EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0712

Komisijas Regula (ES) 2017/712 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/2433

OJ L 105, 21.4.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/712/oj

21.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/712

(2017. gada 20. aprīlis),

ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 5. panta 1. punktu Komisijai būtu jānosaka pārskata gads. Pārskata datumam, ko katra dalībvalsts izraugās iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas datiem, kas jānosūta Komisijai, būtu jābūt minētajā gadā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 5. panta 3. punktu Komisijai būtu jāpieņem to statistikas datu un metadatu programma iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kuri jānosūta Komisijai.

(3)

Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstīs veiktās iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas dati ir salīdzināmi un lai varētu izstrādāt ticamus ES mēroga pārskatus, visās dalībvalstīs būtu jābūt vienai un tai pašai programmai.

(4)

Jo īpaši jādefinē to hiperkubu saturs, formāts un struktūra, kuriem būtu jābūt vienādiem visās dalībvalstīs, īpašās šūnas vērtības un atzīmes, kuras dalībvalstis var izmantot šajos hiperkubos, kā arī metadati par tematiem.

(5)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 (2) paredzētas skaitīšanas tematu un to dalījumu tehniskās specifikācijas, kas jāpiemēro datiem, kuri jānosūta Komisijai par 2021. pārskata gadu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikta to statistikas datu un metadatu programma iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kuri jānosūta Komisijai (Eurostat) par 2021. pārskata gadu.

2. pants

Definīcijas

Piemēro definīcijas, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 763/2008, un specifikācijas, kas paredzētas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā. Šajā regulā piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“iedzīvotāju kopskaits” precīzi definētās ģeogrāfiskās teritorijās ir visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, kas definēta Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta d) punktā, atrodas minētajā ģeogrāfiskajā teritorijā;

2)

“hiperkubs” ir vairākdimensiju dalījumu šķērstabula, kurā ir iekļauta šūnas vērtība, lai mērītu katra dalījuma katru kategoriju, kuru kombinē (cross-tabulate) ar jebkura cita dalījuma katru kategoriju minētajā hiperkubā;

3)

“šūnas vērtība” ir informācija, kas ir sniegta hiperkuba šūnā. Šūnas vērtība var būt “skaitliska šūnas vērtība” vai “īpaša šūnas vērtība”;

4)

“skaitliska šūnas vērtība” ir vērtība skaitliskā izteiksmē, kas ir iekļauta šūnā, lai minētajā šūnā sniegtu statistikas informāciju par novērojumu;

5)

“konfidenciāla šūnas vērtība” ir skaitliska šūnas vērtība, ko nedrīkst izpaust, lai aizsargātu datu statistisko konfidencialitāti atbilstoši dalībvalstu aizsargpasākumiem pret statistikas datu izpaušanu;

6)

“nekonfidenciāla šūnas vērtība” ir skaitliska šūnas vērtība, kas nav konfidenciāla šūnas vērtība;

7)

“neticama šūnas vērtība” ir skaitliska šūnas vērtība, kas atbilstoši dalībvalstu kvalitātes kontrolei nav ticama;

8)

“īpaša šūnas vērtība” ir simbols, kas skaitliskas šūnas vērtības vietā ir iekļauts hiperkuba šūnā;

9)

“atzīme” ir kods, ko var pievienot konkrētajai šūnas vērtībai, lai aprakstītu īpašu minētās šūnas vērtības pazīmi.

3. pants

Pārskata datums

Katra dalībvalsts nosaka pārskata datumu, kas ir 2021. gadā, iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas datiem, kas jānosūta Komisijai (Eurostat). Dalībvalstis līdz 2019. gada 31. decembrim informē Komisiju (Eurostat) par izraudzīto pārskata datumu.

4. pants

Statistikas datu programma

1.   To statistikas datu programmu, kas jānosūta Komisijai (Eurostat) par 2021. pārskata gadu, veido I pielikumā norādītie hiperkubi.

