EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0881

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/881 (2017. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1151/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/3397

OJ L 135, 24.5.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/881/oj

24.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/881

(2017. gada 23. maijs),

ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1151/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 763/2008 izveido kopējus noteikumus visaptverošu datu sniegšanai par iedzīvotājiem un mājokļiem reizi desmit gados.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/712 (2) nākamajai iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai būtu jāattiecas uz 2021. pārskata gadu.

(3)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1151/2010 (3) paredzēta kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtība un struktūra un datu nosūtīšanas tehniskais formāts attiecībā uz iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu par 2011. pārskata gadu.

(4)

Nākamās 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas īstenošanai un lai novērtētu Komisijai (Eurostat) nosūtīto datu kvalitāti, ir nepieciešams paredzēt jaunu kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 5. panta 5. punktu dalībvalstīm validēti dati un metadati būtu jānosūta elektroniski atbilstīgā tehniskā formātā, kuru pieņems Komisija. Starptautisko norēķinu banka, Eiropas Centrālā banka, Komisija (Eurostat), Starptautiskais Valūtas fonds, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules Banka uzsāka Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) iniciatīvu par statistikas un tehniskajiem standartiem, uz kuriem balstās “Skaitīšanas centrmezgls” (Census hub) un kurus izmanto, lai apmainītos un dalītos ar datiem un metadatiem. SDMX un Skaitīšanas centrmezgls nodrošina statistikas, tehniskos un nosūtīšanas standartus apmaiņai ar oficiālo statistiku. Tāpēc būtu jāievieš tehniskais formāts saskaņā ar šiem standartiem.

(6)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2010 dalībvalstis līdz 2025. gada 1. janvārim glabā iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas datus par 2011. pārskata gadu. Lai lietotāji varētu veikt salīdzinājumus starp abām skaitīšanām, vienlaikus ar 2021. gada skaitīšanas datiem arī 2011. gada skaitīšanas datiem vajadzētu būt pieejamiem līdz 2035. gada 1. janvārim.

(7)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1151/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz sagatavošanas kārtību un struktūru dalībvalstu kvalitātes ziņojumiem par to datu kvalitāti, kuri par 2021. pārskata gadu iegūti dalībvalstu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanā un kurus tās nosūta Komisijai (Eurostat), un datu nosūtīšanas tehnisko formātu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto Regulā (EK) Nr. 763/2008, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 (4) un Regulā (ES) 2017/712 izklāstītās definīcijas un tehniskās specifikācijas.

Izmanto arī šādas definīcijas:

1)

“statistiska vienība” ir novērojamā pamatvienība, t. i., fiziska persona, mājsaimniecība, ģimene, dzīvojamās telpas vai tradicionāls mājoklis;

2)

“individuāla uzskaite” ir informācijas vākšana par katru statistisko vienību, lai tās raksturlielumus varētu reģistrēt atsevišķi un šķērsklasificēt ar citiem raksturlielumiem;

3)

“vienlaicīgums” nozīmē, ka skaitīšanā iegūtā informācija attiecas uz to pašu brīdi (pārskata datumu);

4)

“vispusīgums konkrētā teritorijā” nozīmē, ka datus sniedz par visām statistiskajām vienībām konkrētas teritorijas robežās. Ja statistiskās vienības ir personas, “vispusīgums konkrētā teritorijā” nozīmē, ka sniedz datus, kam pamatā ir informācija par visām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir konkrētajā teritorijā (iedzīvotāju kopskaits);

5)

“mazo domēnu datu pieejamība” ir datu pieejamība attiecībā uz mazām ģeogrāfiskām teritorijām un statistisko vienību mazām grupām;

6)

“definēts periodiskums” ir skaitīšanas regulāra veikšana katras desmitgades sākumā, ieskaitot reģistru nepārtrauktību;

7)

