Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/699 (2017. gada 18. aprīlis), ar ko nosaka kopīgu metodoloģiju katras dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masas aprēķināšanai un kopīgu metodoloģiju katrā dalībvalstī radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) daudzuma masas aprēķināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/699

(2017. gada 18. aprīlis),

ar ko nosaka kopīgu metodoloģiju katras dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masas aprēķināšanai un kopīgu metodoloģiju katrā dalībvalstī radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) daudzuma masas aprēķināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus dalībvalstu ikgadējā minimālā EEIA savākšanas apjoma aprēķināšanai saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES, ir nepieciešams noteikt kopīgu metodoloģiju, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai aprēķinātu šo savākšanas apjomu, pamatojoties uz to attiecīgajos tirgos laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masu, kā arī tādu kopīgu metodoloģiju katrā dalībvalstī radīto EEIA kopējā daudzuma masas aprēķināšanai, kura jāpiemēro, kad šī iespēja būs dalībvalstu rīcībā saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES.

(2)

Šajā regulā ir lietderīgi noteikt konkrētus parametrus, tostarp “EEI masu” un “radītos EEIA”, lai kopīgās metodoloģijas varētu saskaņoti izmantot tirgū laisto EEI masas aprēķināšanai un radīto EEIA kopējā daudzuma aprēķināšanai.

(3)

Lai palīdzētu piemērot kopīgās metodoloģijas dalībvalstī tirgū laisto EEI masas aprēķināšanai un radīto EEIA kopējā daudzuma aprēķināšanai, tajās ir jābūt ietvertam aprēķināšanas instrumentam, kas pielāgots katrai dalībvalstij.

(4)

Ja nav pieejami dati, kas ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem jāziņo saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. pantu un X pielikuma B daļu, vai arī ja tie ir nepilnīgi, dalībvalstis drīkst veikt pamatotas aplēses par to attiecīgajos tirgos laisto EEI daudzumu. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus attiecībā uz datu ziņošanu, monitoringu un novērtēšanu gadījumos, kad ir jāveic šādas aplēses, būtu jāizmanto kopīga metodoloģija.

(5)

Kopīgajā metodoloģijā, kas paredzēta, lai pamatotu aplēšu veidā aprēķinātu tirgū laisto EEI daudzumu, būtu jāņem vērā, ka dalībvalsts teritorijā tirgū laisto EEI daudzums būtu jāuzskaita kā tirgū laisto EEI masa, neietverot EEI, kas izvestas no attiecīgās dalībvalsts teritorijas pēc to laišanas tirgū. Tāpēc, un ņemot vērā pieejamo statistisko informāciju, tirgū laisto EEI masas aprēķiniem vajadzētu balstīties uz datiem par EEI iekšzemes ražošanu attiecīgajā dalībvalstī, kā arī uz datiem par EEI importēšanu attiecīgajā dalībvalstī no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm un EEI eksportēšanu no attiecīgās dalībvalsts uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm. Dati būtu jāiegūst, izmantojot Eurostat datubāzi (Eurobase), kurā jo īpaši EEI iekšzemes ražošana ir reģistrēta Kopienas ražošanas sistēmā (ar PRODCOM kodiem). Minētie kodi ir saistīti arī ar tirdzniecības statistikas kodiem (Kombinētās nomenklatūras kodi). Statistika par preču tirdzniecību sniedz datus par preču tirdzniecības apjomu starp dalībvalstīm (Savienības iekšējā tirdzniecība) un par preču tirdzniecības apjomu starp dalībvalstīm un trešām valstīm (Savienības ārējā tirdzniecība).

(6)

Valstu datus par EEI iekšzemes ražošanu, importu un eksportu ziņo Kopienas ražošanas sistēmā, izmantojot PRODCOM kodus, nevis atbilstoši EEI kategorijām, kas noteiktas Direktīvas 2012/19/ES I un III pielikumā. Tomēr, ja dalībvalstis veic aplēses par tirgū laisto EEI daudzumu, ir svarīgi, lai tās izmantotu kopīgu klasifikācijas metodi iekšzemes ražošanas, importa un eksporta statistikas datu konvertēšanai datos, kas atbilst to attiecīgajos tirgos laisto EEI masai atbilstoši EEI kategorijām, kas noteiktas Direktīvā 2012/19/ES.