2.   Dalībvalstis sniedz īpašo šūnas vērtību “nepiemēro” tikai šādos gadījumos:

a)

ja šūna attiecas uz vismaz viena dalījuma kategoriju “nepiemēro”; vai

b)

ja šūna apraksta novērojumu, kas dalībvalstī nepastāv.

3.   Dalībvalstis aizstāj visas konfidenciālās šūnas vērtības ar īpašo šūnas vērtību “nav pieejams”.

4.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija (Eurostat) atturas no tādu minētās dalībvalsts sniegtu šūnas vērtību publiskošanas, kas nav ticamas.

5. pants

Metadati par šūnas vērtībām

1.   Attiecīgā gadījumā dalībvalstis iekļauj hiperkuba šūnā šādas atzīmes:

a)

“konfidenciāls”;

b)

“nav ticams”;

c)

“pārskatīts pēc pirmās datu nosūtīšanas”;

d)

“skatīt pievienoto informāciju”.

2.   Katrai šūnai, kuras konfidenciālā šūnas vērtība ir aizstāta ar īpašo šūnas vērtību “nav pieejams”, pievieno atzīmi “konfidenciāls”.

3.   Katrai šūnai, kuras skaitliskā vērtība nav ticama, pievieno atzīmi “nav ticams”.

4.   Par katru šūnu, kurai pievienota vismaz viena no atzīmēm “nav ticams”, “pārskatīts pēc pirmās datu nosūtīšanas” vai “skatīt pievienoto informāciju”, sniedz paskaidrojuma tekstu.

6. pants

Metadati par tematiem

Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) metadatus par tematiem, kā noteikts II pielikumā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 14. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 22. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/543, ar ko attiecībā uz tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (OV L 78, 23.3.2017., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Statistikas datu programma (hiperkubi) par 2021. pārskata gadu

Nr.

Kopā

Dalījumi

 

1. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

HST.H.

FST.H.

 

 

 

1.1.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

 

 

 

 

 

1.2.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

HST.H.

 

 

 

 

1.3.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

 

FST.H.

 

 

 

1.4.

 

GEO.N.

SEX.

 

LMS.H.

HST.H.

 

 

 

 

 

2. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.H.

FST.H.

HAR.

LOC.

 

2.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

LMS.L.

 

FST.H.

 

 

 

2.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.H.

 

HAR.

 

 

2.3.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

HAR.

LOC.

 

 

3. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

HST.M.

LMS.L.

 

 

 

 

3.1.

 

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

GEO.H.

SEX.

 

HST.M.

 

 

 

 

 

3.3.

 

GEO.H.

SEX.

 

 

LMS.L.

 

 

 

 

 

4. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

EDU.

 

 

 

4.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

 

4.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

 

4.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

EDU.

 

 

 

 

5. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

 

5.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

 

 

 

 

5.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

SIE.

 

 

 

5.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

EDU.

 

 

5.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

 

SIE.

EDU.

 

 

5.5.

 

GEO.N.

SEX.

 

OCC.

IND.L.

 

EDU.

 

 

5.6.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

5.7.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

IND.L.

 

EDU.

 

 

 

6. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

6.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

 

 

 

 

6.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

 

 

EDU.

 

6.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

LPW.N.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

7. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

SIE.

 

 

 

7.1.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

 

 

 

 

7.2.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

 

SIE.

 

 

 

 

8. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.H.

SEX.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

 

 

8.1.

 

GEO.H.

SEX.

COC.L.

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

GEO.H.

SEX.

 

POB.L.

 

 

 

 

 

 

9. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

9.1.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

 

 

 

 

9.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.H.

 

 

 

9.3.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.H.

 

 

 

 

9.4.

 

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

 

10. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

POB.L.

YAT.

 

 

10.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

COC.L.

 

YAT.

 

 

10.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

POB.L.

YAT.

 

 

10.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

 

YAT.

