarta NTF. Īstermiņa NTF mērķis ir piedāvāt ienesīgumu pēc naudas tirgus likmēm, vienlaikus nodrošinot augstāko iespējamo drošības līmeni ieguldītājiem. Ar īsu WAM un WAL īstermiņa NTF ilguma risks un kredītrisks tiek noturēts zemā līmenī.

(40)

Standarta NTF mērķis ir piedāvāt ienesīgumu, kas ir nedaudz lielāki par naudas tirgus ienesīgumu, un tādēļ tie iegulda aktīvos, kuriem ir ilgāks termiņš. Lai panāktu šādus lielākus darbības rezultātus, standarta NTF būtu jāļauj portfeļa riskam piemērot plašākus ierobežojumus, piemēram, WAM un WAL.

(41)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 84. pantu to NTF, kas ir PVKIU, pārvaldnieki ārkārtas gadījumos, ja apstākļi to prasa, var uz laiku apturēt vērtspapīru atpakaļpirkšanu. Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 16. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 (9) 47. pantu to NTF, kas ir AIF, pārvaldnieki var piemērot īpašu kārtību, kā rīkoties fondu aktīvu negaidītas nelikviditātes gadījumā.

(42)

Lai nodrošinātu pienācīgu likviditātes pārvaldību, NTF būtu jāievieš skaidra politika un procedūras ieguldītāju iepazīšanai. Politikai, kas NTF pārvaldniekam ir jāievieš, būtu jāpalīdz saprast NTF ieguldītāju bāzi tiktāl, lai varētu paredzēt lielus atpakaļpirkšanas pieprasījumus. Lai NTF nebūtu jāsaskaras ar pēkšņiem lieliem atpakaļpirkšanas pieprasījumiem, īpaša uzmanība būtu jāpievērš lieliem ieguldītājiem, kas pārstāv būtisku NTF aktīvu daļu, piemēram, vienam ieguldītājam, kura pārstāvētā aktīvu daļa pārsniedz tādu aktīvu proporcionālo daļu, kuru termiņš ir viena diena. Kad vien iespējams, NTF pārvaldniekam būtu jāpārbauda tā ieguldītāju identitāte, pat ja tos pārstāv nominālie konti, portāli vai citi netieši pircēji.

(43)

Īstenojot prudenciālu riska pārvaldību, NTF vismaz divreiz gadā būtu jāveic stresa testēšana. Tiek sagaidīta NTF pārvaldnieka rīcība NTF finanšu pozīciju stiprināšanai, ja stresa testu rezultāti norāda uz ievainojamību.

(44)

Lai atspoguļotu aktīvu faktisko vērtību, priekšroka būtu dodama tādai vērtējuma metodei kā novērtējumam pēc tirgus vērtības. NTF pārvaldniekam nebūtu jāatļauj izmantot novērtējumu pēc modeļa, ja novērtējums pēc tirgus vērtības ļauj iegūt ticamu aktīva vērtību, jo novērtējumam pēc modeļa piemīt tendence sniegt neprecīzāku vērtējumu. Tādi aktīvi kā valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, vidēja termiņa vai īstermiņa parādzīmes, parasti ir tie, kuriem ir paredzams uzticams novērtējums pēc tirgus vērtības. Novērtējot komerciālus vērtspapīrus vai noguldījumu sertifikātus, NTF pārvaldniekam būtu jāpārbauda, vai otrreizējais tirgus nodrošina precīzu cenas piedāvājumu. Emitenta piedāvātā atpirkšanas cena arī tiek uzskatīta par labu aplēsi komerciāla vērtspapīra vērtībai. Dažus aktīvus, piemēram, dažus nelikvīdus ārpusbiržas atvasinātos finanšu instrumentus, var būt grūti novērtēt pēc tirgus vērtības. Tādā gadījumā un ja novērtējums pēc tirgus vērtības nesniedz ticamu aktīvu vērtību, NTF pārvaldniekam būtu jānosaka aktīva patiesā vērtība, izmantojot novērtēšanu pēc modeļa, piemēram, NTF pārvaldniekam būtu jāizmanto tirgus dati, piemēram, salīdzināmu emisiju un salīdzināmu emitentu ienākumi vai aktīva naudas plūsmu diskontēšana. Novērtējumā pēc modeļa aktīva patiesās vērtības noteikšanai izmanto finanšu modeļus. Šādus modeļus var izstrādāt, piemēram, pats NTF vai arī NTF var izmantot ārēju trešo personu, piemēram, datu sniedzēju esošos modeļus.

(45)

Valsts parāda NNAV NTF mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu, vienlaikus nodrošinot augstu likviditātes līmeni. Vairākumam valsts parāda NNAV NTF neto aktīvu vērtība (NAV) uz akciju vai ieguldījumu apliecību ir noteikta, piemēram, EUR 1, USD 1 vai GBP 1, kad tie sadala ieņēmumus ieguldītājiem. Pārējie valsts parāda NNAV NTF uzkrāj ieņēmumus fonda NAV, vienlaikus uzturot aktīva īsto vērtību nemainīgu.

(46)

Lai ņemtu vērā valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF īpatnības, arī tiem būtu jāļauj izmantot starptautiski atzītu amortizētās iegādes vērtības metodi, kā izklāstīts starptautiskajos grāmatvedības standartos, ko Savienība pieņēmusi attiecībā uz dažiem aktīviem. Tomēr, lai nodrošinātu, ka starpība starp nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību tiek pastāvīgi uzraudzīta, valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF būtu arī jāaprēķina to aktīvu vērtība, balstoties uz tirgus cenu vai novērtējumu pēc modeļa.

(47)

Tā kā NTF ir jāpublicē NAV, kas atspoguļo visas izmaiņas tā aktīvu vērtībā, publicētā NAV ir jānoapaļo vismaz līdz tuvākajam bāzes punktam vai tā ekvivalentam. Tādējādi, ja NAV tiek publicēta konkrētā naudas vienībā, piemēram, EUR 1, papildu vērtības izmaiņas būtu jāveic ik pēc EUR 0,0001. Ja NAV ir EUR 100, papildu vērtības izmaiņas būtu jāveic ik pēc EUR 0,01. Turklāt, ja NTF ir valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF, NTF būtu jāspēj publicēt nemainīgo NAV un starpību starp nemainīgo NAV un NAV. Šādā gadījumā nemainīgo NAV aprēķina, noapaļojot NAV līdz tuvākajam centam neto aktīva vērtībai EUR 1 (izmaiņas ik pēc EUR 0,01).

(48)

Lai varētu mazināt iespējamos ieguldītāju atpakaļpirkšanas pieprasījumus ārkārtīgi saspringtā tirgus situācijā, visiem valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF būtu jāievieš noteikumi par likviditātes maksām un atpakaļpirkšanas ierobežojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un novērstu situāciju, kad priekšrocības gūst ieguldītāji, kuri pirmie iesniedz atpakaļpirkšanas pieprasījumu. Likviditātes maksām būtu pienācīgi jāatspoguļo izmaksas, ko NTF rada likviditātes panākšana, un tām nevajadzētu būt soda maksājumam, kas kompensē zaudējumus, ko citi ieguldītāji cietuši atpakaļpirkšanas rezultātā.

(49)

Ārējs atbalsts, kas sniegts NTF nolūkā uzturēt likviditāti vai stabilitāti vai kas faktiski ir ar tādu ietekmi, palielina risku, ka negatīva ietekme var izplatīties no NTF nozares uz pārējo finanšu nozari. Trešām personām, tostarp kredītiestādēm, citām finanšu iestādēm vai juridiskām personām, kas ietilpst vienā un tajā pašā grupā kā NTF, kuras sniedz šādu atbalstu, varētu būt interese to darīt tādēļ, ka tām ir vai nu ekonomiska interese pārvaldītājsabiedrībā, kas pārvalda NTF, vai tādēļ, ka tās vēlas izvairīties no reputācijas apdraudējuma gadījumā, ja to vārds tiktu saistīts ar NTF saistību neizpildi. Tā kā šīs trešās personas ne vienmēr skaidri uzņemas saistības sniegt vai garantēt atbalstu, pastāv nenoteiktība par to, vai šāds atbalsts tiks piešķirts, kad NTF tas būs vajadzīgs. Minētajos apstākļos sponsora atbalsta diskrecionārais raksturs veicina nenoteiktību tirgus dalībnieku vidū par to, kas segs NTF zaudējumus, ja tādi tiešām radīsies. Minētā nenoteiktība var padarīt NTF vēl ievainojamākus saistībā ar ieguldījumu aizplūšanu finanšu nestabilitātes periodos, kad lielāki finanšu riski ir izteiktāki un kad rodas bažas par sponsoru finansiālo dzīvotspēju un spēju sniegt atbalstu saistītajiem NTF. Minēto iemeslu dēļ ārējs atbalsts NTF būtu jāaizliedz.

(50)

Ieguldītāji pirms ieguldījumu veikšanas NTF būtu skaidri jāinformē par to, vai NTF ir īstermiņa vai standarta NTF un vai NTF ir valsts parāda NNAV NTF, ZSNAV NTF vai MNAV NTF. Lai izvairītos no ieguldītāju nepamatotām cerībām, visos reklāmas dokumentos būtu skaidri jānorāda, ka NTF nav garantētu ieguldījumu instruments. NTF arī būtu ik nedēļu jādara ieguldītājiem pieejama vēl cita informācija, tostarp portfeļa termiņu sadalījums, kredīta profils un detalizēta informācija par NTF 10 lielākajiem ieguldītājiem.

(51)

Papildus ziņošanai, kas jau jāveic saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai Direktīvu 2011/61/ES, un lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes spēj noteikt, uzraudzīt un reaģēt uz riskiem NTF tirgū, NTF būtu jāziņo to kompetentajām iestādēm detalizēts saraksts ar informāciju par NTF, tostarp par NTF veidu un raksturīgajām pazīmēm, portfeļa rādītājiem un informāciju par aktīviem, kas tiek turēti portfelī. Kompetentajām iestādēm visā Savienībā būtu konsekventi jāvāc minētie dati, lai iegūtu būtiskas zināšanas par galvenajām attīstības tendencēm NTF tirgū. Lai veicinātu kopīgu analīzi par potenciālu NTF ietekmi uz tirgu Savienībā, šādi dati būtu jāiesniedz Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (10), kurai būtu jāveido centrāla NTF datubāze.

(52)

NTF kompetentajai iestādei būtu jāpārbauda, vai NTF spēj pastāvīgi atbilst šīs regulas prasībām. Tādēļ būtu jāpiešķir kompetentajām iestādēm visas nepieciešamās uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, tostarp spēja piemērot noteiktas sankcijas un pasākumus, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savas funkcijas saistībā ar šo regulu. Minētajām pilnvarām nebūtu jāskar pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES. PVKIU vai AIF kompetentajām iestādēm arī būtu jāpārliecinās par visu to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu atbilstību, kam piemīt NTF īpašības un kas eksistē brīdī, kad šī regula stājas spēkā.

(53)

Lai turpmāk precizētu šīs regulas papildu tehniskos elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz to, lai ieviestu savstarpējas atsauces uz VPS vērtspapīrošanas un ABKV kritērijiem, lai noteiktu aktīviem piemērojamās kvantitatīvās un kvalitatīvās likviditātes un kredītkvalitātes prasības un lai noteiktu kredītkvalitātes novērtēšanas kritērijus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (11). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(54)

Komisija būtu arī jāpilnvaro pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu. EVTI būtu jāuztic izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz ziņojumu iesniegšanas veidlapu, kurā ietverta informācija par NTF kompetentajām iestādēm, un iesniegt tos Komisijai.

(55)

EVTI būtu jāspēj attiecībā uz šo regulu īstenot visas pilnvaras, kas tai uzticētas ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES. Tai arī tiek uzticēts izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus.

(56)

Komisijai līdz 2022. gada 21. jūlijam būtu jāveic šīs regulas pārskatīšana. Minētajā pārskatīšanā būtu jāapsver šīs regulas piemērošanā gūtā pieredze un jāanalizē ietekme uz dažādiem ekonomikas aspektiem, kas saistīti ar NTF. Tajā būtu jāapsver arī ietekme uz ieguldītājiem, NTF un NTF pārvaldniekiem Savienībā. Tajā arī būtu jāizvērtē, kāda loma NTF ir dalībvalstu emitēta vai garantēta parāda pirkšanā, vienlaikus ņemot vērā šāda parāda īpašās iezīmes, ņemot vērā to, ka tam ir ļoti būtiska nozīme dalībvalstu finansēšanā. Turklāt pārskatīšanā būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (12) 509. panta 3. punktā minētais ziņojums, šīs regulas ietekme uz īstermiņa finansējuma tirgiem un regulējuma attīstību starptautiskā līmenī. Visbeidzot, Komisijai līdz 2022. gada 21. jūlijam būtu jāiesniedz ziņojums par to, vai ir iespējams ieviest ES valsts parāda kvotu 80 % apmērā, jo ES īstermiņa valsts parāda instrumentu emitēšanu reglamentē Savienības tiesības un līdz ar to no prudenciālās uzraudzības viedokļa ir pamatoti piemērot preferenciālu attieksmi pretēji tam, kā tas ir ārpussavienības valsts parāda gadījumā. Tā kā pašlaik ir vērojama ES īstermiņa valsts parāda instrumentu nepietiekamība un pastāv nenoteiktība attiecībā uz jaunizveidoto ZSNAV NTF tendencēm, Komisijai līdz 2022. gada 21. jūlijam būtu jāpārskata tas, vai ES valsts parāda kvotas ieviešana 80 % apmērā ir dzīvotspējīga, tostarp jāizvērtē, vai ZSNAV NTF modelis ir kļuvis par piemērotu alternatīvu ārpussavienības valsts parāda NNAV NTF.

