EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0968

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/968 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotu vai konservētu makreles fileju un sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju

C/2017/3823

OJ L 146, 9.6.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/968/oj

9.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/968

(2017. gada 8. jūnijs),

ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotu vai konservētu makreles fileju un sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 64. panta 6. punktu un 66. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Kaboverde ir valsts, kas gūst priekšrocības no vispārējās preferenču sistēmas, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 (2) kā VPS. Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 439/2011 (3) Kaboverdei tika piešķirta atkāpe no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (4) attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu izmantošanai vispārējā preferenču sistēmā (“VPS”). Atkāpe attiecas uz 2 500 tonnām sagatavotu vai konservētu makreles fileju un 875 tonnām sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju gadā. Saskaņā ar atkāpi un attiecībā uz šiem daudzumiem šie produkti tika uzskatīti par Kaboverdes izcelsmes produktiem pat tajā gadījumā, ja, neraugoties uz to, ka tie ražoti Kaboverdē, tie tika ražoti no nenoteiktas izcelsmes zivīm. Atkāpes termiņš tika divreiz pagarināts, un tas beidzās 2016. gada 31. decembrī.

(2)

Kaboverde 2016. gada 27. septembra vēstulē pieprasīja minētās atkāpes termiņu attiecībā uz tiem pašiem gada apjomiem pagarināt par diviem gadiem no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, kamēr stāsies spēkā jaunais ekonomisko partnerattiecību nolīgums (“EPN”) starp Savienību un Rietumāfriku, kas tika parafēts 2014. gada 30. jūnijā. Atbilstīgi tajā noteiktajiem kumulācijas noteikumiem šis jaunais nolīgums ļaus Kaboverdes zivju apstrādes nozarei nodrošināt atbilstību preferenciālas izcelsmes noteikumiem, izmantojot citu Rietumāfrikas valstu izcelsmes zivis.

(3)

Kopš 2008. gada kopējie gada daudzumi, kas ar atkāpi piešķirti Kaboverdei, ievērojami palīdzēja uzlabot tās zvejas produktu apstrādes sektora stāvokli. Minētie daudzumi ir zināmā mērā veicinājuši arī Kaboverdes mazo zvejas kuģu flotes darbības atjaunināšanu, kas šai valstij ir ārkārtīgi svarīga.

(4)

Pieprasījumā minētie argumenti liecina, ka bez atkāpes tiktu būtiski ietekmēta Kaboverdes zivju apstrādes nozares spēja turpināt eksportu uz Savienību saskaņā ar VPS, un tas varētu kavēt Kaboverdes mazapjoma pelaģiskās zvejas flotes attīstību.

(5)

Ir vajadzīgs papildu laiks, lai nostiprinātu rezultātus, kurus Kaboverde jau guvusi savos centienos atjaunināt vietējās zvejas flotes darbību. Atkāpei vajadzētu dot Kaboverdei pietiekamu laiku, lai pielāgotos noteikumiem par preferenciālas izcelsmes statusa iegūšanu.

(6)

Ņemot vērā to, ka atkāpes attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu, ir piešķirtas pagaidu kārtā, atkāpe būtu piešķirama uz diviem gadiem, sākot no 2017. gada 1. janvāra, attiecībā uz 2 500 tonnām sagatavotu vai konservētu makreles fileju un 875 tonnām sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju gadā. Atkāpes termiņam tomēr būtu jābeidzas iepriekšējā dienā pirms EPN ar Rietumāfriku stāšanās spēkā, ja tas stātos spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

(7)

Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (5) 49.–54. pantu, kas reglamentē tarifu kvotu pārvaldību.

(8)

Atkāpe būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Kaboverdes muitas dienesti veic pasākumus, kas nepieciešami, lai veiktu to produktu, uz kuriem attiecas atkāpe, eksporta kvantitatīvās pārbaudes, un ka tās nosūta Komisijai pārskatu par produktu daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir izdoti A veidlapas izcelsmes sertifikāti, un šo sertifikātu kārtas numurus.

(9)

Šajā regulā paredzētajiem pasākumiem būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas, lai ņemtu vērā stāvokli Kaboverdē un lai ļautu šai valstij izmantot šo atkāpi nekavējoties. Šā paša iemesla dēļ šī regula būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2017. gada 1. janvāra.

(10)

Īstenošanas regula (ES) Nr. 439/2011 zaudēja spēku 2016. gada 31. decembrī, pamatojoties uz 89. pantu Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka Savienības Muitas kodeksa īstenošanas noteikumus, kura tika atcelta 2016. gada 1. maijā. Ir lietderīgi pagarināt atkāpes termiņu ar jaunu īstenošanas aktu, to pieņemot saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 64. panta 6. punktu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (6) 41. panta b) punkta un 45. panta, sagatavotu vai konservētu makreles fileju un sagatavotu vai konservētu fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs fileju, uz ko attiecas KN kods 1604 15 11 un ex 1604 19 97 un kas ražota Kaboverdē no nenoteiktas izcelsmes zivīm, saskaņā ar šīs regulas 2., 3. un 4. pantu uzskata par Kaboverdes izcelsmes produktiem.

2. pants

1.   Atkāpi piemēro produktiem, kas eksportēti no Kaboverdes un deklarēti laišanai brīvā apgrozībā Savienībā no 2017. gada 1. janvāra līdz:

a)

2018. gada 31. decembrim; vai

b)

gadījumā, ja ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Savienību un Rietumāfriku, kas tika parafēts 2014. gada 30. jūnijā (“EPN”), stājas spēkā 2018. gada 31. decembrī vai pirms tam, tad līdz iepriekšējai dienai pirms EPN stāšanās spēkā dienas.

2.   Atkāpi piemēro produktiem, nepārsniedzot pielikumā noteikto daudzumu gadā.

3.   Atkāpi piemēro, ievērojot atbilstību Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 43. panta nosacījumiem.

3. pants

Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.–54. pantu, kas reglamentē tarifu kvotu pārvaldību.

4. pants

Atkāpi piešķir ar turpmāk minētajiem nosacījumiem.

1.

Kaboverdes muitas dienesti veic pasākumus, kas nepieciešami, lai veiktu 1. pantā minēto produktu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

2.

Kaboverdes kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu A veidlapas izcelsmes sertifikāta 4. ailē izdara šādu ierakstu: “Atkāpe – Īstenošanas regula (ES) 2017/968”.

3.

Kaboverdes kompetentās iestādes katru ceturksni nosūta Komisijai pārskatu par produktu daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir izdoti A veidlapas izcelsmes sertifikāti, un šo sertifikātu kārtas numurus.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 6. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 439/2011, ar ko piemēro atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu izmantošanai vispārējo tarifu preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Kaboverdes īpašo stāvokli attiecībā uz dažu zvejas produktu eksportu uz Eiropas Savienību (OV L 119, 7.5.2011., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko paredz īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.)


PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

Preču apraksts

Laikposmi

Daudzums gadā (tonnās neto svara)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

Makreles (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) filejas, sagatavotas vai konservētas

No 1.1.2017. līdz datumam, kas noteikts saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu

2 500

09.1648

ex 1604 19 97

Fregates makreļtunzivs vai makreļtunzivs (Auxis thazard, Auxis rochei) filejas, sagatavotas vai konservētas

No 1.1.2017. līdz datumam, kas noteikts saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu

875


Top