EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0717

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/717 (2017. gada 10. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 piemēro attiecībā uz vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2017/2234

OJ L 109, 26.4.2017, p. 9–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/717/oj

26.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/717

(2017. gada 10. aprīlis),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 piemēro attiecībā uz vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (1) un jo īpaši tās 30. panta 10. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/1012 nosaka zootehniskos un ģenealoģiskos noteikumus vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un to ievešanai tajā, tostarp noteikumus par šo preču zootehnisko sertifikātu izsniegšanu. Minētās regulas 30. panta 4. punktā noteikts, ka gadījumā, ja tiek tirgoti vaislas dzīvnieki, kas ierakstīti ciltsgrāmatā, kuru uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, vai reģistrēti ciltsreģistrā, kuru uztur krustojuma cūku audzētāju organizācija, vai minēto dzīvnieku reproduktīvie produkti, un ja minētos vaislas dzīvniekus vai to pēcnācējus, kas iegūti no minētajiem reproduktīvajiem produktiem, ir paredzēts ierakstīt vai reģistrēt citā ciltsgrāmatā vai ciltsreģistrā, minētajiem vaislas dzīvniekiem vai reproduktīvajiem produktiem līdzi ir zootehniskais sertifikāts.

(2)

Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 5. punktā arī noteikts, ka gadījumā, ja vaislas dzīvniekus, kuri ir ierakstīti ciltsgrāmatā vai reģistrēti ciltsreģistrā, ko uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju institūcija, kas minēta šās regulas 34. pantā iekļautajā sarakstā, vai minēto dzīvnieku reproduktīvos produktus ieved Savienībā, un ja minētos vaislas dzīvniekus vai to pēcnācējus, kas iegūti no minētajiem reproduktīvajiem produktiem, ir paredzēts ierakstīt šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības ciltsgrāmatā vai reģistrēt krustojuma cūku audzētāju organizācijas ciltsreģistrā, minētajiem vaislas dzīvniekiem vai to reproduktīvajiem produktiem līdzi ir zootehniskais sertifikāts.

(3)

Regulas (ES) 2016/1012 30. pantā noteikto zootehnisko sertifikātu izdod tikai šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, krustojuma cūku audzētāju organizācija vai kompetentā iestāde, kas nosūta vaislas dzīvniekus vai minēto dzīvnieku reproduktīvos produktus, ja šādus sūtījumus tirgo Savienības iekšējā tirgū, vai nosūtītājas trešās valsts šķirnes dzīvnieku audzētāju institūcija vai oficiāls dienests, ja šos sūtījumus ieved Savienībā.

(4)

Turklāt Regulas (ES) 2016/1012 31. panta 1. punktā noteikts, ka kompetentā iestāde var atļaut, ka reproduktīvajiem produktiem ir līdzi zootehniskais sertifikāts, ko, pamatojoties uz informāciju, kuru sniegusi šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai krustojuma cūku audzētāju organizācija, izsniedzis spermas savākšanas vai uzglabāšanas centrs vai embriju ieguves vai sagatavošanas brigāde, kas apstiprināta minēto reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienības iekšējā tirgū saskaņā ar Savienības dzīvnieku veselības tiesību aktiem.

(5)

Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 6. punktā noteikts, ka zootehniskie sertifikāti satur minētās regulas V pielikuma attiecīgajās daļās un nodaļās norādīto informāciju un atbilst attiecīgajiem zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugiem, kuri paredzēti Komisijas pieņemtajos īstenošanas aktos.

(6)

Tāpēc ir jānosaka veidlapu paraugi zootehniskajiem sertifikātiem, kuriem jābūt līdzi vaislas dzīvnieku vai minēto dzīvnieku reproduktīvo produktu sūtījumiem, kad šādus sūtījumus laiž tirdzniecībā Savienībā vai kad tos ieved Savienībā.

(7)

Regulas (ES) 2016/1012 31. panta 3. punktā noteikts, ka gadījumā, ja snieguma pārbaudes vai ģenētiskās izvērtēšanas rezultāti ir publiski pieejami tīmekļa vietnē, zootehniskajā sertifikātā var norādīt uz šo tīmekļa vietni, kurā šie rezultāti pieejami, nevis minētos rezultātus norādīt pašā zootehniskajā sertifikātā. Šāda iespēja būtu jāparedz ar šo regulu noteiktajos zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugos.