(7)

Aprēķinot dalībvalsts teritorijā konkrētā gadā radītu EEIA kopējo daudzumu, ir svarīgi, lai dalībvalstis izmantotu kopīgu metodoloģiju, kurā būtu jāņem vērā dati par iepriekš katras dalībvalsts tirgū laisto EEI daudzumu, dati par dažādu EEI darbmūžu atkarībā no to tipa, dati par valsts tirgus piesātinājuma līmeni un dati par EEI atšķirīgajiem aprites cikliem dalībvalstīs. EEIA aprēķināšanas instrumentu, kura pamatā ir šāda metodoloģija, vajadzētu darīt pieejamu lietošanai dalībvalstīm un tajā jau iepriekš vajadzētu ievadīt visus nepieciešamos datus tā tiešai piemērošanai. Dalībvalstīm vajadzētu dot iespēju atjaunināt šajā instrumentā izmantotos datus par iepriekšējos gados tirgū laistajām EEI un/vai datus par darbmūžu, balstoties uz attiecīgiem datiem un pierādījumiem, kas pamato šādu atjauninājumu nepieciešamību.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka kopīgu metodoloģiju dalībvalstu tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masas aprēķināšanai un kopīgu metodoloģiju dalībvalstīs radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) daudzuma masas aprēķināšanai, kuras dalībvalstīm attiecīgi jāizmanto, aprēķinot EEIA savākšanas apjomus. Šajā nolūkā tā paredz arī katrai dalībvalstij pielāgota EEIA aprēķināšanas instrumenta pieejamību, kuru kā minēto metodoloģiju neatņemamu sastāvdaļu izveido un dara pieejamu Komisija.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“EEIA masa” ir jebkuras EEI, uz kuru attiecas Direktīva 2012/19/ES, bruto (piegādes) masa, ietverot visus elektriskos un elektroniskos piederumus, bet neietverot iepakojumu, baterijas/akumulatorus, lietošanas pamācības, rokasgrāmatas, neelektriskus/neelektroniskus piederumus un patēriņa preces;

b)

dalībvalstī “radītie EEIA” ir kopējā EEIA masa, kas rodas no tādām EEI, uz kurām attiecas Direktīva 2012/19/ES, kas ir tikušas laistas attiecīgās dalībvalsts tirgū, un pirms jebkādām savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, apstrādes, reģenerācijas, tostarp pārstrādes, vai eksporta darbībām.

3. pants

Dalībvalsts tirgū laistu EEI masas aprēķināšana

1.   Kad dalībvalsts aprēķina savākšanas apjomu, pamatojoties uz vidējo tirgū laisto EEI masu, tad šī dalībvalsts tās tirgū konkrētā gadā laisto EEI masu aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz EEI ražotāji vai, attiecīgos gadījumos, to pilnvarotie pārstāvji, saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu un minētās direktīvas X pielikuma B daļu.

2.   Ja dalībvalsts nespēj aprēķināt tās tirgū laisto EEI masu saskaņā ar 1. punktu, tā veic pamatotas aplēses par tās tirgū attiecīgajā gadā laisto EEI masu, pamatojoties uz EEI iekšzemes ražošanas, importa un eksporta datiem tās teritorijā. Šajā nolūkā dalībvalsts izmanto metodoloģiju, kas noteikta šīs regulas I pielikumā.

4. pants

Dalībvalstī radītu EEIA kopējā daudzuma aprēķināšana

Kad dalībvalsts aprēķina savākšanas apjomu, pamatojies uz tās teritorijā konkrētā gadā radīto EEIA daudzumu, tad šī dalībvalsts tās teritorijā konkrētā gadā radīto EEIA kopējo daudzumu aprēķina, izmantojot II pielikumā noteikto metodoloģiju.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

Metodoloģija, lai pamatotu aplēšu veidā aprēķinātu dalībvalsts tirgū laistu EEI masu

1.

Atsauces gadā dalībvalsts tirgū laistu EEI masas pamatotas aplēses veic, izmantojot domājamā patēriņa metodi, kas pamatojas uz šādu vienādojumu:

Tirgū(-os) laistās EEI(t) = vietējā ražošana(t) + imports(t) – eksports(t)

kur:

iekšzemes ražošana(t)

=

dalībvalstī atsauces gadā t saražotu pabeigtu EEI masa (tonnās);

imports(t)

=

no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm atsauces gadā t dalībvalstī ievesto un izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai paredzēto EEI masa (tonnās);

ekports(t)

=

no dalībvalsts uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm atsauces gadā t izvesto un izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai paredzēto EEI masa (tonnās).