 

 

 

11. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

11.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

 

 

 

 

 

11.2.

 

GEO.M.

SEX.

 

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

 

12. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.L.

SIE.

ROY.

 

12.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.L.

 

ROY.

 

12.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

COC.M.

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

SIE.

ROY.

 

 

13. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

ROY.

HAR.

 

13.1.

 

GEO.L.

SEX.

 

 

POB.M.

YAE.H.

 

HAR.

 

13.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

13.3.

 

GEO.M.

 

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

HAR.

 

13.4.

 

GEO.M.

 

AGE.M.

COC.M.

 

 

 

HAR.

 

13.5.

 

GEO.L.

 

 

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

 

 

 

 

14. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

HAR.

14.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

 

 

 

 

14.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

POB.L.

 

 

 

14.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

YAE.L.

 

 

14.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

 

ROY.

 

14.5.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

15. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

EDU.

COC.L.

POB.L.

YAE.H.

 

15.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

EDU.

 

POB.L.

 

 

15.2.

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

YAE.H.

 

15.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

 

COC.L.

 

YAE.H.

 

15.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

16. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

 

16.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

 

 

 

 

16.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

POB.L.

 

 

 

16.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

YAE.L.

 

 

16.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

 

ROY.

 

16.5.

 

GEO.L.

SEX.

 

OCC.

 

POB.L.

YAE.L.

 

 

 

17. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

YAE.L.

ROY.

 

 

17.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

 

 

 

 

17.2.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

YAE.L.

 

 

 

17.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

 

ROY.

 

 

 

18. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

EDU.

COC.L.

POB.L.

 

 

18.1.

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

 

 

POB.L.

 

 

18.2.

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

 

EDU.

 

POB.L.

 

 

18.3.

 

GEO.L.

SEX.

IND.L.

 

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

19. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

19.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

 

 

 

 

19.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

 

YAE.L.

 

 

 

19.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

 

20. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

20.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

 

 

 

 

20.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

POB.L.

 

 

 

 

21. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.M.

HST.H.

CAS.H.

EDU.

 

21.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.H.

 

 

21.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

 

EDU.

 

21.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

CAS.H.

 

 

21.4.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

 

EDU.

 

21.5.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.H.

CAS.H.

 

 

 

22. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

SIE.

 

 

 

22.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

 

 

 

 

22.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

SIE.

 

 

 

 

23. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.1.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

 

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

 

24. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

 

 

24.1.

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

 

CAS.L.

 

 

24.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

HST.M.

CAS.L.

 

 

 

25. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

25.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

POB.L.

 

 

25.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

 

 

 

25.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

26. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

26.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

COC.L.

 

 

 

26.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

 

POB.L.

 

 

26.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

27. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

27.1.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

 

YAE.L.

 

 

 

27.2.

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

 

28. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

HST.M.

ROY.

 

 

 

28.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

 

ROY.

 

 

 

28.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

ROY.

 

 

 

 

29. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

29.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

 

30. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

30.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.3.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

 

31. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

POB.L.

 

31.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

POB.L.

 

31.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

POB.L.

 

31.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

POB.L.

 

 

32. grupa

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

COC.L.

 

32.1.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

COC.L.

 

32.2.

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

COC.L.

 

32.3.

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

COC.L.

 

 

33. grupa

Visu privāto mājsaimniecību skaits

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

33.1.

 

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

 

34. grupa

Visu ģimeņu skaits

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

34.1.

 

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

35. grupa

Visu privāto mājsaimniecību skaits

GEO.H.

TPH.L.

SPH.

 

 

 

 

 

 

35.1.

 

GEO.H.

TPH.L.

 

 

 

 

 

 

 

35.2.

 

GEO.H.

 

SPH.

 

 

 

 

 

 

 

36. grupa

Visu ģimeņu skaits

GEO.H.

TFN.L.

SFN.

 

 

 

 

 

 

36.1.

 

GEO.H.

TFN.L.