(8)

Regulas (ES) 2016/1012 32. panta 1. punktā noteikts, ka attiecībā uz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem minētās regulas V pielikuma 2. daļas I nodaļā noteiktā informācija ir jāiekļauj zirgu dzimtas dzīvnieka individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumentā, un tajā ir arī paredzēts, ka Komisija pieņem deleģētos aktus attiecībā uz šādu identifikācijas dokumentu saturu un formu. Tāpēc ar šo regulu nav jānosaka zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugi attiecībā uz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku tirdzniecību.

(9)

Šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. novembra saskaņā ar Regulā (ES) 2016/1012 norādīto piemērošanas dienu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zootehnikas pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu paredz noteikumus par zootehniskajiem sertifikātiem attiecībā uz vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecību Savienībā un ievešanu tajā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/1012 VII nodaļā.

2. pants

Zootehniskie sertifikāti tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu, kā arī krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai

1.   Attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecību Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 1. un 2. daļā izklāstīto informāciju, kura jāiekļauj zootehniskajos sertifikātos, kas ir līdzi minēto preču sūtījumiem, sniedz saskaņā ar veidlapu paraugiem, kuri norādīti šādās šīs regulas I pielikuma iedaļās:

a)

A iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu un kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem;

b)

B iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku spermu;

c)

C iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku olšūnām;

d)

D iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku embrijiem.

2.   Attiecībā uz krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecību Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 1. un 3. daļā izklāstīto informāciju, kura jāiekļauj zootehniskajos sertifikātos, kas ir līdzi minēto preču sūtījumiem, sniedz saskaņā ar veidlapu paraugiem, kuri norādīti šādās šīs regulas II pielikuma iedaļās:

a)

A iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūkām;

b)

B iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku spermu;

c)

C iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku olšūnām;

d)

D iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku embrijiem.

3. pants

Zootehniskie sertifikāti tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu, kā arī krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu ievešanai Savienībā

1.   Attiecībā uz tīršķirnes vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu ievešanu Savienībā Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 1. un 2. daļā izklāstīto informāciju, kura jāiekļauj zootehniskajos sertifikātos, kas ir līdzi minēto preču sūtījumiem, sniedz saskaņā ar veidlapu paraugiem, kuri norādīti šādās šīs regulas III pielikuma iedaļās:

a)

A iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem;

b)

B iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku spermu;

c)

C iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku olšūnām;

d)

D iedaļā attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku embrijiem.

2.   Attiecībā uz krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu ievešanu Savienībā Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 1. un 3. daļā izklāstīto informāciju, kura jāiekļauj zootehniskajos sertifikātos, kas ir līdzi minēto preču sūtījumiem, sniedz saskaņā ar veidlapu paraugiem, kuri norādīti šādās šīs regulas IV pielikuma iedaļās:

a)

A iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūkām;

b)

B iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku spermu;

c)

C iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku olšūnām;

d)

D iedaļā attiecībā uz krustojuma vaislas cūku embrijiem.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 66. lpp.


I PIELIKUMS

ZOOTEHNISKO SERTIFIKĀTU VEIDLAPU PARAUGI TĪRŠĶIRNES VAISLAS DZĪVNIEKU UN TO REPRODUKTĪVO PRODUKTU TIRDZNIECĪBAI

A IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts liellopu, cūku, aitu un kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

B IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku spermas tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

C IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku olšūnu tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

D IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku embriju tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

ZOOTEHNISKO SERTIFIKĀTU VEIDLAPU PARAUGI KRUSTOJUMA VAISLAS CŪKU UN TO REPRODUKTĪVO PRODUKTU TIRDZNIECĪBAI

A IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

B IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku spermas tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

C IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku olšūnu tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

D IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku embriju tirdzniecībai

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

III PIELIKUMS

ZOOTEHNISKO SERTIFIKĀTU VEIDLAPU PARAUGI TĪRŠĶIRNES VAISLAS DZĪVNIEKU UN TO REPRODUKTĪVO PRODUKTU IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ

A IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

B IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku spermas ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

C IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku olšūnu ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

D IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas dzīvnieku embriju ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

ZOOTEHNISKO SERTIFIKĀTU VEIDLAPU PARAUGI KRUSTOJUMA VAISLAS CŪKU UN TO REPRODUKTĪVO PRODUKTU IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ

A IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

B IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku spermas ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

C IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku olšūnu ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

D IEDAĻA

Zootehniskais sertifikāts krustojuma vaislas cūku embriju ievešanai Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Top