(57)

Šajā regulā paredzētajiem jaunajiem vienotajiem noteikumiem par NTF būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (14).

(58)

Tā kā šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt vienotas prudenciālās, pārvaldības un pārredzamības prasības, ko piemēro NTF visā Savienībā, tai pašā laikā apzinoties vajadzību līdzsvarot NTF drošumu un uzticamību ar naudas tirgu efektīvu darbību un dažādo iesaistīto personu izmaksām, nevar efektīvi sasniegt dalībvalstīs un tā kā to mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(59)

Šajā regulā paredzētie jaunie vienotie noteikumi par NTF ievēro pamattiesības un principus, kas ir skaidri atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši patērētāju aizsardzība, darījumdarbības brīvība un personas datu aizsardzība. Jaunie vienotie noteikumi par NTF būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula paredz noteikumus par naudas tirgus fondiem (NTF), kas veic uzņēmējdarbību, tiek pārvaldīti vai tirgoti Savienībā, attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuri ir atbilstīgi NTF ieguldījumiem, NTF portfeli, NTF aktīvu novērtēšanu un ziņošanas prasībām saistībā ar NTF.

Šo regulu piemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem:

a)

kuriem atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK ir nepieciešama vai kuri ir saņēmuši darbības atļauju kā PVKIU vai kuri ir AIF atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES;

b)

kuri iegulda īstermiņa aktīvos; un

c)

kuriem ir noteikts viens vai kumulatīvi mērķi, kas piedāvā ienesīgumu atbilstoši naudas tirgus likmēm vai saglabājot ieguldījuma vērtību.

2.   Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības jomā, uz kuru attiecas šī regula.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“īstermiņa aktīvi” ir finanšu aktīvi ar atlikušo termiņu, kas nepārsniedz divus gadus;

2)

“naudas tirgus instrumenti” ir naudas tirgus instrumenti, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta o) apakšpunktā, un instrumenti, kā tie minēti Komisijas Direktīvas 2007/16/EK (15) 3. pantā;

3)

“pārvedami vērtspapīri” ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā, un instrumenti, kā tie minēti Direktīvas 2007/16/EK 2. panta 1. punktā;

4)

“pārdošanas ar atpirkšanu līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru viena puse darījuma partnerim nodod vērtspapīrus vai jebkādas tiesības, kas saistītas ar to īpašumtiesībām, ievērojot apņemšanos tos atpirkt par noteiktu cenu nākotnes datumā, kas ir noteikts vai kas ir jānosaka;

5)

“pirkšanas ar atpārdošanu līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru viena puse no darījuma partnera saņem vērtspapīrus vai tiesības, kas saistītas ar to īpašumtiesībām vai nodrošinājumu, ņemot vērā saistības tos atpārdot par noteiktu cenu nākotnes datumā, kas ir noteikts vai kas ir jānosaka;

6)

“vērtspapīru aizdevums” jeb “vērtspapīru aizņēmums” ir jebkurš darījums, ar kuru iestāde vai tās darījumu partneris nodod vērtspapīrus, ar noteikumu, ka aizņēmējs apņemas atdot līdzvērtīgus vērtspapīrus kādā nākotnes datumā vai kad to pieprasīs vērtspapīru aizdevējs; šāds darījums tiek saukts par “vērtspapīru aizdevumu” iestādei, kas nodod vērtspapīrus, un par “vērtspapīru aizņēmumu” – iestādei, kurai vērtspapīri tiek nodoti;

7)

“vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā;

8)

“novērtējums pēc tirgus vērtības” ir pozīciju novērtējums, kas balstās uz brīvi pieejamām, no neitrāliem avotiem iegūtām noslēguma cenām, tostarp biržas cenām, vispāratzītu vērtēšanas sistēmu cenām vai vairāku neatkarīgu tirgū atzītu mākleru noteiktajām cenām;

9)

“novērtējums pēc modeļa” ir jebkurš novērtējums, kas salīdzināms ar etalonu, ekstrapolējams vai citādi aprēķināms no vienas vai vairākām tirgus vērtībām;

10)

“amortizētās iegādes vērtības metode” ir novērtēšanas metode, saskaņā ar kuru aktīva iegādes izmaksas vērtība tiek koriģēta, ņemot vērā prēmiju amortizēšanu vai diskontu līdz termiņa beigām;

11)

“valsts parāda nemainīgas neto aktīvu vērtības NTF” jeb “valsts parāda NNAV NTF” ir NTF:

a)

kas tiecas saglabāt nemainīgu neto aktīvu vērtību (NAV) uz akciju vai ieguldījumu apliecību;

b)

kurā fonda ienākumi tiek uzkrāti ik dienu un tos var vai nu izmaksāt ieguldītājam, vai arī izmantot, lai iegādātos vairāk fonda akciju vai ieguldījumu apliecību;

c)

kurā aktīvi parasti tiek vērtēti pēc amortizētās iegādes vērtības metodes un NAV tiek noapaļota uz tuvāko augstāko procentpunktu vai tā ekvivalentu valūtas izteiksmē; un

d)

kas vismaz 99,5 % no saviem aktīviem iegulda 17. panta 7. punktā minētajos instrumentos, pirkšanas ar atpārdošanu līgumos, kuri nodrošināti ar valdības parādu, kā minēts 17. panta 7. punktā, un naudas līdzekļos;

12)

“zema svārstīguma neto aktīvu vērtības NTF” jeb “ZSNAV NTF” ir NTF, kas atbilst 29., 30. un 32. pantā un 33. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām īpašajām prasībām;

13)

“mainīgas neto aktīvu vērtības NTF” jeb “MNAV NTF” ir NTF, kas atbilst 29. un 30. pantā un 33. panta 1. punktā noteiktajām īpašajām prasībām;

14)

“īstermiņa NTF” ir NTF, kas iegulda atbilstīgos naudas tirgus instrumentos, kuri minēti 10. panta 1. punktā, un kam piemēro 24. pantā izklāstītos noteikumus par portfeli;

15)

“standarta NTF” ir NTF, kas iegulda atbilstīgos naudas tirgus instrumentos, kuri minēti 10. panta 1. un 2. punktā, un kam piemēro 25. pantā izklāstītos noteikumus par portfeli;

16)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

17)

“NTF kompetentā iestāde” ir:

a)

attiecībā uz PVKIU – PVKIU piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 97. pantu;

b)

attiecībā uz ES AIF – AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta p) apakšpunktā;

c)

attiecībā uz ārpussavienības AIF – jebkura no šādām iestādēm:

i)

tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ārpussavienības AIF tiek tirgots Savienībā bez pases;

ii)

tā ES AIFP kompetentā iestāde, kas pārvalda ārpussavienības AIF, ja ārpussavienības AIF tiek tirgots Savienībā ar pasi vai netiek tirgots Savienībā;

iii)

atsauces dalībvalsts kompetentā iestāde, ja ārpussavienības AIF nepārvalda ES AIFP un tas tiek tirgots Savienībā ar pasi;

18)

“oficiālais termiņš” ir datums, kad pilnā apmērā jāatmaksā vērtspapīra pamatsumma un uz kuru neattiecas nekāda iespēja to brīvi izvēlēties;

19)

“vidējais svērtais termiņš” jeb “WAM” ir visu NTF portfelī esošo aktīvu vidējā līdz oficiālajam termiņam atlikušā laika rādītājs vai, ja atlikušais laiks ir īsāks – līdz nākamajai procentu likmes pārskatīšanai atbilstīgi naudas tirgus procentu likmei, un kas atspoguļo katra aktīva relatīvo īpatsvaru turējumā;

20)

“vidējais svērtais darbības laiks” jeb “WAL” ir visu NTF portfelī esošo aktīvu vidējā līdz oficiālajam termiņam atlikušā laika rādītājs, kas atspoguļo katra aktīva relatīvo īpatsvaru turējumā;

21)

“atlikušais termiņš” ir laiks, kas atlicis līdz vērtspapīra oficiālajam termiņam;

22)

“īsā pārdošana” ir NTF veikta tādu instrumentu pārdošana, kuri pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī NTF nepieder, tostarp pārdošana, ja pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī NTF ir aizņēmies vai vienojies aizņemties instrumentu, lai to nodotu norēķināšanās brīdī, izņemot:

a)

pārdošanu, ko viena vai otra puse veic ar pārdošanas ar atpirkšanu līgumu, ja viena puse ir piekritusi pārdot otrai pusei vērtspapīru par noteiktu cenu un otra puse apņēmusies vēlākā datumā pārdot vērtspapīru atpakaļ par citu noteiktu cenu; vai

b)

nākotnes līgumu vai citu atvasinātu instrumentu līgumu slēgšanu, ja ir vienošanās pārdot vērtspapīrus par noteiktu cenu nākotnes datumā;

23)

“NTF pārvaldnieks” – attiecībā uz NTF ir PVKIU, PVKIU pārvaldnieks vai attiecībā uz pašpārvaldītu PVKIU – PVKIU ieguldījumu sabiedrība, un attiecībā uz NTF, kas ir AIF – AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF.

3. pants

NTF veidi

1.   NTF veido vienā no šādiem veidiem:

a)

MNAV NTF;

b)

valsts parāda NNAV NTF;

c)

ZSNAV NTF.

2.   NTV darbības atļaujā skaidri norāda NTF veidu, izraugoties no 1. punktā minētajiem.

4. pants

NTF darbības atļaujas piešķiršana

1.   Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums Savienībā veic uzņēmējdarbību, tiek tirgots un pārvaldīts kā NTF tikai tad, ja tas ir saņēmis darbības atļauju atbilstīgi šai regulai.

Šāda darbības atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.

2.   Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kam vajag PVKIU darbības atļauju atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK un NTF darbības atļauju atbilstīgi šai regulai, pirmoreiz piešķir atļauju darboties kā NTF, piemērojot PVKIU atļaujas piešķiršanas procedūru atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums jau ir saņēmis PVKIU darbības atļauju atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK, tas var iesniegt pieteikumu NTF darbības atļaujas saņemšanai saskaņā ar šā panta 4. un 5. punktā noteikto procedūru.

3.   Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kas ir AIF un kam vajag NTF darbības atļauju atbilstīgi šai regulai, piešķir NTF darbības atļauju, ievērojot 5. pantā noteikto atļauju piešķiršanas procedūru.

4.   Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam NTF darbības atļauju nepiešķir, ja NTF kompetentā iestāde nav saņēmusi pierādījumu, ka NTF spēs izpildīt visas šīs regulas prasības.

5.   Lai saņemtu NTF darbības atļauju, kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iesniedz savai kompetentajai iestādei visus šos dokumentus:

a)

NTF darbības noteikumus vai dibināšanas dokumentus, tostarp norādi par to, kāda NTF veids tas ir no 3. panta 1. punktā norādītajiem;

b)

NTF pārvaldnieka identifikāciju;

c)

depozitārija identifikāciju;

d)

aprakstu vai jebkādu informāciju par NTF, kas pieejama ieguldītājiem;

e)

aprakstu vai jebkādu informāciju par noteikumiem un procedūrām, kas nepieciešamas, lai tiktu izpildītas II līdz VII nodaļas prasības;

f)

jebkuru citu informāciju vai dokumentu, ko pieprasa NTF kompetentā iestāde, lai pārliecinātos par atbilstību šīs regulas prasībām.

6.   Kompetentās iestādes reizi ceturksnī informē EVTI par darbības atļaujām, kas piešķirtas vai anulētas, ievērojot šo regulu.

7.   EVTI uztur centrālu publisku reģistru, kurā identificēts katrs NTF, kam piešķirta darbības atļauja atbilstīgi šai regulai, tā veids saskaņā ar 3. panta 1. punktu, vai tas ir īstermiņa vai standarta NTF, NTF pārvaldnieks un NTF kompetentā iestāde. Reģistru dara pieejamu elektroniskā formātā.

5. pants

Procedūra darbības atļaujas piešķiršanai NTF, kas ir AIF

1.   AIF piešķir NTF darbības atļauju tikai tad, ja NTF kompetentā iestāde apstiprina pieteikumu, ko iesniedzis AIFP, kuram atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES jau ir piešķirta atļauja pārvaldīt NTF, kas ir AIF, un apstiprina arī fonda darbības noteikumus un izvēlēto depozitāriju.