“datu avots” ir statistisko vienību un/vai ar statistiskajām vienībām saistītu notikumu datu ierakstu kopa, kas ir pamatā skaitīšanas datu sagatavošanai par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem konkrētai mērķpopulācijai;

8)

“mērķpopulācija” ir visu tādu statistisko vienību kopa konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā pārskata datumā, kas kvalificējas ziņošanai par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem. Tajā vienreiz ietver katru derīgu statistisko vienību;

9)

“novērtētā mērķpopulācija” ir mērķpopulācijas maksimāli precīzākais tuvinājums. To veido skaitīšanas populācija, kurai pieskaita nenoklājumu un atņem virspārklājumu;

10)

“skaitīšanas populācija” ir statistisko vienību kopa, kas faktiski ir atspoguļota skaitīšanas rezultātos par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem konkrētai mērķpopulācijai. Datu ieraksti par skaitīšanas populāciju ir datu ieraksti datu avotā konkrētai mērķpopulācijai, ieskaitot visus imputētos ierakstus un izņemot visus dzēstos ierakstus. Ja datu avots, ievērojot metodoloģiskos principus, ietver datu ierakstus tikai attiecībā uz statistisko vienību izlasi tā novērtētajā mērķpopulācijā, skaitīšanas populācijā papildus statistiskām vienībām izlasē ietver statistisko vienību papildkopu;

11)

“statistisko vienību papildkopa” ir tādu statistisko vienību kopa, kuras pieder novērtētajai mērķpopulācijai, bet par kurām datu avots neietver datu ierakstus piemērotās atlases metodoloģijas dēļ;

12)

“pārklājuma novērtējums” ir pētījums par atšķirībām starp konkrētu mērķpopulāciju un tās skaitīšanas populāciju;

13)

“pēcuzskaites aptauja” ir aptauja, ko pārklājuma un satura novērtēšanas vajadzībām veic drīz pēc uzskaites;

14)

“nenoklājums” ir visu tādu statistisko vienību kopa, kuras pieder konkrētai mērķpopulācijai, bet kuras nav iekļautas attiecīgajā skaitīšanas populācijā;

15)

“virspārklājums” ir visu tādu statistisko vienību kopa, kuras ir iekļautas skaitīšanas populācijā, ko izmanto, lai ziņotu par konkrētu mērķpopulāciju, bet kuras nepieder šai mērķpopulācijai;

16)

“ieraksta imputācija” ir mākslīgu, bet ticamu datu ieraksta attiecināšana tieši uz vienu ģeogrāfisko teritoriju detalizētākajā ģeogrāfiskajā līmenī, par kuru sagatavo skaitīšanas datus, un šā datu ieraksta imputācija datu avotā;

17)

“ieraksta dzēšana” ir tāda datu ieraksta dzēšana vai ignorēšana/neņemšana vērā, kurš iekļauts datu avotā, kuru izmanto, lai ziņotu par konkrētu mērķpopulāciju, bet kurš nesniedz derīgu informāciju par kādu statistisku vienību šajā mērķpopulācijā;

18)

“raksturlieluma imputācija” ir mākslīgas, bet ticamas vērtības ievadīšana par konkrētu tematu datu ierakstā, kurš jau ir datu avotā, bet kurš neietver šo vērtību vai ietver vērtību, kura uzskatāma par neticamu;

19)

“anketbalstīti dati” ir dati, kas sākotnēji iegūti no respondentiem, izmantojot anketu saistībā ar tādu statistikas datu vākšanu, kuri attiecas uz konkrētu brīdi;

20)

“ierakstu savienošana” ir informācijas apvienošana no dažādiem datu avotiem, salīdzinot ierakstus par atsevišķām statistiskām vienībām, un informācijas apvienošana par tām pašām statistiskajām vienībām;

21)

“unikāls identifikators” ir datu avota datu ierakstos vai jebkurā statistisko vienību sarakstā ietvertais mainīgais lielums vai mainīgo lielumu kopa, ko izmanto šādiem mērķiem:

lai pārbaudītu, vai datu avots (vai statistisko vienību saraksts) neietver vairāk par vienu datu ierakstu katrai statistiskajai vienībai, un/vai

ierakstu savienošanai;