 

 

 

 

 

 

 

36.2.

 

GEO.H.

 

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

37. grupa

Visu tradicionālo mājokļu skaits

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

37.1.

 

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

 

38. grupa

Visu tradicionālo mājokļu skaits

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

38.1.

 

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

 

39. grupa

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.M.

TOB.

(UFS. vai NOR)

(DFS. vai DRM)

OWS.

NOC.

 

 

 

39.1.

 

GEO.L.

TOB.

 

 

OWS.

NOC.

 

 

 

39.2.

 

GEO.M.

TOB.

(UFS. vai NOR)

 

 

NOC.

 

 

 

39.3.

 

GEO.M.

TOB.

 

(DFS. vai DRM)

 

NOC.

 

 

 

 

40. grupa

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L.

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

 

 

 

 

40.1.

 

GEO.L.

WSS.

 

 

 

 

 

 

 

40.2.

 

GEO.L.

 

TOI.

 

 

 

 

 

 

40.3.

 

GEO.L.

 

 

BAT.

 

 

 

 

 

40.4.

 

GEO.L.

 

 

 

TOH.

 

 

 

 

 

41. grupa

Visu dzīvojamo telpu skaits

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 

41.1.

 

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

Metadati par 6. pantā minētajiem tematiem

Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) tekstuālos metadatus par definīcijām, kas attiecas uz skaitīšanas tematiem.

Par katru tematu metadatos:

nosauc datu avotu(-us), kas izmantots(-i), lai sniegtu statistikas datus par tematu,

norāda metodiku, pēc kuras veikti datu novērtējumi par tematu,

norāda iemeslus, kāpēc dati par tematu nav ticami.

Turklāt dalībvalstis sniedz šādus metadatus.

Pastāvīgā dzīvesvieta

Metadatos paskaidro, kā ir piemērota “pastāvīgās dzīvesvietas” definīcija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta d) punktā, un jo īpaši, ciktāl ir sniegta informācija par juridisko vai reģistrēto dzīvesvietu kā pastāvīgās dzīvesvietas aizstājēju atbilstoši 12 mēnešu kritērijam, kā arī sniedz skaidru jēdziena “pastāvīgie iedzīvotāji” definīciju.

Metadatos norāda, vai tādu trešā līmeņa studentu ģimenes dzīvesvieta tika uzskatīta par viņu pastāvīgo dzīvesvietu, kuru studiju laika adrese nav viņu ģimenes dzīvesvietas adrese.

Metadatos norāda visus valstij raksturīgos noteikumu piemērošanas veidus attiecībā uz “īpašiem gadījumiem”, kas nosaukti tehniskajās specifikācijās par tematu “Pastāvīgā dzīvesvieta” Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā.

Bezpajumtnieki

Datos par iedzīvotāju kopskaitu ir iekļauti visi primārie bezpajumtnieki (personas, kas dzīvo uz ielas un ir bez pajumtes) un sekundārie bezpajumtnieki (personas, kas bieži maina pagaidu mītnes vietas).

Metadatos norāda visu bezpajumtnieku skaitu. Ja iespējams nošķirt, atsevišķi norāda primāro bezpajumtnieku (personas, kas dzīvo uz ielas un ir bez pajumtes) un sekundāro bezpajumtnieku (personas, kas bieži maina pagaidu mītnes vietas) skaitu.

Sniedz aprakstu par metodiku un datu avotiem, kas izmantoti, lai iegūtu datus par bezpajumtniekiem.

Juridiskais ģimenes stāvoklis/partnerattiecības

Metadatos norāda attiecīgo juridisko pamatu dalībvalstī attiecībā uz pretēja dzimuma personu un sava dzimuma personu laulībām, laulību slēgšanas minimālo vecumu, pretēja dzimuma personu un sava dzimuma personu reģistrētām partnerattiecībām un iespēju šķirties vai juridiskā izpratnē dzīvot šķirti.