2.   Iesniedzot pieteikumu par tāda NTF, kas ir AIF, pārvaldīšanu, AIFP, kurš saņēmis atļauju, iesniedz NTF kompetentajai iestādei:

a)

rakstisku līgumu ar depozitāriju;

b)

informāciju par portfeļa un riska pārvaldības un administratīvo darbību deleģēšanas kārtību saistībā ar AIF;

c)

informāciju par to NTF, kas ir AIF un ko AIFP pārvalda vai plāno pārvaldīt, ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām raksturīgām pazīmēm.

Saistībā ar šā punkta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem NTF kompetentā iestāde var prasīt AIFP kompetentajai iestādei skaidrojumu un informāciju vai apliecinājumu, ka uz NTF attiecas AIFP pārvaldīšanas atļauja. AIFP kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darbdienu laikā pēc šāda pieprasījuma.

3.   Par jebkuriem turpmākiem grozījumiem dokumentos, kas minēti 2. punktā, AIFP nekavējoties informē NTF kompetento iestādi.

4.   NTF kompetentā iestāde noraida AIFP pieteikumu tikai tādā gadījumā, ja piemērojams kāds no šiem:

a)

AIFP neatbilst šai regulai;

b)

AIFP neatbilst Direktīvai 2011/61/ES;

c)

AIFP kompetentā iestāde nav piešķīrusi tam atļauju pārvaldīt NTF;

d)

AIFP nav iesniedzis 2. punktā minētos dokumentus.

Pirms pieteikuma noraidīšanas NTF kompetentā iestāde konsultējas ar AIFP kompetento iestādi.

5.   Lai piešķirtu AIF atļauju darboties kā NTF, netiek prasīts, lai AIF pārvaldnieks būtu AIFP, kam piešķirta darbības atļauja AIF piederības dalībvalstī, vai lai AIFP veic vai deleģē darbības AIF piederības dalībvalstī.

6.   AIFP divu mēnešu laikā pēc visu pieteikuma dokumentu iesniegšanas tiek informēts par to, vai AIF ir vai nav piešķirta atļauja darboties kā NTF.

7.   NTF kompetentā iestāde nepiešķir AIF atļauju darboties kā NTF, ja AIF ir juridiski liegts tirgot tā akcijas vai ieguldījumu apliecības tā piederības dalībvalstī.

6. pants

Nosaukuma “NTF” izmantošana

1.   PVKIU vai AIF izmanto nosaukumu “naudas tirgus fonds” jeb “NTF” attiecībā uz sevi vai tā emitētām akcijām vai ieguldījumu apliecībām tikai tad, ja PVKIU vai AIF ir piešķirta darbības atļauja saskaņā ar šo regulu.

PVKIU vai AIF neizmanto maldinošu vai neprecīzu nosaukumu, kas liecinātu, ka tas ir NTF, ja vien tam nav piešķirta NTF darbības atļauja saskaņā ar šo regulu.

PVKIU vai AIF nepiemīt raksturīgas pazīmes, kas ir pēc būtības līdzīgas 1. panta 1. punktā minētajām, ja vien tam nav piešķirta NTF darbības atļauja saskaņā ar šo regulu.

2.   Nosaukuma “naudas tirgus fonds”, “NTF” vai cita tāda nosaukuma, kas rada iespaidu, ka PVKIU vai AIF ir NTF, izmantošana ir tā izmantošana jebkādos ārējos dokumentos, prospektos, ziņojumos, apliecinājumos, reklāmā, paziņojumos, vēstulēs vai jebkurā citā materiālā, kas adresēts vai paredzēts izplatīšanai iespējamajiem ieguldītājiem, ieguldījumu apliecību turētājiem, akcionāriem vai kompetentajām iestādēm rakstiski, mutiski, elektroniski vai jebkādā citā formā.

7. pants

Piemērojamie noteikumi

1.   NTF un NTF pārvaldnieks pastāvīgi atbilst šai regulai.

2.   NTF, kas ir PVKIU, un NTF pārvaldnieks pastāvīgi atbilst Direktīvas 2009/65/EK prasībām, ja vien šajā regulā nav norādīts citādi.

3.   NTF, kas ir AIF, un NTF pārvaldnieks pastāvīgi atbilst Direktīvas 2011/61/ES prasībām, ja vien šajā regulā nav norādīts citādi.

4.   NTF pārvaldnieks ir atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu šai regulai un ir atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem vai izdevumiem, kas rodas saistībā ar neatbilstību šai regulai.

5.   Šī regula neliedz NTF piemērot ieguldījumu ierobežojumus, kas ir stingrāki nekā šajā regulā noteiktie.

II NODAĻA

Pienākumi attiecībā uz NTF ieguldījumu politiku

I iedaļa

Vispārīgi noteikumi un atbilstīgi aktīvi

8. pants

Vispārīgi principi

1.   Ja NTF ietilpst vairāk nekā viena ieguldījumu apakšstruktūra, tad, piemērojot II līdz VII nodaļu, katru apakšstruktūru uzskata par atsevišķu NTF.

2.   NTF, kam ir darbības atļauja kā PVKIU, nepiemēro Direktīvas 2009/65/EK 49. līdz 50.a pantā, 51. panta 2. punktā un 52. līdz 57. pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz PVKIU ieguldījumu politiku, ja vien šajā regulā skaidri nav norādīts citādi.

9. pants

Atbilstīgi aktīvi

1.   NTF iegulda tikai vienā vai vairākās šādu finanšu aktīvu kategorijās un tikai ievērojot šajā regulā paredzētos nosacījumus:

a)

naudas tirgus instrumentos, tostarp finanšu instrumentos, kurus atsevišķi vai kopīgi emitējušas vai garantējušas Savienība, dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās administrācijas vai dalībvalstu centrālās bankas, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Eiropas Finanšu stabilitātes instruments, trešās valsts centrālā varas iestāde vai centrālā banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Padomes Attīstības banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Starptautisko norēķinu banka vai jebkura cita attiecīga starptautiska finanšu iestāde vai organizācija, kurā iesaistījusies viena vai vairākas dalībvalstis;

b)

atbilstīgās vērtspapīrošanās un ar aktīviem nodrošinātos komerciālos vērtspapīros (ABKV);

c)

noguldījumos kredītiestādēs;

d)

atvasinātos finanšu instrumentos;

e)

pārdošanas ar atpirkšanu līgumos, kas atbilst 14. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

f)

pirkšanas ar atpārdošanu līgumos, kas atbilst 15. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

g)

citu NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās.

2.   NTF neveic nevienu no šādām darbībām:

a)

ieguldīšanu aktīvos, kas nav minēti 1. punktā;

b)

šādu instrumentu īso pārdošanu – naudas tirgus instrumenti, vērtspapīrošanas, ABKV un citu NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības;

c)

neveido tiešas vai netiešas riska pozīcijas kapitāla vērtspapīros vai precēs, tostarp izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus, sertifikātus, kuri tos pārstāv, uz tiem balstītus indeksus vai jebkādus citus līdzekļus vai instrumentus, kas veidotu riska pozīciju tajos;

d)

vērtspapīru aizdevuma vai vērtspapīru aizņēmuma līgumu vai jebkādu citu tādu līgumu slēgšanu, kas apgrūtinātu NTF aktīvus;

e)

naudas līdzekļu aizņemšanos un aizdošanu.

3.   NTF var turēt papildu likvīdus aktīvus saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 2. punktu.

10. pants

Atbilstīgi naudas tirgus instrumenti

1.   Naudas tirgus instrumentu uzskata par atbilstīgu NTF ieguldījumiem ar noteikumu, ka tas atbilst visām šīm prasībām:

a)

tas ietilpst vienā no naudas tirgus instrumentu kategorijām, kas minētas Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b), c) vai h) apakšpunktā,

b)

tam piemīt kāda no šādām alternatīvām raksturīgām pazīmēm:

i)

tā oficiālais termiņš emisijas brīdī ir 397 dienas vai īsāks;

ii)

tā atlikušais termiņš līdz atpakaļpirkšanai ir 397 dienas vai īsāks;

c)

naudas tirgus instrumenta emitents un naudas tirgus instrumenta kvalitāte saņēmuši labvēlīgu vērtējumu, ievērojot 19. līdz 22. pantu;

d)

ja NTF iegulda vērtspapīrošanā vai ABKV, uz to attiecas 11. pantā noteiktās prasības.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta b) apakšpunkta standarta NTF ir arī atļauts ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kuru atlikušais termiņš līdz oficiālajam termiņam ir divi gadi vai īsāks, ar noteikumu, ka līdz nākamajai procentu likmes pārskatīšanas dienai atlikušais laikposms ir 397 dienas vai īsāks. Šajā nolūkā naudas tirgus instrumentiem ar mainīgu likmi un naudas tirgus instrumentiem ar nemainīgu likmi, ko ierobežo ar mijmaiņas darījumiem, piemēro naudas tirgus likmi vai indeksu.

3.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi Savienība, dalībvalsts centrālā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Stabilizācijas mehānisms vai Eiropas Finanšu stabilitātes instruments.

11. pants

Atbilstīgas vērtspapīrošanas un ABKV

1.   Gan vērtspapīrošanu, gan ABKV uzskata par atbilstīgu NTF ieguldījumiem, ja vērtspapīrošana vai ABKV ir pietiekami likvīdi, ir saņēmuši labvēlīgu novērtējumu, ievērojot 19. līdz 22. pantu, un ir kāds no šiem:

a)

vērtspapīrošana, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (16) 13. pantā;

b)

ABKV, kas emitēti saskaņā ar ABKV programmu, kuru:

i)

pilnībā atbalsta regulēta kredītiestāde, kas sedz visus likviditātes, kredīta un vērtības samazinājuma riskus, kā arī kārtējās darījumu izmaksas un kārtējās ar ABKV saistītās programmas izmaksas, ja nepieciešams garantēt ieguldītajam jebkuru ar ABKV saistītu summu izmaksu pilnā apmērā;

ii)

nav atkārtota vērtspapīrošana un vērtspapīrošanas pamatā esošie riska darījumi katra ABKV darījuma līmenī neietver nevienu vērtspapīrošanas pozīciju,

iii)

neietver sintētisku vērtspapīrošanu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 11. punktā;

c)

vienkārša, pārredzama un standartizēta (VPS) vērtspapīrošana vai vienkārši, pārredzami un standartizēti ABKV.

2.   Īstermiņa NTF var ieguldīt 1. punktā minētajās vērtspapīrošanās vai ABKV ar noteikumu, ka attiecīgi ir izpildīts jebkurš no šiem nosacījumiem:

a)

šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto vērtspapīrošanu oficiālais termiņš emitēšanas brīdī ir divi gadi vai īsāks, un līdz nākamajai procentu likmes pārskatīšanas dienai atlikušais laikposms ir 397 dienas vai īsāks;

b)

šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto vērtspapīrošanu vai ABKV oficiālais termiņš emitēšanas brīdī vai atlikušais termiņš ir 397 dienas vai īsāks;

c)

šā panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā minētās vērtspapīrošanas ir amortizējami instrumenti, un to vidējais svērtais darbības laiks ir divi gadi vai īsāks.

3.   Standarta NTF var ieguldīt 1. punktā minētajās vērtspapīrošanās vai ABKV ar noteikumu, ka attiecīgi ir izpildīts jebkurš no šiem nosacījumiem:

a)

šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto vērtspapīrošanu un ABKV oficiālais termiņš emitēšanas brīdī vai atlikušais termiņš ir divi gadi vai īsāks, un līdz nākamajai procentu likmes pārskatīšanas dienai atlikušais laikposms ir 397 dienas vai īsāks;

b)

šā panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā minētās vērtspapīrošanas ir amortizējami instrumenti, un to vidējais svērtais darbības laiks ir divi gadi vai īsāks.

4.   Komisija līdz dienai, kas ir sešus mēnešus pēc ierosinātās regulas par VPS vērtspapīrošanu spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar 45. pantu pieņem deleģētu aktu, ar ko groza šo pantu, ieviešot atbilstošajos šīs regulas noteikumos savstarpēju atsauci uz kritērijiem VPS vērtspapīrošanu un ABKV identificēšanai. Grozījums stājas spēkā vēlākais sešus mēnešus pēc minētā deleģētā akta stāšanās spēkā vai pēc attiecīgo ierosinātajā regulā par VPS vērtspapīrošanu ieviesto noteikumu piemērošanas dienas atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

Piemērojot pirmo daļu, kritēriji VPS vērtspapīrošanu un ABKV identificēšanai ietver vismaz:

a)

prasības attiecībā uz vērtspapīrošanas vienkāršumu, tostarp to patieso pārdošanas raksturu un ar risku izvērtēšanu saistīto standartu ievērošanu;

b)

prasības attiecībā uz vērtspapīrošanas standartizāciju, tostarp prasības par riska atskaitījumiem;

c)

prasības attiecībā uz vērtspapīrošanas pārredzamību, tostarp informācijas sniegšanu potenciālajiem ieguldītājiem;

d)

attiecībā uz ABKV – papildus a), b) un c) apakšpunktam – prasības attiecībā uz sponsoru un sponsora atbalstu ABKV programmai.