2.

Dalībvalstis izmanto datus par iekšzemē saražotu EEI masu, ko ziņo saskaņā ar kopienas ražošanas sistēmu klasifikāciju (PRODCOM kodi).

Dalībvalstis izmanto datus par importētu un eksportētu EEI masu, ko ziņo saskaņā ar Kombinētās nomenklatūras kodiem (KN kodi).

3.

Dalībvalstis izmanto šīs regulas 1. pantā minēto instrumentu, lai iekšzemē saražotu, importētu vai eksportētu EEI daudzumu, par kurām ziņo, izmantojot KN kodus, konvertētu tirgū laistu EEI iekārtu daudzumā pa EEI kategorijām, kā noteikts Direktīvas 2012/19/ES I un III pielikumā.


II PIELIKUMS

Metodoloģija dalībvalstī radītu EEIA kopējā daudzuma aprēķināšanai

1.

Lai aprēķinātu dalībvalstī konkrētā gadā radītu EEIA kopējo daudzumu, izmanto iepriekšējos gados šajā dalībvalstī tirgū laisto EEI daudzumu un ražojumu atbilstošo darbmūžu, ko aplēš, pamatojoties uz katra ražojuma nodošanas atkritumos rādītāju, tam izmantojot šādu vienādojumu:

Formula

kur:

W(n)

=

vērtējamajā gadā n radīto EEIA daudzums (tonnās);

POM(t)

=

jebkurā gadā t tirgū laisto EEI daudzums (tonnās);

t 0

=

pirmais gads, kurā konkrēta EEI tika laista tirgū;

L (p) (t, n)

=

uz nodošanu atkritumos balstīts darbmūža profils EEI partijai, kura laista tirgū t gadā, kas norāda to iespējamo nodošanas atkritumos rādītāju vērtējamajā gadā n (atkritumos nodotais aprīkojums procentos no kopējā pārdošanas apjoma gadā n) un ko aprēķina, šādā veidā piemērojot Veibula sadalījuma funkciju, kas atkarīga no laikā mainīgas formas parametra α(t) un mēroga parametra β(t):

Formula

Tos pašus darbmūža parametrus piemērojot laika gaitā, EEI darbmūža sadalījuma aprēķināšanu vienkāršo līdz šādai formulai:

Formula

kur:

α (alfa)

=

varbūtības sadalījuma “formas parametrs”;

β (beta)

=

varbūtības sadalījuma “mēroga parametrs”.

2.

Dalībvalstis izmanto regulas 1. pantā minēto un, pamatojoties uz 1. punktā aprakstīto metodoloģiju izstrādāto, EEIA aprēķināšanas instrumentu, lai aprēķinātu to teritorijā attiecīgā gadā radītu EEIA kopējo daudzumu.

3.

EEIA aprēķināšanas instrumentā sākotnēji ievada datus par katrā dalībvalstī 1980.–2014. gadā tirgū laisto EEI daudzumu, ko aprēķina, pamatojoties uz I pielikumā aprakstīto domājamā patēriņa metodi, un datus par ražojumu darbmūžu 1980.–2030. gadam. Instrumentā kā noklusējuma vērtības ietver 1. punktā minētās un katrai dalībvalstij noteiktos varbūtības sadalījuma formas un mēroga parametrus.

4.

Dalībvalstis EEIA aprēķināšanas instrumentā ievada gada datus par tirgū laistām EEI, sākot ar 2015. gadu un līdz gadam pirms atsauces gada, lai būtu iespējams aprēķināt attiecīgā gadā radīto EEIA masu.

5.

Dalībvalstis drīkst atjaunināt EEIA aprēķināšanas instrumentā izmantotos datus par tirgū laistām EEI vai par ražojumu darbmūžu, kā noteikts 3. punktā. Pirms veikt šādu atjaunināšanu, dalībvalstis par to informē Komisiju un sniedz attiecīgus pierādījumus par šādu atjaunināšanu, tostarp oficiālus tirgus pētījumus, revīziju rezultātus vai analizētus un pamatotus datus, kas gūti, apspriežoties ar attiecīgām ieinteresētajām personām.


Top