Ekonomiski temati

Metadatos norāda visus valstij raksturīgos noteikumu piemērošanas veidus, kas nosaukti tehniskajās specifikācijās par tematu “Pašreizējais aktivitātes statuss” Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā. Metadatos norāda, vai par pašreizējo aktivitātes statusu ir sniegta informācija, pamatojoties uz reģistriem, un, ja ir, šajā reģistrā izmantotās attiecīgās definīcijas.

Metadatos norāda valstī noteikto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju minimālo vecumu un attiecīgo juridisko pamatu.

Ja skaitīšanā dalībvalstī tiek identificētas personas, kas veic vairāk par vienu darbu, metadatos apraksta metodi, ko izmanto, lai noteiktu šo personu galveno darbu (piemēram, pamatojoties uz darbā pavadīto laiku, saņemtajiem ienākumiem).

Metadatos norāda visus valstij raksturīgos noteikumu piemērošanas veidus, kas nosaukti tehniskajās specifikācijās par tematu “Nodarbinātības statuss” Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā. Ja skaitīšanā dalībvalstī identificē personu, kura ir gan darba devējs, gan darba ņēmējs, metadatos apraksta metodi, ko izmanto, lai iekļautu šo personu vienā no abām kategorijām.

Dzimšanas valsts/vieta

Ja skaitīšanas laikā nav pieejama vai ir pieejama nepilnīga informācija par dzimšanas valsti saskaņā ar starptautiskajām robežām, skaitīšanas metadatos apraksta metodi, ko izmanto, lai iekļautu personas temata “Dzimšanas valsts/vieta” dalījumā.

Metadatos norāda, vai informācija par dzimšanas vietu tika izmantota, lai aizstātu mātes pastāvīgo dzīvesvietu dzimšanas laikā.

Valstiskā piederība

Valstīs, kurās daļa iedzīvotāju ir personas, kas ir “Atzīti nepilsoņi” (personas, kuras nav ne kādas valsts pilsoņi, ne bezvalstnieki un kurām ir dažas, bet ne visas tiesības un pienākumi saistībā ar pilsonību), metadatos sniedz attiecīgo informāciju.

Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas

Ja skaitīšanā dalībvalstī vāc informāciju par tematu “Iepriekšējā pastāvīgā dzīvesvieta un ierašanās datums pašreizējā vietā”, metadatos apraksta visus metodoloģijas paņēmienus, lai norādītu pastāvīgo dzīvesvietu gadu pirms skaitīšanas.

Mājsaimniecības un ģimenes temati

Metadatos norāda, vai dalībvalstī skaitīšanā izmanto “kopīgas saimniekošanas” vai “kopīgas dzīvošanas” jēdzienu, lai identificētu privātās mājsaimniecības. Metadatos norāda metodi, kas izmantota, lai ģenerētu mājsaimniecības un ģimenes.

Metadatos norāda veidu, kādā ir identificētas mājsaimniecības locekļu attiecības (piemēram, attiecību matrice, saistība ar respondentu). Ja šos datus iegūst no administratīviem reģistriem, norāda, vai informācija par attiecībām starp mājsaimniecības un ģimenes locekļiem ir iekļauta administratīvajā(-os) avotā(-os) un tieši no tā(-iem) iegūta, vai arī šī informācija pamatojas uz statistikas modeli.

Īpašumtiesību veids

Metadatos paskaidro un sniedz piemērus par tiem īpašumtiesību veidiem saskaņā ar valstu īpašuma jomas tiesību aktiem vai paražām, kas klasificēti kategorijā “Citu īpašumtiesību veidu mājokļi”.

Izmantojamā grīdas platība un/vai dzīvojamās vienības istabu skaits, blīvuma standarts

Metadatos vajadzības gadījumā ir informācija par jēdziena “izmantojamā grīdas platība” vai “istabu skaits” piemērošanu un par definīciju, kas pieņemta atbilstošajai blīvuma standarta mērīšanai.


Top