12. pants

Atbilstīgi noguldījumi kredītiestādēs

Noguldījums kredītiestādē ir atbilstīgs NTF ieguldījumiem ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

noguldījums ir atmaksājams pēc pieprasījuma vai to iespējams izņemt jebkurā laikā;

b)

noguldījuma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus;

c)

kredītiestādes juridiskā adrese ir dalībvalstī, vai, ja kredītiestādes juridiskā adrese ir trešā valstī, uz to attiecas prudenciālās prasības, ko uzskata par līdzvērtīgām Savienības tiesībās noteiktajām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punktā noteikto procedūru.

13. pants

Atbilstīgi atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasināts finanšu instruments ir atbilstīgs NTF ieguldījumiem ar noteikumu, ka to tirgo regulētā tirgū, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, vai ārpus biržas, un ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

atvasināto finanšu instrumentu pamatā esošie instrumenti ir procentu likmes, valūtas maiņas kursi, valūtas vai indeksi, kas pārstāv vienu no minētajām kategorijām;

b)

atvasinātais finanšu instruments kalpo tikai tam, lai ierobežotu procentu likmes vai valūtas maiņas kursa riskus, kas piemīt citiem NTF ieguldījumiem;

c)

darījumu partneri darījumos ar ārpusbiržas atvasinātiem instrumentiem ir institūcijas, uz kurām attiecas prudenciāls regulējums un uzraudzība un kuras ietilpst kategorijās, ko apstiprinājusi NTF kompetentā iestāde;

d)

ārpusbiržas atvasinātos instrumentus katru dienu ticami un pamatoti vērtē un tos pēc NTF iniciatīvas jebkurā laikā var pārdot, likvidēt vai slēgt ar ieskaitu par patieso vērtību.

14. pants

Atbilstīgi pārdošanas ar atpirkšanu līgumi

Pārdošanas ar atpirkšanu līgums ir atbilstīgs, lai NTF to varētu noslēgt, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

to izmanto pagaidām uz laiku, kas nepārsniedz septiņas darbdienas, vienīgi likviditātes pārvaldības nolūkos un nevis tādos ieguldījumu nolūkos, kas nav c) apakšpunktā minētie;

b)

darījumu partnerim, kas saskaņā ar pārdošanas ar atpirkšanu līgumu saņem NTF nodotos aktīvus kā nodrošinājumu, aizliegts šos aktīvus pārdot, ieguldīt, ieķīlāt vai kā citādi nodot bez NTF iepriekšējas piekrišanas;

c)

naudas līdzekļus, ko NTF saņēmis atbilstoši pārdošanas ar atpirkšanu līgumam, var:

i)

noguldīt saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta f) apakšpunktu; vai

ii)

ieguldīt 15. panta 6. punktā minētajos aktīvos, bet ne citādi ieguldīt atbilstīgos aktīvos, kā minēts 9. pantā, nodot vai citādi izmantot atkārtoti;

d)

naudas līdzekļi, ko NTF saņēmis atbilstoši pārdošanas ar atpirkšanu līgumam, nepārsniedz 10 % no tā aktīviem;

e)

NTF ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt līgumu, iesniedzot paziņojumu ne vairāk kā divas darbdienas iepriekš.

15. pants

Atbilstīgi pirkšanas ar atpārdošanu līgumi

1.   Pirkšanas ar atpārdošanu līgums ir atbilstīgs, lai NTF to varētu noslēgt, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

NTF ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt līgumu, iesniedzot paziņojumu ne vairāk kā divas darbdienas iepriekš;

b)

tirgus vērtība aktīviem, kas saņemti saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, visu laiku ir vismaz vienāda ar izmaksātajiem naudas līdzekļiem.

2.   Aktīvi, ko NTF saņēmis saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, ir naudas tirgus instrumenti, kas atbilst 10. pantā noteiktajām prasībām.

Aktīvus, ko NTF saņēmis saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, nepārdod, neiegulda no jauna, neieķīlā vai citādi nenodod.

3.   NTF saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu nesaņem vērtspapīrošanu un ABKV.

4.   Aktīvi, ko NTF saņem saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, ir pietiekami diversificēti ar maksimālo pakļautību viena emitenta riskam 15 % apmērā no NTF NAV, izņemot, ja minētie aktīvi ir naudas tirgus instrumenti, kas atbilst 17. panta 7. punkta prasībām. Turklāt aktīvus, ko NTF saņem saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, ir emitējusi struktūra, kas ir neatkarīga no darījuma partnera un par kuru ir paredzams, ka tai nebūs augsta korelācija ar darījuma partnera darbības rezultātiem.

5.   NTF, kas slēdz pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, nodrošina, ka tas var atsaukt visu naudas summu jebkurā brīdī, pamatojoties vai nu uz uzkrājumu metodi, vai novērtējumu pēc tirgus vērtības. Ja naudu var atsaukt jebkurā laikā, pamatojoties uz novērtējumu pēc tirgus vērtības, pirkšanas ar atpārdošanu līguma novērtējumu pēc tirgus vērtības izmanto NTF NAV aprēķināšanai.

6.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, NTF saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu var saņemt likvīdus pārvedamus aktīvus vai naudas tirgus instrumentus, kas neatbilst 10. pantā noteiktajām prasībām, ar noteikumu, ka minētie aktīvi atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

a)

tos ir emitējusi vai garantējusi Savienība, kādas dalībvalsts centrālā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Stabilizācijas mehānisms vai Eiropas Finanšu stabilitātes mehānisms, ar noteikumu, ka ir saņemts labvēlīgs novērtējums, ievērojot 19. līdz 22. pantu;

b)

tos ir emitējusi vai garantējusi trešās valsts centrālā iestāde vai centrālā banka, ar noteikumu, ka ir saņemts labvēlīgs novērtējums, ievērojot 19. līdz 22. pantu.

Par aktīviem, kas saņemti saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu atbilstīgi šā punkta pirmajai daļai, atklāj informāciju NTF ieguldītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365 (17) 13. pantu.

Aktīvi, kas saņemti saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu atbilstīgi šā punkta pirmajai daļai, atbilst 17. panta 7. punkta prasībām.

7.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 45. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot likviditātes kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības, kas piemērojamas 6. punktā minētajiem aktīviem, un kredītkvalitātes kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības, kas piemērojamas šā panta 6. punkta a) apakšpunktā minētajiem aktīviem.

Minētajos nolūkos Komisija ņem vērā ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 509. panta 3. punktā.

Komisija pieņem deleģētos aktus, kas minēti pirmajā daļā, ne vēlāk kā 2018. gada 21. janvārī.

16. pants

Atbilstīgas NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības

1.   NTF var iegādāties citu NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības (“mērķa NTF”) ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

ne vairāk kā 10 % no tā mērķa NTF aktīviem ir iespējams saskaņā ar tā fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem kopumā ieguldīt citu NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās;

b)

mērķa NTF nav akciju vai ieguldījumu apliecību ieguvējā NTF.

NTF, kura akcijas vai ieguldījumu apliecības ir iegūtas, neiegulda ieguvējā NTF laikposmā, kurā ieguvējam NTF ir tā akcijas vai ieguldījumu apliecības.

2.   NTF var iegādāties cita NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības ar noteikumu, ka viena NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās neiegulda vairāk kā 5 % no saviem aktīviem.

3.   NTF var ieguldīt citu NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās kopumā ne vairāk kā 17,5 % no saviem aktīviem.

4.   Citu NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības ir atbilstīgas NTF ieguldījumiem ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

mērķa NTF ir darbības atļauja atbilstīgi šai regulai;

b)

ja mērķa NTF tieši vai ar deleģējumu pārvalda tas pats pārvaldnieks, kurš pārvalda ieguvēju NTF, vai cits uzņēmums, ar kuru ieguvēja NTF pārvaldnieku ir saistīts ar kopīgu vadību vai kontroli, vai ar būtisku tiešu vai netiešu līdzdalību, mērķa NTF vai minētā cita uzņēmuma pārvaldniekam ir aizliegts iekasēt parakstīšanas vai atpakaļpirkšanas maksas par ieguvēja NTF ieguldījumu mērķa NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās;

c)

ja NTF iegulda citu NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās 10 % no saviem aktīviem vai vairāk:

i)

minētā NTF prospektā atklāj informāciju par pārvaldīšanas maksu maksimālo apjomu, kādu var piemērot pašam NTF un citiem NTF, kuros tas iegulda; un

ii)

gada pārskatā norāda to maksimālo pārvaldīšanas maksu proporciju, kas iekasētas no paša NTF un no citiem NTF, kuros tas iegulda.

5.   Šā panta 2. un 3. punkts neattiecas uz NTF, kas ir AIF, kam ir piešķirta darbības atļauja saskaņā ar 5. pantu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

NTF tirgo vienīgi darbinieku uzkrājumu shēmā, ko reglamentē valsts tiesības un kuru ieguldītāji ir tikai fiziskas personas;

b)

darbinieku uzkrājumu shēma, kas minēta a) apakšpunktā, ļauj ieguldītājiem atpirkt savus ieguldījumus, vienīgi piemērojot ierobežojošus atpakaļpirkšanas noteikumus, kas noteikti valsts tiesībās un saskaņā ar ko atpakaļpirkšana var notikt tikai zināmos apstākļos, kas nav saistīti ar tirgus tendencēm.

Atkāpjoties no šā panta 2. un 3. punkta, NTF, kas ir PVKIU, kuram ir piešķirta darbības atļauja saskaņā ar 4. panta 2. punktu, var iegādāties cita NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 55. vai 58. pantu, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

NTF tirgo, izmantojot vienīgi darbinieku uzkrājumu shēmas, ko reglamentē valsts tiesības un kuru ieguldītāji ir tikai fiziskas personas;

b)

šīs daļas a) apakšpunktā minētā darbinieku uzkrājumu shēma ļauj ieguldītājiem atpirkt savus ieguldījumus, vienīgi piemērojot ierobežojošos atpakaļpirkšanas nosacījumus, kas noteikti valsts tiesībās un saskaņā ar kuriem atpakaļpirkšana var notikt tikai zināmos apstākļos, kas nav saistīti ar tirgus tendencēm.

6.   Īstermiņa NTF var ieguldīt tikai citu īstermiņa NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās.

7.   Standarta NTF var ieguldīt īstermiņa NTF un standarta NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās.

II iedaļa

Noteikumi par ieguldījumu politiku

17. pants

Diversifikācija

1.   NTF iegulda ne vairāk kā:

a)

5 % no saviem aktīviem naudas tirgus instrumentos, vērtspapīrošanās un ABKV, ko emitējusi viena struktūra;

b)

10 % no saviem aktīviem noguldījumos vienā kredītiestādē, ja vien banku nozares struktūra dalībvalstī, kurā NTF ir domicils, nav tāda, ka nepietiek dzīvotspējīgu kredītiestāžu, lai izpildītu minēto diversifikācijas prasību un NTF ir ekonomiski neizdevīgi veikt noguldījumus citā dalībvalstī, – šādā gadījumā līdz 15 % no tā aktīviem var ieguldīt noguldījumos vienā kredītiestādē.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, MNAV NTF var ieguldīt līdz 10 % no saviem aktīviem naudas tirgus instrumentos, vērtspapīrošanās un ABKV, ko emitējusi viena struktūra, ar noteikumu, ka kopējā vērtība šādiem naudas tirgus instrumentiem, vērtspapīrošanām un ABKV, kurus MNAV NTF tur katrā emitētājstruktūrā, kurā tas iegulda vairāk nekā 5 % aktīvu, nepārsniedz 40 % no tā aktīvu vērtības.

3.   Līdz 11. panta 4. punktā minētā deleģētā akta piemērošanas dienai visa NTF riska darījumi vērtspapīrošanās un ABKV nepārsniedz 15 % no NTF aktīviem.

No 11. panta 4. punktā minētā deleģētā akta piemērošanas dienas visi NTF riska darījumi vērtspapīrošanās un ABKV nepārsniedz 20 % no NTF aktīviem, savukārt līdz 15 % no NTF aktīviem var ieguldīt vērtspapīrošanās un ABKV, kas neatbilst VPS vērtspapīrošanas un ABKV identifikācijas kritērijiem.

4.   Kopējais riska darījumu apmērs ar vienu NTF darījumu partneri, kas izriet no ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījumiem, kuri atbilst 13. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, nepārsniedz 5 % no NTF aktīviem.

5.   Kopējā naudas līdzekļu summa, kas tiek nodrošināta vienam NTF darījumu partnerim pirkšanas ar atpārdošanu līgumos, nepārsniedz 15 % no NTF aktīviem.

6.   Neatkarīgi no 1. un 4. punktā noteiktajiem individuālajiem ierobežojumiem NTF šādus ieguldījumus nekombinē tā, ka rezultātā ieguldījums vienā struktūrā pārsniedz 15 % no tā aktīviem:

a)

ieguldījumi naudas tirgus instrumentos, vērtspapīrošanā un ABKV, ko emitējusi minētā struktūra;

b)

noguldījumi minētajā struktūrā;

c)

ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti, kas darījumu partnerim veido riska darījumus ar minēto struktūru.