22)

“reģistrs” ir informācijas krātuve par statistiskajām vienībām, kuru tieši atjaunina tādu notikumu gaitā, kuri ietekmē statistiskās vienības;

23)

“reģistrbalstīti dati” ir dati, kas ir reģistrā vai iegūti no tā;

24)

“reģistru savietošana” ir ierakstu savienošana, kur visi savietotie datu avoti ir ietverti reģistros;

25)

“datu iegūšana” ir skaitīšanas informācijas izgūšana no informācijas, kas ietverta reģistrā un attiecas uz atsevišķām statistiskām vienībām;

26)

“kodēšana” ir informācijas pārveidošana kodos, kuri atspoguļo klasifikācijas shēmas kategorijas;

27)

“tveršana” ir process, kuru izmanto, lai savāktos datus importētu formātā, kas ir piemērots turpmākai apstrādei;

28)

“ieraksta rediģēšana” ir datu ierakstu pārbaudīšana un mainīšana, lai tie būtu ticami, vienlaikus saglabājot to būtiskākās daļas;

29)

“mājsaimniecības ģenerēšana” ir privātās mājsaimniecības noteikšana saskaņā ar kopīgas dzīvošanas koncepciju, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikuma tematā “Mājsaimniecības statuss”;

30)

“ģimenes ģenerēšana” ir ģimenes noteikšana, pamatojoties uz informāciju par to, vai personas dzīvo vienā un tajā pašā mājsaimniecībā, bet neietverot informāciju vai ietverot nepilnīgu informāciju par ģimenes saitēm starp šīm personām. Termins “ģimene” Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikuma tematā “Ģimenes statuss” ir definēts kā “ģimenes kodols”;

31)

“informācijas trūkums par vienību” ir nespēja iegūt datus no statistiskās vienības, kas ir skaitīšanas populācijā;

32)

“statistisko datu izpaušanas kontrole” ir metodes un procesi, ko piemēro, lai, izplatot statistisko informāciju, maksimāli mazinātu risku izpaust informāciju par atsevišķām statistiskajām vienībām;

33)

“novērtējums” ir statistisko novērtējumu aprēķins, izmantojot matemātisku formulu un/vai algoritmu, ko piemēro pieejamajiem datiem;

34)

“datu struktūras definīcija” ir strukturālu metadatu kopa, kas saistīta ar datu kopu, kura ietver informāciju par to, kā temati ir saistīti ar hiperkuba mērījumiem, dimensijām un raksturlielumiem, kopā ar informāciju par datu atspoguļošanu un saistītajiem aprakstošajiem metadatiem.

3. pants

Metadati un kvalitātes ziņojumi

Dalībvalstis līdz 2024. gada 31. martam nosūta Komisijai (Eurostat) pamatinformāciju un ar kvalitāti saistītus datus un metadatus, kas norādīti šīs regulas pielikumā, atsaucoties uz savām iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanām par 2021. pārskata gadu un datiem un metadatiem, kas Komisijai (Eurostat) nosūtīti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/712.

4. pants

Datu avoti

Dalībvalstis ziņo par datu avotu(-iem), kas izmantots(-i) informācijas vākšanai, kura nepieciešama Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasību izpildei, jo īpaši, lai:

a)

nodrošinātu atbilstību galvenajām pazīmēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta i) punktā;

b)

atspoguļotu mērķpopulāciju;

c)

ņemtu vērā attiecīgās tehniskās specifikācijas, kas noteiktas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543; un

d)

veicinātu datu sniegšanu saistībā ar statistikas datu programmu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/712.

5. pants

Piekļuve attiecīgajai informācijai

1.   Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis nodrošina tai piekļuvi informācijai, kas attiecas uz saskaņā ar Regulu (ES) 2017/712 nosūtīto datu un metadatu kvalitātes novērtējumu.

