Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/214 (2016. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz alumīnija pulvera iekļaušanu II pielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/214

(2016. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz alumīnija pulvera iekļaušanu II pielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikumā ir uzskaitīti sprāgstvielu prekursori, uz kuriem attiecas saskaņoti noteikumi attiecībā uz to pieejamību plašai sabiedrībai, nolūkā nodrošināt atbilstīgu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, pazušanas gadījumiem un zādzībām visā piegādes ķēdē.

(2)

Regulas II pielikumā uzskaitītās vielas ir pieejamas plašas sabiedrības locekļiem, taču uz tām attiecas ziņošanas pienākums, kas aptver gan profesionālus lietotājus visā piegādes ķēdē, gan plašas sabiedrības locekļus.

(3)

Dalībvalstis ir pierādījušas, ka alumīnija pulveris ir izmantots un to iegādājās pašdarinātu spridzekļu izgatavošanai Eiropā.

(4)

Alumīnija pulvera tirdzniecība Savienības līmenī pašlaik nav saskaņota. Tomēr vismaz viena dalībvalsts jau ierobežo tā pieejamību plašai sabiedrībai, un Pasaules Muitas organizācija uzrauga sūtījumus visā pasaulē, lai noteiktu nelikumīgas tirdzniecības gadījumus improvizētu sprāgstvielu prekursoru izgatavošanai.

(5)

Novērotās tendences alumīnija pulvera ļaunprātīgā izmantošanā pašlaik neattaisno piekļuves ierobežojumus plašas sabiedrības locekļiem, ņemot vērā apdraudējuma pakāpi vai ar šo vielu saistītās tirdzniecības apjomu.

(6)

Ir nepieciešama pastiprināta kontrole, lai dotu iespēju valsts iestādēm novērst un atklāt šādu vielu iespējamu nelikumīgu izmantošanu par sprāgstvielu prekursoriem, un to var panākt, izmantojot ar Regulu (ES) Nr. 98/2013 izveidoto ziņošanas mehānismu.

(7)

Ņemot vērā risku, ko rada alumīnija pulvera pieejamība, un uzskatot, ka ziņošanas pienākums neradīs ievērojamu ietekmi ekonomikas dalībniekiem vai patērētajiem, ir pamatoti un samērīgi šo vielu iekļaut Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikuma tabulu groza šādi:

a)

otrās slejas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Kombinētās nomenklatūras (KN) kods (1)”;

b)

pievieno šādu vielu:

“Alumīnijs, pulveris

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.

(2)  ar daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 μm.

(3)  vielas vai maisījuma veidā ar alumīnija un/vai magnija saturu 70 % no masas vai vairāk.”


Top