Atkāpjoties no pirmajā daļā noteiktās diversifikācijas prasības, NTF var kombinēt a) līdz c) apakšpunktā minēto ieguldījumu veidus, ieguldot vienā struktūrā līdz 20 % no saviem aktīviem, ja finanšu tirgus struktūra dalībvalstī, kurā NTF ir domicils, ir tāda, ka nepietiek dzīvotspējīgu finanšu iestāžu, lai izpildītu minēto diversifikācijas prasību un NTF ir ekonomiski neizdevīgi izmantot finanšu iestādes citā dalībvalstī.

7.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, NTF kompetentā iestāde var atļaut NTF ieguldīt saskaņā ar riska sadalīšanas principu līdz pat 100 % no tā aktīviem dažādos naudas tirgus instrumentos, ko atsevišķi vai kopīgi emitējušas vai garantējušas Savienība, dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās administrācijas vai to centrālās bankas, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Eiropas Finanšu stabilitātes instruments, trešās valsts centrālā varas iestāde vai centrālā banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Padomes Attīstības banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Starptautisko norēķinu banka vai cita attiecīga starptautiskā finanšu iestāde vai organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

Pirmo daļu piemēro tikai tad, ja izpildītas visas šīs prasības:

a)

NTF pieder naudas tirgus instrumenti, ko emitents emitējis vismaz sešos dažādos laidienos;

b)

NTF ierobežo ieguldījumus viena emitenta naudas tirgus instrumentos līdz maksimāli 30 % no tā aktīviem;

c)

NTF darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos ir skaidra norāde uz visām pārvaldes iestādēm, institūcijām vai organizācijām, kas minētas pirmajā daļā, kas atsevišķi vai kopīgi emitē vai garantē naudas tirgus instrumentus, kuros tas gatavojas ieguldīt vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem;

d)

NTF prospektos un reklāmas paziņojumos ietver pamanāmu paziņojumu par šīs atkāpes izmantošanu un norādi uz visām pārvaldes iestādēm, institūcijām vai organizācijām, kas minētas pirmajā daļā, kas atsevišķi vai kopīgi emitē vai garantē naudas tirgus instrumentus, kuros tas gatavojas ieguldīt vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem.

8.   Neatkarīgi no 1. punktā noteiktajiem individuālajiem ierobežojumiem NTF var ieguldīt ne vairāk kā 10 % no saviem aktīviem obligācijās, ko emitējusi viena kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši – summas, kas iegūtas no minēto obligāciju emisijas, iegulda saskaņā ar tiesību aktiem aktīvos, kuri visu obligāciju derīguma termiņu spēj segt ar obligācijām saistītos prasījumus un kuri emitenta neveiksmes gadījumā tiktu prioritārā kārtā izmantoti, lai atmaksātu pamatsummu un izmaksātu uzkrātos procentus.

Ja NTF iegulda vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem pirmajā daļā minētajās obligācijās, ko emitējis viens emitents, minēto ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no NTF aktīvu vērtības.

9.   Neatkarīgi no 1. punktā noteiktajiem individuālajiem ierobežojumiem NTF var ieguldīt ne vairāk kā 20 % no saviem aktīviem obligācijās, ko emitējusi viena kredītiestāde, ja ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā vai 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā izklāstītās prasības, ieskaitot visus iespējamos ieguldījumus šā panta 8. punktā minētajos aktīvos.

Ja NTF iegulda vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem pirmajā daļā minētajās obligācijās, ko emitējis viens emitents, minēto ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 60 % no NTF aktīvu vērtības, ieskaitot visus iespējamos ieguldījumus aktīvos, kas minēti 8. punktā, ievērojot tajā izklāstītos ierobežojumus.

10.   Lai aprēķinātu šā panta 1. līdz 6. punktā minētos ierobežojumus, sabiedrības, kas saistībā ar konsolidētajiem pārskatiem ir ietvertas vienā grupā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES (18) vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienu struktūru.

18. pants

Koncentrācija

1.   NTF netur vairāk kā 10 % no naudas tirgus instrumentiem, vērtspapīrošanām un ABKV, ko emitējusi viena struktūra.

2.   Ierobežojumu, kas noteikts 1. punktā, nepiemēro attiecībā uz tādu naudas tirgus instrumentu turējumiem, ko emitējušas vai garantējušas Savienība, dalībvalstu centrālās, reģionālās un vietējās iestādes vai centrālās bankas, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Eiropas Finanšu stabilitātes instruments, trešās valsts centrālā iestāde vai centrālā banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Padomes Attīstības banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Starptautisko norēķinu banka vai cita attiecīga starptautiska finanšu iestāde vai organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

III iedaļa

Naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu un ABKV kredītkvalitāte

19. pants

Iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūra

1.   NTF pārvaldnieks izveido, īsteno un konsekventi piemēro prudenciālu iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru, saskaņā ar kuru nosaka naudas tirgus instrumentu, vērtspapīrošanu un ABKV kredītkvalitāti, ņemot vērā finanšu instrumenta emitentu un paša finanšu instrumenta īpašības.

2.   NTF pārvaldnieks nodrošina, ka informācija, kas izmantota, piemērojot iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru, ir pietiekami kvalitatīva, aktuāla un iegūta no uzticamiem avotiem.

3.   Iekšējās novērtējuma procedūras pamatā ir prudenciālas, sistemātiskas un pastāvīgas novērtēšanas metodes. Izmantotās metodes apstiprina NTF pārvaldnieks, pamatojoties uz vēsturisko pieredzi un empīriskiem pierādījumiem, tostarp atpakaļejošām pārbaudēm.

4.   NTF pārvaldnieks nodrošina, ka iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūra atbilst visiem šiem vispārīgajiem principiem:

a)

ir izveidots efektīvs process, lai iegūtu un atjauninātu būtisku informāciju par emitentu un instrumenta īpašībām;

b)

ir pieņemti un īstenoti atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma pamatā ir pieejamās un piemērotās informācijas pilnīga analīze, un ietver visus būtiskos virzošos faktorus, kas ietekmē emitenta kredītspēju un instrumenta kredītkvalitāti;

c)

iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūra tiek pastāvīgi uzraudzīta, un visus kredītkvalitātes novērtējumus pārskata vismaz reizi gadā;

d)

izvairoties mehāniski pārmērīgi paļauties uz ārējiem reitingiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5.a pantu, NTF pārvaldnieks veic jaunu kredītkvalitātes novērtējumu naudas tirgus instrumentam, vērtspapīrošanām un ABKV, ja notiek būtiskas izmaiņas, kas varētu ietekmēt instrumenta pašreizējo novērtējumu;

e)

NTF pārvaldnieks pārskata kredītkvalitātes novērtējuma metodes vismaz reizi gadā, lai noteiktu, vai tās aizvien ir atbilstīgas pašreizējam portfelim un ārējiem apstākļiem, un pārskatu nosūta NTF pārvaldnieka kompetentajai iestādei. Ja NTF pārvaldnieks uzzina par kļūdām kredītkvalitātes novērtējuma metodē vai tās piemērošanā, tas nekavējoties labo minētās kļūdas;

f)

ja metodes, modeļi vai galvenie pieņēmumi, ko izmanto iekšējās kredītkvalitātes novērtējuma procedūrā, tiek mainīti, NTF pārvaldnieks cik drīz vien iespējams pārskata visus iekšējos kredītkvalitātes novērtējumus, kas tiek ietekmēti.

20. pants

Iekšējais kredītkvalitātes novērtējums

1.   NTF pārvaldnieks piemēro 19. pantā izklāstīto procedūru, lai noteiktu, vai naudas tirgus instrumenta, vērtspapīrošanas vai ABKV kredītkvalitāte saņem labvēlīgu novērtējumu. Ja kredītreitingu aģentūra, kas reģistrēta un sertificēta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009, ir sniegusi reitingu minētajam naudas tirgus instrumentam, NTF pārvaldnieks var šādus reitingus un papildu informāciju un analīzi ņemt vērā savā iekšējā kredītkvalitātes novērtējumā, tomēr ne vienīgi vai mehāniski paļaujoties uz šādiem reitingiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5.a pantu.

2.   Kredītkvalitātes novērtējumā ņem vērā vismaz šādus faktorus un vispārīgus principus:

a)

emitenta kredītriska un emitenta un instrumenta saistību neizpildes relatīvā riska kvantifikāciju;

b)

kvalitatīvus rādītājus, kas raksturo instrumenta emitentu, tostarp ņemot vērā makroekonomisko un finanšu tirgus situāciju;

c)

naudas tirgus instrumentu īstermiņa raksturu;

d)

instrumenta aktīva klasi;

e)

emitenta veidu, nošķirot vismaz šāda veida emitentus – valsts, reģionālā vai vietējā pārvalde, finanšu korporācijas un nefinanšu korporācijas;

f)

attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem – pamatdarbības un darījuma partneru risku, kas raksturīgs strukturētajam finanšu darījumam, un – gadījumā, ja ir riska darījums ar vērtspapīrošanu, – emitenta kredītrisku, vērtspapīrošanas struktūru un pamata esošo aktīvu kredītrisku;

g)

instrumenta likviditātes profilu.

NTF pārvaldnieks, nosakot 17. panta 7. punktā minētā naudas tirgus instrumenta kredītkvalitāti, papildus šajā punktā minētajiem faktoriem un vispārīgajiem principiem var ņemt vērā brīdinājumus un rādītājus.

21. pants

Dokumentācija

1.   NTF pārvaldnieks dokumentē savu iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru un kredītkvalitātes novērtējumus. Dokumentācija ietver visu šo:

a)

iekšējās kredītkvalitātes novērtējuma procedūras uzbūves un darbības izklāsts tādā veidā, kas ļauj kompetentajām iestādēm izprast un novērtēt kredītkvalitātes novērtējuma atbilstību;

b)

loģiskais pamats un analīze, kas pamato kredītkvalitātes novērtējumu, kā arī NTF pārvaldnieka izvēlētos kritērijus kredītkvalitātes novērtējuma pārskatīšanai un tās biežumam;

c)

visas būtiskās izmaiņas iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūrā, tostarp šādu izmaiņu izraisītāju identifikācija;

d)

iekšējās kredītkvalitātes novērtējuma procedūras organizācija un iekšējās kontroles struktūra;

e)

pilnīga iekšējo kredītkvalitātes novērtējumu vēsture par instrumentiem, emitentiem un attiecīgos gadījumos atzītiem galvotājiem;

f)

persona vai personas, kas atbildīgas par iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru.

2.   NTF pārvaldnieks glabā visu 1. punktā minēto dokumentāciju vismaz trīs pilnus gada pārskata periodus.

3.   Iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūru detalizēti izklāsta NTF darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, un visus 1. punktā minētos dokumentus pēc pieprasījuma dara pieejamus NTF kompetentajām iestādēm un NTF pārvaldnieka kompetentajām iestādēm.

22. pants

Deleģētie akti par kredītkvalitātes novērtējumu

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 45. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot šādus punktus:

a)

kritērijus 19. panta 3. punktā minētās kredītkvalitātes novērtēšanas metodes apstiprināšanai;

b)

kritērijus 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā kredītriska un emitenta un instrumenta saistību neizpildes relatīvā riska kvantifikācijai;

c)

kritērijus tādu kvalitatīvo rādītāju izveidei, kas raksturo instrumenta emitentu, kā minēts 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

d)

būtisku izmaiņu nozīmi, kā minēts 19. panta 4. punkta d) apakšpunktā.

23. pants

Kredītkvalitātes novērtēšanas pārvaldība

1.   Iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru apstiprina augstākā vadība, pārvaldes struktūra un NTF pārvaldnieka uzraudzības funkciju pildošā struktūra, ja tāda pastāv.

Minētajām personām ir laba izpratne par iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru un NTF pārvaldnieka izmantotajām novērtējuma metodēm, kā arī detalizēta izpratne par saistītajiem ziņojumiem.

2.   NTF pārvaldnieks ziņo 1. punktā minētajām personām par NTF kredītriska profilu, pamatojoties uz NTF iekšējo kredītkvalitātes novērtējumu analīzi. Ziņošanas biežums ir atkarīgs no informācijas nozīmīguma un veida, un to veic vismaz reizi gadā.

3.   Augstākā vadība pastāvīgi nodrošina, ka iekšējā kredītkvalitātes novērtējuma procedūra darbojas pienācīgi.

Augstāko vadību regulāri informē par iekšējo kredītkvalitātes novērtējuma procedūru darbību, jomām, kurās konstatēti trūkumi, un situāciju attiecībā uz centieniem un darbībām, kas veiktas, lai labotu iepriekš konstatētus trūkumus.

4.   NTF pārvaldnieka veiktos iekšējos kredītkvalitātes novērtējumus un to periodisku pārskatīšanu neveic personas, kas veic NTF portfeļa pārvaldību vai ir par to atbildīgas.