2.   Ievērojot 1. punktu, dalībvalstīm nav pienākuma sniegt Komisijai (Eurostat) mikrodatus vai konfidenciālus datus.

6. pants

Datu nosūtīšanas tehniskais formāts

Datu un metadatu par 2021. pārskata gadu nosūtīšanas tehniskais formāts ir statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) formāts, kas īstenots, izmantojot Skaitīšanas centrmezglu. Dalībvalstis nosūta nepieciešamos datus, nodrošinot atbilstību datu struktūras definīcijām un saistītajām tehniskajām specifikācijām, ko sniegusi Komisija (Eurostat). Dalībvalstis līdz 2035. gada 1. janvārim glabā nepieciešamos datus un metadatus saistībā ar iespējamiem vēlākiem Komisijas (Eurostat) pieprasījumiem par nosūtīšanu.

7. pants

Regulas (ES) Nr. 1151/2010 grozījums

Regulas (ES) Nr. 1151/2010 6. panta trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis glabā datus un metadatus par 2011. pārskata gadu līdz 2035. gada 1. janvārim. Dalībvalstīm pēc 2025. gada 1. janvāra nav pienākuma grozīt vai labot šos datus. Ja dalībvalstīs izlemj par grozījumiem vai labojumiem, tās pirms to ieviešanas informē Komisiju (Eurostat).”

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 23. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 14. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2017/712, ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008 (OV L 105, 21.4.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 8. decembra Regula (ES) Nr. 1151/2010, ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu nosacījumiem un struktūru, kā arī datu nosūtīšanas tehnisko formātu, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (OV L 324, 9.12.2010., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 22. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/543, ar ko attiecībā uz tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (OV L 78, 23.3.2017., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Datu nosūtīšanas kvalitātes ziņojumu saturs un struktūra

Tekstuāla un kvantitatīva metadatu informācija par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu, kas dalībvalstīs veikta par 2021. pārskata gadu, ietver šādas sadaļas.

1.   PĀRSKATS

1.1.   Juridiskais pamatojums

1.2.   Atbildīgās struktūras

2.   DATU AVOTI

2.1.   Datu avotu klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 4. panta 1. punktu

2.2.   2021. gada skaitīšanai izmantoto datu avotu saraksts.

2.3.   Matrica “Datu avoti x temati”

2.4.   Datu avotu atbilstība: kādā mērā tie atbilst galvenajām pazīmēm (Regulas (EK) Nr. 763/2008 4. panta 4. punkts)

2.4.1.   Individuāla uzskaite

2.4.2.   Vienlaicīgums

2.4.3.   Vispusīgums konkrētā teritorijā

2.4.4.   Mazo domēnu datu pieejamība

2.4.5.   Definēts periodiskums

3.   SKAITĪŠANAS APRITES CIKLS

3.1.   Pārskata datums

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) pārskata datumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/712 3. pantu.

3.2.   Datu vākšanas sagatavošana un izpilde

3.2.1.   Anketbalstīti dati:

anketu struktūra un testēšana (tostarp visu anketu galīgo redakciju eksemplāri),

adrešu sarakstu sagatavošana, gatavošanās lauka darbiem, kartēšana, publicitāte,

datu vākšana (tostarp lauka darbi),

juridisks pienākums vākt informāciju, stimuli patiesas informācijas sniegšanai vai iespējamie iemesli nepatiesas informācijas sniegšanai.

