EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1105

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1105 (2017. gada 12. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām minētās veidlapas

C/2017/3912

OV L 160, 22.6.2017, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1105/oj

22.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1105

(2017. gada 12. jūnijs),

ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām minētās veidlapas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulu (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (1) un jo īpaši tās 88. pantu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2015/848 89. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienādus apstākļus Regulas (ES) 2015/848 īstenošanai, ir jāizveido vairākas veidlapas.

(2)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija un Apvienotā Karaliste piedalījās Regulas (ES) 2015/848 pieņemšanā. Līdz ar to Īrija un Apvienotā Karaliste piedalās šīs regulas pieņemšanā.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalījās Regulas (ES) 2015/848 pieņemšanā. Līdz ar to Dānija šīs regulas pieņemšanā nepiedalās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Lai zināmos ārvalstu kreditorus informētu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, izmantojama Regulas (ES) 2015/848 54. panta 3. punktā minētā standarta paziņojuma veidlapa atbilstoši šīs regulas I pielikumā ietvertajam paraugam.

2.   Ārvalstu kreditori savu prasījumu iesniegšanai var izmantot Regulas (ES) 2015/848 55. panta 1. punktā minēto standarta prasījumu veidlapu atbilstoši šīs regulas II pielikumā ietvertajam paraugam.

3.   Maksātnespējas procesa administrators, kas iecelts attiecībā uz grupas sabiedrībām (dalībniekiem) savu iebildumu iesniegšanai grupas koordinācijas procedūrā var izmantot Regulas (ES) 2015/848 64. panta 2. punkta otrajā daļā minēto standarta veidlapu atbilstoši šīs regulas III pielikumā ietvertajam paraugam.

4.   Atsevišķu informācijas pieprasījumu iesniegšanai elektroniski caur Eiropas e-tiesiskuma portālu izmantojama Regulas (ES) 2015/848 27. panta 4. punkta pirmajā daļā minētā standarta veidlapa atbilstoši šīs regulas IV pielikumā ietvertajam paraugam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 26. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2017. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.


I PIELIKUMS

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.) 54. panta 3. punkts)

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.) 55. panta 1.–3. punkts)

Ar šo atsaucos uz zemāk norādīto maksātnespējas procedūru un iesniedzu šādus prasījumus pret maksātnespējīgā parādnieka mantu:

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Iebildumi attiecībā uz grupas koordinācijas procedūru

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.) 64. panta 2. punkts.

Es, apakšā parakstījies, rīkodamies kā maksātnespējas procesa administrators, kas iecelts attiecībā uz grupas sabiedrību (grupas dalībnieku), kura ir informēta par lūgumu sākt “grupas koordinācijas procedūru” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām 63. panta 1. punktu, ar šo

iebilstu pret

a)

maksātnespējas procedūras, attiecībā uz kuru esmu iecelts, iekļaušanu grupas koordinācijas procedūrā;

vai

b)

personu, kas ierosināta par koordinatoru.

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

Top