III NODAĻA

Pienākumi attiecībā uz NTF riska pārvaldību

24. pants

Noteikumi par īstermiņa NTF portfeli

1.   Īstermiņa NTF pastāvīgi atbilst visām šādām portfeļa prasībām:

a)

WAM nav ilgāks par 60 dienām;

b)

WAL nav ilgāks par 120 dienām, ievērojot otro un trešo daļu;

c)

attiecībā uz ZSNAV NTF un valsts parāda NNAV NTF vismaz 10 % no to aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir diena, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš. ZSNAV NTF vai valsts parāda NNAV NTF neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir diena, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 10 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir diena;

d)

attiecībā uz īstermiņa MNAV NTF vismaz 7,5 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir diena, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš. Īstermiņa MNAV NTF neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir diena, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 7,5 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir diena;

e)

attiecībā uz ZSNAV NTF un valsts parāda NNAV NTF vismaz 30 % no to aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir nedēļa, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš. ZSNAV NTF vai valsts parāda NNAV NTF neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir nedēļa, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 30 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir nedēļa;

f)

attiecībā uz īstermiņa MNAV NTF vismaz 15 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir nedēļa, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš. Īstermiņa MNAV NTF neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir nedēļa, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 15 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir nedēļa;

g)

veicot e) apakšpunktā minēto aprēķinu, 17. panta 7. punktā minētos aktīvus, kuriem ir augsta likviditāte un kuri var tikt atpirkti, un par kuriem norēķināšanās var tikt veikta vienas darbdienas laikā, un kuru atlikušais termiņš ir līdz 190 dienām, arī var iekļaut pie ZSNAV NTF un valsts parāda NNAV NTF aktīviem, kuru termiņš ir nedēļa, līdz 17,5 % apmērā no tā aktīviem;

h)

veicot f) apakšpunktā minēto aprēķinu, naudas tirgus instrumentus vai citu NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības var iekļaut pie īstermiņa MNAF NTF aktīviem, kuru termiņš ir nedēļa, līdz 7,5 % apmērā no tā aktīviem ar noteikumu, ka tie var tikt atpirkti un norēķināšanos par tiem var veikt piecu darbdienu laikā.

Piemērojot pirmās daļas b) apakšpunktu, īstermiņa NTF, aprēķinot WAL vērtspapīriem, tostarp strukturētiem finanšu instrumentiem, termiņa aprēķinu balsta uz instrumentu līdz oficiālajam termiņam atlikušo termiņu. Tomēr, ja finanšu instrumentā ir ietverts pārdošanas iespējas līgums, īstermiņa NTF var termiņa aprēķinu balstīt uz pārdošanas iespējas izpildes dienu atlikušā termiņa līdz beigu termiņam vietā, bet tikai tādā gadījumā, ja visu laiku tiek ievēroti visi šie nosacījumi:

i)

īstermiņa NTF var neierobežoti izpildīt pārdošanas iespējas līgumu tā izpildes dienā;

ii)

pārdošanas iespējas līguma norunas cena saglabājas tuvu instrumenta gaidāmajai vērtībai izpildes dienā;

iii)

īstermiņa NTF ieguldījumu stratēģija liecina par augstu iespējamību, ka pārdošanas iespējas līgums tiks izpildīts izpildes dienā.

Atkāpjoties no otrās daļas, īstermiņa NTF, aprēķinot WAL vērtspapīrošanām un ABKV, attiecībā uz pamatā esošiem amortizējamiem instrumentiem iepriekš minētā vietā var termiņa aprēķināšanu balstīt uz:

i)

šādu instrumentu līgumisko amortizācijas profilu; vai

ii)

to pamatā esošo aktīvu amortizācijas profilu, kuri rada naudas plūsmas šādu instrumentu atpakaļpirkšanai.

2.   Ja šajā pantā minētie ierobežojumi tiek pārsniegti no NTF neatkarīgu iemeslu dēļ vai īstenojot parakstīšanas vai atpakaļpirkšanas tiesības, minētais NTF par prioritāru mērķi izvirza minētās situācijas labošanu, pienācīgi ņemot vērā tā akciju turētāju vai akcionāru intereses.

3.   Visi šīs regulas 3. panta 1. punktā minētie NTF var būt īstermiņa NTF.

25. pants

Noteikumi par standarta NTF portfeli

1.   Standarta NTF pastāvīgi nodrošina atbilstību visām šīm prasībām:

a)

tā portfeļa WAM nevienu brīdi nav ilgāks par sešiem mēnešiem;

b)

tā portfeļa WAL nevienu brīdi nav ilgāks par 12 mēnešiem, ievērojot otro un trešo daļu.

c)

vismaz 7,5 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir diena, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot vienu darbdienu iepriekš. Standarta NTF neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir diena, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 7,5 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir diena;

d)

vismaz 15 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru termiņš ir nedēļa, pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, ko var izbeigt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš, vai naudas līdzekļi, kurus var izņemt, paziņojot piecas darbdienas iepriekš. Standarta NFT neiegādājas citus aktīvus kā vien tos, kuru termiņš ir nedēļa, ja šādas iegādes rezultātā minētais NTF būs ieguldījis mazāk nekā 15 % no sava portfeļa aktīvos, kuru termiņš ir nedēļa;

e)

veicot d) apakšpunktā minēto aprēķinu, naudas tirgus instrumentus vai citu NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības var iekļaut pie aktīviem, kuru termiņš ir nedēļa, līdz 7,5 % apmērā no tā aktīviem, ja tos var atpirkt un norēķināšanos par tiem var veikt piecu darbdienu laikā.

Piemērojot pirmās daļas b) apakšpunktu, standarta NTF, aprēķinot WAL vērtspapīriem, tostarp strukturētiem finanšu instrumentiem, termiņa aprēķinu balsta uz instrumentu līdz oficiālajam termiņam atlikušo termiņu. Tomēr, ja finanšu instrumentā ir ietverts pārdošanas iespējas līgums, standarta NTF var balstīt termiņa aprēķinu uz pārdošanas iespējas izpildes dienu atlikušā termiņa līdz beigu termiņam vietā, bet tikai tādā gadījumā, ja jebkurā laikā ir ievēroti visi šie nosacījumi:

i)

standarta NTF var neierobežoti izpildīt pārdošanas iespēju līgumu tā izpildes dienā;

ii)

pārdošanas iespējas līguma norunas cena saglabājas tuvu instrumenta gaidāmajai vērtībai izpildes dienā;

iii)

standarta NTF ieguldījumu stratēģija liecina par augstu iespējamību, ka iespējas līgums tiks izpildīts izpildes dienā.

Atkāpjoties no otrās daļas, standarta NTF, aprēķinot WAL vērtspapīrošanām un ABKV, attiecībā uz pamatā esošiem amortizējamiem instrumentiem iepriekš minētā vietā var termiņa aprēķināšanu balstīt uz:

i)

šādu instrumentu līgumisko amortizācijas profilu; vai

ii)

to pamatā esošo aktīvu amortizācijas profilu, kuri rada naudas plūsmas šādu instrumentu atpakaļpirkšanai.

2.   Ja šajā pantā minētie ierobežojumi tiek pārsniegti no standarta NTF neatkarīgu iemeslu dēļ vai īstenojot parakstīšanas vai atpakaļpirkšanas tiesības, minētais NTF par prioritāru mērķi izvirza minētās situācijas labošanu, pienācīgi ņemot vērā tā akciju turētāju vai akcionāru intereses.

3.   Standarta NTF nevar būt valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF.

26. pants

NTF kredītreitingi

NTF, kas pasūta vai finansē ārēju kredītreitingu, dara to saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009. NTF vai NTF pārvaldnieks NTF prospektā un visos paziņojumos ieguldītājiem, kuros minēts ārējais kredītreitings, skaidri norāda, ka reitingu pasūtījis vai finansējis NTF vai NTF pārvaldnieks.

27. pants

Politika “pazīsti savu klientu”

1.   Neskarot stingrākas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 (19), NTF pārvaldnieks izveido, īsteno un piemēro procedūras un īsteno pienācīgas pārbaudes, lai prognozētu ietekmi, ko radītu vairāku ieguldītāju vienlaicīgi atpakaļpirkšanas pieprasījumi, ņemot vērā vismaz ieguldītāju veidu, vienam ieguldītājam piederošu akciju vai ieguldījuma apliecību skaitu, un ienākošās un izejošās naudas plūsmas attīstību.

2.   Ja viena ieguldītāja turēto akciju vai ieguldījumu apliecību vērtība pārsniedz summu, kas atbilst NTF dienas likviditātes prasībai, NTF pārvaldnieks papildus 1. punktā izklāstītajiem faktoriem ņem vērā visus šos faktorus:

a)

identificējamus ieguldītāju naudas līdzekļu vajadzību modeļus, tostarp NTF ieguldījumu apliecību skaita ciklisko attīstību;

b)

dažādu ieguldītāju izvairīšanos no riska;

c)

korelācijas pakāpi vai ciešu saikni starp dažādiem NTF ieguldītājiem.

3.   Ja ieguldītāji veic ieguldījumus, izmantojot starpnieku, NTF pārvaldnieks pieprasa informāciju no starpnieka 1. un 2. punkta izpildei, lai pienācīgi pārvaldītu likviditāti un NTF ieguldītāju koncentrāciju.

4.   NTF pārvaldnieks nodrošina, ka viena ieguldītāja turēto akciju vai ieguldījumu apliecību vērtība būtiski neietekmē NTF likviditātes profilu, ja tā veido būtisku daļu no NTF kopējās NAV.

28. pants

Stresa testēšana

1.   Katrs NTF izveido pamatīgas stresa testēšanas procedūras, ar kurām identificēt iespējamus notikumus vai nākotnes izmaiņas ekonomiskajos apstākļos, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt NTF. NTF vai NTF pārvaldnieks novērtē iespējamo ietekmi, kāda minētajiem notikumiem vai izmaiņām varētu būt attiecībā uz NTF. NTF vai NTF pārvaldnieks regulāri veic stresa testēšanu dažādiem iespējamiem scenārijiem.

Stresa testus balsta uz objektīviem kritērijiem, un tajos ņem vērā nopietnu ticamu scenāriju ietekmi. Stresa testa scenārijos ņem vērā atsauces parametrus, kuri ietver šādus faktorus:

a)

NTF portfelī turēto aktīvu likviditātes līmeņa hipotētiskas izmaiņas;

b)

NTF portfelī turēto aktīvu kredītriska līmeņa hipotētiskas izmaiņas, tostarp kredīta notikumu un reitinga notikumu;

c)

procentu likmju un valūtas maiņas kursu hipotētisku virzību;

d)

atpakaļpirkšanas hipotētiskus līmeņus;

e)

hipotētisku starpības palielināšanos vai samazināšanos starp indeksiem, kuriem piesaistītas portfeļa vērtspapīru procentu likmes;

f)

hipotētiskus makrosistēmiskus satricinājumus, kas ietekmē ekonomiku kopumā.

2.   Turklāt valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF gadījumā stresa testi dažādiem scenārijiem aplēš starpību starp nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

3.   Stresa testu veikšanas biežumu gadījumā nosaka NTF valde vai attiecīgā gadījumā NTF pārvaldnieka valde pēc tam, kad tā izsvērusi, cik ilgs ir piemērots un saprātīgs intervāls, ņemot vērā tirgus apstākļus, un pēc tam, kad ņemtas vērā paredzamās izmaiņas NTF portfelī. Šāds biežums ir vismaz divreiz gadā.

4.   Ja stresa tests atklāj kādu NTF ievainojamību, NTF pārvaldnieks izstrādā izvērstu ziņojumu ar stresa testēšanas rezultātiem un ierosināto rīcības plānu.

Ja nepieciešams, NTF pārvaldnieks veic darbības, lai stiprinātu NTF noturību, tostarp darbības, kas pastiprina NTF aktīvu likviditāti vai kvalitāti, un nekavējoties informē NTF kompetento iestādi par veiktajiem pasākumiem.

5.   Izvērsto ziņojumu ar stresa testēšanas rezultātiem un ierosināto rīcības plānu iesniedz izskatīšanai NTF valdē vai attiecīgā gadījumā NTF pārvaldnieka valdē. Nepieciešamības gadījumā valde groza ieteikto rīcības plānu un apstiprina galīgo rīcības plānu. Izvērsto ziņojumu un ierosināto rīcības plānu glabā vismaz piecus gadus.

Izvērsto ziņojumu un ierosināto rīcības plānu iesniedz NTF kompetentajai iestādei pārskatīšanai.

6.   NTF kompetentā iestāde 5. punktā minēto izvērsto ziņojumu nosūta EVTI.

7.   EVTI izstrādā vadlīnijas, lai izveidotu kopīgus atsauces parametrus stresa testa scenārijiem, kas jāietver stresa testos, ņemot vērā 1. punktā precizētos faktorus. Vadlīnijas atjaunina vismaz reizi gadā, ņemot vērā notikumu attīstību tirgū.

IV NODAĻA

Vērtēšanas noteikumi

29. pants

NTF vērtēšana

1.   NTF aktīvus vērtē vismaz reizi dienā.

2.   NTF aktīvus vērtē, izmantojot novērtējumu pēc tirgus vērtības, ja tas ir iespējams.

3.   Ja izmanto novērtējumu pēc tirgus vērtības:

a)

NTF aktīva vērtēšanai izmanto piesardzīgāku pieprasījuma un piedāvājuma novērtējumu, izņemot gadījumus, kad aktīva noslēgšanu var veikt par vidējo tirgus cenu;

b)

izmanto tikai kvalitatīvus tirgus datus; šādus datus novērtē, pamatojoties uz šādiem faktoriem:

i)

darījumu partneru skaits un kvalitāte;

ii)

NTF aktīva apjoms un apgrozījums tirgū;

iii)

emisijas apmērs un emisijas daļa, ko NTF plāno iegādāties vai pārdot.