3.2.2.   Reģistrbalstīti dati:

jaunu reģistru izstrāde no 2011. gada (ja nepieciešams),

esošo reģistru pārstrādāšana no 2011. gada (tostarp reģistru saturiskās izmaiņas, skaitīšanas populācijas pielāgošana, definīciju un/vai tehnisko specifikāciju pielāgošana) (ja nepieciešams),

reģistru uzturēšana (katram reģistram, kas izmantots 2021. gada skaitīšanā), tostarp:

reģistra saturs (statistiskās vienības un informācija par tām, ierakstu rediģēšana un/vai raksturlieluma un ieraksta imputācija reģistrā),

administratīvie pienākumi,

juridisks pienākums reģistrēt informāciju, stimuli patiesas informācijas sniegšanai un iespējamie iemesli nepatiesas informācijas sniegšanai,

ziņošanas kavējumi, sevišķi juridiski/oficiāli kavējumi, datu reģistrēšanas kavējumi, novēlota ziņošana,

nereģistrēšanas, neizreģistrēšanas un vairākkārtējas reģistrēšanas novērtējums un novēršana,

reģistra būtiska pārskatīšana vai ierakstu atjaunināšana, kas ietekmē 2021. gada skaitīšanas datus, reģistru pārskatīšanas periodiskums,

reģistra izmantošana, tostarp “reģistra statistiskā izmantošana mērķiem, kas nav skaitīšanas mērķi” un “reģistra izmantošana mērķiem, kas nav statistiskie mērķi (piemēram, administratīviem mērķiem)”,

reģistru savietošana un savienošana (tostarp unikāls(-ie) identifikators(-i), ko izmanto ierakstu savienošanai),

datu iegūšana.

3.2.3.   Ar izlases palīdzību savāktie dati

Tematiem, par kuriem informācija savākta, izmantojot izlasi, metadati satur arī aprakstus attiecībā uz:

atlases plānojumu,

novērtēšanām, modeļiem vai imputācijām izmantotajām metodoloģijām,

iespējamām novērtēšanas nobīdēm piemēroto metodoloģiju dēļ,

formulām un algoritmiem, ko izmanto standartkļūdas aprēķināšanai.

3.2.4.   Ar kombinēto metožu palīdzību savāktie dati (dati balstīti vairāk nekā viena veida datu avotā)

Tematiem, par kuriem informācija savākta, izmantojot kombinētās metodes, metadati satur arī:

aprakstu attiecībā uz metodēm (izmantoto datu avotu veidi un kā ir kombinēta informācija no dažādiem avotiem, kā dažādi izmantotie avoti un metodes papildina un atbalsta cits citu, un attiecīgā gadījumā, kurš avots aptver konkrēto populācijas daļu),

visus pārējos kvalitātes jautājumus, kas saistīti ar kombinēto metožu izmantošanu.

3.3.   Apstrāde un izvērtēšana

3.3.1.   Datu apstrāde (tostarp tveršana, kodēšana, identificējošais(-ie) mainīgais(-ie), ieraksta rediģēšana, ieraksta imputācija, ieraksta dzēšana, novērtēšana, ierakstu savienošana, tostarp identificējošais(-ie) mainīgais(-ie), ko izmanto ierakstu savienošanai, mājsaimniecību un ģimeņu ģenerēšana, pasākumi, kas nepieciešami, lai noteiktu vai ierobežotu informācijas trūkumu par vienību.

3.3.2.   Pārklājuma novērtēšanas pasākumi, metodoloģija neatbildētības apstrādei, pēcuzskaites aptauja(-as), datu galīgā validēšana: nenoklājuma un virspārklājuma novērtēšanas metode, tostarp informācija par nenoklājuma un virspārklājuma novērtējumu kvalitāti.

3.4.   Izplatīšana (izplatīšanas kanāli, statistiskās konfidencialitātes nodrošināšana, tostarp statistisko datu izpaušanas kontrole)

3.5.   Izmaksu lietderības nodrošināšanas pasākumi

4.   DATU KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS

4.1.   Salīdzināmība

Katram tematam dalībvalstis ziņo par visām tādām novirzēm no prasītajiem jēdzieniem un definīcijām vai prakses dalībvalstī, kas varētu pasliktināt ES mēroga datu salīdzināmību.