4.   Ja nav iespējams izmantot novērtējumu pēc tirgus vērtības vai ja tirgus dati nav pietiekami kvalitatīvi, NTF aktīvu vērtē konservatīvi, izmantojot novērtējumu pēc modeļa.

Modelis precīzi aplēš NTF aktīva īsto vērtību, pamatojoties uz visiem šādiem jaunākajiem pamatfaktoriem:

a)

aktīva apjoms un apgrozījums tirgū;

b)

emisijas apmērs un emisijas daļa, ko NTF plāno iegādāties vai pārdot;

c)

ar aktīvu saistītais tirgus risks, procentu likmes risks, kredītrisks.

Ja izmanto novērtējumu pēc modeļa, amortizētās iegādes vērtības metodi neizmanto.

5.   Par novērtēšanu, kas veikta saskaņā ar 2., 3., 4., 6. un 7. punktu, paziņo kompetentajām iestādēm.

6.   Neatkarīgi no 2., 3. un 4. punkta valsts parāda NNAV NTF aktīvus papildus var vērtēt, izmantojot amortizētās iegādes vērtības metodi.

7.   Atkāpjoties no 2. un 4. punkta, ZSNAV NTF aktīvus, kuru atlikušais termiņš ir līdz 75 dienām, papildus 2. un 3. punktā minētajam novērtējumam pēc tirgus vērtības un 4. punktā minētajam novērtējumam pēc modeļa var novērtēt, izmantojot amortizētās iegādes vērtības metodi.

Amortizētās iegādes vērtības metodi izmanto ZSNAV NTF aktīva vērtēšanai tikai tādos apstākļos, kad minētā aktīva cena, kas aprēķināta saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu, nenovirzās no minētā aktīva cenas, kas aprēķināta saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, vairāk nekā par 10 bāzes punktiem. Gadījumā, ja ir šāda novirze, minētā aktīva cenu aprēķina saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu.

30. pants

NAV aprēķināšana uz akciju vai ieguldījumu apliecību

1.   NTF aprēķina NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību kā starpību starp visu NTF aktīvu summu un visu NTF saistību summu, ko novērtē pēc tirgus vērtības vai pēc modeļa, vai abām šīm metodēm un ko dala ar NTF atlikušo akciju vai ieguldījumu apliecību skaitu.

2.   NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību noapaļo līdz tuvākajam bāzes punktam vai tā ekvivalentam, ja NAV tiek publicēta naudas vienības izteiksmē.

3.   NAV uz NTF akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķina un publicē vismaz reizi dienā NTF tīmekļa vietnes publiskajā daļā.

31. pants

Valsts parāda NNAV NTF nemainīgas NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķināšana

1.   Valsts parāda NNAV NTF aprēķina nemainīgas NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību kā starpību starp visu tā aktīvu summu, kas novērtēta saskaņā ar amortizētās iegādes vērtības metodi, kā noteikts 29. panta 6. punktā, un visu tā saistību summu, kas dalīta ar tā atlikušo akciju vai ieguldījumu apliecību skaitu.

2.   Valsts parāda NNAV NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību noapaļo līdz tuvākajam procentpunktam vai tā ekvivalentam, ja nemainīgo NAV publicē naudas vienības izteiksmē.

3.   Valsts parāda NNAV NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķina vismaz reizi dienā.

4.   Starpību starp nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un saskaņā ar 30. pantu aprēķināto NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību kontrolē un publicē reizi dienā NTF tīmekļa vietnes publiskajā daļā.

32. pants

ZSNAV NTF nemainīgas NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķināšana

1.   ZSNAV NTF aprēķina nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību kā starpību starp visu tā aktīvu summu, kas novērtēta pēc amortizētās iegādes vērtības metodes, kā noteikts 29. panta 7. punktā, un visu tā saistību summu, kas dalīta ar tā atlikušo akciju vai ieguldījumu apliecību skaitu.

2.   ZSNAV NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību noapaļo līdz tuvākajam procentpunktam vai tā ekvivalentam, ja NAV tiek publicēta naudas vienības izteiksmē.

3.   ZSNAV NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķina vismaz reizi dienā.

4.   Starpību starp nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un saskaņā ar 30. pantu aprēķināto NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību kontrolē un publicē reizi dienā NTF tīmekļa vietnes publiskajā daļā.

33. pants

Emisijas un atpakaļpirkšanas cena

1.   NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības emitē vai atpērk par cenu, kas vienāda ar NTF NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, neatkarīgi no NTF prospektā noteiktajām atļautajām komisijas naudām vai maksām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta:

a)

NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības var emitēt vai atpirkt par cenu, kas vienāda ar NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību;

b)

ZSNAV NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības var emitēt vai atpirkt par cenu, kas vienāda ar NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, bet tikai tad, ja nemainīgā NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 32. panta 1., 2. un 3. punktu, nenovirzās no NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 30. pantu, vairāk nekā par 20 bāzes punktiem.

Attiecībā uz b) apakšpunktu, ja nemainīgā NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 32. panta 1., 2. un 3. punktu, novirzās no NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 30. pantu, vairāk nekā par 20 bāzes punktiem, sekojošo atpakaļpirkšanu vai parakstīšanu veic par cenu, kas vienāda ar NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, ko aprēķina saskaņā ar 30. pantu.

NTF pārvaldnieks pirms līguma noslēgšanas rakstiski skaidri brīdina potenciālos ieguldītājus par to, kādos apstākļos ZSNAV NTF vairs neatpirks vai neveiks parakstīšanos ar nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

V NODAĻA

Īpašas prasības attiecībā uz valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF

34. pants

Īpašas prasības attiecībā uz valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF

1.   Valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF pārvaldnieks izveido, īsteno un konsekventi piemēro prudenciālas un stingras likviditātes pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu atbilstību iknedēļas likviditātes robežvērtībām, ko piemēro šādiem fondiem. Likviditātes pārvaldības procedūras skaidri apraksta fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, kā arī prospektā.

Lai nodrošinātu atbilstības iknedēļas likviditātes robežvērtībām, piemēro turpmāk minēto:

a)

ikreiz, kad tādu aktīvu īpatsvars, kuru termiņš ir nedēļa, kā izklāstīts 24. panta 1. punkta e) apakšpunktā, kļūst mazāks par 30 % no valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF kopējiem aktīviem un dienas neto atpakaļpirkšana vienā darbdienā pārsniedz 10 % no kopējiem aktīviem, valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF pārvaldnieks nekavējoties informē par to valdi, un valde veic dokumentētu situācijas novērtēšanu, lai noteiktu piemērotu rīcības plānu, ņemot vērā ieguldītāju intereses, un lemj, vai piemērot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

i)

likviditātes maksas par atpakaļpirkšanas pieprasījumiem, kas atbilstīgi atspoguļo NTF izmaksas saistībā ar likviditātes panākšanu un nodrošina, lai fondā palikušie ieguldītāji nenonāktu nepamatoti nelabvēlīgā situācijā, kad citi ieguldītāji attiecīgajā laikposmā atpērk savas akcijas vai ieguldījumu apliecības;

ii)

atpakaļpirkšanas ierobežojumi, kas ierobežo akciju vai ieguldījumu apliecību apjomu, ko var atpirkt vienā darbdienā, līdz maksimums 10 % no NTF akcijām vai ieguldījumu apliecībām jebkurā līdz 15 darbdienām ilgā laikposmā;

iii)

atpakaļpirkšanas apturēšana uz jebkādu laikposmu līdz 15 darbdienām; vai

iv)

neveikt nekādas tūlītējas darbības, izņemot 24. panta 2. punktā noteiktā pienākuma izpildi;

b)

ikreiz, kad tādu aktīvu īpatsvars, kuru termiņš ir nedēļa, kā izklāstīts 24. panta 1. punkta e) apakšpunktā, kļūst mazāks par 10 % no kopējiem aktīviem, valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF pārvaldnieks nekavējoties informē par to valdi, un valde veic dokumentētu situācijas novērtēšanu un, pamatojoties uz šādu novērtējumu un ņemot vērā ieguldītāju intereses, piemēro vienu vai vairākus no šiem pasākumiem un dokumentē savas izvēles iemeslus:

i)

likviditātes maksas par atpakaļpirkšanas pieprasījumiem, kas atbilstīgi atspoguļo NTF izmaksas saistībā ar likviditātes panākšanu un nodrošina, lai fondā palikušie ieguldītāji nenonāktu nepamatoti nelabvēlīgā situācijā, kad citi ieguldītāji attiecīgajā laikposmā atpērk savas akcijas vai ieguldījumu apliecības;

ii)

atpakaļpirkšanas apturēšana uz laikposmu līdz 15 darbdienām.

2.   Ja 90 dienu laikposmā kopējais apturēšanu ilgums pārsniedz 15 dienas, valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF automātiski pārstāj būt par valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF. Valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF nekavējoties rakstiski informē par to katru ieguldītāju skaidrā un saprotamā veidā.

3.   Pēc tam, kad valsts parāda NNAV NTF vai ZSNAV NTF valde ir noteikusi savu rīcības plānu attiecībā uz 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem, tā nekavējoties sniedz minētā NTF kompetentajai iestādei detalizētu informāciju par savu lēmumu.

VI NODAĻA

Ārējais atbalsts

35. pants

Ārējais atbalsts

1.   NTF nesaņem ārēju atbalstu.

2.   Ārējs atbalsts ir tiešs vai netiešs atbalsts, ko NTF piedāvā trešā persona, tostarp NTF sponsors, un kas paredzēts, lai garantētu NTF likviditāti vai stabilizētu NTF NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, vai kā rezultātā tas notiktu.

Ārējs atbalsts ietver:

a)

trešās personas veikta naudas līdzekļu iepludināšana;

b)

trešās personas veikta NTF aktīvu iegāde par paaugstinātu cenu;

c)

trešās personas veikta NTF akciju vai ieguldījumu apliecību iegāde, lai nodrošinātu fondam likviditāti;

d)

trešā personas veikta jebkāda veida tieša vai netieša galvojuma, garantijas vai atbalsta vēstules sniegšana NTF labā;

e)

jebkura trešās personas darbība, kuras tiešs vai netiešs mērķis ir saglabāt NTF likviditātes profilu un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

VII NODAĻA

Pārredzamības prasības

36. pants

Pārredzamība

1.   NTF katrā savā vai tā pārvaldnieka izsniegtā ārējā dokumentā, ziņojumā, apliecinājumā, reklāmā, vēstulē vai jebkurā citā rakstiskā pierādījumā, kas adresēts vai paredzēts izplatīšanai iespējamajiem ieguldītājiem, akciju turētājiem vai akcionāriem, skaidri norāda, kāda veida NTF tas ir saskaņā ar 3. panta 1. punktu un vai tas ir īstermiņa vai standarta NTF.

2.   NTF pārvaldnieks vismaz reizi nedēļā dara pieejamu NTF ieguldītājiem visu šo informāciju:

a)

NTF portfeļa termiņu sadalījums;

b)

NTF kredīta profils;

c)

NTF WAM un WAL;

d)

informācija par 10 lielākajiem ieguldījumiem NTF, tostarp nosaukums, valsts, termiņš un aktīva veids un pārdošanas ar atpirkšanu līgumu un pirkšanas ar atpārdošanu līgumu gadījumā – darījuma partneris;

e)

NTF aktīvu kopējā vērtība;

f)

NTF neto peļņa.

3.   Jebkurā NTF dokumentā, ko izmanto tirgošanai, skaidri norāda visus šādus paziņojumus:

a)

ka NTF nav garantēts ieguldījums;

b)

ka ieguldījums NTF atšķiras no ieguldījumiem noguldījumos, jo īpaši norādot uz risku, ka NTF ieguldītā pamatsumma var svārstīties;

c)

ka NTF nepaļaujas uz ārēju atbalstu NTF likviditātes garantēšanai vai NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību stabilizēšanai;

d)

ka pamatsummas zaudēšanas risks jāuzņemas ieguldītājam.

4.   Neviens NTF vai NTF pārvaldnieka paziņojums ieguldītājiem vai potenciālajiem ieguldītājiem nekādā veidā neietver norādi, ka ieguldījums NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās ir garantēts.

5.   NTF ieguldītājus skaidri informē par metodi vai metodēm, ko NTF izmanto NTF aktīvu vērtēšanai un NAV aprēķināšanai.

Valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF skaidri paskaidro ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem ikvienu amortizētās iegādes vērtības metodes vai noapaļošanas, vai to abu izmantojumu.

37. pants

Ziņošana kompetentajām iestādēm

1.   NTF pārvaldnieks vismaz reizi ceturksnī ziņo NTF kompetentajai iestādei informāciju par katru NTF, ko tas pārvalda.

Atkāpjoties no pirmās daļas, NTF pārvaldnieks ziņo NTF kompetentajai iestādei par NTF, kura pārvaldītie aktīvi kopā nepārsniedz EUR 100 000 000, vismaz reizi gadā.

NTF pārvaldnieks pēc pieprasījuma sniedz saskaņā ar pirmo un otro daļu ziņoto informāciju arī NTF pārvaldnieka kompetentajai iestādei, ja tā atšķiras no NTF kompetentās iestādes.

2.   Informācijā, kuru ziņo, ievērojot 1. punktu, ietver šādus punktus:

a)

NTF veids un īpašības;

b)

portfeļa rādītāji, piemēram, kopējā aktīvu vērtība, NAV, WAM, WAL, termiņu sadalījums, likviditāte un peļņa;

c)

stresa testu rezultāti un attiecīgā gadījumā ierosinātais rīcības plāns;

d)

informācija par aktīviem, kas tiek turēti NTF portfelī, tostarp:

i)

katra aktīva raksturīgās pazīmes, piemēram, nosaukums, valsts, emitenta kategorija, risks vai termiņš un iekšējās kredītkvalitātes novērtējuma procedūras rezultāts;

ii)

aktīva veids, tostarp atvasinātu finanšu instrumentu, pārdošanas ar atpirkšanu līgumu vai pirkšanas ar atpārdošanu līgumu gadījumā – informācija par darījuma partneri;

e)

informācija par NTF saistībām, tostarp:

i)

valsts, kurā ieguldītājs veic uzņēmējdarbību;

ii)

ieguldītāja kategorija;

iii)

parakstīšanas un atpakaļpirkšanas aktivitāte.

Ja nepieciešams un tam ir pienācīgs pamatojums, kompetentās iestādes var pieprasīt papildu informāciju.

3.   Papildus 2. punktā minētajai informācijai NTF pārvaldnieks par katru ZSNAV NTF, ko tas pārvalda, ziņo arī:

a)

katru gadījumu, kad aktīva cenas vērtējums, izmantojot amortizētās iegādes vērtības metodi saskaņā ar 29. panta 7. punkta pirmo daļu, novirzās no minētā aktīva cenas, kas aprēķināta saskaņā ar 29. panta 2., 3. un 4. punktu, vairāk nekā par 10 bāzes punktiem;

b)

katru gadījumu, kad nemainīgā NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 32. panta 1. un 2. punktu, novirzās no NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, kas aprēķināta saskaņā ar 30. pantu, vairāk nekā par 20 bāzes punktiem;

c)

katru gadījumu, kad rodas 34. panta 3. punktā minētā situācija, un pasākumus, ko valde veic saskaņā ar 34. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

4.   EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai izveidotu ziņojumu iesniegšanas veidlapu, kurā ietverta visa 2. un 3. punktā minētā informācija.

EVTI iesniedz minētos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz 2018. gada 21. janvārim.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

5.   Kompetentās iestādes nosūta EVTI visu informāciju, kas saņemta, ievērojot šo pantu. Šādu informāciju nosūta EVTI ne vēlāk kā 30 dienas pēc ziņošanas ceturkšņa beigām.

EVTI vāc informāciju, lai izveidotu centrālu datubāzi par visiem NTF, kuri veic uzņēmējdarbību, tiek pārvaldīti vai tirgoti Savienībā. Eiropas Centrālajai bankai ir piekļuves tiesības minētajai datubāzei tikai statistikas nolūkiem.

VIII NODAĻA

Uzraudzība

38. pants

Kompetento iestāžu veiktā uzraudzība

1.   Kompetentās iestādes pastāvīgi uzrauga atbilstību šai regulai.

2.   NTF kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā NTF pārvaldnieka kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība II līdz VII nodaļai.

3.   NTF kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos noteiktajiem pienākumiem un prospektā noteiktajiem pienākumiem, kuri ir atbilstīgi šai regulai.

4.   NTF pārvaldnieka kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta NTF pārvaldnieka procedūru un organizatoriskās struktūras atbilstība tam, lai NTF pārvaldnieks spētu izpildīt pienākumus un noteikumus, kuri attiecas uz visu to NTF struktūru un darbību, ko tas pārvalda.

5.   Kompetentās iestādes uzrauga PVKIU un AIF, kas veic uzņēmējdarbību vai tiek tirgoti to teritorijā, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto NTF nosaukumu vai neļauj secināt, ka tie ir NTF, ja vien tie neatbilst šīs regulas prasībām.

39. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

Neskarot pilnvaras, kas piešķirtas kompetentajām iestādēm attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai 2011/61/ES, kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesībām ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kuras nepieciešamas, lai pildītu to funkcijas saskaņā ar šo regulu. Tām jo īpaši ir pilnvaras veikt visas šīs darbības:

a)

pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam jebkurā formā un saņemt tā kopiju vai nokopēt to;

b)

pieprasīt NTF vai NTF pārvaldniekam sniegt informāciju bez kavēšanās;

c)

pieprasīt informāciju no jebkuras personas, kas saistīta ar NTF vai NTF pārvaldnieka darbībām;

d)

veikt pārbaudes uz vietas, par to iepriekš paziņojot vai nepaziņojot;

e)

veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka NTF vai NTF pārvaldnieks aizvien atbilst šai regulai;

f)

izdot rīkojumu, lai nodrošinātu, ka NTF vai NTF pārvaldnieks atbilst šai regulai un atturas atkārtot jebkādu rīcību, ar kuru tas varētu pārkāpt šo regulu.

40. pants

Sankcijas un citi pasākumi

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām un citiem pasākumiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētās sankcijas un citi pasākumi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

2.   Dalībvalstis 1. punktā minētos noteikumus līdz 2018. gada 21. jūlijam dara zināmus Komisijai un EVTI. Tās nekavējoties ziņo Komisijai un EVTI par jebkādiem to turpmākiem grozījumiem.

41. pants

Īpaši pasākumi

1.   Neskarot pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai 2011/61/ES, NTF vai NTF pārvaldnieka kompetentā iestāde, ievērojot proporcionalitātes principu, veic atbilstīgus 2. punktā minētos pasākumus, ja NTF vai NTF pārvaldnieks:

a)

neatbilst kādai no prasībām attiecībā uz aktīvu sastāvu, pārkāpjot 9. līdz 16. pantu;

b)

neatbilst kādai no ieguldījumu politikas prasībām, pārkāpjot 17., 18., 24. vai 25. pantu;

c)

ir ieguvis darbības atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, pārkāpjot 4. vai 5. pantu;

d)

izmanto nosaukumu “naudas tirgus fonds”, “NTF” vai citu nosaukumu, kas ļauj secināt, ka PVKIU vai AIF ir NTF, pārkāpjot 6. pantu;

e)

neatbilst kādai no prasībām attiecībā uz iekšējo kredītkvalitātes novērtējumu, pārkāpjot 19. vai 20. pantu;

f)

neatbilst kādai no pārvaldības, dokumentācijas vai pārredzamības prasībām, pārkāpjot 21., 23., 26., 27., 28. vai 36. pantu;

g)

neatbilst kādai no prasībām attiecībā uz vērtēšanu, pārkāpjot 29., 30., 31., 32., 33. vai 34. pantu.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā, NTF kompetentā iestāde pēc vajadzības:

a)

veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgais NTF vai NTF pārvaldnieks atbilst attiecīgajiem noteikumiem;

b)

anulē darbības atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 4. vai 5. pantu.

42. pants

EVTI pilnvaras un kompetence

1.   EVTI ir pilnvaras, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus, kuri tai noteikti ar šo regulu.

2.   EVTI pilnvaras saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un 2011/61/ES tiek īstenotas arī attiecībā uz šo regulu un atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001.

3.   Piemērojot Regulu (ES) Nr. 1095/2010, šo regulu ietver turpmākā juridiski saistošā Savienības tiesību aktā, kas piešķir uzdevumus iestādei, kura minēta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā.

43. pants

Iestāžu sadarbība

1.   NTF kompetentā iestāde un NTF pārvaldnieka kompetentā iestāde, ja tā ir cita iestāde, sadarbojas viena ar otru un apmainās ar informāciju, lai pildītu pienākumus, kas tām noteikti ar šo regulu.

2.   Kompetentās iestādes un EVTI sadarbojas cita ar citu, lai pildītu attiecīgos pienākumus, kas tām noteikti ar šo regulu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

3.   Kompetentās iestādes un EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai tās pildītu attiecīgos pienākumus, kuri tām noteikti ar šo regulu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši – lai identificētu un novērstu šīs regulas pārkāpumus. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas saskaņā ar šo regulu ir atbildīgas par NTF darbības atļauju piešķiršanu vai NTF uzraudzību, paziņo informāciju citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja šāda informācija ir būtiska, lai uzraudzītu un reaģētu uz potenciālo ietekmi, kāda darbībām, ko veic individuāls NTF vai NTF kopumā, var būt uz sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un netraucētu to tirgu darbību, kuros NTF darbojas. Informē arī EVTI un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), un tās nosūta minēto informāciju pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

4.   EVTI, pamatojoties uz informāciju, ko valsts kompetentās iestādes nosūtījušas, ievērojot 37. panta 5. punktu, saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, sagatavo ziņojumu Komisijai saistībā ar šīs regulas 46. pantā izklāstīto pārskatīšanu.

IX NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

44. pants

Pieeja attiecībā uz esošajiem PVKIU un AIF

1.   Esošie PVKIU vai AIF, kas veic ieguldījumus īstermiņa aktīvos un kam ir konkrēti vai kumulatīvi mērķi, piedāvājot ieņēmumus atbilstīgi naudas tirgus likmēm vai saglabājot ieguldījumu vērtību, līdz 2019. gada 21. janvārim iesniedz NTF kompetentajai iestādei pieteikumu kopā ar visiem dokumentiem un pierādījumiem, kas nepieciešami, lai apliecinātu atbilstību šai regulai.

2.   NTF kompetentā iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai PVKIU vai AIF atbilst šai regulai saskaņā ar 4. un 5. pantu. NTF kompetentā iestāde pieņem lēmumu un nekavējoties par to paziņo PVKIU vai AIF.

45. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 11., 15. un 22. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11., 15. un 22. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 11., 15. un 22. pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

46. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija līdz 2022. gada 21. jūlijam pēc apspriešanās ar EVTI un attiecīgā gadījumā ESRK, tostarp par to, vai ir izdarāmas izmaiņas režīmā, kas attiecas uz valsts parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF, pārskata šīs regulas atbilstību no prudenciālā un ekonomiskā viedokļa.

2.   Pārskatīšanā jo īpaši:

a)

analizē šīs regulas piemērošanā gūto pieredzi, ietekmi uz ieguldītājiem, NTF un NTF pārvaldniekiem Savienībā;

b)

novērtē NTF lomu dalībvalstu emitētu vai garantētu parādu iegādē;

c)

ņem vērā dalībvalstu emitētu vai garantētu parādu specifiskās īpašības un šādu parādu lomu dalībvalstu finansēšanā;

d)

ņem vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 509. panta 3. punktā minēto ziņojumu;

e)

ņem vērā šīs regulas ietekmi uz īstermiņa finansējuma tirgiem;

f)

ņem vērā regulējuma attīstību starptautiskā līmenī.

Komisija līdz 2022. gada 21. jūlijam iesniedz ziņojumu par to, vai ir iespējams izveidot 80 % ES valsts parāda kvotu. Minētajā ziņojumā aplūko īstermiņa ES valsts parāda instrumentu pieejamību un novērtē, vai ZSNAV NTF varētu būt piemērota alternatīva ārpussavienības valsts parāda NNAV NTF. Ja Komisija ziņojumā secina, ka ieviest 80 % ES valsts parāda kvotu un pakāpeniski izbeigt valsts parāda NNAV NTF, kas ietver neierobežotu ārpussavienības valsts parāda summu, nav iespējams, tai būtu jāsniedz tam pamatojums. Ja Komisija secina, ka ir iespējams ieviest 80 % ES valsts parāda kvotu, Komisijai būtu jāiesniedz tiesību aktu priekšlikumi, lai ieviestu šādu kvotu, saskaņā ar kuru vismaz 80 % no valsts parāda NNAV NTF aktīviem jāiegulda ES valsts parāda instrumentos. Turklāt, ja Komisija secina, ka ZSNAV NTF ir kļuvuši par piemērotu alternatīvu ārpussavienības valsts parāda NNAV NTF, tā var iesniegt atbilstīgus priekšlikumus, lai vispār atceltu atkāpi attiecībā uz valsts parāda NNAV NTF.

Pārskatīšanas rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot atbilstošus grozījumu priekšlikumus.

47. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 21. jūlija, izņemot 11. panta 4. punktu, 15. panta 7. punktu, 22. pantu un 37. panta 4. punktu, ko piemēro no 2017. gada 20. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2017. gada 14. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

H. DALLI


(1)  OV C 255, 6.8.2014., 3. lpp.

(2)  OV C 170, 5.6.2014., 50. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2017. gada 16. maija lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/14/ES (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem (OV L 145, 31.5.2013., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(11)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(15)  Komisijas Direktīva 2007/16/EK (2007. gada 19. marts), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas (OV L 79, 20.3.2007., 11. lpp.).

(16)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).


Top