Par tematu “Pašreizējais aktivitātes statuss” dalībvalstis ziņo visas novērtēšanas metodes, ko izmanto datu salāgošanai, lai stingrāk ievērotu definīciju, kas noteikta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā. Dalībvalstis ziņo par to, kādā mērā izmantotie datu avoti un novērtēšanas metodes izraisa novirzes no “Pašreizējā aktivitātes statusa” definīcijas, kas noteikta minētajā regulā.

4.2.   Savlaicīgums un punktualitāte

Valsts līmenī sniedz šādu informāciju:

datu nosūtīšanas Komisijai (Eurostat) datums(-i), hiperkubu dalījumā,

nosūtīto datu būtiskas(-u) pārskatīšanas(-u) datums(-i), hiperkubu dalījumā,

metadatu nosūtīšanas datums(-i).

Būtisku pārskatīšanu gadījumā 2024. gada 1. aprīlī vai pēc šā datuma dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nedēļas laikā atsevišķi ziņo attiecīgo(-os) datumu(-us).

4.3.   Saskaņotība

Dalībvalstis ziņo par visām būtiskajām neatbilstībām starp nosūtītajiem datiem dažādās datu kopās, kas noteiktas Regulā (ES) 2017/712.

4.4.   Pārklājums un pareizība

Lai norādītu pārklājumu, sniedz šādas absolūtās vērtības par personu skaitu valsts līmenī, sadalot to pēc dzimuma un plašām vecuma grupām, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2017/543:

a)

skaitīšanas populācija;

b)

visu ieraksta imputāciju skaits;

c)

visu ieraksta dzēšanu skaits;

d)

nenoklājums (novērtēts);

e)

virspārklājums (novērtēts);

f)

mērķpopulācijas novērtējums.

Pareizības novērtēšanai sniedz šādas absolūtās vērtības par personu skaitu valsts līmenī, sadalot to pēc dzimuma un plašām vecuma grupām, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2017/543:

a)

skaitīšanas populācija;

b)

novēroto datu ierakstu skaits par katru tematu, kas iegūts no tradicionālās skaitīšanas;

c)

novēroto datu ierakstu skaits par katru tematu, kas iegūts no administratīviem reģistriem;

d)

novēroto datu ierakstu skaits par katru tematu, kas iegūts no izlases apsekojumiem;

e)

novēroto datu ierakstu skaits par katru tematu, kas iegūts no vairākiem datu avotiem;

f)

statistisko vienību papildkopa par katru tematu (izlasēm);

g)

imputēto novērojumu skaits par katru tematu;

h)

ierakstu skaits ar trūkstošu informāciju par katru tematu.

Iepriekš minētās absolūtās vērtības precizitātes novērtējumam sniedz par šādiem skaitīšanas tematiem:

a)

Juridiskais ģimenes stāvoklis (LMS);

b)

Ģimenes statuss (FST);

c)

Mājsaimniecības statuss (HST);

d)

Pašreizējais aktivitātes statuss (CAS);

e)

Profesija (OCC);

f)

Nozare (IND);

g)

Nodarbinātības statuss (SIE);

h)

Darbavietas atrašanās vieta (LPW);

i)

Iegūtā izglītība (EDU);

j)

Dzimšanas valsts/vieta (POB);

k)

Valstiskā piederība (COC);

l)

Ierašanās gads valstī kopš 2010. gada (YAT);

m)

Ierašanās gads valstī kopš 1980. gada (YAE);

n)

Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas (ROY);

o)

Mājokļu apstākļi (HAR).

4.5.   Pilnīgums

Dalībvalstis ziņo par datu pilnīguma pakāpi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasībām. Tās sniedz sīkas ziņas par visiem skaitīšanas tematiem un saistītajiem dalījumiem, par kuriem dati nav sniegti.

4.6.   Atbilstība

Savienības līmenī sniedz šādu informāciju:

a)

veiktie pasākumi, lai noteiktu un izpildītu lietotāju vajadzības;

b)

datu ieguves apjoma monitorings.


Top